Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie
Nabór: RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-07-31 do 2015-08-13 )

Kryterium dostępu dotyczące złożenia nie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że Beneficjent może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. 

Istnieje możliwość złożenia jednego projektu na przeprowadzenie szkoleń językowych oraz szkoleń w obszarze TIK, jednakże dobór formy wsparcia powinien wynikać z przeprowadzonej analizy potrzeb grupy docelowej. Ponadto kwalifikowalność i zasadność doboru szkoleń będzie podlegała ocenie przez Komisję Oceny Projektów podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Projekty mogą być realizowane przez podmioty, których siedziba mieści się poza województwem wielkopolskim, natomiast biuro projektu (filia, delegatura, oddział czy inna prawnie dozwolona forma organizacyjna działalności podmiotu) powinno mieścić się na terenie województwa, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie. Daje to możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu                          oraz zapewnia uczestnikom ewentualność osobistego kontaktu z kadrą projektu. Ponadto wsparcie realizowane w ramach projektu obligatoryjnie musi być skierowane do osób i podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego.

Istnieje możliwość złożenia jednego projektu na przeprowadzenie szkoleń z dwóch języków (angielski i niemiecki), jednakże dobór języka powinien wynikać z przeprowadzonej analizy potrzeb grupy docelowej.

Osoby o niskich kwalifikacjach są to osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie. Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) będą to osoby, które ukończyły zasadniczą szkolę zawodową, liceum bądź technikum. W przypadku gdy uczestnik posiada wykształcenie policealne (ISCED 4) nie wpisuje się w definicję osoby o niskich kwalifikacjach. Osoby z wykształceniem policealnym mogą wziąć udział w projekcie, jednakże nie mieszczą się w Kryterium Grupy docelowej II (wniosek nie otrzyma dodatkowych punktów premiujących).

Termin life long learning (LLL) rozumiany jest jako wszelkie działania związane z uczeniem się podjętym w życiu, w celu poszerzenia wiedzy, udoskonalenia umiejętności/kompetencji i/lub kwalifikacji z powodów osobistych, społecznych i/lub zawodowych. Realizacja założeń modelu LLL może odbywać się w różnoraki sposób, m.in. poprzez: udział w szkoleniach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych, udział w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach, zajęciach e-learningowych. Warunkiem przyznania punktów w ramach kryterium premiującego Grupy docelowej III jest objęcie wsparciem wyłącznie osób, które dotąd nie uczestniczyły we wsparciu LLL w POKL (niezależnie od rodzaju działania).

Certyfikaty zewnętrzne wydawane są przez właściwe podmioty, które przeszły procedurę certyfikacji (przez uprawnioną do tego organizację). Wyboru jednostek wydających certyfikaty zewnętrzne dokonuje Beneficjent realizujący projekt, przy czym w przypadku szkoleń językowych certyfikaty muszą potwierdzić poziom biegłości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia językowego, natomiast w zakresie TIK certyfikat powinien potwierdzić uzyskanie kompetencji cyfrowych, zgodnie ze standardem wymagań określonym w załączniku 8.2 do Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby godzin wymaganej dla każdego z obszaru kompetencji dla szkoleń z zakresu TIK. Zaplanowana liczba zajęć musi być adekwatna do zakresu kompetencji, które mają zdobyć uczestnicy projektu.

Wkład własny może zostać wniesiony zarówno w formie niepieniężnej jak i pieniężnej, np. poprzez dokonanie zapłaty za przeprowadzone egzaminy, wydane certyfikaty bądź poniesienie kosztów związanych z wynajmem sali wykładowej.

Stawka jednostkowa nie zawiera kosztów zakupu podręczników. W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje zakup podręczników ujmuje je w budżecie projektu poza stawkami jednostkowymi.

