Dostępne 2606 pytań

Podstawowe pytania związane z Funduszami Europejskimi

Zachęcamy do zapoznania się z działem O Programie, gdzie dowiesz się nie tylko jak pozyskać dotację, ale poznasz podstawowe zasady i obowiązki potencjalnego beneficjenta.

Pytania dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym została wskazana w Wytycznych w  zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020.

 

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
   o pomocy społecznej;
  2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
   o zatrudnieniu socjalnym;
  3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania
   i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
  5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
   i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
  6. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,
   w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
   o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
  7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
  8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
  9. osoby niesamodzielne;
  10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  11. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
  12. osoby korzystające z PO PŻ.

Z zastrzeżeniem, że wsparcie dla osób odbywających karę pozbawienia wolności nie będzie udzielane w ramach RPO.

Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy:

-osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
-osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1,
-byli więźniowie,
-narkomani,
-osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań,
-osoby z obszarów wiejskich.

Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikach dotyczących:

-osób z niepełnosprawnościami,
-migrantów,
-gospodarstw domowych bez osób pracujących,
-gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu,
-gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

Ponadto nie należy wykazywać niekorzystnej sytuacji dot. płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1.

W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z powodu wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji).

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i często nietrwałych działań podejmowanych przez różnych aktorów w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności. Tak rozumiane partnerstwo nie może polegać na tym, że jakiś podmiot angażowany jest w projekt partnerski do wykonania zadania według woli innego partnera (w tym sprawującego nad nim kontrolę), nie wnosi do przedsięwzięcia wartości dodanej, nie ma udziału w tworzeniu założeń projektowych. Wszyscy partnerzy w projekcie powinni ingerować w przedmiot realizowanych zadań i z założenia są w stosunku do lidera równorzędnymi podmiotami, a lider i partnerzy powinni współpracować ze sobą na wszystkich etapach realizacji projektu.

Mając na względzie powyższe, w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawa wdrożeniowa) wprowadzono generalny zakaz tworzenia partnerstw przez podmioty powiązane, ponieważ w takim przypadku nie może być mowy ani o równorzędności partnerów ani o swobodzie podejmowania decyzji przez podmiot znajdujący się pod kontrolą innego „partnera”. Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej „Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)”. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 załącznika I do ww. rozporządzenia:

„Przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

 1. przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
 2. przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
 3. przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
 4. przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie (…).

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami „Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z powyższych związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych.”

Ponadto należy zaznaczyć, że podejście polegające na ograniczeniu zastosowania regulacji zawartej w art. 33 ust. 6 wyłącznie do przedsiębiorców rozumieniu art. 3 załącznika 1 do rozporządzenia nr 651/2014 jest podejściem nieprawidłowym. Wolą ustawodawcy nie było bowiem uregulowanie kwestii ograniczenia możliwości udzielania pomocy publicznej podmiotom powiązanym, ale wyeliminowanie możliwości realizacji konkretnego typu projektu przy zastosowaniu konstrukcji godzącej w jego ideę. Art. 33 ust. 6 nie mówi o „podmiotach”, w rozumieniu art. 3 załącznika 1, ale o „powiązaniach” w rozumieniu ww. przepisu.

Mając powyższe na względzie za sprzeczne z ustawą wdrożeniową należy uznać m. in. wyłączanie zastosowania art. 33 ust. 6 ww. ustawy do jednostek samorządu terytorialnego i jednostek z nimi powiązanych – niezależnie od formy prawnej tego typu jednostek – z powołaniem się na fakt nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ww. jednostki.

Zgodnie z zapisem w pkt. 7.2.2 Regulaminu konkursu Beneficjent stosując ustawę Prawo zamówień publicznych albo zasadę konkurencyjności, jest zobowiązany uwzględniać aspekty społeczne/stosować klauzule społeczne, w szczególności dotyczące ograniczenia możliwości złożenia oferty do podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. W związku z powyższym w gestii zamawiającego jest zagwarantowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych wobec wszystkich podmiotów ekonomii społecznej tak, aby przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia obywało się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący wykonawców, a w przypadku gdy pozytywny wynik udzielenia zamówienia przypada przedsiębiorstwu społecznemu, które jednocześnie korzysta ze wsparcia OWES w ramach projektu Beneficjent zapewnia brak możliwości wystąpienia podwójnego finansowania wydatków.

W nawiązaniu do Interpretacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącej stosowania klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych w ramach projektów finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IZ informuje, iż:

Celem promowania polityki zatrudnienia poprzez stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) zawarto zobowiązanie dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) do kształtowania uregulowań prawnych umożliwiających zamawiającemu uwzględnienie dodatkowych celów społecznych podczas realizacji zamówienia publicznego, tj. stosowania tzw. klauzul społecznych. Zgodnie z pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych – Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych, „w przypadku projektów współfinansowanych z EFS, Instytucja Zarządzająca – w wytycznych programowych lub właściwa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie – w umowie o dofinansowanie, określa rodzaj zamówień publicznych, w ramach których zobowiązuje beneficjenta do zastosowania klauzul społecznych, w szczególności ograniczenia możliwości złożenia oferty do podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób,
o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym”. W Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 wskazano bowiem, że w przedsięwzięciach realizowanych w jej ramach promowane będzie korzystanie z usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

 

 1. Definicja „klauzul społecznych”

 

Należy zaznaczyć, że pojęcie „klauzule społeczne”, o których mowa w pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych nie zostało zdefiniowane w Wytycznych. Co więcej, pojęcie to nie zostało zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. Instytucja Koordynująca UP wskazuje jednak, że pojęcie „klauzule społeczne” określone w Wytycznych należy rozumieć szeroko, tj. jako społeczne warunki realizacji zamówienia publicznego. Uzasadnia to konieczność wspierania działań w obszarze polityki społecznej podczas wydatkowania środków EFS oraz uwzględnienia potrzeb wszystkich grup społecznych będących odbiorcami i użytkownikami zamówień publicznych w projektach EFS.

 1. Prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu w zakresie stosowania „klauzul społecznych”

 

Z pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych wynika obowiązek dla zamawiającego zastosowania klauzul społecznych podczas realizacji zamówienia publicznego w zakresie, jaki określiła Instytucja Zarządzająca programem współfinansowanym ze środków EFS w wytycznych programowych lub we wzorze umowy o dofinansowanie. Wytyczne zobowiązują Instytucje Zarządzające do wskazania w ww. dokumentach rodzajów zamówień publicznych, w ramach których stosowanie klauzul społecznych jest przez beneficjenta obligatoryjne. Obowiązek ten odnosi się zarówno do zamówień publicznych realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, jak
i zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności,
o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych, tj. zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Ustawodawstwo UE w dziedzinie zamówień publicznych odwołuje się do aspektów społecznych i potrzeby ich uwzględniania w postępowaniu przetargowym. Dyrektywy 2004/17/EC i 2004/18/EC (zwane dyrektywami unijnymi dotyczącymi zamówień publicznych) stanowiące podstawę prawną zamówień publicznych w UE oferują możliwość uwzględniania kwestii społecznych, zwłaszcza gdy kwestie te są powiązane
z przedmiotem zamówienia (lub alternatywnie z wykonaniem zamówienia,
w przypadkach gdy kwestie społeczne są uwzględniane w klauzulach dotyczących wykonania zamówienia) i są we właściwej proporcji do wymagań zamówienia,
a także o ile odnotowuje się przestrzeganie zasady zachowania właściwej relacji wartości do ceny oraz równego dostępu dla wszystkich dostawców z UE. Szerzej kwestie te zostały uregulowane w nowych dyrektywach unijnych w zakresie zamówień publicznych, które zastępują obecnie obowiązujące dyrektywy:

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE,
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające
  w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE,
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.

Stwarzają one zamawiającym lepsze możliwości wykorzystania zamówień publicznych na rzecz wsparcia celów innych polityk, w tym również celów społecznych, a także w szerszym stopniu włączają do ubiegania się o zamówienie publiczne podmioty należące do tzw. przedsiębiorczości społecznej. Termin implementacji tychże dyrektyw do polskiego porządku prawnego upływa
18 kwietnia 2016 r.

Klauzule społeczne w polskiej ustawie pzp oddają podejście Komisji Europejskiej i krajów członkowskich, w tym Polski, traktujących zamówienia publiczne (w przypadku projektów współfinansowanych ze środków UE są to zarówno zamówienia realizowane na podstawie ustawy Pzp, jak i zamówienia realizowane zgodnie z procedurami zasady konkurencyjności) jako instrumentu  mogącego realizować również cele polityki społecznej. W związku z faktem, iż polskie regulacje prawne właściwe dla zamówień publicznych, w szczególności przepisy ustawy  Pzp oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy przewidują włączenie aspektów społecznych do procedur udzielania zamówień publicznych , których podstawą są możliwości, jakie przewidują
w tym zakresie dyrektywy unijne dotyczące zamówień publicznych, rozwiązania te mogą zostać przeniesione również na grunt zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.  Jednocześnie, na podstawie pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych, zamawiający w ramach projektu EFS zobowiązany jest do zastosowania klauzul społecznych , w szczególności ograniczenia możliwości złożenia oferty do podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. A zatem, podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp, podczas realizacji zamówień poniżej progu, od którego wymagane jest stosowanie ustawy Pzp, a powyżej kwoty określonej zasadą konkurencyjności , tj. 50 tyś. PLN netto, mogą stosować rozwiązania przyjęte ustawą Pzp, jak i Wytycznymi. To samo dotyczy podmiotów niezobowiązanych do stosowania ustawy Pzp podczas realizacji zamówień publicznych na podstawie procedur zasady konkurencyjności.

A zatem, ustawa Pzp pozwala uwzględnić aspekty społeczne poprzez:

 1. klauzule społeczne określone w art. 22 ust. 2 (ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do wykonawców zatrudniających w 50% osoby niepełnosprawne) oraz w art. 29 ust. 4 (możliwość nałożenia na wykonawcę wymogu zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy).
 2. w opisie przedmiotu zamówienia jako odpowiedź na potrzeby osób będących odbiorcami robót, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia – art. 29 oraz art. 30,
 3. w opisie przedmiotu zamówienia jako warunek zapewnienia przez wykonawców przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia – art. 29 oraz art.31,
 4. jako przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -art. 24 ust. 1 pkt 3-8,
 5. w ramach formułowania podmiotowych warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 pkt 2-3,
 6. w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert jako kryteria udzielenia zamówienia
  o charakterze społecznym – art. 91 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 w przypadku usług nie priorytetowych.
 7. jako jeden z elementów wykorzystywanych do badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny – art. 90,
 8. w opisie przedmiotu zamówienia jako warunek zatrudnienia na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na usługi budowlane lub usługi, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności – art.29 ust. 4 pkt 4.

Wymienione powyżej w punktach od 1 do 7 aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, sposób ora przykłady ich stosowania zostały omówione w podręczniku Urzędu Zamówień Publicznych z 2014 r. pt.: „Aspekty w zamówieniach publicznych” (dostępny na stronie www.uzp.gov.pl). W podręczniku nie ma natomiast omówienia wprowadzonego nowelizacją ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1232) rozwiązania umożliwiającego określenie przez zamawiającego wymagania, aby przy realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi zatrudniona była osoba / osoby na podstawie umowy o pracę, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności (punkt 8 powyżej). Ze względu na efekt zatrudnieniowy (możliwość tworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymanie istniejących)  największe możliwości daje stosowanie klauzul społecznych:

a) klauzuli zastrzeżonej (art.22 ust. 2 Pzp), która poprzez ograniczanie dostępu do zamówienia do podmiotów zatrudniających w ponad 50% osoby niepełnosprawne przyczynia się do utrzymania miejsc pracy osób niepełnosprawnych
 b) klauzuli zatrudnieniowej (art. 29 ust.4 Pzp), która daje zamawiającemu możliwość nałożenia na wykonawcę wymogu zatrudniania przy realizacji przedmiotu zamówienia osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (osób bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego osób niepełnosprawnych, bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców realizujących indywidualny program integracji).

Omówienie klauzul społecznych w tym korzyści ze stosowania klauzul społecznych płynące dla osób niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, a także podmiotów zatrudniających te osoby (m.in. podmiotów ekonomii społecznej), przykłady dotychczasowego ich stosowania, a także informacje, jak się przygotować do zastosowania klauzul społecznych oraz jak przeprowadzić postępowanie z klauzulami społecznymi wraz z wzorami zapisów w ogłoszeniach, specyfikacji / zapytaniu ofertowym i umowie z wykonawcą można znaleźć w „ Podręczniku stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” autorstwa Tomasza Schimanka i Barbary Kunysz-Syrytczyk. Podręcznik został przygotowany w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społecznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w 2014 roku i jest dostępny na stroni www.isp.org.pl.  Podręcznik ten znajduje zastosowanie również do zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Jak wskazano powyżej, z warunku kwalifikowalności z pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych wynika dla instytucji ogłaszającej konkurs/wzywającej do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu pozakonkursowego zobowiązanie do określenia rodzaju zamówień publicznych, w ramach których beneficjenci zobowiązani są do stosowania klauzul społecznych. Zobowiązanie to będzie wynikać z wytycznych programowych kwalifikowalności wydatków, jeśli Instytucja Zarządzająca PO
w nich tak postanowi lub ze wzoru umowy o dofinansowanie projektu, którym to Instytucja Zarządzająca PO powinna określić obowiązek dla beneficjenta zastosowania klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych wraz ze wskazaniem rodzaju zamówień publicznych, względem którego powstaje ten obowiązek. Następnie przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien zdecydować, z którego aspektu społecznego chce skorzystać i który jest najwłaściwszy do osiągnięcia zamierzonego efektu. Przy wyborze klauzuli społecznej niezwykle ważne jest rozeznanie rynku potencjalnych wykonawców, przede wszystkim określenie, czy istnieją firmy mogące odpowiedzieć na ogłoszenie o postępowaniu i czy mają odpowiedni potencjał w tym zdolności zawiązania konsorcjów do realizacji zamówienia. Przy zastosowaniu klauzuli zatrudnieniowej zamawiający musi zdecydować, jaka kategoria osób z trudnościami na rynku pracy obecna w powiecie/województwie odpowiada charakterowi zamówienia (w SIWZ lub zapytaniu ofertowym w ramach zasady konkurencyjności należy określić okres i formę zatrudnienia, a także zadania, przy których osoby mają być zatrudnione). W przypadku obu klauzul zamawiający musi określić sankcje z tytułu niedotrzymania warunków określonych w klauzuli oraz poinformować o sposobie, w jaki oferent ma potwierdzić spełnianie warunków określonych w klauzuli. Ustalenia te muszą być potwierdzone
w umowie z wykonawcą.

W związku z przekazaną Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro*, IZ WRPO 2014+ poniżej przedstawia sprostowanie informacji zawartej w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (str. 17, pkt. 3.4. Harmonogram realizacji projektu), załączonej do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.3.1, 6.4.1 oraz 6.3.1.

jest

WAŻNE!

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny rozumiany jest jako kwota dofinansowania, czyli środki EFS oraz budżetu państwa.

powinno być

WAŻNE!

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny niezbędny do wyliczenia ww. kwoty należy rozumieć jako wszystkie środki publiczne w projekcie, a więc sumę dofinansowania (środki EFS + dotacja celowa z budżetu państwa) wraz z wkładem własnym beneficjenta pochodzącym ze środków publicznych np. jst.

* Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż wkład własny wnoszony jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 czyli zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej. Forma w jakiej będzie wnoszony wkład własny do projektu każdorazowo zależy od Projektodawcy, przy czym należy pamiętać, iż każdy wydatek podlega ocenie w zakresie kwalifikowalności, zasadności, racjonalności i efektywności. Wkład własny niepieniężny należy wycenić zgodnie ze stawkami rynkowymi.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia środków w wysokości wartości projektu (dofinansowanie + wkład własny). Zabezpieczenie środków finansowych następuje poprzez uchwałę właściwego organu jednostki samorządu, który dysponuje budżetem wnioskodawcy, zatwierdzającą projekt.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zaznacza, iż jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju koszty prowadzenia rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwania i informowania uczestników projektu i prowadzenia spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach stanowią koszty pośrednie realizacji projektu. Biorąc pod uwagę powyższą interpretację, należy podkreślić, iż  pomimo ujęcia w wykazie kategorii wydatków (załącznik nr 8.1.1 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.1.1), koszty rekrutacji będą stanowił koszty pośrednie. W ramach kosztów bezpośrednich można ująć natomiast koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu.

Dodatkowe informacje zobacz tutaj

Podmiot zgłaszający jest to podmiot, który po zarejestrowaniu w systemie LSI 2014+ przygotuje, a następnie zgłosi wniosek online w odpowiedzi na konkurs/nabór. W ramach jednego konta w systemie LSI 2014+ możliwe jest wypełnienie a następnie zgłoszenie wniosków dla więcej niż jednego wnioskodawcy.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej nie ma konieczności posiadania podpisu elektronicznego. Wniosek należy przesłać i przygotować za pośrednictwem systemu LSI 2014+, a następnie w terminie 5 dni roboczych od wysłania wersji elektronicznej wniosku dostarczyć do sekretariatu Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego wersję papierową.

W ramach perspektywy 2014-2020 we wniosku o dofinasowanie nie należy ujmować zadania dotyczącego zarządzania projektem. Wszelkie koszty związane z zarządzaniem projektem, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu stanowią koszty pośrednie. Należy podkreślić, iż w obecnej perspektywie finansowania koszty pośrednie w projektach współfinansowanych z EFS rozliczane są wyłącznie za pomocą stawek ryczałtowych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

Wydatki poniesione na nabycie tytułów prawnych do nieruchomości (w tym wynajem pomieszczeń budynku i nieruchomości gruntowej) są  wydatkami kwalifikowanymi. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zasadność ponoszenia wydatków na wynajem w kontekście trwałości projektu, która jest oceniana podczas oceny merytorycznej projektu.

Koncepcją uniwersalnego projektowania  oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR należy stosować uproszczoną metodę rozliczania wydatków. Przy stosowaniu kwot ryczałtowych we wniosku o dofinansowanie należy wskazać i uzasadnić każdy wydatek wchodzący w skład  określonej kwoty ryczałtowej (np. dotyczącej określonego zadania). Tak skonstruowany budżet podlega ocenie na etapie prac Komisji Oceny Projektów pod kątem racjonalności. Ocena kwalifikowalności każdego z wydatków polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Do przeliczenia kwoty 100 000 EUR na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: ec.europa.eu aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych.

Zgodnie z Rozdziałem 8.6 pkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014/2020 w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR, stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków (stawek jednostkowych i/lub kwot ryczałtowych) jest obligatoryjne.

Tak. Personel projektu zgodnie  definicją zawartą w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samo zatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1442, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (tzn. świadomy nieodpłatnego udziału),
 2. należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska),
 3. w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu,
 4. wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS) lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,
 5. wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia; wycena wykonywanego.

Dotacje nie stanowią instrumentu finansowego.  Definicja instrumentu finansowego została zawarta w art. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (ustawy wdrożeniowej) oraz w części drugiej w tytule IV Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 (rozporządzenia ogólnego).

Zgodnie z pkt 8.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie przekracza 30% wartości projektu, przy czym istnieje możliwość zwiększenia ww. limitu wyłącznie o ile jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie zatwierdzonym przez właściwą instytucję będąca stroną umowy.

Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych stanowiących odpowiedni procent kosztów bezpośrednich nie pomniejszonych o wartość zlecenia usługi merytorycznej i stanowią:

- 25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie;

- 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do  2 mln PLN włącznie;

- 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do  5 mln PLN włącznie;

- 10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN.

Beneficjent jest  zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu zgodnie z  zapisami Regulaminu konkursu (3.9 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy). Zapisy zostały opracowane na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz jego załącznikami, w ramach konkursu na projekty określone dla Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna-projekty konkursowe, jest możliwość realizacji projektów zawierających elementy pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Zasady dotyczące pomocy de minimis określają przepisy wymienione w Regulaminie konkursu – cz. V. Pomoc publiczna/de minimis.  

Ponadto należy zaznaczyć, że szczegółowe informacje będą także zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, które powinno być dostępne w III kwartale 2015 r.

Pomoc de minimis II występuje w przypadku gdy wnioskodawca jest Operatorem przekazującym środki publiczne uczestnikom projektu w formie de minimis

Obowiązek przeprowadzenia testu pomocy publicznej spoczywa na podmiocie udzielającym pomocy.

W przypadku wykazywania przez Beneficjenta wsparcia w postaci dotacji oraz wsparcia pomostowego we wniosku o dofinansowanie należy w pkt 2.2 w wierszu „Czy w projekcie występuje pomoc de minimis-II zaznaczyć „T”. W związku z tym w pkt 5.1.1 będzie widoczna kolumna dotycząca przedmiotowych wydatków. Suma wydatków należąca to tej kategorii pojawi się w wierszu „Wydatki objęte pomocą de minimis – II”.

Koszty pośrednie obejmują prowadzenie rekrutacji w ramach projektów, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, o ile taki koszt jest uzasadniony specyfiką danego projektu).

Koszty związane z realizacją projektu przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu odpowiada okresowi realizacji projektu, którego początek stanowi data nie wcześniejsza niż dzień otwarcia konkursu. Aby wydatek został uznany za kwalifikowalny musi zostać poniesiony w związku z realizacją projektu. Nie wystarczy więc aby faktyczna zapłata za wydatek nastąpiła w okresie trwania projektu. Istotne jest również czy zobowiązanie dotyczy zadań zrealizowanych w okresie realizacji projektu.

W projektach, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100.000 EUR, (przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE) stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w oparciu o kwoty ryczałtowe jest obowiązkowe.

Zaznaczyć należy jednak, iż w przypadku realizacji szkoleń językowych obowiązkowe jest rozliczanie projektu w oparciu o stawki jednostkowe. Wydatki nie objęte stawką jednostkową (podręcznik, koszt egzaminu zewnętrznego, koszt wydania certyfikatu zewnętrznego) rozlicza się za pomocą kwoty ryczałtowej.

Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych stanowiących odpowiedni procent kosztów bezpośrednich nie pomniejszonych o wartość zlecenia usługi merytorycznej i stanowią:

- 25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie;

- 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do  2 mln PLN włącznie;

- 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do  5 mln PLN włącznie;

- 10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN.

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych uproszczoną metodą (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe). Należy jednak zaznaczyć, iż instytucje zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku udzielania zamówień publicznych powinny stosować przedmiotowe przepisy (bez względu na sposób rozliczania wydatków w projekcie).

Jako trwałość projektu należy rozumieć zarówno trwałość rezultatu, w przypadku zaplanowania go we wniosku o dofinansowanie, jak i zapewnienie kontynuacji działań o podobnym charakterze po zakończeniu realizacji projektu.

W przypadku firmy działającej poniżej roku i niemającej zamkniętego roku obrotowego należy podać obrót od momentu rozpoczęcia działalności do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę wyłącznie dane za udokumentowany przez przedsiębiorcę okres.

We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wykazuje osoby, które będą realizować zadania w ramach projektu. Jeśli wnioskodawca wie, iż zatrudni daną osobę do realizacji projektu (np. na podstawie umowy o wolontariacie, umowy o pracę) powinien wskazać ją we wniosku o dofinansowanie projektu.

Należy zaznaczyć, iż w przypadku osób realizujących zadania w projekcie na podstawie umowy zlecenia może obowiązywać konkurencyjna procedura wyboru (zasada konkurencyjności lub prawo zamówień publicznych). Wobec tego na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca może określić jedynie kompetencje jakie dana osoba będzie posiadać. Nie jest możliwe jednak wskazanie konkretnej osoby.

Zasada konkurencyjności nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Beneficjent może oddelegować swojego pracownika do realizacji zadań w projekcie. Pamiętać należy, iż zakres zadań związanych z realizacją projektu musi zostać wskazany w umowie o pracę/zakresie czynności służbowych/opisie stanowiska pracy.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w pkt 3.4 Harmonogram realizacji projektu, w przypadku wybrania w wierszu „Koszty pośrednie” w kolumnie „Wydatki rozliczane ryczałtowo” opcji „Nie”, Wnioskodawca nie ma możliwości kwalifikowania kosztów pośrednich w projekcie. W takim przypadku należy jednak uzupełnić daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania odpowiadające datom rozpoczęcia i zakończenia całego projektu. Ponadto w tabeli 5.1.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN w wierszu „Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem – jako % kosztów bezpośrednich” należy zaznaczyć checkbox „Nie dotyczy”. Wybór stawki ryczałtowej kosztów pośrednich zostanie wtedy zablokowany do edycji, a wartość kosztów pośrednich domyślnie zostanie ustawiona jako 0.

W odniesieniu do kwestii wydatków ponoszonych przed dniem 10 kwietnia 2015 r. informuję, że wydatki takie, aby mogły zostać uznane za kwalifikowane, muszą spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Jest to oczywiście wymóg minimum, a ostateczna decyzja w zakresie kwalifikowalności poszczególnych wydatków należy do IZ. Natomiast wydatki ponoszone po wejściu w życie Wytycznych, zgodnie
z treścią pkt 12 w podrozdziale 6.1, „mogą zostać uznane za kwalifikowane wyłącznie
w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie
o dofinansowanie”.

Odnosząc się do wątpliwości dotyczących treści pkt 4 podrozdziału 6.2 Wytycznych informuję, że – zgodnie z jego treścią – w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz
w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, istnieje obowiązek dokonania
i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Oznacza to, że beneficjent zobowiązanych jest do zamieszczania stosowanych ogłoszeń na ww. stronach internetowych dla:

 1. wszystkich wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie – w tym przypadku zapis odnosi się do każdego wydatku o wartości mieszczącej się we wskazanym powyżej przedziale, oraz
 2. zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur opisanych w podrozdziale 6.5, tj. procedur udzielenia zamówień zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności, przy czym chodzi o zamówienia publiczne o wartości powyżej 50 tys. PLN netto, gdyż do takich zamówień mają zastosowanie procedury opisane w podrozdziale 6.5 – w tym przypadku zapis odnosi się do zamówień publicznych, o których informacja, np. z powodu wyłączenia przedmiotowego, nie została upubliczniona zgodnie z rozdziałem 6.5.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy de minimis oraz pomocy publicznej zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020

Kwalifikowalność projektów realizowanych poza obszarem objętym PO określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w  rozdziale 8.1 Zasięg geograficzny kwalifikowalności dla EFS.

IZ zwraca uwagę, iż wydatki w powyższym zakresie muszą być uzasadnione celem projektu, przy czym konieczne jest wyraźne uwzględnienie tego we wniosku o dofinansowanie (ze wskazaniem możliwie szczegółowo planowanego miejsca realizacji projektu) i przedstawienie odpowiedniego uzasadnienia. Zbadanie zasadności, efektywności i racjonalności poszczególnych wydatków należy do obowiązków członków Komisji Oceny Projektów i odbywa się na etapie oceny merytorycznej.

W związku z opracowywaniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustaleń horyzontalnych związanych z wydatkami ponoszonymi za granicą może okazać się, że tego rodzaju wydatki będą niekwalifikowalne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Kryterium dostępu dotyczące liczby wniosków odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie jednego wniosku, w którym dany podmiot występuje w charakterze Beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera.

Wnioskodawca ma obowiązek wybrania z listy wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz wskaźników produktu wszystkich wskaźników adekwatnych do planowanych działań w projekcie oraz monitorowania ich w trakcie realizacji projektu. Dodatkowo Wnioskodawca ma obowiązek wybrania przynajmniej jednego wskaźnika kluczowego.

Wkład własny niepieniężny może zostać wniesiony zarówno ze składników majątku wnioskodawcy jak i z majątku innych podmiotów, o ile zostało to uregulowane prawnie (np. w umowie użyczenia). W przypadku spełnienia powyższego warunku, możliwe jest wniesienie wkładu własnego w postaci sal, które zostaną użyczone od podmiotu niebędącego partnerem wiodącym/partnerem w projekcie. W celu określenia wysokości wkładu należy dokonać wyceny sali biorąc po uwagę koszty eksploatacji/utrzymania danego metrażu.

W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólny projekt. Realizacja projektów partnerskich w ramach WRPO 2014+ wymaga uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, wspólne zarządzanie projektem oraz wspólny udział partnerów w realizacji projektu. Nie jest możliwe zatem partnerstwo oparte jedynie na wsparciu potencjału finansowego w postaci opisania potencjału finansowego partnera w punkcie 5.3 wniosku o dofinansowanie. Podkreślić należy jednak, iż ustalenie czy opis potencjału i doświadczenia projektodawcy i partnerów ujęty we wniosku o dofinansowanie jest wystarczający możliwe jest dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Komisję Oceny Projektów. 

Wydatki rozliczane kwotami ryczałtowymi w budżecie projektu ujmuje się w analogiczny sposób jak wydatki rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, np. w przypadku podręczników należy wskazać ich liczbę oraz cenę jednostkową. Ponadto zgodnie z podrozdziałem 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wnioskodawca nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Niemniej jednak Beneficjent w umowie o dofinansowanie zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. We wniosku o płatność Beneficjent wykazuje określoną kwotę ryczałtową, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu, a rozliczenie wydatków uzależnione jest od zrealizowania danego działania.

Koszty personelu projektu, przeprowadzenia rekrutacji, koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związane z obsługą administracyjną projektu oraz wydatki związane z obsługą subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego stanowią koszty pośrednie projektu. Szczegółowe zasady kwalifikowania kosztów pośrednich zostały opisane w podrozdziale 6.15 i 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W związku z powyższym nie ma możliwości wykazania powyższych kosztów w kosztach bezpośrednich projektu.

W przypadku przyznania na etapie oceny merytorycznej wniosku punktów premiujących Wnioskodawca jest zobowiązany do spełnienia powyższego kryterium. W przeciwnym razie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowane.

W punkcie 10.2 wniosku o dofinansowanie wymagany jest podpis partnera bądź osoby przez niego upoważnionej.  Należy pamiętać, aby poprzez wybór opcji „Dodaj pozycję” wskazać wszystkie osoby po stronie partnera/partnerów upoważnione do podejmowania decyzji związanych z realizowanym projektem, podając ich imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz datę opatrzenia wniosku podpisem i pieczęcią. 

W punkcie 2.5 wniosku o dofinansowanie należy wpisać imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy (Partnera Wiodącego).

Po złożeniu elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie należy złożyć jeden egzemplarz wersji papierowej. Należy podkreślić, iż oba wniosku muszą mieć tożsamą sumę kontrolną.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wystarczy informacja, iż Wnioskodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

W  polu „Nazwa dokumentu rejestrowego i numer” należy wpisać pełny numer, pod którym Wnioskodawca figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uczelnia publiczna/uczelnia prywatna w polu „Typ Wnioskodawcy” powinna wybrać opcje „Inne”. W takim przypadku, Lokalny System Informatyczny (LSI2014+) nie będzie wymagał uzupełnienia pól „Status przedsiębiorstwa”, „Nazwa dokumentu rejestrowego i numer”, „Data uzyskania wpisu w dokumencie rejestrowym”,  „Inny dokument określający formę prawną Wnioskodawcy”, „PKD Wnioskodawcy” czy „PKD Projektu”. Nie zwalnia to jednak Projektodawcy z podania jak najpełniejszych danych. 

Uczelnia publiczna w polu „Inny dokument określający formę prawną Wnioskodawcy” powinna wpisać statut uczelni.

Uczelnia prywatna w polu „Nazwa dokumentu rejestrowego i numer” powinna wpisać numer w Rejestrze Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Moment i wysokość wypłacanych zaliczek ustalane są  w harmonogramie płatności na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Wnioski o płatność, w których Beneficjent wnioskuje o wypłatę kolejnych zaliczek, składane są zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem płatności, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Szczegółowe zasady przekazywania kolejnych transz dofinansowania określa umowa o dofinansowanie projektu. 

W polu 1.10 wniosku o dofinansowanie, w zależności od działań zaplanowanych w projekcie, z listy rozwijanej należy wybrać temat uzupełniający EFS, który w najwyższym stopniu wskazuje, w jaki sposób projekt pośrednio przyczynia się do wdrażania innych celów tematycznych. Należy podkreślić, iż uzupełnienie pola jest nieobowiązkowe.

W polu „PKD projektu” z listy rozwijanej należy wybrać PKD odpowiednie dla typu działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. W przypadku realizacji kilku typów działań, Beneficjent ma obowiązek wybrania PKD dla dominującego w projekcie typu działania.

Liczba znaków jest identyczna dla wszystkich potencjalnych Projektodawców, którzy w takiej samej liczbie znaków muszą zawrzeć informacje wymagane w danym punkcie. Dlatego też Wnioskodawca nie powinien uzupełniać informacji odnoszących się do określonego punktu w innej części wniosku o dofinansowanie. h działań i przeznaczonych na nie nakładów finansowych.

Punkt  „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” podlega uzupełnieniu przez Projektodawców, którzy w ramach projektu planują realizację zamówień (niezależnie  od ich wartości i trybu wyboru wykonawcy).

W punkcie  „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” należy wskazać wszystkie planowane przez Wnioskodawcę zamówienia niezależnie od ich wartości i trybu wyboru wykonawcy.

Wersję papierową wniosku należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Oznacza to, że w przypadku wysłania wersji elektronicznej w ostatnim dniu naboru, Wnioskodawca ma 5 dni roboczych na dostarczenie wersji papierowej.

Zgodnie z podrozdziałem 6.13 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), mogą być uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz rozporządzeń do tej ustawy. W związku z powyższym zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił. Dlatego, projektodawca zobowiązany jest do przedstawienia w treści wniosku o dofinansowanie szczegółowego uzasadnienia zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości odzyskania podatku.

 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowało materiał dotyczący uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Definiuje on pojęcie kwalifikacji występujące w Wytycznych z zakresu monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz wytycznych horyzontalnych m.in. w zakresie rynku racy, edukacji na potrzeby realizacji projektów z EFS.

Załącznik: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. (138.3 KB)

W celu realizacji zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej istnieje możliwość:

a) przydzielenia zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole, wówczas:
- za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej, jak za godziny ponadwymiarowe - w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela;
- zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
- wynagrodzenie nauczycieli wymienionych w art. 35a ust. 1 nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.

b) zatrudnienia nowego nauczyciela w szkole lub placówce publicznej, wówczas nauczyciel:
- musi posiadać kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz musi spełniać warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy - Karta Nauczyciela. Jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego;
- zatrudniony jest na zasadach określonych w Kodeksie pracy;
- za każdą godzinę prowadzenia zajęć, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ponadwymiarową dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

Zasada konkurencyjności nie dotyczy osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, gdyż zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę nie jest zakupem usługi. W przypadku osób wykonujących obowiązki w projekcie w oparciu o inne umowy niż umowa o pracę projektodawca zobowiązany jest  do stosowania zasady konkurencyjności.

Należy jednak zaznaczyć, iż zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych uproszczoną metodą (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe). Jednakże instytucje zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku udzielania zamówień publicznych powinny stosować przedmiotowe przepisy (bez względu na sposób rozliczania wydatków w projekcie).

W sytuacji, gdy podatek VAT może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości odzyskania podatku VAT na podstawie powyższych przepisów należy zwrócić się o indywidualną interpretację Ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub podległych w/w Ministrowi, upoważnionych przez tego Ministra organów.

Nie, diagnoza nie powinna stanowić załącznika do wniosku o dofinansowanie, jednakże musi być częścią jego dokumentacji przechowywanej u Beneficjenta na potrzeby ewentualnej kontroli projektu.

W ramach projektu możliwe jest przeszkolenie nauczyciela, który później w ramach tego samego projektu będzie prowadził zajęcia dodatkowe dla uczniów.

W przypadku przydzielenia nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole zajęć, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE:

• za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej,  jak za godziny ponadwymiarowe - w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela;

• zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;

• wynagrodzenie nauczycieli wymienionych w art. 35a ust. 1 nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.

Zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie stanowiącym załącznik do regulaminów konkursów Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzania i udokumentowania rozeznania rynku przed poniesieniem wydatku.  Nie ma obowiązku przeprowadzenia rozeznania rynku w przypadku projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe. Beneficjent będący podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP przeprowadza zamówienie publiczne z zastosowaniem przepisów przedmiotowej ustawy.

Ponadto należy pamiętać, iż kwalifikowalność wydatków wpisanych we wniosku o dofinansowanie oraz uzasadnienie ich poniesienia oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań podczas oceny wniosku przez Komisję Oceny Projektu.

