Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 14 Next Page
Page Background

nasz region

e-biuletyn

nr 4 | 2015

Aktualności

Harmonogram konkursów

na europejskie pieniądze

W poprzednim wydaniu e-biuletynu informo-

waliśmy, jakie konkursy w ramach WRPO 2014+

ogłoszone zostaną jeszcze w tym półroczu. Teraz

przyszedł czas na przedstawienie informacji o na-

borach, które będą przeprowadzone w trzecim

i czwartym kwartale 2015 roku.

Inwestycje w infrastrukturę...

W ramach działań finansowanych ze środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w trzecim

kwartale o pieniądze będą mogły starać się przedsię-

biorstwa planujące rozwój na rynkach zagranicznych

(Poddziałanie 1.4.1). Na ten cel zarezerwowane zostało

19,9 mln zł. Firmy wdrażające innowacje technologicz-

ne, procesowe i produktowe będą mogły ubiegać się

o środki w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie

konkurencyjności kluczowych obszarów gospodar-

ki regionu. Jest o co rywalizować – w ramach naboru

do dyspozycji będzie aż 398 mln zł. Wreszcie o wspar-

cie będą mogły wystąpić podmioty planujące orga-

nizację wydarzeń kulturalnych, wnoszących trwały

wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego re-

gionu (Poddziałanie 4.4.2). Do podziału między przy-

szłych beneficjentów przeznaczono ok. 19,9 mln zł.

W IV kwartale o unijną pomoc będą mogły starać się

jednostki samorządowe, planujące przeprowadzenie

kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

użyteczności publicznej (Poddziałanie 3.2.1). Do wy-

korzystania będzie 79,6 mln zł. Ponadto w ostatnich

trzech miesiącach roku ogłoszone zostaną konkursy

dotyczące inwestycjiwobszarze transportumiejskiego

(Poddziałanie 3.3.1). Zarezerwowano na ten cel ponad

139mln zł. Będziemożna je przeznaczyćm.in. na zakup

niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego,

budowę i przebudowę dróg rowerowych czy budowę

systemów zarządzania i organizacji ruchu. Rozwojowi

komunikacji drogowej poświęcony będzie konkurs

ogłoszony w ramach Poddziałania 5.1.1 Wzmocnienie

regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wo-

jewódzkie). Do podziału będzie 199 mln zł.

… i kapitał ludzki

W tym roku najwięcej naborów będzie dotyczyć

przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego. Do końca roku

ogłoszone zostaną konkursy we wszystkich działa-

niach dotyczących rynku pracy.

Na trzeci kwartał zaplanowano nabory dotyczące

aktywizacji zawodowej (Działanie 6.2). Na ten cel za-

rezerwowano 100 mln zł. Na analogiczne działanie

skierowane do bezrobotnych i poszukujących pracy –

37mln zł. W tymprzypadku nabór odbywać się jednak