Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 14 Next Page
Page Background

Rekonesans i konkrety

Poza ZIT jest jeszcze wiele obszarów, w których moż-

na ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich.

Wśród uczestników poznańskiej konferencji nie bra-

kowało tych, którzy dokładnie wiedzą, co chcą zrobić,

a którym pozostało jedynie dowiedzieć się o szcze-

góły na temat możliwości składania wniosków o do-

finansowanie, terminów, formalności itp.

Konkretne pomysły ma już Władysław Harasimo-

wicz, reprezentujący Lokalną Grupę Działania Progres

w gminach Komorniki i Puszczykowo.

Pojawiłem się tu po to, by poszukać finansowania kon-

kretnego projektu. Chodzi o aktywizację obszarów wiej-

skich, dywersyfikację dochodów rolników

– mówi Ha-

rasimowicz. –

Na razie gromadzę informacje, żeby jak

najlepiej przygotować się do złożenia wniosku.

Dla Pawła Mikołajczaka i Jakuba Dębskiego z firmy

Cdf Invest z Suchego Lasu poznańska konferencja

to doskonała okazja do rekonesansu.

Zajmujemy się pomaganiem innym firmom w zdoby-

waniu wsparcia z funduszy unijnych, dlatego chcemy ro-

zeznać, jakie są możliwości, jakie projekty mają szansę

na wsparcie

– wyjaśnia Jakub Dębski.

Jestem szczególnie zainteresowany zagadnieniami

z obszaru Europejskiego Funduszu Społecznego

– do-

daje Paweł Mikołajczak. –

Chodzi o możliwości tworze-

nia przedsiębiorstw społecznych, na przykład takich jak

spółdzielnie socjalne, których celem nie jest maksymali-

zacja zysku.

Trudno nie zauważyć, że to w Poznaniu było więcej

niż w innych miastach pytań właśnie firm consultin-

gowych, które pomagają potencjalnym beneficjen-

tom w aplikowaniu o środki unijne lub zajmują się or-

ganizacją szkoleń. Pytania tej grupy dotyczyły przede

wszystkim wytycznych, dokumentów technicznych

i wykonawczych związanych z realizacją WRPO 2014+.

Samorządy kroją projekty na miarę

Wśród uczestników konferencji sporą grupę sta-

nowili samorządowcy, którzy pojawiając się z go-

towymi planami, dowiadywali się o możliwości ich

realizacji.

Dla Krzysztofa Urbasa, wójta gminy Zaniemyśl, nie

jest niespodzianką, że zdobycie dotacji na wszystkie

Wiedzę o Funduszach Europejskich można było zdobyć

na specjalnie przygotowanych stoiskach informacyjnych

Digital Media Publishing Maciej Motylewski