 

Rozliczenie wkładu własnego uzależnione jest od zapisów wniosku o dofinansowanie w tym m.in. budżetu projektu i harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. W oparciu o powyższe punkty będzie weryfikowany poziom rozliczenia wkładu własnego w poszczególnych wnioskach o płatność. Niemniej jednak założony poziom wkładu własnego musi zostać osiągnięty na zakończenie projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. przepływu środków finansowych na dofinansowanie projektu pomiędzy partnerem wiodącym a pozostałymi partnerami, ich prawa i obowiązki  oraz zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie określa umowa o partnerstwie lub porozumienie partnerskie. Wybór odpowiedniego sposobu rozliczeń i rodzaju dokumentów potwierdzających wydatki uzależniony jest od zapisów ww. umowy lub porozumienia, rodzaju zadań realizowanych przez poszczególne podmioty zaangażowane w realizację projektu oraz zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Należy pamiętać, że  nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

W związku z prowadzonymi naborami na dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFS, Instytucja Zarządzająca zauważyła liczne błędy w konstrukcji budżetów projektów. Z uwagi na powyższe Instytucja Zarządzająca przypomina, iż zgodnie  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro, stosowanie jednej  z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne. Oznacza to, że obowiązek stosowania kwot ryczałtowych lub stawek jednostkowych dotyczy projektów, których wartość wydatków nie przekracza:
1)    dla naboru RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 - 401 200,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2015 r.: 1 euro = 4,012 zł),
2)    dla naboru RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 - 412 890,00 zł (po kursie wymiany 
z czerwca 2015 r.: 1 euro = 4,1289 zł),
3)    dla naboru RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 – 424 050,00 zł (po kursie wymiany 
z września 2015 r.: 1 euro = 4,2405 zł),
4)    dla naboru RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/15 - 424 050,00 zł (po kursie wymiany 
z września 2015 r.: 1 euro = 4,2405 zł),
5)    dla naboru RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15 - 424 050,00 zł (po kursie wymiany 
z września 2015 r.: 1 euro = 4,2405 zł),
6)    dla naboru RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15 – 426 310,00 zł (po kursie wymiany 
z grudnia 2015 r.: 1 euro = 4,2631 zł),
7)    dla naboru RPWP.08.03.02-IZ-00-30-001/16 – 426 310,00 zł (po kursie wymiany 
z grudnia 2015 r.: 1 euro = 4,2631 zł),
8)    dla naboru RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/16 – 426 310,00 zł (po kursie wymiany 
z grudnia 2015 r.: 1 euro = 4,2631 zł),
9)    dla naboru RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/16 – 426 310,00 zł (po kursie wymiany 
z grudnia 2015 r.: 1 euro = 4,2631 zł),
10)    dla naboru RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16 – 426 310,00 zł (po kursie wymiany 
z grudnia 2015 r.: 1 euro = 4,2631 zł),
11)    dla naboru RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 – 445 340,00 zł (po kursie wymiany 
z lutego 2016 r.: 1 euro = 4,4534 zł),
12)    dla naboru RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/16 – 445 340,00 zł (po kursie wymiany 
z lutego 2016 r.: 1 euro = 4,4534 zł),
13)    dla naboru RPWP.06.03.02-IZ.00-30-001/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
14)    dla naboru RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
15)    dla naboru RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
16)    dla naboru RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
17)    dla naboru RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
18)    dla naboru RPWP.08.03.01-IZ.00-30-002/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
19)    dla naboru RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
20)    dla naboru RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany  
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
21)    dla naboru RPWP.08.03.05-IZ.00-30-001/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
22)    dla naboru RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/16 – 436 360,00 zł (po kursie wymiany 
z sierpnia 2016 r.: 1 euro = 4,3636 zł),
23)    dla naboru RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/16 – 436 360,00 zł (po kursie wymiany 
z sierpnia 2016 r.: 1 euro = 4,3636 zł),
24)    dla naboru RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/16 – 436 360,00 zł (po kursie wymiany 
z sierpnia 2016 r.: 1 euro = 4,3636 zł),
25)    dla naboru RPWP.08.03.01-IZ.00-30-003/16 – 436 360,00 zł (po kursie wymiany 
z sierpnia 2016 r.: 1 euro = 4,3636 zł),
26)    dla naboru RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16 – 433 070,00 zł (po kursie wymiany 
z listopada 2016 r.: 1 euro = 4,3307 zł),
27)    dla naboru RPWP.06.06.01-IZ-00-30-004/16 – 433 070,00 zł (po kursie wymiany 
z listopada 2016 r.: 1 euro = 4,3307 zł),
28)    dla naboru RPWP.06.06.01-IZ-00-30-005/16 –  433 070,00 zł (po kursie wymiany 
z listopada 2016 r.: 1 euro = 4,3307 zł),
29)    dla naboru RPWP.07.02.02-IZ-00-30-003/16 – 433 070,00 zł (po kursie wymiany 
z listopada 2016 r.: 1 euro = 4,3307 zł),
30)    dla naboru RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16 – 433 070,00 zł (po kursie wymiany 
z listopada 2016 r.: 1 euro = 4,3307 zł),
31)    dla naboru RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16 – 433 070,00 zł (po kursie wymiany 
z listopada 2016 r.: 1 euro = 4,3307 zł),
32)    dla naboru RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/17 – 441 410,00 zł (po kursie wymiany 
ze stycznia 2017 r.: 1 euro = 4,4141 zł),
33)    dla naboru RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17 – 441 410,00 zł (po kursie wymiany 
ze stycznia 2017 r.: 1 euro = 4,4141 zł),
34)    dla naboru RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/17 – 433 100,00 zł (po kursie wymiany 
z lutego 2017 r.: 1 euro = 4,3310 zł),
35)    dla naboru RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/17 – 433 100,00 zł (po kursie wymiany 
z lutego 2017 r.: 1 euro = 4,3310 zł),
36)    dla naboru RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17 – 433 100,00 zł (po kursie wymiany 
z lutego 2017 r.: 1 euro = 4,3310 zł),
37)    dla naboru RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/17 – 433 100,00 zł (po kursie wymiany 
z lutego 2017 r.: 1 euro = 4,3310 zł).

Ponadto w przypadku projektów, których wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 000 Euro, niedopuszczalne jest rozliczanie kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi.

Należy podkreślić, iż zastosowanie stawek jednostkowych możliwe jest wyłącznie dla szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego realizowanych w ramach Działania 8.2 WRPO 2014+ Uczenie się przez całe życie.
Wnioskodawca, który planuje realizację szkoleń z języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego w ramach Działania 8.2 WRPO 2014+ powinien w tabeli 5.1.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN przy odpowiednim koszcie wchodzącym  w skład stawki jednostkowej opisanej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,  w kolumnie „Stawka jednostkowa T/N” wybrać opcję „Tak – nie zawiera kosztów pośrednich”. Należy podkreślić, iż Instytucja Zarządzająca nie przewiduje na dzień dzisiejszy stosowania stawek jednostkowych zawierających koszty pośrednie.

W przypadku obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, Wnioskodawca, wypełniając wniosek o dofinansowanie w systemie LSI, w pkt 3.4 Harmonogram realizacji projektu w kolumnie „Wydatki rzeczywiście poniesione” musi wybrać opcję „Nie”, a w kolumnie „Wydatki rozliczone ryczałtowo” opcję „Tak” dla każdego z przewidzianych zadań rozliczanego jedną z ww. metod. Tylko wówczas możliwe jest wypełnienie kolejnego obligatoryjnego pola dla projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi, tj. pkt 5.1.6 Kwoty ryczałtowe. Pkt 5.1.6 należy wypełnić wyłącznie w przypadku zastosowania w projekcie kwot ryczałtowych. W przypadku zastosowania w projekcie jedynie stawek jednostkowych, wnioskodawca nie wypełnia pkt 5.1.6.
Ponadto cena jednostkowa kosztu/wydatku przedstawiona w załączniku do regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług” nie oznacza stawki jednostkowej, lecz szacunkową cenę rynkową towarów i usług najczęściej finansowanych w ramach danego Działania/Poddziałania – stosując zatem stawki wynikające z taryfikatora Instytucji Zarządzającej, nie należy ich oznaczać jako stawki jednostkowe w budżecie projektu.

W ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

 1. zakupu nieruchomości,
 2. zakupu infrastruktury,
 3. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Tym samym cross-financing nie obejmuje takich wydatków jak najem nieruchomości. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

a) zakupu nieruchomości,

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy do budynku,

c) dostosowanie lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Jednocześnie zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu.

Ponadto należy pamiętać, iż wydatki w ramach cross-financingu oraz w ramach środków trwałych nie mogą łącznie przekroczyć 10% wartości projektu.

Instytucja Organizująca Konkurs zwraca uwagę, że wydatki spełniające jednocześnie definicję cross-financingu oraz środka trwałego powinny zostać zakwalifikowane tylko i wyłączenie do cross-financingu. W takiej sytuacji Projektodawca przygotowując wniosek o dofinansowanie powinien w budżecie projektu oznaczyć taki wydatek jako cross-financing.

Beneficjenci, zobowiązani są do publikowania zapytań ofertowych dotyczących zasady konkurencyjności jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto w Bazie konkurencyjności, która uruchomiona została przez Ministerstwo Rozwoju z dniem 7 grudnia 2015 r. Umieszczenie ogłoszenia w przedmiotowej bazie możliwe jest dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku gdy projekt jest realizowany przed podpisaniem umowy, w celu upublicznienia zapytania ofertowego należy wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta, o ile posiada taką stronę. 

W ramach dostosowania budynków, pomieszczeń możliwe jest w szczególności wykonanie takiego zakresu prac dostosowawczych, których celem jest m. in. dostosowanie do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Należy mieć na uwadze, iż wydatki na materiały remontowo-budowlane (np. farba malarska) służące do dostosowania lub modernizacji pomieszczeń, bez względu na wartość jednostkową, będą stanowiły cross-financing. Jednocześnie wydatki na zakup wszystkich środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń również należy rozliczać w ramach cross-financingu. Limit kosztu jednostkowego w wysokości 350,00 zł nie ma zastosowania w przypadku środków trwałych zakupionych w celu dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń. Należy pamiętać, iż jedną z cech środka trwałego jest jego przewidywany okres używania, który jest dłuższy niż rok. Wydatki na zakup drobnego wyposażenia przeznaczonego na dostosowanie lub adaptacje pomieszczeń i budynków, bez względu na koszt jednostkowy, będą również objęte cross-financingiem, o ile przedmiotowe wyposażenie będzie stanowiło środek trwały. Przy zakupie rzeczy związanych z dostosowaniem bądź adaptacją budynków i pomieszczeń, nie stanowiących środka trwałego, wydatków nie należy oznaczać ani jako cross-financing ani jako środek trwały.

Dodatkowo należy podkreślić, iż wydatki spełniające jednocześnie definicję cross-financingu i środka trwałego powinny zostać zakwalifikowane tylko i wyłącznie do cross-financingu.

Możliwa jest realizacja projektu bez uwzględnienia kosztów pośrednich. Jednakże w przypadku ujęcia ich w budżecie projektu stosowana jest odpowiednia stawka ryczałtowa zgodna z rozdziałem 8.4 pkt 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapisy Podrozdziału 8.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 określają limit wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu i wynosi on 30% wartości projektu.

W ramach projektów finansowanych z EFS koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem odpowiedniej stawki ryczałtowej, określonej w Podrozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Planując wniesienie wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich projektodawca we wniosku o dofinansowanie, w pkt. 5.1.1. Planowane wydatki w ramach projektu w PLN, w wierszu Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, w kolumnie Wkład własny określa wysokość przedmiotowego wkładu w poszczególnych latach. W przypadku rozliczania wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich wnioskodawca nie wykazuje osobnych pozycji budżetowych. Nie ma obowiązku uzasadniania wkładu własnego wnoszonego w ramach kosztów pośrednich.

Punkt 5.1.2, część Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia (dotyczy projektów, które wpisują się w większe przedsięwzięcie finansowane lub planowane do finansowania z kilku źródeł) wypełnia Wnioskodawca, który planuje przedsięwzięcia finansowane z kilku źródeł finansowania, w tym publicznego i/lub prywatnego, z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych źródeł, uzasadnia źródła finansowania wykazując racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego finansowania zgodnie z zapisami pkt. 5 podrozdziału 8.3 Wytycznych kwalifikowalności. Wobec powyższego Wnioskodawca ma obowiązek wypełnić pkt 5.1.2 wniosku, zgodnie z przewidzianymi źródłami finansowania wydatków w projekcie. Jednocześnie dane wykazane w tym polu powinny być spójne z informacjami przedstawionymi w pkt 5.2 wniosku.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźniki oznaczone literą „(C)” są wspólnymi wskaźnikami produktu i rezultatu (ang. Common indicators), monitorowanymi we wszystkich Programach Operacyjnych na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w każdym państwie członkowskim, wskazanymi w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470-486). Przedmiotowe wskaźniki (z wyjątkiem wskaźników dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych) są monitorowane we wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych współfinansowanych z EFS, a tym samym również we wszystkich projektach, na podstawie danych uczestników, z wyłączeniem wskaźników, o których mowa w pkt. 6 rozdz. 3.3.2 ww. Wytycznych.

Ustawa z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje, kto może być opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym; w art. 16 ust. 2 wskazane zostało, że odbycie 280 godzinnego szkolenia, w tym co najmniej 80 godzin zajęć praktycznych uprawnia osobę do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Zatem osoby chcące pracować jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, a które nie posiadają kwalifikacji określonych w art. 16 ust. 1, muszą w tym celu odbyć szkolenie zgodne z programami zatwierdzonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy czym inne szkolenia nie dają uprawnień do wykonywania zawodu. W ustawie nie został jednak zawarty wymóg dotyczący walidacji, a jest to proces niezbędny do nabycia kwalifikacji. Zatem wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie można uznać za nabycie kwalifikacji. Natomiast jeśli po odbyciu szkolenia i zajęć praktycznych zostanie przeprowadzona walidacja efektów uczenia się (pomimo braku tego wymogu w ustawie) oraz na jej podstawie zostanie wydane zaświadczenie/certyfikat na którym zostaną opisane zdobyte efekty uczenia się, potwierdzający możliwość pracy danej osoby jako opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, można uznać, że osoby te uzyskały kwalifikację.

Zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone wymagania. Tym samym uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku, jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
W opisanym Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do wykonywania zawodu Operator Sprzętu Lotniskowego/Bagażowy, pracownika sprzątającego samoloty oraz Agenta Obsługi Pasażerskiej jest ukończenie jednego z ww. szkoleń zorganizowanych przez uprawnioną instytucję szkolącą, w ramach których zostały zdefiniowane efekty uczenia się, jakie powinni osiągnąć uczestnicy szkolenia. Jeżeli po ukończeniu szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja zdobytych efektów uczenia się oraz wydany zostanie certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu, można uznać, że osoby te, uzyskały kwalifikację.

Uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku, jeżeli efekty uczenia się zdobyte w ramach szkolenia zostały poddane walidacji a jej wynik był pozytywny. Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (przykład szkolenia nr 1 –Nowoczesny sprzedawca) nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Szkolenie typu Nowoczesny Sprzedawca może natomiast prowadzić do nabycia kompetencji w rozumieniu projektów realizowanych ze środków EFS, pod warunkiem zrealizowania wszystkich etapów nabycia kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych |na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych – definicja wskaźników dot. kompetencji). Sprawdzenie czy nastąpiło nabycie kompetencji może nastąpić np. poprzez egzamin wewnętrzny pisemny lub ustny w postaci rozmowy oceniającej. We wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu należy zdefiniować grupę docelową, która będzie objęta wsparciem oraz standard wymagań, tj. efekty uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. Po zakończeniu realizacji szkolenia należy dokonać weryfikacji nabycia kompetencji (np. test, rozmowa oceniająca, itd.) i porównać wyniki ze standardem wymagań. Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia nabycia kompetencji przez uczestników (zgodnie z definicją wskaźnika na nabycie kompetencji zawartej na Wspólnej Lista Wskaźników Kluczowych) oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Uczestnicy tego szkolenia nie będą mogli jednak zostać wliczeni do wskaźnika dot. uzyskania kwalifikacji.

Szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego kursant otrzymuje certyfikat ECCC. Jest to standard certyfikacji kompetencji informatycznych, który został opracowany w Polsce, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku w zakresie edukacji informatycznej, jak również wymagań w obszarze powszechnego potwierdzania kompetencji zawodowych. Jako szkolenie uznane w określonych środowiskach zakończone walidacją i certyfikowaniem można uznać je za kwalifikowalne i spełniające wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

Przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone standardy. W związku z powyższym, uczestnik może zostać wykazany we wskaźniku pod warunkiem, że uzyskane przez niego efekty uczenia się zostały poddane weryfikacji w ramach walidacji (np. z wykorzystaniem metody egzaminu). Należy przy tym podkreślić, że walidacja oraz certyfikowanie muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie tzw. egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora szkolenia (np. kursu bukieciarstwa czy obsługi kasy fiskalnej) i otrzymanie zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.
Polska Rama Kwalifikacji składa się z 8 poziomów kwalifikacji, które odpowiadają Europejskim Ramom Kwalifikacji i każda kwalifikacja, która zostanie wpisana do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji będzie miała przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Samo wydanie zaświadczenia/certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji. Zgodnie z definicją wskaźnika: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone standardy. W związku z tym, aby uczestnik mógł zostać wykazany we wskaźniku, to czego się nauczył musi zostać poddane weryfikacji w ramach walidacji, np. z wykorzystaniem metody egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji nastąpuje wydanie certyfikatu w ramach procedury certyfikowania. W przypadku kwalifikacji rynkowych (nie uregulowanych przepisami prawa) powinna zostać spełniona przesłanka rozpoznawalności w danej branży. Dopiero wtedy taką osobę można uwzględnić we wskaźniku określającym liczbę osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
Przykład: po ukończeniu (realizowanego w ramach projektu) kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dopiero w tym momencie może zostać uwzględniona we wskaźniku monitorowanym w projekcie. Podobnie w przypadku kursu językowego, uwzględnienie uczestnika we wskaźniku może mieć miejsce dopiero po zdaniu przez niego uznanego egzaminu np. FCE – samo uczestnictwo w kursie i „zdanie” testu przeprowadzonego przez szkołę językową na zakończenie semestru nie może być traktowane jako uzyskanie kwalifikacji.

Jeżeli projektodawca jest licencjonowanym ośrodkiem przeprowadzającym zewnętrzne egzaminy językowe może osobiście przeprowadzić walidację efektów uczenia się, czyli sprawdzić czy efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte, zgodnie z międzynarodowymi standardami egzaminacyjnymi.
Należy jednak pamiętać, że konieczne jest zapewnienie uzyskania przez uczestników szkoleń certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), np. TELC, TOEFL itp.

W pierwszej części pytania wnioskodawca zapewnia, że posiada wewnętrzny system walidacji i certyfikowania, jednak brak bardziej szczegółowych informacji na ten temat. Z drugiej części informacji wynika, iż wnioskodawca po przeprowadzonym egzaminie wydaje uczestnikowi projektu zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN. Wydanie takiego zaświadczenia nie jest wystarczającą podstawą do uznania nabycia kwalifikacji.

W przypadku wymienionych zawodów oraz ze względu na wskazany opis sytuacji, należy przeanalizować, czy w omawianym przypadku będziemy mieli do czynienia z walidacją i certyfikowaniem, potwierdzających ewentualne uzyskanie kwalifikacji. Niemniej jednak wsparcie udzielone w projekcie może prowadzić do nabycia kompetencji w rozumieniu projektów z EFS (zgodnie z definicją kompetencji na potrzeby wskaźników określonych na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020). Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu należy stosować z uwzględnieniem grupy docelowej oraz typu wsparcia zaplanowanych w danym projekcie.

Osoby, które ukończyły kurs zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu nie mogą zostać objęte wskaźnikiem liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Natomiast jeśli po ukończeniu kursu osoby przystąpią do egzaminu i go zdadzą, to wtedy można je wliczyć do wskaźnika.

Wymienione kursy, tj. z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz z obsługi koparek i koparko-ładowarek nie mogą być realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określa w jakim zakresie mogą być organizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Wymienione w pytaniu kursy mogłyby zostać przeprowadzone zgodnie z § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, tj. jako kursy, inne niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem zorganizowania ich przez podmioty, o których mowa w przedmiotowym rozporządzeniu. Wówczas, w przypadku zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną uczestnik może zostać objęty wskaźnikiem (ukończenie procesu certyfikowaniem ). Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji. W przypadku kursu operatora koparki i koparko-ładowarki nie pozostawia wątpliwości, iż osoby, które ukończą kurs i zdadzą egzamin potwierdzony dokumentem wydanym przez instytucję certyfikującą (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) będą objęte wskaźnikiem liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

Liczy się jedynie zdany egzamin. Definicja wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu zamieszczona na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 wymaga uzyskania kwalifikacji a nie tylko podejścia do egzaminu.

W przypadku szkoleń językowych certyfikaty muszą potwierdzić poziom biegłości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia językowego, natomiast w zakresie TIK certyfikat powinien potwierdzić uzyskanie kompetencji cyfrowych, zgodnie ze standardem wymagań określonym w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 -2020. Istotne jest, aby certyfikat potwierdził zdobycie kwalifikacji w zakresie obszarów i efektów uczenia się określonych we wniosku o dofinansowanie, zgodnie ze standardem DIGCOMP. Nie jest konieczne zawieranie szczegółowego opisu samych efektów uczenia się, wystarczającym będzie przypisanie im jedynie odpowiedniego poziomu (A, B lub C) uzyskanego przez uczestnika.