Wkład własny w projekcie może zostać wniesiony zarówno w formie pieniężnej jaki niepieniężnej, także w ramach stawek jednostkowych. W związku z powyższym, możliwe jest wniesienie wkładu własnego w postaci udostępnienia sali na zajęcia dydaktyczne. W celu określenia wysokości przedmiotowego wkładu należy ustalić ilość godzin użytkowania sali podczas zajęć w ramach projektu oraz dokonać wyceny wartości wkładu biorąc po uwagę koszty eksploatacji/utrzymania danego metrażu bądź wynajmu danej sali, zgodnie ze stawkami rynkowymi.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu wkład własny powinien zostać uwzględniony w odpowiedniej pozycji stawki jednostkowej (wkład własny nie będzie stanowił odrębnej pozycji we wniosku o dofinansowanie).

Jednocześnie w przypadku wkładu niepieniężnego może być on wnoszony ze składników majątku wnioskodawcy oraz z majątku innych podmiotów, o ile zostało to uregulowane prawnie (np. w umowie dzierżawy).

 

Wysokość kwoty ryczałtowej nie jest ustalona odgórnie. Jest to kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania (zadań) na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie, wynikająca z budżetu projektu. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje i uzasadnia każdy wydatek wchodzący w skład określonej kwoty ryczałtowej (dotyczącej określonego zadania bądź zadań), co podlega ocenie w zakresie kwalifikowalności, zasadności, racjonalności i efektywności. 

Beneficjent określa we wniosku o dofinansowanie zaplanowaną ścieżkę szkoleniową dla uczestników projektu oraz przewiduje wydatki związane z jej realizacją. Zatem przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego możliwe jest zarówno po realizacji określonego modułu, jak i kilku modułów (w przypadku szkoleń językowych - przy realizacji wyłącznie wielokrotności godzin szkoleniowych).

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych uproszczoną metodą (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe). Należy jednak zaznaczyć, iż instytucje zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku udzielania zamówień publicznych powinny stosować przedmiotowe przepisy (bez względu na sposób rozliczania wydatków w projekcie).

Koszty związane z zakupem podręczników oraz egzaminów zewnętrznych mogą stanowić wkład własny pochodzący z opłat wniesionych przez uczestników projektu. Jednakże należy pamiętać, iż wysokość przedmiotowych opłat nie powinna stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie.

Koszty prowadzenia rekrutacji w ramach projektu oraz koszty organizacji wsparcia, w tym organizacja szkoleń, doradztwa i logistyki stanowią koszty pośrednie realizacji projektu.

W ramach konkursu można realizować szkolenia podnoszące kompetencje TIK i/lub językowe. W ramach szkoleń językowych możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego bądź francuskiego. Nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na organizacje szkoleń z innych języków. Zaznaczyć należy, że szkolenia językowe rozliczane są za pomocą stawek jednostkowych.

W ramach szkolenia w zakresie TIK wybór obszarów oraz kompetencji spoczywa na Wnioskodawcy. Projektodawca opracowuje kryteria oceny oraz przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia przez uczestników projektu efektów uczenia zdefiniowanych w standardzie wymagań. Powinno to jednak zostać poprzedzone diagnozą zapotrzebowania grupy docelowej na określony obszar i kompetencje. Kryteria doboru kompetencji, opis kompetencji, ramowy program szkolenia jak również nakład finansowy będzie podlegał ocenie racjonalności, zasadności i efektywności podczas prac Komisji Oceny Projektów.

Projekty realizowane w ramach działania 8.2 skierowane są do osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji. Osoby z wykształceniem wyższym mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu. Jednakże w przypadku objęcia wsparciem takich osób wniosek nie otrzyma dodatkowych punktów za spełnienie kryterium premiującego numer 2 dotyczącego skierowania projektu wyłącznie do osób w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach.

Spełnienie kryteriów dostępu oraz kryteriów premiujących w ramach przedmiotowego konkursu oceniane będzie na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym, pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie jest zablokowany do edycji i nie podlega wypełnieniu w ramach niniejszego konkursu.

Wszyscy uczestnicy projektu muszą mieć zapewnioną możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, natomiast poziom zdawalności egzaminu określa Wnioskodawca biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej. Należy pamiętać, iż projekt podlega ocenie w zakresie jego efektywności (nakład/rezultat).

