18-12-2017

W dniu 14 grudnia 2017 r. Uchwałami nr 4695/2017 oraz 4696/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego zmieniono Regulaminy Konkursów dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016 i 2/REW/2016. Zmianie uległ wzór sprawozdania z wykonania projektu.

Nowy wzór dotyczy Dotacjobiorców, którzy są w trakcie realizacji projektów lub nie przekazali sprawozdania końcowego z wykonania projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wzór sprawozdania z realizacji projektu (104 KB)

Załącznik nr 1 do wzoru sprawozdania z realizacji projektu (11.6 KB)

Wzór sprawozdania z realizacji projektu – rozliczenie finansowe (62 KB)


22-11-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 listopada 2017 r. Uchwałą nr 4559/2017 zmienił Regulamin Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016 w punkcie 11.2.

Województwo Wielkopolskie w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin realizacji projektu do 31 grudnia 2017 r.

Pozostała część Regulaminu oraz załącznik nie uległy zmianie.

Regulamin Konkursu dotacji 1 REW 2016 listopad 2017 r. (361.2 KB)


03-08-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 lipca 2017 r. Uchwałą nr 4039/2017 zmienił Regulamin Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016 w punkcie 11.2.

Województwo Wielkopolskie w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin realizacji projektu do 31 października 2017 r.

Pozostała część Regulaminu oraz załącznik nie uległy zmianie.

Regulamin konkursu nr 1 REW 2016 (361.5 KB)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 lipca 2017 r. Uchwałą nr 4040/2017 zmienił Regulamin Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016 w punkcie 11.2.

Województwo Wielkopolskie w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin realizacji projektu do 31 grudnia 2017 r.

Pozostała część Regulaminu oraz załącznik nie uległy zmianie.

Regulamin konkursu nr 2 REW 2016 (363.1 KB)


02-02-2017

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016

Poniżej zamieszczamy przyjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listę wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016.

Zał. 1 do Uchwały ZWW w sprawie przyjęcia listy wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji (487.9 KB)


Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Rozwoju ogłaszają konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, w miejscach wymagających szczególnej interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanów kryzysowych.

Informacja o naborze

Kto może składać wniosek

Pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

Z udziału w naborze wykluczone są gminy, które otrzymały wcześniej dotacje w ramach projektu „Modelowa rewitalizacja miast”.

Wartość projektu jednego wnioskodawcy

Maksymalnie 250 000 PLN, przy czym dofinansowanie może wynieść maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych a wkład własny gminy musi stanowić minimum 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Alokacja na konkurs

2 392 037,88 PLN ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin Konkursu dotacji (111.5 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu dotacji

Załącznik 1 do Regulaminu - Definicja rewitalizacji oraz cechy i elementy programów rewitalizacji (200 KB)

Załącznik 2a do Regulaminu - Formularz wniosku o przyznanie dotacji (134.5 KB)

Załącznik 2b do Regulaminu - Szczegółowy budżet projektu (51.5 KB)

Załącznik 3a do regulaminu - Karta oceny formalnej (114.5 KB)

Załącznik 3b do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej (89.2 KB)

Załącznik 3c do Regulaminu - Zasięg preferowanych obszarów funkcjonalnych (391.4 KB)

Załącznik 4 do Regulaminu - Wzór umowy (116.3 KB)

Załącznik 5 do umowy - Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta (99.9 KB)

Załącznik 5a do Regulaminu - Wzór sprawozdania z realizacji projektu (130 KB)

Załącznik 5b do Regulaminu - Wzór sprawozdania - rozliczenie finansowe (60.5 KB)

Załącznik 6 do Regulaminu - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej (90.2 KB)

Procedura udzielania zamówień przy realizacji projektów w ramach dotacji

Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców (88.2 KB)

Załącznik 1 - Oświadczenie o bezstronności (85.5 KB)

Załącznik 2 - Wzór protokołu (106 KB)

Logotypy

Logotyp - kolor (55.7 KB)

Logotyp - achromatyczny (40.2 KB)

Pobierz jako PDF