Jest to certyfikat wystawiony przez instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu. Instytucjami certyfikującymi mogą być np. uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, czy organy administracji publicznej.

Osoby, które ukończyły kurs zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i przeszły proces walidacji przeprowadzony przez podmiot kształcenia ustawicznego (uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu) nie mogą zostać objęte wskaźnikiem liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Jednakże w/w wskaźnik obejmie osoby, które po ukończonym kursie zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tj. ukończą proces certyfikowania. Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi w pkt. 2.3 „Partnerstwo w ramach projektu” wyświetli się pkt. 2.3a „Partnerstwo publiczno-prywatne”, w którym należy wskazać czy partnerstwo ma charakter publiczno-prywatny. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest forma współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału. W związku z powyższym w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS, co do zasady nie będzie występowało partnerstwo publiczno-prywatne. Dlatego w pkt. 2.3a należy z rozwijanej listy wybrać „Nie”

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że na potrzeby monitorowania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014 – 2020 osobom z ośmioletnim wykształceniem podstawowym należy przypisać w systemie SL2014 poziom wykształcenia 2 według klasyfikacji ISCED. 

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczoną na stronie - https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-dziecka-ktore-ma-mniej-niz-16 oraz zgodnie z definicją niepełnosprawnego dziecka pochodzącą z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2016, poz. 1518 z późniejszymi zmianami), za niepełnosprawne można uznać dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka jest wydawane na czas określony - na okres nie dłuższy niż do ukończenia 16 roku życia. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka może złożyć rodzic bądź opiekun prawny dziecka w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z miejscem zameldowania na pobyt stały bądź w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z miejscem obecnego pobytu - jeśli osoba jest poza miejscem zameldowania na pobyt stały dłużej niż 2 miesiące (na przykład w szpitalu lub u rodziny).

Beneficjent i partnerzy realizujący projekt jako podmioty gospodarcze mogą ubiegać się o dopłatę do wynagrodzenia pracowników do FGŚP, PUP, ZUS lub skorzystać z jakichkolwiek ulg określonych w przepisach specustawy COVID-19. Niemniej jednak korzystanie z tych ulg / dopłat nie może powodować podwójnego finansowania. Podmiot wnioskując o te środki zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podwójnego finansowania. Jeżeli więc beneficjent realizujący projekt, uzyska dopłaty na wynagrodzenie pracowników projektu, nie będzie mógł rozliczyć wynagrodzeń w całości jako wydatki kwalifikowalne, a tylko w takiej wysokości w jakiej nie uzyskał dofinansowania ze środków krajowych. Zgodnie bowiem z Wytycznymi kwalifikowalności (rozdział 6.7), niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków w projektach.
Dlatego, należy zachować w najbliższych miesiącach szczególną ostrożność przy weryfikacji wydatków związanych z personelem projektu. W celu kwalifikowania całości wynagrodzenia personelu zaleca się potwierdzenie, że beneficjent nie skorzystał z dopłat krajowych wynikających ze specustawy COVID-19. Potwierdzenie to w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS WRPO 2014+ przybierze postać oświadczenia Beneficjenta dla wszystkich wynagrodzeń ponoszonych od marca 2020 r. załączanego do wniosku o płatność rozliczającego dane wynagrodzenia.

Wszystkie koszty stałe funkcjonowania podmiotów utworzonych ze środków EFS pomimo braku możliwości świadczenia w nich wsparcia z uwagi na epidemię COVID-19 i decyzje na szczeblu krajowym, w tym wynagrodzenia pracowników zaplanowane w projekcie są co do zasady kwalifikowalne i mogą być ponoszone w projekcie. Personel merytoryczny może być jednak zaangażowany na podstawie umowy o pracę – i wtedy nie ma żadnej wątpliwości, że wynagrodzenie jest kwalifikowalne w pełni, ale również na podstawie umowy cywilno-prawnej – i w takim przypadku do możliwości kwalifikowania wydatków należy podejść indywidualnie biorąc pod uwagę kilka czynników:
 możliwości świadczenia usług w innej formie, zdalnej (np. usługi logopedy), bezpośredniej (np. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania) – w takim przypadku w pierwszej kolejności należy zmienić sposób świadczenia usługi i wtedy można kwalifikować wydatki związane z wyświadczonymi usługami;
jeżeli charakter usługi wyklucza możliwość realizacji usługi – należy zbadać pozostałe czynniki, aby zdecydować czy należy kwalifikować wydatki;
 warunków umowy – jeżeli umowa zakłada zapłatę za gotowość – w każdym przypadku można wydatki kwalifikować; jeżeli umowa zakłada zaangażowanie personelu w zależności od potrzeb i wynagrodzenie z tego tytułu jest zależne od liczby wykonanych usług, to jeżeli te usługi się nie odbyły, nie można ich będzie kwalifikować;
 decyzji dotyczącej dalszej realizacji projektu – jeżeli beneficjent zakłada przesunięcie działań na późniejszy okres (specustawa funduszowa zakłada przedłużenie o 90 dni każdego projektu, z czego beneficjent nie musi skorzystać), będzie musiał wykonać usługi w późniejszym terminie, więc będzie mógł kwalifikować wydatki za usługi, które zostały zrealizowane z opóźnieniem; w takim przypadku nie powinien ich kwalifikować w okresie „przestoju”.

Będą to koszty, które np. żłobek musi ponieść niezależnie od obecności dzieci jak np. opłaty, czynsz, wynagrodzenie pracowników (zgodnie z opisem powyżej). Kosztami stałego funkcjonowania nie będą natomiast np. posiłki, które są dodatkowo opłacane w zależności od liczby wydanych posiłków.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. z 3.04.2020 (tzw. specustawa funduszowa – Dz.U. z 2020, poz. 694) w art. 13 wydłuża wszystkie projekty o 90 dni, przy czym nie wyklucza się wcześniejszego zakończenia projektu i złożenia wniosku o płatność końcową. Do każdego przypadku należy więc podchodzić indywidualnie, niemniej jest to decyzja beneficjenta. Nie może jednak z założenia oznaczać wnioskowanie o zwiększenie budżetu projektu – tu IP/IZ powinna ocenić na ile to faktycznie uzasadnione. Z uwagi na końcowy etap implementacji Programu, co do zasady IZ WRPO 2014+ nie będzie wyrażała zgody na zwiększanie wartości projektów współfinansowanych ze środków EFS, wskazane jest wykorzystanie przez Beneficjenta oszczędności pojawiających się w związku z brakiem realizacji części projektów bądź ich reorganizacją.

W przypadku PO WER, wzór umowy o dofinansowanie (paragraf 9 ust. 1 pkt 2) stanowi, że kolejne transze dofinansowania są przekazywane po:
 złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność, w którym beneficjent potwierdza wydatkowanie co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania oraz
 zatwierdzeniu przez IP wniosków o płatność złożonych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe niż wniosek (dotyczy sytuacji gdy w ramach projektu wypłacono co najmniej dwie transze dofinansowania)
Ust. 3 paragrafu 9 wskazuje, że potwierdzenie wydatków obejmuje wykazanie wydatków bezpośrednich we wniosku o płatność oraz oświadczenie o poniesionej kwocie kosztów pośrednich, bez względu na wysokość kosztów bezpośrednich wykazanych we wnioskach o płatność, ale w kwocie nie większej niż wskazana w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Niezależnie od złożonego oświadczenia, beneficjent jest zobowiązany rozliczyć koszty pośrednie co najmniej w tej kwocie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (czyli jako % kosztów bezpośrednich), nie później niż w końcowym wniosku o płatność.
Zatem wyżej przytoczony zapis umożliwia, w obecnych szczególnych warunkach epidemii i związanym z nią brakiem możliwości realizacji działań w projektach, zatwierdzenie WNP i przekazanie kolejnej transzy również w sytuacji, gdy wartość rozliczanych w WNP kosztów bezpośrednich wynosi 0 zł, a oświadczenie beneficjenta o wielkości poniesionych kosztów pośrednich wskazuje na wydatkowanie 70% otrzymanych środków. Beneficjent może wykazywać do rozliczenia koszty pośrednie o wartości wyższej nawet niż koszty bezpośrednie, ale tylko do momentu osiągnięcia wartości nominalnej kosztów pośrednich wynikającej z umowy o dofinansowanie.
W przypadku RPO – taka możliwość zależy od zapisów umowy o dofinansowanie i przyjętego sposobu rozliczania. Dokumenty przyjęte dla wdrażania WRPO 2014+ w obszarze EFS nie przewidują możliwości rozliczania poniesionych Kosztów Pośrednich samodzielnie, to jest bez rozliczania Kosztów Bezpośrednich.

Nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania kosztów pośrednich. Koszty pośrednie są rozliczane stawkami ryczałtowymi i przepisy unijne nie dają żadnej możliwości zmiany sposobu kwalifikowania wydatków w trakcie jego realizacji.

W projektach rozliczanych z zastosowaniem kwot ryczałtowych, ze względu na obowiązujące regulacje, w tym zwłaszcza przepisy unijne, należy dążyć do osiągania zakładanych pierwotnie celów i rezultatów projektu. W związku z brakiem jednoznacznego stanowiska KE w zakresie sposobu postępowania z projektami ryczałtowymi do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie. Ze względu jednakże na wystąpienie siły wyższej w postaci pandemii COVID-19 wskazane jest stosowanie elastycznego podejścia i koncentracji na osiągnięciu produktu lub rezultatu założonego dla kwoty ryczałtowej.
Jeżeli więc beneficjent chce skorzystać z możliwości zmiany formy szkoleń ze stacjonarnej na zdalną, należy mu to umożliwić przy zachowaniu poniższych wymogów:
1. szkolenia w trybie zdalnym powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line; trener prowadzi szkolenie w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia; liczba uczestników szkolenia powinna umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.); materiały dydaktyczne mogą przybrać formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.; materiały powinny zostać dostarczone uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia;
2. realizator szkolenia powinien zapewnić rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni zrealizować zakładany program szkolenia; realizator szkolenia powinien wskazać:
 platformę /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzone będzie szkolenie,
 minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika,
 minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik,
 niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,
 okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu on-line;
3. w przypadku, gdy szkolenie było już realizowane w formie stacjonarnej organizator szkolenia ma obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy szkolenia na zdalną od wszystkich uczestników; fakt uzyskania akceptacji powinien być udokumentowany, np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej;
4. całość szkolenia realizowanego zdalnie musi być rejestrowana/ nagrywana na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu; nie ma obowiązku
rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, na nagraniu powinien być widoczny trener, a podmiot realizujący szkolenie powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników, czy też zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu; na tej podstawie powinna zostać sporządzona lista obecności na szkoleniu); podmiot realizujący szkolenie musi zapewnić uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód umożliwiających rejestrowanie/nagrywanie szkolenia; nagrywanie szkolenia i udostępnianie nagrania do celów kontroli, audytu lub monitoringu nie wymaga zgody trenera - jest obligatoryjne; jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas szkolenie nie może się odbyć; udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się jest opcjonalne i wymaga pozyskania przez podmiot realizujący szkolenie zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do takiego celu;
5. realizacja formy zdalnej nie zwalnia podmiotu realizującego szkolenie z obowiązków związanych z badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji nabytych na szkoleniu;
6. realizator szkolenia musi zapewnić możliwość przekazania uczestnikom dokumentów potwierdzających zakończenie udziału w szkoleniu/efekty uczenia się/uzyskane kwalifikacje; dokumenty te mogą mieć formę elektroniczną.
Dla wydania zgody na wnioskowaną przez beneficjenta zmianę w ww. zakresie, niezbędne jest uzasadnienie wskazujące na trudności i ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19. Jednocześnie zgoda na dokonywanie zmiany formy świadczenia usługi szkoleniowej ze stacjonarnej na zdalną powinna dotyczyć wyłącznie okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania oraz okresu obowiązywania stanu epidemii, tj. od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania.
Taka zmiana formy świadczenia usługi nie wymaga zmiany kwoty ryczałtowej – jeżeli beneficjent zakłada realizację usługi i będzie z niej rozliczany na dotychczasowych zasadach, chyba że wskaźniki lub dokumenty wyraźnie wskazywały na świadczenie usługi w formie zdalnej. W takim przypadku należy zmienić wniosek o dofinansowanie i umowę o dofinansowanie, tak aby dostosować wskaźniki i dokumenty. Taka zmiana – z uwagi na pandemię COVID-19 – jest możliwa w trakcie realizacji projektu, ale tylko faktycznie w zakresie wynikającym bezpośrednio z COVID-19.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 (Sekcja 6.6.1 pkt 4), kwota ryczałtowa jest to określona w umowie o dofinansowanie zapłata za wykonanie uzgodnionego na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie zadania w projekcie. W związku z brakiem jednoznacznego stanowiska KE w zakresie sposobu postępowania z projektami ryczałtowymi do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie.
Jeżeli w następstwie pandemii CODIV-19, którą należy rozpatrywać w kategorii wystąpienia siły wyższej, beneficjent nie jest w stanie zrealizować zadania objętego kwotą ryczałtową w sposób określony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie (np. zrealizował szkolenie w formie zdalnej a nie stacjonarnej), o ile osiągnął wskaźniki przyjęte dla rozliczenia tej kwoty ryczałtowej i posiada dokumenty na potwierdzenie tego faktu (wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie) to nie można mówić o naruszeniu przez beneficjenta warunków umowy o dofinansowanie dotyczących założeń projektu opisanych we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli wskaźnik został osiągnięty to nie patrzymy na to, czy catering został dostarczony, etc. Ocenie powinien podlegać końcowy efekt.
Jeżeli jednak dana kwota ryczałtowa nie może być zrealizowana w żaden sposób z uwagi na pandemię COVID-19, IZ/IP może renegocjować warunki realizacji projektu i zmienić jego zakres, w uzgodnieniu z beneficjentem. Będzie to oznaczało renegocjowanie kwot ryczałtowych a tym samym rewizję budżetu, wskaźników i dokumentów na potwierdzenie ich wykonania. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, aby zmianie podlegały faktycznie tylko te kwoty ryczałtowe, których wykonanie nie było możliwe z uwagi na pandemię COVID-19.

W związku z brakiem jednoznacznego stanowiska KE w zakresie sposobu postępowania z projektami ryczałtowymi do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie, w szczególności zweryfikować, czy faktycznie brak możliwości realizacji kwoty ryczałtowej wynika z COVID-19 czy innych czynników, na które beneficjent mógł mieć wpływ.
W pierwszej kolejności należy dążyć do pełnej realizacji projektu bądź w drodze jego wydłużenia (o ile takie działanie jest zasadne i możliwe oraz pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników) bądź ewentualnie, o ile zadania niemożliwe do realizacji jeszcze się nie rozpoczęły, zmianę umowy o dofinansowanie i zastąpienie zadań niemożliwych do realizacji zadaniami adekwatnymi do istniejących warunków (zgodnie z odpowiedzią w pkt 9). Wprowadzane zmiany powinny być jednakże minimalizowane a wartość zawartej umowy o dofinansowanie co do zasady nie powinna wzrastać.
W przypadku gdy żadna z powyższych możliwości nie ma uzasadnienia, przy zamykaniu projektu należy ocenić wpływ COVID-19 na brak osiągnięcia realizacji projektu i rozważyć zastosowanie reguły proporcjonalności, która zasadniczo nie obowiązuje w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

Może się zdarzyć, że z powodu pandemii beneficjent nie będzie w stanie zrealizować w ramach kwoty ryczałtowej działania, do którego bezpośrednio przypisany jest wskaźnik rozliczający kwotę ryczałtową, np. wyjazd edukacyjny, objęcie wsparciem szkoleniowym 100% zakładanych uczestników, ukończenie staży zawodowych przez 100% uczestników. W takiej sytuacji w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy nie byłoby podstawy do kwalifikowania kwoty ryczałtowej, gdyż zadanie nie zostanie zrealizowane, a wskaźniki osiągnięte. W takiej sytuacji o ile to możliwe zaleca się wydłużenie okresu realizacji projektu do czasu aż beneficjent będzie mógł zrealizować zadanie w pełnym zakresie i osiągnie zakładany dla kwoty wskaźnik / wskaźniki.
Ewentualnie, jeśli w indywidualnym przypadku IZ/IP uzna to za najlepsze rozwiązanie (np. zadanie się jeszcze nie rozpoczęło albo jego zakończenie nie jest możliwe), w drodze aneksu do umowy o dofinansowanie możliwa jest rezygnacja lub zmniejszenie zakresu takiego zadania i obniżenie wartości projektu o równowartość niezrealizowanego zadania lub też zastąpienie go innym zadaniem, które w obecnych warunkach beneficjent jest w stanie zrealizować i jest ono zgodne z celem projektu. Należy jednak zwrócić uwagę, aby zmniejszenie zakresu dotyczyło wyłącznie działań niemożliwych do realizacji z uwagi na pandemię COVID-19.

Wprowadzenie zmiany realizacji formy szkoleń językowych rozliczanych stawkami jednostkowymi ze stacjonarnej na zdalną jest możliwe pod warunkiem zachowania wymogów określonych w pkt 8. Nie wymaga to zgody IP/IZ. Beneficjent powinien tylko poinformować IP o rozpoczęciu realizacji form zdalnej usługi szkoleniowej.
Takie podejście możliwe jest wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania oraz okresu obowiązywania stanu epidemii, tj. od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania. Po odwołaniu stanu epidemii należy niezwłocznie wrócić do formy stacjonarnej szkoleń. W tym zakresie IK EFS wystosowała pismo z wyjaśnieniami 20.04.2020 (znak sprawy: DZF-IV.7610.33.2020.BWK).

Jest to możliwe, o ile IZ dopuści zwiększenie wartości dofinansowania projektu oraz odstępstwo od konieczności spełnienia kryteriów wyboru projektów określonych dla danego naboru. Dla odstępstwa od stosowania kryteriów wyboru projektów niezbędne jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez właściwy Komitet Monitorujący. KM WRPO 2014+ przyjął następującą uchwałę: https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/015/654/original/Uchwala_KM_WRPO_2014__nr_139-2020_z_31.03.2020_ws_COVID-19.pdf?1585811613

W ramach projektów mogą być przewidziane różne rodzaje wsparcia podmiotom zewnętrznym w stosunku do beneficjenta. Nie ma przeciwwskazań, aby udzielać wsparcia takim podmiotom w formie np. użyczenia lub przekazania sprzętu lub środków ochrony jako np. odbiorcom instytucjonalnym. IK EFS nie określa sposobu przekazywania takiego rodzaju wsparcia, nie jest to bowiem kwestia przepisów unijnych a podstawy prawnej w przepisach krajowych. Zależy też kto jest beneficjentem i jakie relacje łączą go z podmiotami, którym miałby przekazywać rzeczy. W sytuacji gdy przekazywane są środki finansowe należy pamiętać o konieczności ustalenia podstawy prawnej, która umożliwia ich przekazanie.

W przypadku przekazywania wsparcia dla podmiotów prywatnych może (ale nie musi) wystąpić pomoc publiczna. Każdy przepadek musi zostać oceniony indywidualnie. Tym niemniej należy zwrócić uwagę na Komunikat KE Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (C(2020) 1863 final), w którym Komisja określiła rodzaje pomocy uznane przez nią za zgodne z rynkiem wewnętrznym. KE wskazała również warunki stosowania pomocy np. w formie dotacji bezpośrednich.

