Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 14 Next Page
Page Background

będzie w trybie pozakonkursowym. Na wspieranie

samozatrudnienia i przedsiębiorczości (Działanie 6.3)

przeznaczono ok. 49 mln zł. Ponad 21 mln zarezerwo-

wano na wsparcie aktywności zawodowej osób wyłą-

czonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi

dziećmi. Projekty realizowane w ramach tego naboru

dotyczyć będą m.in. tworzenia miejsc opieki nad dzie-

ckiem do trzeciego roku życia w żłobkach i klubach

dziecięcych, a także aktywizację zawodową rodziców.

W trzecim kwartale przeprowadzony zostanie nabór

w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji

osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

Na ten cel planuje się przeznaczyć prawie 45 mln zł.

W czwartym kwartale ubiegać się będzie można

o wsparcie ukierunkowane na realizację programów

prozdrowotnych dla pracowników, dotyczące profi-

laktyki nowotworowej czy eliminowania czynników

zagrażających zdrowiu wmiejscu pracy (Działanie 6.6).

Strumień unijnej pomocy skierowany jest również

na wspieranie zagrożonych wykluczeniem społecz-

nym. To liczna grupa, która, z powodu różnorakich

barier, nie może w pełni uczestniczyć w życiu gospo-

darczym, politycznym, społecznym czy kulturowym.

Eksperci zaliczają do niej osoby niepełnosprawne,

długotrwale bezrobotne, opuszczające zakłady karne

i poprawcze, kobiety samotnie wychowujące dzieci,

starszych, bezdomnych, dzieci i młodzież ze środo-

wisk zaniedbanych, członków mniejszości narodo-

wych (np. społeczności romskiej). W trzecim kwartale

planowane są nabory na przedsięwzięcia związane

z realizacją projektów mających na celu integrację

i aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych

ubóstwem, przy wykorzystaniu instrumentów aktywi-

zacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecz-

nej i środowiskowej. Część działań realizować będą

ośrodki pomocy społecznej (tryb pozakonkursowy).

Do dyspozycji będą one mieć ponad 82 mln zł. Nato-

miast w trybie konkursowym beneficjenci na przed-

sięwzięcia związane z aktywną integracją będą mogli

ubiegać się o środki w ramach Poddziałania 7.1.2. Pula

przeznaczona na ten cel to 82 mln zł. W czwartym

kwartale rozpisane zostaną również konkursy na pro-

jekty z zakresu usług społecznych i zdrowotnych. Cho-

dzi o przedsięwzięcia poprawiające dostęp do usług

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspie-

rające usługi opieki nad osobami niesamodzielnymi

czy zwiększające dostęp do mieszkalnictwa wspoma-

ganego i treningowego. Część zadań realizować będą

jednostki samorządu terytorialnego w trybie poza-

konkursowym (Poddziałanie 7.2.1). Konkursy na usługi

społeczne i zdrowotne ogłoszone zostaną natomiast

w ramach Poddziałania 7.2.2. Do wydania będzie po-

nad 47 mln zł.

Ważnym obszarem wsparcia Europejskiego Fundu-

szu Społecznego jest edukacja. W trzecim kwartale

ogłoszony będzie nabór w ramach Poddziałania 8.3.1

Kształcenie zawodowe młodzieży. Do dyspozycji be-

neficjentów będzie ok. 12,6 mln zł. W czwartym kwar-

tale natomiast ogłoszone zostaną konkursy w ramach

Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne, a także Poddzia-

łania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży (kształce-

nie dualne) i Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe

dorosłych.

Szczegółowy harmonogram naboru wniosków

na 2015 r. znaleźć można na stronie:

www.wrpo.wiel- kopolskie.pl

.

(ŁK)