Wskaźniki specyficzne uwzględniają specyfikę danego projektu i co do zasady określane są przez Projektodawcę. Jednakże, w ramach działania 8.2 wszyscy wnioskodawcy muszą określić wskaźnik produktu „Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w programie”. Dodatkowo wnioskodawca powinien określić inne wskaźniki specyficzne odnoszące się do zaplanowanych działań w projekcie (jeśli zaistnieje taka potrzeba).

Jednym z kryteriów premiujących jest wsparcie wyłącznie osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Weryfikacja czy uczestnik spełnia przedmiotowe kryterium może odbywać się na podstawie oświadczenia złożonego przez uczestnika szkolenia.

Grupę docelową stanowią osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 lat) w szczególności o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, starszych w wieku 50 lat i więcej, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji. Jednocześnie potencjalną możliwość uczestnictwa w projekcie powinni mieć wszystkie osoby spełniające kryteria dostępu i kryteria premiujące (jeśli dotyczy). Wobec tego rekrutacja nie może być zawężona do osób zatrudnionych w konkretnym przedsiębiorstwie. Zaznaczyć należy również, iż w ramach działania 8.2 nie ma możliwości realizacji projektów zawierających elementy pomocy publicznej.

W ramach szkoleń językowych nie ma obowiązku realizacji pełnego poziomu  kompetencji językowych (poziom A - poziom podstawowy, B - poziom samodzielności lub C - poziom biegłości). Wnioskodawca może zaplanować realizację szkolenia np. na poziomie B1. Jednakże dobór formy wsparcia powinien wynikać z przeprowadzonej analizy potrzeb grupy docelowej. Ponadto kwalifikowalność i zasadność doboru szkoleń będzie podlegała ocenie przez Komisję Oceny Projektów podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Stawki jednostkowe określone dla szkoleń językowych nie zawierają kosztów pośrednich. Wnioskodawca zaznacza we wniosku o dofinansowanie koszty pośrednie, zgodnie ze stawką ryczałtową, której wysokość zależy od wysokości kosztów bezpośrednich w projekcie.

Wydatki nie objęte stawką jednostkową (podręcznik, koszt egzaminu zewnętrznego, koszt wydania certyfikatu zewnętrznego, koszt dojazdu, koszt opieki na dzieckiem/osobą zależną) można rozliczać na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków bądź kwot ryczałtowych. Należy podkreślić jednak, iż w przypadku projektów, w których wkład publiczny nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000,00 EUR, Wnioskodawca ma obowiązek zastosowania kwoty ryczałtowej.

W przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi, w pkt. 5.1.6  w ramach poszczególnych zadań należy ująć wskaźniki adekwatne dla danego zadania. Nie wszystkie wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie muszą odnosić się do konkretnego zadania.

Beneficjent może wnieść wkład własny zarówno w ramach kosztów pośrednich jak i kosztów bezpośrednich, w tym wydatków objętych stawką jednostkową. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu wkład własny powinien zostać uwzględniony w odpowiedniej pozycji stawki jednostkowej (wkład własny nie będzie stanowił odrębnej pozycji we wniosku o dofinansowanie).

W przypadku projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych Beneficjent nie przedstawia dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie wydatków.  Weryfikacja kwalifikowalności danej kwoty polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez Beneficjenta zostały zrealizowane, a wskaźniki produktu i rezultatu osiągnięte. W przypadku nie zrealizowania danego zadania/wskaźnika kwota ryczałtowa nie jest kwalifikowalna (ocena w systemie spełnia - nie spełnia).

Wnioskodawca dokonuje wyboru podmiotu, który przeprowadzi egzamin zewnętrzny. Istotne jest, aby certyfikat potwierdził zdobycie kwalifikacji w zakresie obszarów i kompetencji określonych we wniosku o dofinansowanie, zgodnie ze standardem DIGCOMP.

Wnioskodawca może założyć, iż obejmie wsparciem wyłącznie osoby powyżej 24 roku życia o niskich kwalifikacjach, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym co najmniej 50% uczestników będą stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej. W przypadku tak określonej grupy docelowej wniosek uzyska maksymalną liczbę punktów premiujących (40 pkt.).