Sposób wypłaty dodatków do wynagrodzeń powinien być ustalany indywidualnie, stosownie do obowiązujących dane podmioty przepisy prawne (np. przekazanie środków na podstawie wniosku szpitala zatrudniającego lub przekazanie szpitalowi na podstawie zawartej z nim umowy określonej kwoty na wypłatę dodatków do wynagrodzeń). Jednocześnie nie ma przeciwskazań aby jeden podmiot przekazywał środki/sprzęt na rzecz innych podmiotów - odbiorców instytucjonalnych w projekcie
tak długo jak istnieje podstawa prawna dla takiego działania (krajowe przepisy) tj. podstawa prawna w przepisach krajowych, ufp, lub innej, umożliwiająca przekazanie środków finansowych przez jeden szpital na rzecz innych szpitali. Rozwiązaniem łatwiejszym w zastosowaniu jest realizacja projektu przez jednostkę nadzorującą w stosunku do szpitali.

Umowa o dofinansowanie powinna zostać podpisana przez lidera w imieniu własnym oraz wszystkich partnerów. Lider powinien posiadać pełnomocnictwo od wszystkich partnerów. Brak podpisania pełnomocnictwa przez jednego z partnerów oznacza, że albo umowa nie może zostać podpisana, albo jeden z partnerów powinien zostać wyłączony z partnerstwa. Jednocześnie czasem partnerstwo może nie być właściwą formą dla realizacji projektu, należy bowiem pamiętać, że w powinno to być partnerstwo konkretnych podmiotów wnoszących do projektu zasoby ludzkie, finansowe, techniczne itp. Alternatywą jest rozszerzanie projektu o kolejne podmioty tj. rozpoczęcie projektu jedynie z pewnymi partnerami, a potem dołączanie kolejnych partnerów.

Tak. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. przewiduje w art. 15, że w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 przygotowanie albo realizacja projektu partnerskiego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, stała się niemożliwa lub znacznie utrudniona, odpowiednio wybór albo zmiana partnera lub zaangażowanie dodatkowego partnera może nastąpić po wyrażeniu zgody przez właściwą instytucję, w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Przepisów art. 33 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej nie stosuje się.

Beneficjent może albo kwalifikować koszty pośrednie zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (zgodnie z % tam wskazanym), albo zrezygnować całkowicie z kosztów pośrednich. Nie ma możliwości natomiast częściowego kwalifikowania kosztów pośrednich. To na co beneficjent wydatkuje środki w ramach kosztów pośrednich pozostaje w jego gestii i nie podlega to weryfikacji a dla beneficjenta może stanowić dodatkowe środki na obsługę projektu lub działań.

Sposób postępowania w przypadku wkładu własnego wnoszonego przez szkołę będzie zależał od decyzji podjętej w zakresie dalszej realizacji projektu tj. decyzji o
zawieszeniu działań w projekcie lub kontynuowaniu realizacji projektu przy zmianie form stacjonarnych wsparcia na formy zdalne (prowadzenie zajęć on-line).
W przypadku decyzji o zawieszeniu działań w projekcie wkład własny w postaci sal szkolnych nie może zostać wykazany. W takiej sytuacji działania w projekcie nie są prowadzone, sale szkolne pozostają niewykorzystane, co w konsekwencji przekłada się na brak możliwości wykazania kosztów związanych z ich użytkowaniem w ramach projektu (koszt w projekcie nie jest de facto ponoszony). Możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci wykorzystania sal szkolnych w projekcie będzie istniała dopiero po ponownym uruchomieniu projektu i rozpoczęciu udzielania wsparcia stacjonarnego z wykorzystaniem sal szkolnych.
W przypadku podjęcia decyzji o kontynuowaniu projektu i zastąpieniu stacjonarnych form wsparcia formami zdalnymi możliwe jest podjęcie decyzji o zmianie formy wnoszonego wkładu własnego. Taka decyzja może zostać podjęta przez beneficjenta za zgodą IP/IZ. Przy udzielaniu wsparcia w formie zdalnej ponoszonych jest szereg wydatków, które Beneficjent mógłby wykazać jako wkład własny w miejsce planowanych kosztów wykorzystania sal szkolnych. Do takich kosztów będzie należał np. koszty miesięcznych opłat za Internet po stronie szkoły, uczniów, czy nauczycieli, a także koszt użytkowania w domach komputerów szkolnych lub prywatnych osób je użytkujących. Koszt użytkowania ustalony na podstawie kosztu wynajmu sprzętu na rynku lub kosztu jego miesięcznej amortyzacji (np. ustalona wartość odpisu amortyzacyjnego lub ustalona rynkowa wartość wynajmu komputera na miesiąc x liczba miesięcy udostępnienia komputera w związku z praca zdalną = wartość wkładu własnego).
Biorąc pod uwagę obecną sytuację zalecane jest więc elastyczne podejście do zmiany formy wnoszonego wkłady własnego, poprzedzonego szczegółową analizą każdego przypadku. Kluczową kwestią w tym zakresie powinno być utrzymanie źródeł finansowania projektu (w tym utrzymanie wkładu własnego przy możliwej zmianie formy tego wkładu) co przełoży się na zbilansowany budżet projektu.

Usługi zdalne powinny być realizowane, kwalifikowane i monitorowane zgodnie z wytycznymi, zamieszczonymi na stronie BUR:
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia
Na stronie, oprócz wytycznych, znajdują się także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz instrukcja wypełnienia karty usługi (z zaleceniami, które muszą być spełnione podczas uzupełnienia karty usługi w przypadku zmiany jej realizacji z formy stacjonarnej na formę zdalną w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Wytyczne wyraźnie wskazują, że w przypadku zdalnych usług szkoleniowych (szkolenie, studia podyplomowe, egzamin, usługa o charakterze zawodowym) usługa musi być rejestrowana/ nagrywana - dotyczy to całej usługi, a nie jej wybranych fragmentów. Dla usług doradczych nie ma obowiązku nagrywania (w przypadku zdalnych usług doradczych (coaching, mentoring, doradztwo) obowiązkowym dokumentem potwierdzającym realizację usługi jest formularz wykonania usługi doradczej). W opinii IK UP EFS, zmiana form świadczenia usług stacjonarnych na zdalne wynika wprost z epidemii COVID, gdyż nie ma możliwości prowadzenia usług w formie stacjonarnej. Dlatego, jeżeli jest potrzeba formalnej zmiany zasad np. monitorowania takich usług, to można to zakwalifikować jako zmiany związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii. Niemniej jednak należy mieć tutaj na uwadze również przepisy PZP oraz możliwość zmiany warunków realizacji zamówienia (zgodnie z tymi przepisami).

Sposób postępowania powinien być analogiczny do tego, jaki został przyjęty przez pracodawcę w stosunku do jego pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. W sytuacji gdy zakład pracy nie prowadzi działalności ale wynagrodzenia pracowników są wypłacane, okres ten powinien zostać wliczony do odbywania subsydiowanego zatrudnienia, wynagrodzenie powinno być wypłacane a pracodawca powinien otrzymywać refundację.

Jeżeli pracodawca korzysta z ulgi na składki ZUS to brak jest podstawy do wypłaty refundacji gdyż wydatek na składki ZUS nie został poniesiony. Pracodawca otrzymuje refundacje wydatków poniesionych; w sytuacji gdy wydatków nie ponosi, refundacja mu się nie należy.

Nie. Jeżeli staż nie jest świadczony, opiekun stażysty przebywa na opiece nad dzieckiem to pracodawca nie otrzymuje refundacji kosztów opiekuna stażysty.

W okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS możliwe jest kwalifikowanie kosztów stałych placówki mimo braku dzieci w placówce spowodowanego pandemią. Są to koszty konieczne do ponoszenia w związku z trudnościami i ograniczeniami związanymi z COVID-19 i są kwalifikowalne. Okres, w którym dzieci nie uczęszczają do placówki, ale ponoszone są wydatki na koszty stałe, będzie się wliczał do maksymalnego okresu finansowania działalności bieżącej przedszkola, wynoszącego 12 miesięcy.
Beneficjent, za zgodą IZ RPO, ma również możliwość zawieszenia działalności w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc i niekwalifikowania w tym czasie żadnych kosztów projektu. Okres tego zawieszenia nie będzie się wliczał do okresu 12 miesięcy. Wsparcie zostanie kontynuowane po ponownym otwarciu placówki. Okres zawieszenia działalności przedszkola nie wydłuża okresu obowiązkowej trwałości miejsc przedszkolnych. Trwałość w takim przypadku należy zachować w okresie pierwotnie przewidzianym we wniosku o dofinansowanie.

Stanowisko zostało w tej sprawie przedstawione przez IK UP:
Sytuacje, w których możliwe jest niestosowanie rozeznania rynku zostały określone w pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych kwalifikowalności. Jednocześnie, zgodnie z pkt 4 podrozdziału 6.5.1, zamawiający ma możliwość zastąpienia rozeznania rynku zasadą konkurencyjności. Niestosowanie rozeznania rynku w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 jest zatem również możliwe w okolicznościach wskazanych w pkt 7 lit. d i e podrozdziału 6.5.
Rozeznanie rynku nie jest procedurą tak sformalizowaną jak zasada konkurencyjności, w szczególności nie obowiązują żadne terminy minimalne, w związku z czym, wydaje się, że w większości przypadków przeprowadzenie rozeznania nie powinno stanowić nadmiernego utrudnienia nawet w aktualnej sytuacji. Zrozumiałym jest natomiast, że w czasie stanu epidemii (COVID-19) analiza cen rynkowych może być utrudniona wskutek ograniczeń w komunikacji z potencjalnymi wykonawcami, co może przekładać się na brak wystarczającej liczby cenników do analizy. Jeżeli zatem beneficjent napotyka tego rodzaju trudności w przeprowadzeniu rozeznania rynku, powinien ten fakt wykazać w analizie, o której mowa w pkt 2 sekcji 6.5.1 ww. Wytycznych. Rozeznanie rynku należy wówczas uznać za przeprowadzone prawidłowo.
Generalnie, w związku z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanej COVID-19 na terenie całego kraju, kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach projektów UE należy rozstrzygać obecnie również w związku z wystąpieniem siły wyższej. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.
Rozeznania rynku nie stosuje się również do zamówień określonych w pkt 6 podrozdziału 6.5 ww. Wytycznych.

Stanowisko zostało w tej sprawie przedstawione przez IK UP w piśmie z 31 marca br. (znak sprawy: DKF-IV.7517.17.2020.DS):
Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie zasady
konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:
 lit. e – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,
 lit. d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia
niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.
W związku z tym, że obecny stan epidemii covid-19, w ocenie IK UP, można
zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej (tzn.
wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć), wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności).
Podsumowując, w opinii IK UP, beneficjenci i wnioskodawcy mogą odstąpić od zastosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie przesłanek z pkt 7 lit. d i e podrozdziału 6.5 ww. Wytycznych powinni jednak pisemnie uzasadnić (zob. pkt 9 podrozdziału 6.5). Określone przesłanki, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67 (zob. przypis 17 ww. Wytycznych).
Zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych, tak jak w omawianej sytuacji odstąpienie od zasady
konkurencyjności, powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką obecnie stanowi pandemia koronawirusa. Dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

Stanowisko zostało w tej sprawie przedstawione przez IK UP:
Nie wszystkie zmiany umowy o zamówienie w trakcie jej realizacji wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Nowe postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności wymagane jest w przypadku istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w odniesieniu do zakresu i treści wzajemnych praw i obowiązków stron. Istotna zmiana ma miejsce dopiero w sytuacji, gdy zmienione warunki realizacji zamówienia miałyby wpływ na wynik, gdyby zostały uwzględnione w pierwotnym postępowaniu (zob. przypis nr 29 ww. Wytycznych). Również nie każda istotna zmiana umowy o zamówienie powoduje konieczność przeprowadzenia nowego postepowania.
Na podstawie pkt 20 lic. c sekcji 6.5.2 ww. Wytycznych, możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień zawartej umowy o zamówienie, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz:
 konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, oraz
 wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
Obecny stan epidemii COVID-19 może spełniać przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej, tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. Wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy o zamówienie może więc oznaczać konieczność jej zmiany. O ile więc przykładowo zmiana terminu wykonania umowy lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy, czy też zmiana sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych – jako zmiany istotne
– zaistniałe wskutek wystąpienia COVID-19 – nie prowadzą do zmiany ogólnego
charakteru umowy, ich wprowadzenie będzie możliwe.
Odnosząc się zaś do drugiego warunku istotne jest to, aby ewentualny wzrost wynagrodzenia towarzyszący zmianie nie przekroczył 50% wartości pierwotnej umowy. W przypadku wprowadzania kilku kolejnych zmian w umowie limit ten należy odnieść do wartości każdej z nich, co oznacza, że wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy (każda kolejna zmiana umowy o zamówienie nie może mieć jednak na celu ominięcia zasady konkurencyjności).
Pozostałe sytuacje, w których możliwe jest dokonanie istotnych zmian w umowie o zamówienie, zostały wskazane w pkt 20 lit. a-b i lit. d-e sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
Nabór: RPWP.01.01.00‑IZ‑00‑30‑001/18 ( od 2018-06-29 do 2018-09-21 )

Zgodnie z Regulaminem Konkursu o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: Jednostki naukowe i ich konsorcja; Uczelnie wyższe; Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę Lidera pełni Jednostka Naukowa). W związku z powyższym, Jednostka Naukowa może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu samodzielnie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (m.in. Regulamin Konkursu, Kryteria Wyboru Projektów) w ramach przedmiotowego konkursu preferowane i premiowane będą projekty, w których zakłada się współpracę w formie konsorcjów naukowych lub naukowo przemysłowych.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu część VA, pkt 2 Wnioskodawca wzywany jest w formie pisemnej do przesłania w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania, informacji i dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, w tym m. in. dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych. Zabezpieczeniem ww. środków może być m.in. umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa, z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia.

W związku z powyższym, na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie, jedynie wskazuje źródła finansowania projektu do czasu uzyskania refundacji, a dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych dostarcza przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu w ramach naboru nr RPWP.01.01.00‑IZ‑00‑30‑001/18 wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie inwestycje w infrastrukturę B+R uzgodnione w ramach negocjacji Kontraktu Terytorialnego i ujęte w Załączniku 5b do ww. dokumentu.

Regulamin Konkursu nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez jeden podmiot (Wnioskodawcę) na więcej niż jedną inwestycję. Należy jednak zwrócić uwagę, że wszystkie inwestycje muszę być ujęte w załączniku nr 5b do Kontraktu Terytorialnego.

Nabór: RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-09-23 do 2019-12-13 )

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: jednostki naukowe i ich konsorcja; uczelnie wyższe oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę Lidera pełni jednostka naukowa). W związku z powyższym jednostka naukowa może złożyć wniosek samodzielnie. Jednak, należy pamiętać, że realizacja projektu w Konsorcjum będzie premiowana na etapie oceny merytorycznej projektu.

Przedsiębiorca – Konsorcjant nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego do projektu. Jednak należy pamiętać, że inwestycje powinien charakteryzować możliwie wysoki stopień współfinansowania ze źródeł prywatnych. Poziom współfinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu przez przedsiębiorcę będzie premiowany na etapie oceny merytorycznej projektu.

Zgodnie z dokumentem pomocniczym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznychmonitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury odbywa się co najmniej przez cały okres jej amortyzacji. Oznacza to, że mechanizm monitorowania i wycofania jest niezależny od okresu trwałości. Jeżeli poszczególne elementy/składniki infrastruktury są w różnym zakresie wykorzystywane do działalności gospodarczej i na tej podstawie objęte różnymi poziomami dofinansowania (montaż na projekcie jest wypadkową montaży na poszczególnych elementach/składnikach infrastruktury) – przedmiotem monitorowania powinien być każdy z elementów/składników tej infrastruktury (odrębnie dla każdego elementu).

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych oraz Regulaminem Konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 w ramach Działania 1.1 wsparcie jest możliwe wyłącznie dla inwestycji w infrastrukturę B+R uzgodnionych w ramach negocjacji Kontraktu Terytorialnego i ujętych w Załączniku 5b do przedmiotowego Kontraktu. W związku z powyższym projekty, które nie zostaną wpisane w ww. Załącznik nie spełnią podstawowego założenia konkursu, co skutkować będzie ich negatywną oceną formalną.

IZ WRPO 2014+ nie określiła minimalnych i maksymalnych wartości kosztów kwalifikowalnych ani minimalnej i maksymalnej całkowitej wartości projektu.

Celem szczegółowym Działania 1.1. jest urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej poprzez wsparcie infrastruktury B+R wraz z urządzeniami i materiałami badawczymi w jednostkach naukowych, skoncentrowanej na realizacji kluczowych potrzeb w zakresie działalności B+R w regionie wchodzących w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji. Działanie 1.1 jest dedykowane projektom służącym wykorzystaniu infrastruktury B+R do działalności gospodarczej oraz działalności gospodarczej i niegospodarczej. W związku z powyższym każdy projekt musi zawierać część przeznaczoną do wykorzystania gospodarczego. Minimalny poziom działalności gospodarczej musi zawsze przekraczać 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Nabór: RPWP.01.01.00‑IZ‑00‑30‑001/17 ( od 2017-09-29 do 2018-01-05 )

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001/17 wsparcie jest możliwe wyłącznie dla inwestycji w infrastrukturę B+R wynegocjowanych w ramach prac nad Kontraktem Terytorialnym, w tym projektów ujętych w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, ocenionych przez przedstawicieli ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego ds. nauki. Projekty, które nie zostały ujęte w Kontrakcie Terytorialnym nie spełniają podstawowego założenia Konkursu, a co za tym idzie zostaną ocenione negatywnie.

Konsorcjantem w projekcie może być zarówno podmiot polski, jak i zagraniczny. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Kryterium Oceny Formalnej nr 6 Projekt jest realizowany na trenie Województwa Wielkopolskiego Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu w granicach administracyjnych Wielkopolski.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa stanowią dwa odrębne źródła dofinansowania projektów. W celu otrzymania dofinansowania na realizację projektu Wnioskodawca składa do IZ WRPO 2014+ wniosek, w którym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 78% kosztów kwalifikowalnych, w tym maksymalny poziom dofinansowania dla części gospodarczej wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, a dla części niegospodarczej 85% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku gdy w projekcie zakłada się wykorzystanie infrastruktury na działalność gospodarczą na poziomie nie mniejszym niż 30% rocznie w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014 Wnioskodawca może wystąpić do ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego o wydanie zgody na udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego części niegospodarczej w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych w tej części. W takim przypadku maksymalny poziom dofinansowania dla części niegospodarczej wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych (85% z EFRR, a 15% z BP).

Ze względu na różnorodność finansowanej infrastruktury badawczej, sposób określania wskaźnika wydajności infrastruktury badawczej wykorzystywanej do działalności gospodarczej nie został doprecyzowany przez Komisję Europejską. Metoda podziału infrastruktury na część gospodarczą i niegospodarczą powinna zostać dopasowana do specyfiki danej infrastruktury – możliwe jest wykorzystanie jako wskaźników wydajności infrastruktury badawczej np. jej powierzchni, czasu jej użytkowania lub wartości nakładów absorbowanych przez infrastrukturę, itp. Wnioskodawca powinien dobrać wskaźniki (jeden lub kilka) wydajności infrastruktury badawczej, które najlepiej oddają charakter i sposób wykorzystania infrastruktury badawczej, i które będą podstawą monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej do działalności gospodarczej. Jednak, przedmiotowe wskaźniki nie mogą być dobierane w sposób uznaniowy – mają w jak najpełniejszy, zobiektywizowany sposób odpowiadać wykorzystaniu infrastruktury. Mechanizm monitorowania nie może być oparty na przychodach lub dochodach osiąganych z działalności gospodarczej i niegospodarczej.

