Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 14 Next Page
Page Background

nasz region

e-biuletyn

Targi Funduszy Europejskich

Wydarzenia

nr 4 | 2015

Poznańska lokomotywa przemian

Ponad dwa tysiące osób uczestniczyło w Targach Fun-

duszy Europejskich, które odbyły się w maju w pięciu

miastach Wielkopolski. Największa konferencja miała

miejsce w Poznaniu. Na wszystkich można było po-

znać odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości

ubiegania się o dofinansowanie z funduszy Unii Eu-

ropejskiej.

W Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznań-

skich, gdzie odbywała się konferencja, pojawiło się po-

nad tysiąc samorządowców, przedsiębiorców, a także

osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

Podobnie, jak konferencje w Pile, Lesznie, Kaliszu

i Koninie, także poznańska składała się z kilku części.

W pierwszej specjaliści z departamentów Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, od-

powiedzialni za zarządzanie i wdrażanie WRPO 2014+

oraz pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy przed-

stawili ogólne informacje dotyczące programu regio-

nalnego, jego struktury, działań, w ramach których

ogłaszane będą konkursy oraz wielkości kwot do uzy-

skania w poszczególnych obszarach działania. W ko-

lejnej części uczestnicy konferencji mogli zadawać

szczegółowe pytania. Zainteresowani mogli uzyskać

konkretne informacje nie tylko podczas tzw. panelu

eksperckiego, ale także w czasie trwania całej konfe-

Targi Funduszy Europejskich otworzył Marek Woźniak,

marszałek województwa wielkopolskiego

Wypełniona niemal po brzegi Sala Ziemi na terenie

Międzynarodowych Targów Poznańskich

Digital Media Publishing Maciej Motylewski (2)