Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 14 Next Page
Page Background

Przedsiębiorcy

będą jedną z grup,

które mogą liczyć

na największy strumień

unijnego wsparcia

w nowym WRPO

potrzebne inwestycje w jego gminie to marzenia,

które w najbliższej siedmiolatce raczej trudno bę-

dzie zrealizować. Wójt wierzy jednak, że Unia dofi-

nansuje znaczną ich część.

Czekamy na ogłoszenie przez Komitet Monitorujący

kryteriów i punktacji w poszczególnych działaniach

mówi. –

Dla nas, samorządowców, to bardzo ważne,

by zorientować się, pod jakim kątem przygotowywać

projekty. Mamy doświadczenie, bo w minionym WRPO

zrealizowaliśmy z dofinansowaniem unijnym aż dwa-

dzieścia projektów. Teraz interesuje nas głównie rewita-

lizacja, edukacja, termomodernizacja obiektów publicz-

nych, a jak się uda, to też drogi lokalne, choć już wiemy,

że wiele pieniędzy na to nie będzie.

Poznań – lokomotywa regionu

Wśród samorządów pojawiają się głosy o pewnej dysproporcji

w przyznawaniu dotacji unijnych na korzyść stolicy regionu –

Poznania i dobrze byłoby stworzyć preferencyjne warunki dla

projektów z regionu. Tymczasem taki właśnie cel mają powoła-

ne Obszary Inwestycji Strategicznych, w ramach których ośrodki

o słabszych wskaźnikach mogą wyrównać swoje szanse na fi-

nansowanie projektów. To jednak nie oznacza odwrócenia do-

tychczasowych proporcji.

Poznań jest najbardziej dynamiczny i aktywny, o czymmoże cho-

ciażby świadczyć liczba uczestników konferencji

– mówi Waldemar

Witkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielko-

polskiego. –

A to przekłada się na liczbę zaakceptowanych projek-

Digital Media Publishing Maciej Motylewski