Ostateczne wskaźniki wybrane do monitorowania infrastruktury badawczej są ustalane w umowie o dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu za działalność o charakterze gospodarczym należy uznać, m. in. wynajem wyposażenia lub laboratoriów przedsiębiorcom, świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw lub realizację badań kontraktowych, które odbywają się na zasadach rynkowych.

IZ WRPO 2014+ nie określiła minimalnych i maksymalnych wartości kosztów ponoszonych na prace budowlane w ramach realizacji projektu. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Konkursu nowa infrastruktura B+R (będąca przedmiotem projektu) powinna stanowić element dopełniający istniejące zasoby, w tym obiekty wybudowane/zmodernizowane w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Ponadto, zakupiona, wybudowana/zmodernizowana infrastruktura B+R musi służyć realizacji wskazanych w projekcie badań.

Wnioskodawca może wykorzystać posiadany Regulamin udostępniania infrastruktury jednak należy rozszerzyć zawarte w nim zapisy o informacje dotyczące infrastruktury B+R, będącej przedmiotem projektu, w tym informacje dotyczące preferencyjnego dostępu dla przedsiębiorców, których wkład w koszty kwalifikowalne wynosi nie mniej niż 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu (część III F, pkt 2) dofinansowanie może być przekazane w formie zaliczki przed poniesieniem wydatków na realizację projektu i/lub jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski
Nabór: RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-02-28 do 2019-04-05 )

Zgodnie z Regulaminem Konkursu (część III C) warunkiem poniesienia i rozliczenia kosztów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R jest zakończenie prowadzonych w ramach projektu eksperymentalnych prac rozwojowych oraz uzyskanie pozytywnego wyniku przedmiotowych prac. Ponadto, ujęcie fazy wdrożeniowej w projekcie jest możliwe wyłącznie w przypadku realizacji projektu przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP. 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu część wdrożeniowa projektu finansowana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020. Komponent wdrożeniowy może stanowić maksymalnie 350 000,00 PLN dofinansowania projektu.

W przypadku projektów, w których w ramach pomocy de minimis są finansowane również inne koszty (np. zakup aparatury naukowo-badawczej lub prace B+R) maksymalna kwota dofinansowania dla wszystkich części projektu (prace B+R, część infrastrukturalna, część wdrożeniowa) łącznie nie może przekroczyć 700 000,00 PLN.

Koszt najmu powierzchni laboratoryjnej może być uznany za kwalifikowalny tylko w uzasadnionych przypadkach - w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie dysponuje specjalistycznym laboratorium wraz z wyposażeniem, w którym musi przeprowadzić część niezbędnych prac B+R ujętych w projekcie. Wydatki dotyczące najmu powierzchni laboratoryjnej muszą być ujęte w kategorii kosztów „usługi pozostałe”.

Należy pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Konkursu (część III D, pkt 4) wszelkie koszty pośrednie, w tym najem powierzchni biurowych lub najem powierzchni związanych z bieżącą działalnością Wnioskodawcy, stanowią koszt niekwalifikowalny w ramach przedmiotowego Konkursu. Dotyczy to zarówno nowo wynajmowanych powierzchni, jak i powierzchni dotychczas wynajmowanych, których koszt Wnioskodawca chciałby rozliczyć w ramach projektu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu w ramach realizacji projektu infrastrukturalnego lub realizacji części infrastrukturalnej projektu mieszanego za koszt kwalifikowalny można uznać wyłącznie elementy inwestycyjne niezbędne do realizacji prac B+R ujętych w projekcie, takie jak:

 • zakup aparatury naukowo – badawczej wraz z montażem, tj. wyłącznie zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksperymentalnych), które w okresie trwałości projektu będą wykorzystywane wyłącznie w celach badawczych. Zakup środków trwałych innych niż aparatura naukowo – badawcza, które są niezbędne do prowadzenia prac B+R jest możliwy wyłącznie w przypadku budowy nowego obiektu (centrum B+R, laboratorium).
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do realizacji projektu B+R wraz z wdrożeniem;
 • prace i materiały budowlane.

Natomiast, w ramach realizacji części wdrożeniowej projektu, która może stanowić maksymalnie 350 000,00 PLN dofinansowania, za koszt kwalifikowalny można uznać wyłącznie elementy inwestycyjne niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R (stanowiących zakres projektu) do działalności własnej przedsiębiorstwa, takie jak:

 • zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia wypracowanych wyników prac B+R wraz z wdrożeniem;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem;
 • prace i materiały budowlane.

Należy zwrócić uwagę na właściwe zaewidencjonowanie aktywów, m.in. przypisanie im (w tym aparaturze naukowo-badawczej) odpowiedniego symbolu KŚT i stawki amortyzacji.

Analogiczna uwaga dotyczy odpowiedniego ujęcia w księgach rachunkowych kosztów prac badawczych i rozwojowych.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, kwalifikowalny może być wyłącznie koszt zatrudnienia niezbędnego personelu zaangażowanego bezpośrednio w prace B+R (badaczy, techników, laborantów, itp.). nie mogą być kwalifikowalne:

 • koszty zatrudnienia m.in. koordynatora lub kierownika projektu i innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i koordynację projektu;
 • koszty zarządu;
 • koszty personelu obsługowego związanego m.in. z obsługą kadrową, księgową czy administracyjną.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu (część III D, pkt 3. Lit. d) za koszty kwalifikowalne, ponoszone przez Konsorcjanta można uznać wyłącznie:

 1. Koszty personelu B+R (badaczy, techników, laborantów, itp.);
 2. Koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, itp. niezbędnych do stworzenia prototypu.

W związku z powyższym konsorcjant nie może zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych projektu wydatków dotyczących pracy maszyn.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu poziom dofinansowania projektu uzależniony jest od rodzaju prowadzonych prac B+R, statusu przedsiębiorstwa oraz podstawy udzielanego wsparcia. W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego możemy wyróżnić dwie formy współpracy (Regulamin Konkursu część III A, pkt 4):

 1. Konsorcjant ponosi koszty w projekcie, a projekt jest realizowany w ramach konsorcjum podmiotów o różnym statusie (mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa) – należy ujednolicić poziom dofinansowania i przyjąć niższe wartości procentowe, odpowiadające statusowi największego podmiotu występującego w ramach konsorcjum;
 2. Konsorcjant nie ponosi kosztów w projekcie, a projekt jest realizowany w ramach konsorcjum podmiotów o różnym statusie (mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa) – jako poziom dofinansowania należy przyjąć wartości procentowe, odpowiadające statusowi Wnioskodawcy, tj. Liderowi konsorcjum.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu (część III C, pkt 4) warunkiem poniesienia i rozliczenia kosztów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R jest zakończenie prowadzonych w ramach projektu eksperymentalnych prac rozwojowych i uzyskanie pozytywnych wyników przedmiotowych prac. W związku z powyższym Wnioskodawca może ponosić koszty dotyczące komponentu wdrożeniowego, ale dopiero po zakończeniu prac B+R.

Dofinansowanie projektów mieszanych, tzn. składających się z części infrastrukturalnej oraz z części wdrożeniowej, przyznawane jest na podstawie Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis. W związku z powyższym maksymalna kwota dofinansowania dla części infrastrukturalnej oraz części wdrożeniowej projektu (łącznie) wynosi 700 000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie na część wdrożeniową projektu (która dotyczy tylko sektora MŚP) nie może przekroczyć 350 000,00 PLN.

Po pierwsze należy podkreślić, że na etapie realizacji projektu, weryfikacji będzie podlegał zarówno zakres listu intencyjnego/umowy o współpracy jak i zakres dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz relacje występujące pomiędzy Wnioskodawcą a potencjalnym wykonawcą.

Ponadto, należy wskazać, że zamawiający jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na ocenę poprawności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jest w tym wypadku zakres współpracy jaką Wnioskodawca planuje podjąć z jednostką naukową na podstawie listu intencyjnego/umowy o współpracy, załączonego do dokumentacji projektowej (który może podlegać weryfikacji w ramach oceny merytorycznej) oraz docelowo zakres prac ostatecznie zleconych do realizacji podmiotom zewnętrznym, w tym przypadku jednostkom naukowym. W analizowanej sytuacji, w której po przeprowadzeniu właściwej procedury wyboru dostawcy do realizacji określonego zadania wybrany zostanie ten sam podmiot, który wystawił na etapie oceny list intencyjny/umowę o współpracy, kluczową rolę odgrywają zapisy tego dokumentu. Jego treść de facto determinuje ewentualne późniejsze konsekwencje wobec Wnioskodawcy związane z możliwym naruszeniem przejrzystości prowadzonego postępowania, a tym samym naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym jeżeli wskazany list intencyjny/umowa o współpracy będzie precyzyjnie (konkretnie) określał obszary podejmowanej współpracy, w tym opisywać będzie przedmiot i zakres badań objętych projektem, co na późniejszym etapie znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w zapisach umowy zawartej z wykonawcą/podwykonawcą (tj. podmiotem deklarującym na etapie oceny chęć współpracy), a w konsekwencji umożliwi podmiotowi współpracującemu z Wnioskodawcą szerszy dostęp do informacji dotyczących projektu i jego założeń, już przed przystąpieniem do procedury wyboru wykonawców to pojawienie się przedmiotowych zależności będzie budzić uzasadnione wątpliwości, w odniesieniu do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W tym przypadku wobec Wnioskodawcy w drodze przeprowadzonej przez IZ WRPO weryfikacji mogą zostać wyciągnięte konsekwencji.

Natomiast w przypadku, gdy relacje zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a potencjalnym wykonawcą/podwykonawcą (a tym samym podmiotem współpracującym), wynikające z wcześniej podpisanego listu intencyjnego/umowy o współpracy nie łamią ww. zasad i dotyczą odrębnego zakresu niż ewentualne „podwykonastwo” w projekcie, a także nie zapewniają temu podmiotowi preferencyjnego dostępu do wiedzy nt. projektu to, co do zasady współpracujący podmiot może zostać wyłoniony jako wykonawca/podwykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że to po stronie Wnioskodawcy spoczywać będzie obowiązek precyzyjnego wyjaśnienia występowania jakichkolwiek zależności pomiędzy udzielającym zamówienia a wykonawcą oraz ich wpływu na proces wyboru wykonawcy.

Nabór: RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-06-10 do 2016-06-23 )

Zgodnie z zapisem zawartym w części III regulaminów konkursów dla Działania 1.2, w przypadku zawiązania grupy przedsiębiorstw lub konsorcjum status Beneficjenta pomocy otrzymuje wyłącznie partner wiodący (lider), który jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Przedmiotowy zapis jednoznacznie wskazuje, iż w ramach projektów realizowanych  w Działaniu 1.2 nie istnieje możliwość uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie wydatków ponoszonych przez innego niż Beneficjent członka grupy bądź konsorcjanta.

We wniosku o dofinansowanie można wskazać i opisać jednostki, z którymi Wnioskodawca planuje nawiązać współpracę w celu prowadzenia wspólnych prac B+R, w tym na planowanych do zakupu środkach trwałych. Potwierdzenie nawiązania współpracy może stanowić umowa, list intencyjny lub inny dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie, lub wyrażenie woli podjęcia takiej współpracy.

W niniejszym przypadku należy odróżnić aparaturę naukowo-badawczą od linii pilotażowej. Linia pilotażowa rozumiana jest jako instalacja pilotażowa / demonstracyjna, która jest wynikiem prowadzonych prac badawczo – rozwojowych w projekcie oraz może być wykorzystywana komercyjnie w okresie trwałości.

Natomiast aparatura naukowo - badawcza została zdefiniowana we wskaźniku kluczowym produktu „Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej” jako zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej do celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). W związku z powyższym aparatura naukowo-badawcza nie może być wykorzystywana w produkcji.

W przypadku braku wdrożenia wyników projektu zrealizowanego Instytucja Zarządzająca każdorazowo dokona weryfikacji przesłanek, które zadecydowały o niepowodzeniu przedsięwzięcia.

Natomiast jeżeli w trakcie realizacji projektu sam wnioskodawca zadecyduje o przerwaniu prac i tym samym nie zostanie osiągnięty kolejny etap projektu, wówczas wystąpi konieczność zwrotu uzyskanego dofinansowania.

Instytucja Zarządzająca nie określiła warunków na jakich mogą zostać zaangażowani stażyści w realizację projektu. Należy mieć jednak na uwadze, iż w ramach projektu nie istnieje możliwość refundacji  kosztów wynagrodzenia stażysty (natomiast wnioskodawca może z własnych środków sfinansować staż).

Należy zauważyć, że staże i stypendia, które są wymienione w kryterium nr 20 oceny merytorycznej, nie są warunkiem obligatoryjnym w konkursie. Kryterium oceniane jest  na podstawie opisu projektu i na podstawie Planu prac B+R. Wnioskodawca może wskazać na formę zwiększenia potencjału kadrowego sektora B+R w formie i na zasadach wybranych przez siebie.

Zgodnie z celem Działania 1.2 i zapisem kryterium merytorycznego nr 17 – efektem projektu powinno być wdrożenie wyników prac B+R (wiedzy) do działalności komercyjnej przedsiębiorstw (gospodarki). Transfer aktywny dotyczy sytuacji, kiedy Wnioskodawca umożliwi korzystanie z praw własności przemysłowej (uzyskanych dzięki realizacji projektu) przez innych przedsiębiorców.  

Wnioskodawcy uzyskujący finansowanie realizacji badań naukowych w ramach Działania 1.2, nie są zobowiązani, aby w każdym przypadku dokonywać wyboru wykonawców naukowych tych badań w trybach konkurencyjnych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatki na ponoszenie kosztów w ramach projektu przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do stosowania tej ustawy następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50.000 PLN netto, tj. bez podatku VAT.

Równocześnie zgodnie z zapisami Wytycznych wyłączeniu z zasady konkurencyjności podlegają zamówienia publiczne, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem art. 4 pkt. 8 PZP).

Należy zauważyć, że:

- w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, iż ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności,

- w art. 4 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, iż ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nabór: RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-06-10 do 2016-06-23 )

Zgodnie z zapisem zawartym w części III regulaminów konkursów dla Działania 1.2, w przypadku zawiązania grupy przedsiębiorstw lub konsorcjum status Beneficjenta pomocy otrzymuje wyłącznie partner wiodący (lider), który jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Przedmiotowy zapis jednoznacznie wskazuje, iż w ramach projektów realizowanych  w Działaniu 1.2 nie istnieje możliwość uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie wydatków ponoszonych przez innego niż Beneficjent członka grupy bądź konsorcjanta.

We wniosku o dofinansowanie można wskazać i opisać jednostki, z którymi Wnioskodawca planuje nawiązać współpracę w celu prowadzenia wspólnych prac B+R, w tym na planowanych do zakupu środkach trwałych. Potwierdzenie nawiązania współpracy może stanowić umowa, list intencyjny lub inny dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie, lub wyrażenie woli podjęcia takiej współpracy. 

W niniejszym przypadku należy odróżnić aparaturę naukowo-badawczą od linii pilotażowej. Linia pilotażowa rozumiana jest jako instalacja pilotażowa / demonstracyjna, która jest wynikiem prowadzonych prac badawczo – rozwojowych w projekcie oraz może być wykorzystywana komercyjnie w okresie trwałości.

Natomiast aparatura naukowo - badawcza została zdefiniowana we wskaźniku kluczowym produktu „Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej” jako zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej do celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). W związku z powyższym aparatura naukowo-badawcza nie może być wykorzystywana w produkcji.

W przypadku braku wdrożenia wyników projektu zrealizowanego Instytucja Zarządzająca każdorazowo dokona weryfikacji przesłanek, które zadecydowały o niepowodzeniu przedsięwzięcia.

Natomiast jeżeli w trakcie realizacji projektu sam wnioskodawca zadecyduje o przerwaniu prac i tym samym nie zostanie osiągnięty kolejny etap projektu, wówczas wystąpi konieczność zwrotu uzyskanego dofinansowania.

Instytucja Zarządzająca nie określiła warunków na jakich mogą zostać zaangażowani stażyści w realizację projektu. Należy mieć jednak na uwadze, iż w ramach projektu nie istnieje możliwość refundacji  kosztów wynagrodzenia stażysty (natomiast wnioskodawca może z własnych środków sfinansować staż).

Należy zauważyć, że staże i stypendia, które są wymienione w kryterium nr 20 oceny merytorycznej, nie są warunkiem obligatoryjnym w konkursie. Kryterium oceniane jest  na podstawie opisu projektu i na podstawie Planu prac B+R. Wnioskodawca może wskazać na formę zwiększenia potencjału kadrowego sektora B+R w formie i na zasadach wybranych przez siebie.

Zgodnie z celem Działania 1.2 i zapisem kryterium merytorycznego nr 17 – efektem projektu powinno być wdrożenie wyników prac B+R (wiedzy) do działalności komercyjnej przedsiębiorstw (gospodarki). Transfer aktywny dotyczy sytuacji, kiedy Wnioskodawca umożliwi korzystanie z praw własności przemysłowej (uzyskanych dzięki realizacji projektu) przez innych przedsiębiorców.  

Wnioskodawcy uzyskujący finansowanie realizacji badań naukowych w ramach Działania 1.2, nie są zobowiązani, aby w każdym przypadku dokonywać wyboru wykonawców naukowych tych badań w trybach konkurencyjnych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatki na ponoszenie kosztów w ramach projektu przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do stosowania tej ustawy następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50.000 PLN netto, tj. bez podatku VAT.

Równocześnie zgodnie z zapisami Wytycznych wyłączeniu z zasady konkurencyjności podlegają zamówienia publiczne, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem art. 4 pkt. 8 PZP).

Należy zauważyć, że:

- w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, iż ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności,

- w art. 4 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, iż ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nabór: RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-12-29 do 2018-02-02 )

Zgodnie z Regulaminem Konkursu za koszt kwalifikowalny można uznać m. in. „koszt wynajmu powierzchni laboratoryjnej” (maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowalnych). W przypadku gdy przedmiotowa powierzchnia jest wyposażona w odpowiedni sprzęt laboratoryjny jej wynajem nadal stanowi jeden koszt kwalifikowalny – „wynajem powierzchni laboratoryjnej”. nie ma możliwości wyodrębnienia i uznania za koszt kwalifikowalny wynajmu samego sprzętu laboratoryjnego.

W przypadku, gdy przedmiotem prowadzonych prac B+R w ramach realizacji projektu, jest opracowanie prototypów i linii pilotażowych, które de facto są rezultatem projektu, a z uwagi na ich koszt niezasadne jest aby służyły wyłącznie do demonstracji IZ WRPO 2014+ umożliwia Wnioskodawcy wykorzystywanie ich do działalności komercyjnej już w okresie trwałości projektu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu przez zakup środków trwałych w ramach przedmiotowego konkursu należy rozumieć zakup aparatury naukowo-badawczej: zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rządów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych), która w okresie trwałości projektu będzie wykorzystywana wyłącznie w celach badawczych. Jedynie w przypadku budowy nowego obiektu (laboratorium, centrum B+R) za koszt kwalifikowalny można uznać zakup środków trwałych innych niż aparatura naukowo-badawcza, które są niezbędne do prowadzenia prac B+R.

