Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 14 Next Page
Page Background

nasz region

e-biuletyn

nr 4 | 2015

Fundusze dla przedsiębiorców

JEREMIE:

innowacyjnie i rozwojowo

Rosnąca z roku na rok konkurencja i wprowadza-

nie na rynek coraz nowszych rozwiązań technolo-

gicznych sprawiają, że firmy, które poważniemyślą

o rozwoju, nie mają wyboru – muszą inwestować

nie tylko w innowacyjne technologie, badania

i rozwój, ale także szeroko rozumiany kapitał ludz-

ki. W Wielkopolsce, aby ułatwić mikro-, małym

i średnim przedsiębiorcom szybki rozwój, wpro-

wadzono system pożyczek i poręczeń w ramach

tzw. Inicjatywy JEREMIE. Wminionej perspektywie

finansowej (na lata 2007-2013) w ramach Wielko-

polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na realizację inicjatywy przeznaczono kwotę po-

nad 501 milionów złotych.

Jak to działa

JEREMIE to preferencyjne pożyczki i poręczenia. Inicja-

tywa wprowadzona została przez Komisję Europejską

i Europejski Bank Inwestycyjny w 2007 r., aby wesprzeć

rozwój sektora MŚP. Jest to szczególnie ważne, jeśli

weźmie się pod uwagę fakt, że towłaśnie firmy z sekto-

ra MŚP wytwarzają największy procent PKB i są dziś siłą

napędową gospodarki. W Polsce JEREMIE realizowany

jest w siedmiu regionach. Obok Wielkopolski, są to:

województwa: łódzkie, pomorskie, zachodniopomor-

skie, mazowieckie, dolnośląskie i kujawsko-pomorskie.

Przeznaczone na Inicjatywę w ramach regionalnych

programów operacyjnych środki trafiły do Funduszy

Powierniczych, które zajmują się ich obrotem. W Wiel-

kopolsce odpowiada za to Bank Gospodarstwa Kra-

jowego. Jego zadaniem, jako Menadżera Funduszu

Powierniczego, jest wybór i obsługa Pośredników

Finansowych – instytucji, do których bezpośrednio

zwracają się przedsiębiorcy chcący skorzystać z ofero-

wanych produktów. Dzięki temu ścieżka pozyskiwania

pożyczek i poręczeń jest nieskomplikowana i pozwa-

la na szybki obrót gotówką. Co ważne, wykorzystane

i spłacone przez przedsiębiorców pieniądze ponownie

wracają do dostępnej puli, co pozwoliło na zwielo-

krotnienie pierwotnie przeznaczonej alokacji z WRPO.

Ze wsparcia finansowego, w takiej formie, skorzystać

może więc znacznie więcej chętnych niż w przypadku

bezzwrotnych dotacji.

Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcom z sektora

MŚP – czyli zatrudniającym od 1 do 250 pracowników

i osiągającym obrót roczny do wysokości 50 mln euro,

nieposiadającym wystarczających środków finanso-

wych na rozwój. O pieniądze mogą starać się przede

wszystkim firmy, które dopiero rozpoczynają działal-

ność (tzw. startup-y) i nie posiadają historii kredyto-

wej lub te firmy, które nie posiadają wystarczających

zabezpieczeń. Pożyczki i poręczenia udzielone w ra-