Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 14 Next Page
Page Background

mach Inicjatywy JEREMIE przedsiębiorcy mogą prze-

znaczyć na finansowanie działalności gospodarczej,

w zakresie jej budowy, rozbudowy lub rozszerzania.

Warto podkreślić, że wsparcie kierowane jest również

do firm wdrażających nowe rozwiązania technolo-

giczne w procesie produkcyjnym, a także planujących

zakup specjalistycznego wyposażenia, budowę insta-

lacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców

i energii, informatyzację zakładu. Środki przyznawane

są też na tworzenie miejsc pracy. O wsparcie mogą

starać się też przedsiębiorcy planujący wprowadzenie

rozwiązań o charakterze innowacyjnym.

Największą zaletą JEREMIE są korzystne warunki,

na których udzielane są produkty – oprocentowanie

pożyczek i wysokość prowizji w przypadku poręczeń

są niższe niż na rynku komercyjnym. Przedsiębiorcy

mogą ubiegać się o pożyczkę do 1 mln zł (w przypad-

ku działań o charakterze innowacyjnym do 2,5 mln zł).

Okres spłaty wynosi maksymalnie pięć lat (innowacyj-

ne przedsięwzięcia – 10 lat), a pośrednicy nie pobierają

prowizji i opłat dodatkowych w związku z pożyczkami.

Natomiast poręczenia udzielane są do kwoty 1 mln zł

i mogą obejmować do 80% kredytu.

Lider: Wielkopolska

Wielkopolska od początku jest liderem wdrażania

Inicjatywy JEREMIE w Polsce. Do tej pory podpisano

ponad 7,1 tys. umów pożyczek i poręczeń z przedsię-

biorstwami z sektora MŚP, które otrzymały ze środków

Funduszu Powierniczego JEREMIE wsparcie wwysoko-

ści

ponad 870mln zł

(

ok. 174%pierwotnej alokacji

).

Zaangażowanie takich środków pozwoliło na pozyska-

nie przez przedsiębiorców wsparcia o łącznej warto-

ści

ponad 1,920 mld zł

, na które składają się, oprócz

środków z Funduszu Powierniczego JEREMIE, wkłady

własne Pośredników Finansowych i innych instytucji

udzielających wsparcia. Tak ogromne zainteresowanie

programem daje dobre rokowania na kolejne lata, tym

bardziej, że w ramach WRPO 2014+ duży nacisk poło-

żony jest na rozwój sektora MŚP.

Wpraktyce

Czy przy wsparciu pożyczki w ramach JEREMIE faktycz-

nie można osiągnąć sukces? Wielkopolscy przedsię-

biorcy nie mają wątpliwości.

Szkoła Językowa Junior z Konina Kamili Jakimowicz

dzięki pożyczce z programu JEREMIE mogła posze-

rzyć ofertę edukacyjną

JoannaTomczyk-Lidochowska