W związku z powyższym środki trwałe zakupione w ramach realizacji projektu muszę być zaewidencjonowane w KŚT jako aparatura naukowo badawcza.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu aparatura naukowo-badawcza, nabyta w ramach realizacji projektu, w okresie trwałości może być wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia prac B+R. W przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z prowadzeniem prac B+R (np. laboratorium) może realizować zlecenia dotyczące prowadzenia prac badawczych na aparaturze zakupionej w ramach realizacji projektu. Jednocześnie, podkreślamy, że zakres rzeczowy projektu powinien być bezpośrednio związany z jego rezultatem, tzn. musi być dostosowany do charakteru prac B+R świadczonych przez Wnioskodawcę.

Co do zasady, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Wnioskodawca może zlecić wykonanie prototypu lub linii pilotażowej podmiotowi zewnętrznemu. Należy jednak pamiętać, że „budowa prototypu” nie może polegać wyłącznie na zleceniu wykonania linii o indywidualnych parametrach/skonkretyzowanej specyfikacji, która będzie służyła wyłącznie do produkcji. Przedmiotowe zamówienie nie spełniałoby przesłanek pozwalających na realizację projektu w ramach Działania 1.2. Wszystkie elementy projektu powinny być związane z odpowiednimi etapami prowadzenia prac B+R. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie 3.4. wniosku „(…) każde zadanie należy przyporządkować do odpowiedniej kategorii prac B+R (badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe) oraz odpowiedniego poziomu gotowości technologii”.

W przypadku gdy projekt polega wyłącznie na zleceniu wykonania prac podmiotom zewnętrznym wątpliwa jest rola Wnioskodawcy w projekcie B+R oraz sam charakter projektu. Potencjalny Wnioskodawca, realizując projekt polegający na prowadzeniu badań w przedsiębiorstwie, w tym badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej, jak sama nazwa wskazuje, powinien samodzielnie przeprowadzić prace B+R, w wyniku których zostanie stworzony prototyp linii pilotażow

Zgodnie z Regulaminem Konkursu za koszt kwalifikowalny w ramach przedmiotowej kategorii kosztów można ująć wyłącznie zakup materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, podzespołów itp., niezbędnych do stworzenia prototypu lub linii pilotażowej, które nie stanowią samodzielnych środków trwałych.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R, który obejmuje wszystkie działania ujęte w projekcie. Przedmiotowy dokument powinien zawierać, m. in. opis prac B+R (z podziałem na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe) prowadzonych w okresie realizacji projektu oraz okresie trwałości projektu.

Zgodnie z punktem nr 2.15 Załącznika do umowy o dofinansowanie projektu „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” – zachowanie trwałości projektu obowiązuje w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych.

Zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia 1303/2013, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

W związku z powyższym w przypadku gdy Wnioskodawca nie planuje realizacji projektu inwestycyjnego oraz projektu, z którego wynika wymóg utrzymania miejsc pracy nie jest zobowiązany do zachowania okresu trwałości zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013.

Jednak, należy pamiętać, że każdy Wnioskodawca jest zobowiązany do osiągnięcia założeń projektu przedstawionych w dokumentacji projektowej, w tym m. in. w Planie w zakresie prac B+R oraz osiągnięcia wybranych wskaźników produktu i rezultatu, co będzie weryfikowane na etapie kontroli.

Zgodnie z definicją przedstawioną w Załączniku do umowy o dofinansowanie projektu „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” „Personel projektu” oznacza osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują je osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej. W związku z powyższym koszt zatrudnienia personelu B+R na podstawie umów cywilno-prawnych można uznać za koszt kwalifikowalny w ramach realizacji projektu.

Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej uzależniony jest od jej statusu, rodzaju prowadzonych badań oraz wybranego typu projektu.

W przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum podmiotów o różnym statusie (mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa), a konsorcjant ponosi koszty w projekcie, zgodnie z Regulaminem Konkursu należy ujednolicić poziom dofinansowania oraz przyjąć niższe wartości procentowe odpowiadające statusowi największego podmiotu występującego w ramach konsorcjum.

Umowa o utworzeniu konsorcjum stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z częścią IIIA, pkt 3 Regulaminu Konkursu, w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum, Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia umowy konsorcjum. W związku z powyższym przedmiotowy dokument, obejmujący zakres danych wskazany w Regulaminie Konkursu, należy dołączyć do dokumentacji aplikacyjnej najpóźniej na etapie składania jednorazowej korekty dokumentacji aplikacyjnej.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu część VA, pkt 2, lit. b Wnioskodawca wzywany jest w formie pisemnej do przesłania w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania, informacji i dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, w tym m. in. dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych. Zabezpieczeniem ww. środków może być umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa, z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia.

W związku z powyższym, na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie, jedynie wskazuje źródła finansowania projektu do czasu uzyskania refundacji, a dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych dostarcza przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

W dokumentacji konkursowej nie zostały określone maksymalne i minimalne kwoty dofinansowania projektów. Regulamin Konkursu definiuje minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych, tj. 100 000 PLN. Ponadto, należy mieć na uwadze, że maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Nabór: RPWP.01.03.01-IZ.00-30-001/20 ( od 2020-04-27 do 2020-06-19 )

W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie.

Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział (miejsce prowadzenia działalności) na terenie województwa wielkopolskiego wykazane w dokumencie rejestrowym.

Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu (cz. III D, pkt 3, ppkt b) wydatkiem kwalifikowalnym są koszty pośrednie, w tym koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego  w  zarządzanie,  rozliczanie,  monitorowanie, koordynowanie projektu lub prowadzenie innych działań  administracyjnych, koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, prawna) na potrzeby projektu oraz koszty obsługi księgowej.     

Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu (cz. III B, pkt 6, ppkt b) projekt dotyczy wsparcia MŚP tylko z regionu Wielkopolski.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie dotyczy przedsiębiorstw mających status MŚP, w tym przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności.

Nie, zgodnie z Regulaminem konkursu (cz. III C, pkt 2) zakres projektu nie może dotyczyć wyłącznie wsparcia inwestycyjnego na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Każdy Beneficjent ostateczny musi także zostać odbiorcą usług potrzebnych do funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa.         

 

We wniosku o dofinansowanie, w pkt 5.1.1, należy osobno wydzielić kategorię na usługi specjalistyczne, a osobno na inne usługi, np. na usługi doradcze czy okołobiznesowe. Na tej podstawie zostanie ocenione czy wskazany warunek został spełniony, a usługi specjalistyczne obejmują  co  najmniej  30%  kwoty kosztów  kwalifikowalnych wszystkich świadczonych usług.

Koszt kierownika projektu może zostać zakwalifikowany do dofinansowania jako koszt pośredni, ponoszony w ramach pomocy de minimis, obciążając limit Wnioskodawcy/Beneficjenta projektu. 

Tak, na jednego Beneficjenta ostatecznego można przeznaczyć maksymalnie do 200 000,00 PLN na wsparcie inwestycyjne  (środki  trwałe  i  wartości  niematerialne  i  prawne).      

Zgodnie z Regulaminem konkursu (cz. III D, pkt 4, ppkt h) podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym w ramach projektu.

Nie, wydatki związane z doposażeniem Wnioskodawcy są kosztem niekwalifikowalnym. Zgodnie z rodzajem projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach konkursu, odbiorcami wsparcia są przedsiębiorstwa tylko w początkowej fazie działalności.

Tak, Regulamin konkursu określa maksymalną kwotę dofinanasowania projektu wynoszącą 4 000 000,00 PLN.         

Zgodnie z Regulaminem konkursu podmiotem udzielającym pomocy de minimis  Beneficjentom ostatecznym, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy de  minimis z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu  udzielającego pomocy de minimis, jest Wnioskodawca czyli IOB.

Nie, taki wydatek jest kosztem niekwalifikowalnym. Wszelkie świadczone w ramach projektu usługi muszą być skierowane tylko do Beneficjentów ostatecznych i to oni mogą być ich odbiorcami.

Nabór: RPWP.01.03.01-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-09-29 do 2017-11-10 )

W ramach projektu nie ma możliwości wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej, w tym w formie wolontariatu, o czym mowa w Regulaminie konkursu w części III B pkt. 4.

Wybór podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz beneficjenta docelowego należy dokonać zgodnie z procedurą konkurencyjności, z zachowaniem regulacji zawartych w części III G Regulaminu konkursu.

Wybór jednostki miary powinien odpowiadać specyfice kosztu. IZ WRPO 2014+ sugeruje wybór jednostki określający np. wymiar czasu w jakim świadczone były usługi na rzecz beneficjenta docelowego przez pracownika IOB, którego wynagrodzenie będzie podlegać refundacji.

VAT jest kosztem niekwalifikowalnym zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części III D pkt. 4.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (część II B, pkt. 20) Beneficjenci zobowiązani są zachować cele i trwałość projektu przez okres 3 lat (MŚP) / 5 lat (podmioty inne niż MŚP) od daty dokonania płatności końcowej na jego rzecz, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego (dotyczy projektów zawierających elementy inwestycyjne). Beneficjent (IOB) ponosi obowiązki związane z udzielaniem pomocy de minimis beneficjentowi docelowemu w tym m. in. jest odpowiedzialny na monitoring i kontrolę sposobu wykorzystania udzielonej pomocy i jej zgodności ze stosowanymi regulacjami (…), a co za tym idzie za zachowanie trwałości.

Koszty doposażenia/modernizacji są niekwalifikowalne. Tego typu wydatki można kwalifikować w projekcie w ramach konkursu nr RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/17.

Regulamin konkursu nie przewiduje minimalnej wartości projektu, a określa jedynie maksymalną wartość projektu wynoszącą 2 000 000 PLN.

Regulamin konkursu nie określa liczby inkubowanych w ramach projektu firm z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania to 2 000 000 PLN, a maksymalne wsparcie udzielone w ramach pomocy de minimis jednemu beneficjentowi docelowemu to 100 000 PLN, z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. [art. 3]).

Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach Poddziałania 1.3.1. stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźnik „Wzrost zatrudnienia w inkubowanych przedsiębiorstwach” nie figuruje w ww. wykazie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu projekt musi być realizowany na terenie Województwa Wielkopolskiego i dotyczyć wsparcia MŚP (beneficjenta docelowego) z regionu Wielkopolski.

Postanowienia Umowy o dofinansowanie Projektu dopuszczają możliwość przesunięcia zaoszczędzonych środków pomiędzy zadaniami lub podkategoriami. Jednak podkreślić należy, że jest to sytuacja obwarowana szczególnymi wymogami. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przesunięcie oszczędności jest zmianą w Projekcie, o wprowadzeniu której Beneficjent jest zobowiązany poinformować IZ WRPO 2014+ pisemnie, w terminie określonym w Umowie o dofinansowanie Projektu. Po drugie przesuwane środki mogą pochodzić wyłącznie z oszczędności powstałych na skutek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zamówienia a zakres zaplanowanych zadań powinien zostać w pełni zrealizowany zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Oszczędności środków nie mogą wynikać z zaniechania realizacji lub ograniczenia zaplanowanego zakresu rzeczowego.

Ponadto należy pamiętać, że przesunięcie oszczędności nie może prowadzić do naruszenia wymogów określonych w dokumentacji konkursowej i każdorazowo należy traktować je jako zmianę w Projekcie, która może być przez Beneficjenta wprowadzona wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparciem mogą zostać objęte tylko te przedsiębiorstwa w początkowej fazie działalności, które do tej pory nie korzystały z usług inkubacji świadczonych przez IOB.

Zgodnie z Regulaminem konkursu preferowane są projekty realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS), jednak firmy korzystające z usług IOB nie muszą się w nie wpisywać.  Weryfikacja powiązania z RIS odbywać się będzie zarówno przez pryzmat działalności IOB, jak i inkubowanych firm.

Minimalne wymagania jakościowe dotyczące procesu inkubacji, w tym przeprowadzania rekrutacji, są zawarte w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Weryfikacja czy Wnioskodawca wpisuje się w typ beneficjenta będzie odbywać się na podstawie załączonych do wniosku o dofinansowanie dokumentów statutowych i/lub rejestrowych. IOB nie musi być certyfikowana.

Beneficjent (IOB) ponosi obowiązki związane z udzielaniem pomocy de minimis beneficjentowi docelowemu, w tym m. in. dotyczące wystawiania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis oraz inne zobowiązania wymienione w Regulaminie konkursu (część III D, pkt. 6).

Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw
Nabór: RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/18 ( od 2018-09-28 do 2018-11-30 )

W ramach kosztów osobowych można sfinansować wynagrodzenie pracownika IOB odpowiedzialnego w ramach projektu za świadczenie usług doradczych i szkoleniowych na rzecz inkubowanych podmiotów, maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.2 dotyczy profesjonalizacji IOB. Dokumentacja konkursowa nie określa statusu inkubowanych na dofinansowanej infrastrukturze firm.

Wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem jest kosztem niekwalifikowalnym. Kwalifikować można tylko wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w inkubację przedsiębiorstw w ramach działalności IOB.

Koszty dotyczące opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu są niekwalifikowalne.

Zgodnie z zapisami Regulaminu koszty ogólne, tj. opłaty za media, telefon, usługi pocztowe, kurierskie, dostawa Internetu, materiały biurowe i eksploatacyjne, nie są kosztem kwalifikowalnym.

Nabór: RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-03-31 do 2016-04-15 )

Zapis „przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność w ramach grupy przedsiębiorstw” nie dotyczy pojedynczej Instytucji Otoczenia Biznesu, która działa samodzielnie a jej główna działalność wchodzi w zakres klas 70.22.

Projekty zakładające elementy infrastrukturalne polegają na zakupie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz /lub zawierają elementy budowlane.

Nie będzie objęte wsparciem powstawanie nowych IOB.

Inwestycje w infrastrukturę Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) możliwe są, gdy przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.

Inkubacja przedsiębiorczości to zespół działań składających się na kompleksowy program wsparcia początkującego przedsiębiorcy i procesu tworzenia nowej firmy od pomysłu do stabilności rynkowej. Skuteczność inicjatyw przedsiębiorczych, ich natężenie i zasięg, zależy nie tylko od samego przedsiębiorcy, ale także od otoczenia i charakteru systemu gospodarczego. Tworzenie i rozwój biznesu jest silnie uzależniony przede wszystkim od cech lokalnego otoczenia, w którym działa przedsiębiorca . Wspieranie przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych obejmuje dostarczanie specyficznych usług oraz kształtowanie przychylnego przedsiębiorcy i podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej środowiska ekonomiczno-społecznego.

W ramach konkursu istnieje możliwość realizacji projektów zakładających elementy infrastrukturalne polegających na zakupie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz /lub zawierających elementy budowlane.

Inwestycje w infrastrukturę Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) możliwe są tylko w incydentalnych przypadkach przy spełnieniu następujących warunków:

 1. działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
 2. IOB posiada roczny plan pracy zakładający wykorzystanie infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia zawierający orientacyjny wykaz planowanych projektów/usług, dostępnych środków, wymaganego budżetu i źródeł finansowania. Projekty, dla których będzie się wnioskować o dofinansowanie z EFRR, powinny być wyraźnie wskazane w rocznych planach pracy. W roku następującym po zakończeniu realizacji projektu IOB będą musiały przedstawić dowody znacznego wykorzystania nowych usług przez przedsiębiorstwa,
 3. przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
 4. przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.

Koszt zakupu nieruchomości jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Nabór: RPWP.01.03.02‑IZ‑00‑30‑001/17 ( od 2017-09-29 do 2017-11-10 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (Rozdział V, punkt A, podpunkt 2, tired s) należy dołączyć wymagane dokumenty zezwalające na realizację projektu wskazane w części VI Regulaminu Dokumentacja zezwalająca na realizację projektu jako załączniki do umowy, przy czym decyzję o pozwoleniu na budowę należy przedłożyć z potwierdzeniem jej ostateczności, natomiast w przypadku zgłoszenia wykonania robót budowlanych z zaświadczeniem organu o niewnoszeniu sprzeciwu/oświadczeniem Wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez organ. Przedmiotowa dokumentacja nie stanowi załącznika obligatoryjnego do wniosku o dofinansowanie.

W ramach projektu nie można przekroczyć maksymalnej wartości tj. 85% intensywności wsparcia. Na poziomie przedsięwzięcia występuje tylko jeden poziom wsparcia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie ma możliwości uśredniania poziomu dofinansowania części projektu dotyczącej usług doradczych i szkoleniowych oraz części zawierającej wyłącznie elementy inwestycyjne. W przypadku realizacji projektu zawierającego oba ww. typy, należy ujednolicić intensywność wsparcia do niższej wartości, uwzględniając maksymalny poziom wsparcia. 

Dla wszystkich Wnioskodawców poziom dofinansowania projektu jest ujednolicony i wynosi maksymalnie 85% z zastrzeżeniem wskazanym w Regulaminie konkursu w części III E, pkt. 1.

W ramach kosztów osobowych można sfinansować wynagrodzenie pracownika IOB odpowiedzialnego w ramach projektu za świadczenie usług doradczych i szkoleniowych na rzecz inkubowanych podmiotów. 

Projekt może być realizowany na innym terenie niż jest zlokalizowana główna siedziba firmy, przy czym Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/realizacji projektu (nie stanowi załącznika obligatoryjnego na moment oceny). Ponadto należy pamiętać, że projekt musi być realizowany na terytorium Województwa Wielkopolskiego. 

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.2 dotyczy profesjonalizacji IOB. Dokumentacja konkursowa nie definiuje zakresu i charakteru inkubowanych firm.

Zgodnie z Regulaminem konkursu preferowane są projekty realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS), jednak firmy korzystające z usług IOB nie muszą się w nie wpisywać.  Weryfikacja powiązania z RIS odbywać się będzie zarówno przez pryzmat działalności IOB, jak i inkubowanych firm.

Kadra zarządzająca projektem jest kosztem niekwalifikowalnym. Kwalifikować można tylko wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w inkubację w ramach działalności IOB. 

Koszty osobowe są finansowane w ramach pomocy de minimis, co oznacza, że są niekwalifikowalne w projekcie zawierającym wyłącznie elementy inwestycyjne.
Koszty osobowe mogą stanowić przedmiot dofinansowania w ramach typu projektu mieszanego. 

Koszty związane z dokumentacją związaną z przygotowaniem projektu są niekwalifikowalne.

Koszt zakupu nieruchomości jest niekwalifikowalny.

Kryteria formalne mają charakter ogólny, są ujednolicane dla wszystkich naborów. Wsparcie w ramach konkursu udzielane jest w oparciu o podstawy prawne, których nie dotyczą przesłanki inwestycji początkowej. 

Projekt może generować dochód, przy czym należy pamiętać o wymogu wpisywania się przez Wnioskodawcę w definicję Instytucji Otoczenia Biznesu zawartą w części III A Regulaminu konkursu, a co za tym idzie o spełnieniu przesłanki dotyczącej niedziałania IOB dla zysku bądź przeznaczania zysku na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. 

Koszty prac adaptacyjnych i modernizacji są kosztem kwalifikowalnym w ramach pomocy na infrastrukturę lokalną – koszty prac i materiałów budowlanych.

Wskaźniki rezultatu należy osiągnąć maksymalnie w roku następującym po zakończeniu projektu. 