Wkład własny może zostać wniesiony zarówno w formie pieniężnej jaki i niepieniężnej np. w postaci kosztu amortyzacji komputerów udostępnionych na potrzeby realizacji projektu. Należy zaznaczyć jednak, iż w przypadku, gdy środki trwałe wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania sprzętu w celu realizacji projektu.

W ramach działania 8.2, co do zasady, nie ma możliwości ponoszenie wydatków na wyżywienie, organizację przerwy kawowej bądź noclegi dla uczestników projektu. Wszelkie wydatki, które nie zostały ujęte w katalogu wydatków dla działania 8.2 muszą zostać szczegółowo uzasadnione i podlegać będą ocenie pod kątem adekwatności do zaplanowanych działań i przeznaczonych na nie nakładów finansowych.

Zarówno w przypadku realizacji szkoleń w zakresie TIK jak i szkoleń językowych możliwe jest zapewnienie wody uczestnikom projektu. Zaznaczyć należy, iż w przypadku szkoleń językowych koszt ten został zawarty w stawce jednostkowej.

Stawka jednostkowa obejmuje m. in. koszt zakwalifikowania uczestnika do odpowiedniej grupy, natomiast koszty rekrutacji stanowią koszty pośrednie projektu.

Organizacja szkoleń obejmuje moduły 60 godzinne (lub ich wielokrotność) i nauka przebiega w grupach liczących nie więcej niż 12 uczestników. W przypadku realizacji szkoleń językowych w modułach będących wielokrotnością powyższego zakresu czasowego, Projektodawca będzie mógł kwalifikować odpowiadającą temu wielokrotność stawki jednostkowej.

Wkład własny może być wniesiony w formie finansowej, jak i niepieniężnej - to Beneficjent określa formę jego wniesienia. Jednakże warunkiem wniesienia do projektu określonych wydatków jako wkładu własnego, jest możliwość ich kwalifikowania w ramach przedmiotowego konkursu. Dlatego też nie ma możliwości wniesienia wkładu własnego w postaci zajęć na platformie e-learning, gdyż w ramach działania 8.2 nie przewidziano takiej formy wsparcia. Ponadto nie jest zasadne organizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących do przystąpienia do egzaminu, ponieważ zadanie to wynika bezpośrednio z realizacji działań szkoleniowych projektu.

W ramach kryteriów nie określono wysokości obrotu warunkującego otrzymanie dofinansowania. Jednakże jednym z etapów oceny merytorycznej jest ocena potencjału finansowego projektodawcy. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie ocenie podlega łączny potencjał partnera wiodącego wraz z pozostałymi partnerami. Na tej podstawie sprawdzane będzie, czy Wnioskodawca/partnerzy posiada/posiadają potencjał pozwalający realizować projekt w ramach założonego budżetu oraz bezproblemowe rozliczenie projektu. Potencjał finansowy mierzony wielkością obrotów w stosunku do wydatków projektu ma również na celu wykazanie możliwości ewentualnego dochodzenia zwrotu tych środków dofinansowania, w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też brak potencjału finansowego będzie miał wpływ na ogólną ocenę wniosku o dofinansowanie, a tym samym przyznanie mniejszej ilości punktów przez Komisję Oceny Projektów.

Diagnoza przedstawiona we wniosku o dofinansowanie jest przygotowywana przez Wnioskodawcę, jednakże powinna zostać poparta danymi statystycznymi wraz z podaniem źródeł tych danych.

Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach, kursach zawodowych i innych formach kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 mogą brać udział w szkoleniach w ramach Działania 8.2. Niemniej jednak w takim przypadku Wnioskodawca nie otrzyma dodatkowych punktów w ramach kryterium premiującego dla Grupy docelowej III ,,Wsparcie w ramach szkoleń kierowane jest wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

W ramach Działania 8.2 nie ma możliwości realizacji wsparcia innego niż szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK. Jednocześnie koszty usług towarzyszących np. dojazdy dla uczestników projektu, będą kwalifikowalne tylko i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ponadto każdy wydatek określony we wniosku o dofinansowanie będzie podlegał ocenie racjonalności, zasadności i efektywności podczas prac Komisji Oceny Projektów.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 stawka jednostkowa obejmuje m. in. koszt zakwalifikowania uczestnika projektu do odpowiedniej grupy. W związku z powyższym, nie ma możliwości uwzględnienia w kosztach bezpośrednich (poza stawką jednostkową) kosztu zatrudnienia osoby oceniającej poziom znajomości danego języka obcego przez uczestników szkolenia.

W ramach Działania 8.2 nie ma możliwości ponoszenia wydatków na zakup środków trwałych oraz wydatków objętych cross-financingiem. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 w grupie szkoleniowej może być maksymalnie 12 osób. Powyższy załącznik nie określa natomiast minimalnej liczby osób w grupie. Liczebność grupy powinna wynikać z przeprowadzonej analizy potrzeb grupy docelowej. Jednocześnie należy podkreślić, iż wniosek o dofinansowanie będzie podlegał ocenie racjonalności, zasadności i efektywności podczas prac Komisji Oceny Projektów.

Wybór jednostek wydających certyfikaty zewnętrzne dokonuje Beneficjent realizujący projekt, w przypadku szkoleń językowych certyfikaty muszą potwierdzić poziom biegłości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. W związku z powyższym możliwa jest realizacja projektu i przeprowadzenie egzaminu przez szkołę językową, która jest jednocześnie Autoryzowanym Centrum z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

W pkt. 3.2 w zależności od typu wsparcia udzielanego w projekcie należy wybrać profil zgodny z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwe jest wybranie kilku pozycji. Ponadto wybrany profil działalności powinien być spójny z kodem PKD projektu wskazanym w pkt. 2.1 wniosku o dofinansowanie.

W przypadku realizacji w projekcie kilku typów działań odpowiadających różnym PKD, należy podać PKD działania przeważającego w realizowanym projekcie (do decyzji Wnioskodawcy). PKD Projektu nie musi odpowiadać przedmiotowi działalności podmiotu.

W punkcie 3.3 wniosku o dofinansowanie należy określić obszar realizacji całego projektu z dokładnością do konkretnej gminy/powiatu. W przypadku projektu realizowanego na terenie kilku gmin, powiatów należy wskazać wszystkie gminy, powiaty na terenie których realizowany będzie projekt. W niniejszym punkcie nie należy wykazywać miejsca realizacji poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji w projekcie tylko uwzględnić te obszary z których będą pochodzili uczestnicy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wnioskodawca nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Niemniej jednak Beneficjent w umowie o dofinansowanie zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Rozliczenie wydatków następuje według ustalonej stawki w zależności od faktycznie wykonanej ilości dóbr/usług w ramach danego projektu.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 szkolenia rozliczane za pomocą stawki jednostkowej nie mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne dziennie. Przedmiotowe wytyczne nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby godzin wymaganej dla każdego z obszaru kompetencji dla szkoleń z zakresu TIK. Zaplanowana liczba zajęć musi być adekwatna do zakresu kompetencji, które mają zdobyć uczestnicy projektu. Ponadto liczbę godzin lekcyjnych dziennie Projektodawca powinien dostosować do specyfiki grupy docelowej. Jednocześnie należy pamiętać, iż na etapie oceny merytorycznej wniosek podlega ocenie pod kątem adekwatności zaplanowanych działań w projekcie do potrzeb uczestników projektu.

Koszt pozyskania wartości niematerialnych i prawnych (np. zakup licencji do oprogramowania) niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność ich pozyskania z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.). Jednocześnie zaznaczyć należy, iż każdy wydatek określony we wniosku o dofinansowanie będzie podlegał ocenie racjonalności, zasadności i efektywności podczas prac Komisji Oceny Projektów.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 kwalifikowalne jest wynagrodzenie osoby samozatrudnionej wykonującej osobiście zadania w ramach projektu, którego jest beneficjentem, pod warunkiem wyraźnego wskazania formy zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. 

