W ramach WRPO 2014+ wspartych zostanie (dane na podstawie umów z dnia 17.11.2022 r.):

 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka


584 przedsiębiorstw

45 ha terenów inwestycyjnych

42 laboratoriów badawczych

 

 

 

 

 

Społeczeństwo informacyjne


576 e-usług

57 systemów teleinformatycznych

 

 

 

 

 

Energia


110 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

8 840 odnawialnych źródeł energii

566 budynków poddanych termomodernizacji

 

 

 

 

 

Środowisko


487,15 km kanalizacji sanitarnej

28 oczyszczalni ścieków komunalnych

88 instytucji kultury i zabytków

6 wozów pożarniczych

 

 

 

 

 

Transport


179,07 km dróg

92,98 km linii kolejowych

21 jednostek taboru kolejowego

 

 

 

 

 

Rynek pracy


69 987 osób objętych aktywizacją zawodową

14 084 miejsc pracy utworzonych w ramach stworzonej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

Włączenie społeczne


2 064 podmiotów ekonomii społecznej

1 623 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

 

 

 

 

 

Edukacja


5 953 miejsc wychowania przedszkolnego

651 szkół w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotowych

 

 

 

 

 

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego


51 obiektów przedszkolnych

66 obiektów edukacji ogólnej

39 obiekty kształcenia zawodowego

 

Pobierz jako PDF