Za realizację zadań w projekcie odpowiada Beneficjent, który może założyć, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez uczestnika zrekrutuje na jego miejsce inną osobę.

Wskaźnik „Liczba dorosłych objętych wsparciem w programie” należy wykazać w tabeli 4.1 „ Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu” jako wskaźnik specyficzny dla projektu (należy dodać pozycję i wpisać wskaźnik ręcznie oraz uzupełnić jednostkę miary, źródło danych oraz liczbę osób”.  

W ramach szkolenia w zakresie TIK wybór obszarów oraz kompetencji spoczywa na Wnioskodawcy. Powinno to jednak zostać poprzedzone diagnozą zapotrzebowania grupy docelowej na określony obszar i kompetencje. Kryteria doboru kompetencji, opis kompetencji, ramowy program szkolenia jak również nakład finansowy będzie podlegał ocenie racjonalności, zasadności i efektywności podczas prac Komisji Oceny Projektów.

Nie ma kryterium, które uniemożliwiałoby, zorganizowanie egzaminu poprawkowego. Jednakże Wnioskodawca wykazując taki wydatek we wniosku o dofinansowanie projektu powinien również zawrzeć analizę zdawalności egzaminów w danej grupie docelowej. Jednocześnie należy pamiętać, iż każdy wydatek podlega ocenie pod kątem adekwatności do zaplanowanych działań i przeznaczonych na nie nakładów finansowych.

Rekrutując uczestników projektu przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż celem szczegółowym Działania 8.2 jest podniesienie kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK i językowych. Grupę docelową w ramach przedmiotowego Działania stanowią osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 lat) w szczególności o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, starsze w wieku 50 lat i więcej, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

Jako osobę w wieku aktywności zawodowej należy rozumieć osobę aktywną zawodowo.  Według BAEL do ludności aktywnej zawodowo zalicza się wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie z definicjami podanymi poniżej.

Za pracującą uznaje się każdą osobę, która:

a) wykonywała pracę przynoszącą zarobek lub dochód jako pracownik najemny, pracujący na własny rachunek lub pomagający członek rodziny,

b) miała pracę, ale jej nie wykonywała:

• z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego,

• z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:

• do 3 miesięcy,

• powyżej 3 miesięcy, ale osoba ta była pracownikiem najemnym i w tym czasie otrzymywała co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.

Bezrobotny to osoba, która spełnia jednocześnie 3 warunki:

a) nie jest osobą pracującą,

b) aktywnie poszukuje pracy,

c) jest gotowa podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni.

Do bezrobotnych należą także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ znalazły ją wcześniej i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć.

Należy pamiętać, iż w przypadku osób bezrobotnych obowiązuje limit wieku, którym jest 74 rok życia.

Jednocześnie należy podkreślić, iż przedstawione definicje osoby pracującej oraz osoby bezrobotnej mają zastosowanie wyłącznie do potwierdzenia statusu osoby, jako będącej w wieku aktywności zawodowej. Dla celów monitorowania projektu, uczestników należy ująć w ramach wskaźników zgodnie z ich definicjami określonymi w Wykazie wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Działania 8.2.

Rekrutując uczestników projektu przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż celem szczegółowym Działania 8.2 jest podniesienie kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK i językowych. Osoby bierne zawodowo mogą być uczestnikiem projektu w ramach przedmiotowego Działania pod warunkiem złożenia deklaracji, iż planują powrót lub wejście na rynek pracy. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w przypadku osób biernych zawodowo obowiązuje limit wieku, którym jest 74 rok życia.

Rekrutując uczestników projektu przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż celem szczegółowym Działania 8.2 jest podniesienie kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK i językowych. Wszystkie osoby pracujące, bez względu na wiek mogą zostać objęte wsparciem w ramach Działania 8.2, natomiast w przypadku osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo (deklarujących iż planują powrót lub wejście na rynek pracy) górną granicą wieku będzie 74 rok życia.