Koszty kwalifikowalne w ramach projektu powinny być bezpośrednio związane z profesjonalizacją IOB,  w tym z działaniami podejmowanymi  na rzecz inkubacji przedsiębiorstw i wydatkowane zgodnie z celem tematycznym Działania 1.3 „Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw”. W związku z powyższym wydatki na zagospodarowanie terenu powinny mieć charakter marginalny, niezbędny do funkcjonowania IOB.  Ponadto należy zauważyć, że w przypadku projektów infrastrukturalnych za niekwalifikowalne uznaje się części budynków niezwiązane z podstawową działalnością IOB, takie jak pomieszczenia gastronomiczne (restauracje), sale fitness, przedszkola itp.  

Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego
Nabór: RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/18 ( od 2018-03-30 do 2018-06-08 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/18 infrastruktura drogowa doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może być elementem projektu. Jedynie koszty związane z wewnętrzną komunikacją drogową mogą być uznane za koszty kwalifikowalne w ramach projektu z zastrzeżeniem, że nie mogą przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

Regulamin konkursu dopuszcza możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” na zasadach określonych w części XVIII, pkt 8. 

Maksymalny termin na osiągnięcie wskaźnika „Odsetek wykorzystania powierzchni terenów inwestycyjnych” związany z lokalizacją na obszarze projektu przedsiębiorstw z sektora MŚP to okres kwalifikowalności programu lub trwałości projektu, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej.

Nie można rozpocząć realizacji inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Momentem rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach projektu jest najwcześniej dzień po złożeniu do IZ WRPO 2014+ wniosku o dofinansowanie zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. 

Nie, teren inwestycyjny nie może być przeznaczony na inwestycje mieszkaniowe. Dodatkowo warto zaznaczyć, że na tym terenie nie dopuszcza się tworzenia infrastruktury wyłącznie pod obiekty handlowe.

Regulaminem konkursu nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/18 nie dopuszcza takiej możliwości. Uzbrajany w ramach projektu teren musi być własnością Wnioskodawcy, bądź Wnioskodawca musi dysponować prawem użytkowania wieczystego. 

W ramach projektu nie można przekroczyć maksymalnej wartości tj. 85% intensywności wsparcia. Na poziomie przedsięwzięcia występuje tylko jeden poziom wsparcia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie ma możliwości uśredniania poziomu dofinansowania. W przypadku realizacji projektu zawierającego dwa lub wszystkie warianty pomocy, należy ujednolicić intensywność wsparcia do niższej wartości, uwzględniając maksymalny poziom wsparcia.

Nabór: RPWP.01.03.03‑IZ‑00‑30‑002/18 ( od 2018-10-29 do 2019-01-18 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.01.03.03‑IZ‑00‑30‑002/18 infrastruktura drogowa doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może być elementem projektu. Jedynie koszty związane z wewnętrzną komunikacją drogową mogą być uznane za koszty kwalifikowalne w ramach projektu z zastrzeżeniem, że nie mogą przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

Nie, teren inwestycyjny nie może być przeznaczony wyłącznie pod obiekty handlowe.

Wsparcie nie może być udzielone na infrastrukturę specjalną, tj. infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

Regulaminem konkursu nr RPWP.01.03.03‑IZ‑00‑30‑002/18 nie dopuszcza takiej możliwości. Uzbrajany w ramach projektu teren musi być własnością Wnioskodawcy.

W ramach projektu nie można przekroczyć maksymalnego poziomu tj. 85% intensywności wsparcia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie ma możliwości uśredniania poziomu dofinansowania. W przypadku realizacji projektu zawierającego dwa lub wszystkie warianty pomocy, należy ujednolicić intensywność wsparcia do niższej wartości, uwzględniając maksymalny poziom wsparcia.

Nabór: RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-14 )

Nie. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 uzbrajany w ramach projektu teren musi być własnością Wnioskodawcy, bądź Wnioskodawca musi dysponować prawem użytkowania wieczystego.

Należy zwrócić również uwagę, że w ramach konkursu nr: Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 wsparcie nie może być udzielone na infrastrukturę specjalną, co zgodnie za zgodnie art. 2 pkt 33 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oznacza infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

Realizacja przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj” wymaga przedłożenia do wniosku o dofinansowanie :

 • Programu  Funkcjonalno-Użytkowego (PFU),
 • Decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana) wraz dokumentacją z postępowania,
 • Decyzji o warunkach zabudowy (lokalizacji inwestycji celu publicznego) - jeżeli jest wymagana,
 • oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, np. pozwolenia wodnoprawnego, opinii konserwatora zabytków (jeżeli są wymagane).

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu nie jest wymagane tylko przedłożenie projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Podkreśla się jednak, że do okazania tych dokumentów Beneficjent jest zobowiązany na późniejszym etapie.

W ramach konkursów dla Poddziałania 1.3.3 wsparciem mogą zostać ujęte projekty polegające m.in. na: uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojeniu terenów inwestycyjnych oraz budowie lub modernizacji układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego. Podkreślić jednak należy, że zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (m.in. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego WRPO 2014+, Regulaminu konkursu) infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może stanowić elementu projektu.

Należy również zwrócić uwagę, że dofinansowaniem w ramach konkursów dla Poddziałania 1.3.3 nie mogą być objęte projekty realizowane na terenach, które nie zostały przeznaczone pod inwestycje (tereny aktywizacji gospodarczej) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się jednak możliwość identyfikacji terenu aktywizacji gospodarczej również na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został zatwierdzony).

Nie. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej kwalifikowalne są jedynie koszty związane z wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną terenu inwestycyjnego, które  nie mogą przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zatem za niedopuszczalną uznaje się sytuacją, w której wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Poddziałania 1.3.3 WRPO 2014 + obejmuje wyłącznie budowę drogi.

Zapisy dokumentacji nie określają minimalnej wartość projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.3.3.

W ramach konkursu nr: Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 wsparcie nie może być udzielone na infrastrukturę specjalną, co zgodnie za zgodnie art. 2 pkt 33 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oznacza infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

Tak. Wsparcie w ramach Konkursu Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 będzie udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na  infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1208), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w  ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2011) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).

Nabór: RPWP.01.03.03-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-14 )

Nie. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-002/16 uzbrajany w ramach projektu teren musi być własnością Wnioskodawcy, bądź Wnioskodawca musi dysponować prawem użytkowania wieczystego. Przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuację, w której uzbrajany teren stanowi własność Skarbu Państwa.

Należy zwrócić również uwagę, że w ramach konkursu nr: Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-002/16 wsparcie nie może być udzielone na infrastrukturę specjalną, co zgodnie za zgodnie art. 2 pkt 33 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oznacza infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

Realizacja przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj” wymaga przedłożenia do wniosku o dofinansowanie :

 • Programu  Funkcjonalno-Użytkowego (PFU),
 • Decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana) wraz dokumentacją z postępowania,
 • Decyzji o warunkach zabudowy (lokalizacji inwestycji celu publicznego) - jeżeli jest wymagana,
 • oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, np. pozwolenia wodnoprawnego, opinii konserwatora zabytków (jeżeli są wymagane).

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu nie jest wymagane tylko przedłożenie projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Podkreśla się jednak, że do okazania tych dokumentów Beneficjent jest zobowiązany na późniejszym etapie.

W ramach konkursów dla Poddziałania 1.3.3 wsparciem mogą zostać ujęte projekty polegające m.in. na: uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojeniu terenów inwestycyjnych oraz budowie lub modernizacji układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego. Podkreślić jednak należy, że zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (m.in. Uszczegółowienia WRPO 2014+, Regulaminu konkursu) infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może stanowić elementu projektu.

Należy również zwrócić uwagę, że dofinansowaniem w ramach konkursów dla Poddziałania 1.3.3 nie mogą być objęte projekty realizowane na terenach, które nie zostały przeznaczone pod inwestycje (tereny aktywizacji gospodarczej) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się jednak możliwość identyfikacji terenu aktywizacji gospodarczej również na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został zatwierdzony).

Nie. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej kwalifikowalne są jedynie koszty związane z wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną terenu inwestycyjnego, które nie mogą przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zatem za niedopuszczalną uznaje się sytuacją, w której wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Poddziałania 1.3.3 WRPO 2014 + obejmuje wyłącznie budowę drogi.

Zapisy dokumentacji nie określają minimalnej wartość projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.3.3.

W ramach konkursu nr: Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-002/16 wsparcie nie może być udzielone na infrastrukturę specjalną, co zgodnie za zgodnie art. 2 pkt 33 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oznacza infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

Tak. Wsparcie w ramach Konkursu Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-002/16 będzie udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na  infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1208), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2011) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).

Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorców posiadających plan rozwoju eksportu
Nabór: RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-09-22 do 2015-10-06 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.4.1., część III E dla wszystkich działań realizowanych w ramach konkursu maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 700.000,00 PLN, a maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych.

Należy jednak pamiętać, że wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić większości wydatków kwalifikowalnych projektu, a wsparcie inwestycyjne dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach zagranicznych.

Dokumentacja konkursowa nie wyklucza z ubiegania się o dofinansowanie nowych podmiotów. Wybór rynków docelowych, na jakich planuje rozszerzyć działalność eksportową przedsiębiorca musi wynikać z Planu Rozwoju Eksportu, Regulamin konkursu nie ogranicza w żaden sposób wyboru rynków docelowych.

Koszty te nie są objęte wsparciem w ramach Konkursu dla Poddziałania 1.4.1. Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu części III D, pkt.1 realizacja projektu może rozpocząć się w dniu następującym po dniu złożeniu wniosku o dofinansowanie (dostarczeniu wersji elektronicznej i papierowej). Oznacza to, że wszystkie poniesione do tego dnia koszty (również na przygotowanie stosownych dokumentów związanych z aplikowaniem o dofinansowanie) nie kwalifikują się do wsparcia.

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu nie stanowi wydatku kwalifikowanego w ramach Poddziałania 1.4.1 z uwagi na fakt, że wsparcie w ramach konkursu skierowane jest do przedsiębiorstw posiadających już opracowany Plan Rozwoju Eksportu, a projekty realizowane będą w oparciu o jego założenia.

Regulamin konkursu nie przewiduje wcześniejszego zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Plan Rozwoju Eksportu jest jednym z obligatoryjnych załączników, który należy dołączyć do Wniosku o dofinansowanie. Wynika to z części IX (Załączniki) pkt 7 Wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 1.4.1 
Wsparcie w ramach konkursu skierowane jest do przedsiębiorstw posiadających już opracowany Plan Rozwoju Eksportu, a dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty realizowane w oparciu o PRE.

 

Realizacja projektu winna zakończyć się do 30.06.2017 roku.

Wymagany zakres Planu Rozwoju Eksportu jest dostępny w dokumentacji konkursowej 10 - Plan Rozwoju Eksportu - założenia (zał. nr 7 wniosku o dofinansowanie). W ramach projektu będą musiały być realizowane działania przedstawione w dokumentacji aplikacyjnej, spójne z Planem Rozwoju Eksportu.

Zgodnie z SZOOP WRPO 2014+ pkt 2.1.4 Działania 1.4 pkt 7 o wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki załącznika nr 1 do Rozporządzenia 651/2014 oraz ich sieci. W świetle powyższego klastry nie kwalifikują się do wsparcia w ramach poddziałania 1.4.1.
Zgodnie z dokumentacją konkursową sieci/grupy przedsiębiorstw powinny działać na podstawie zawartej umowy, a jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Lider. Umowa powinna wskazywać wszystkich członków oraz jasno wskazywać kto jest Liderem. Umowa taka jest obligatoryjnym załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie.

 

Zgodnie z zapisami części IV Instrukcji wypełniania wniosków jeśli w wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy i nastąpi wzrost zatrudnienia w podmiocie, Wnioskodawca wpisuje odpowiednią wartość docelową. Jeśli nie tworzy nowych miejsc pracy lub jeśli miejsce pracy powstało, ale jednocześnie inne zostało zlikwidowane to jako wartość docelową wskaźnika należy wpisać 0.

Co do zasady grupy/sieci przedsiębiorstw mogą być powiązane kapitałowo, osobowo lub w inny sposób spełniający warunki stanowienia „jednego przedsiębiorstwa” Należy pamiętać, że w takim przypadku uzyskana przez powiązanych uczestników grupy/sieci pomoc de minimis podlegać będzie sumowaniu.

Tak, wyżej wymienione wydatki dotyczące kosztu delegacji służbowych (zgodnie z obowiązującymi limitami dla danego kraju) oraz opłaty rejestracyjnej i wpisu do katalogu wpisują się w katalog kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu kosztem kwalifikowanym w ramach udziału w targach i misjach gospodarczych jest koszt budowy stoiska targowego. Zapisy dokumentacji konkursowej co do zasady nie wykluczają wsparcia w przypadku budowy stoiska targowego w swoim zakresie. Należy jednak pamiętać, że ponoszone wydatki winny być udokumentowane zgodnie z zapisami dotyczącymi warunków i uznania kosztu za kwalifikowalny, określonymi w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności oraz Regulaminie konkursu. 

Zapisy zawarte w dokumentacji konkursowej nie wskazują na obligatoryjne odwiedzenie targów, jednak przez misję gospodarczą należy rozumieć wyjazd jednego lub większej liczby przedsiębiorców do kraju mogącego stanowić rynek docelowy jego lub ich działalności eksportowej, połączony z udziałem w zorganizowanych spotkaniach biznesowych.

Tak, część finansową Studium Wykonalności powinni wypełnić również Wnioskodawcy, którzy w ramach swoich projektów nie przewidują działań inwestycyjnych.

Wytyczne PO IG 6.1 oraz w/w Rozporządzenie MRI nie są dokumentami określającymi zasady przyznawania wsparcia w ramach Poddziałania 1.4.1. i nie mogą stanowić podstawy w kwalifikowaniu kosztów poniesionych na realizację projektów w ramach WRPO 2014+.

Plan Rozwoju Eksportu powinien mieć zakres zgodny w przedstawionym załączniku nr 7 do wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kosztów udziału w targach i misjach kwalifikowane są do wsparcia koszty związane z wypłatą diet pracowników oddelegowanych do obsługi stoiska podczas targów/udziału w misjach.

Zapis ten oznacza, że maksymalna wartość wszystkich wydatków kwalifikowalnych w projekcie nie może przekraczać 3,5 mln zł, przy czym max. kwota dofinansowania, jaką Wnioskodawca może uzyskać w ramach Poddziałania 1.4.1 wynosi 700 tys. PLN.

TAK, transport osób oraz eksponatów i elementów zabudowy stoiska jest objęty wsparciem w ramach Działania 1.4. Należy pamiętać, że aby wydatek został uznany za kwalifikowalny musi zostać faktycznie poniesiony oraz należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych.

Firma posiadająca jeden z oddziałów w Wielkopolsce może co do zasady ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.1. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z założeniami zawartymi w SZOOP WRPO na lata 2014-2020 celem szczegółowym działania 1.4. jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie, przekładające się na zwiększenie umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki, prowadzące do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw.

W części 5.3 Wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca winien przedstawić źródła finansowania wydatków zaplanowanych w trakcie realizacji projektu, z których będzie korzystał do czasu uzyskania dofinansowania.

Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych, tzn, dokument potwierdzający zabezpieczenie na pokrycie wkładu własnego Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić jako jeden z niezbędnych załączników do sporządzenia umowy o dofinansowanie, zgodnie z zapisem Regulaminu.

Zgodnie z pkt V A ust. 2 lit. p Regulaminu Konkursu nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15 w celu potwierdzenia posiadania środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych należy przedłożyć dokumenty takie jak np.: umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej wymagane zabezpieczenie środków na realizację projektu dotyczy wkładu własnego. 

W Poddziałaniu 1.4.1. nie jest wymagana obligatoryjnie ocena oddziaływania na środowisko. Kryterium formalne (pkt 24) nie odnosi się do prognozy WRPO lecz do rodzaju inwestycji zawartej we wniosku o dofinansowanie.

 

Jeżeli wniosek o dofinansowanie zawierał będzie elementy inwestycyjne, to wymagane będzie złożenie wypełnionego załącznika OOŚ w zakresie wynikającym z rodzaju przedłożonego projektu (przedmiotowy załącznik powinien zostać złożony na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu).

 

Dla wszystkich projektów infrastrukturalnych dodatkowo (również na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu) wymagane będzie przedłożenie:

•     zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

•     deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

 

W przypadku przedsięwzięć objętych Aneksem I lub Aneksem II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, (dalej: dyrektywa OOŚ) - konieczne jest przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. decyzji.

W ramach kryterium nr 17 „Wzrost eksportu w wyniku realizacji projektu w stosunku do przychodów Wnioskodawcy ogółem” przez wzrost eksportu w danym roku rozumiemy kwotę dodatkowego przychodu z eksportu uzyskaną w danym roku w wyniku realizacji projektu, względem przychodu z eksportu, który byłby osiągnięty w tym samym roku, gdyby projektu nie było (czyli nie względem roku poprzedniego). Wzrostu przychodu nie rozumiemy jako wskaźnika dynamiki.

Wskaźnik należy obliczyć w tabeli nr 9 arkusza kalkulacyjnego (Instrukcja do sporządzania SW) jako spodziewany dodatkowy przychód z eksportu osiągany dzięki projektowi podzielony przez spodziewany całkowity przychód beneficjenta, razem z przychodem z projektu.

Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu
Nabór: RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001/18 ( od 2018-09-28 do 2018-10-19 )

Zgodnie z Regulaminem Konkursu w ramach kosztów osobowych Wnioskodawca może rozliczyć wyłącznie koszty wynagrodzeń pracowników Beneficjenta za usługi świadczone na rzecz beneficjenta docelowego w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu. W związku z powyższym, koszty zarządzania i rozliczania projektu nie mieszczą się we wskazanej kategorii wydatków.

Wnioskodawca nie ma obowiązku dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na realizację projektu już na etapie składnia dokumentacji aplikacyjnej. Jedynie, w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje źródła finansowania projektu do czasu uzyskania refundacji.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu część VA, pkt 2 Wnioskodawca wzywany jest w formie pisemnej do przesłania w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania, informacji i dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, w tym m. in. dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych. Zabezpieczeniem ww. środków może być m.in. umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa, z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia.

Wnioskodawca nie ma obowiązku wskazywać konkretnych przedsiębiorców uczestniczących w projekcie już na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej.

W przedmiotowej dokumentacji, w tym w Kompleksowym planie promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu (stanowiącym obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu) Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać m.in. sposób i uzasadnienie wyboru beneficjentów docelowych (przedsiębiorców z sektora MŚP) oraz określić, we wniosku o dofinansowanie (jako wskaźnik rezultatu), szacowaną liczbę przedsiębiorców, która skorzystała z udziału w projekcie.

Pojęcie „region” należy odnosić do całego Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje realizację projektu przyczyniającego się bezpośrednio do rozwoju mniejszego obszaru, np. gminy, powiatu, itp. powinien również określić przełożenie rozwoju przedmiotowego obszaru na gospodarkę całego województwa.

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
Nabór: RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 ( od 2018-08-06 do 2018-09-28 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu (cz. III D, pkt 4 l) koszty związane z wytwarzaniem i dystrybucją energii oraz infrastrukturą służącą do wytwarzania i dystrybucji energii w projektach realizowanych na podstawie Rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej (np. panele fotowoltaiczne, panele solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe itp.) są niekwalifikowalne.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (cz. III D, pkt 4 m) niekwalifikowalne są koszty prac i materiałów budowlanych przeznaczonych na pomieszczenia administracyjne, socjalne itp. przekraczające 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Ograniczenie to, co do zasady, nie dotyczy branży IT, której działalność odbywa się w pomieszczeniach biurowych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (cz. V.A pkt 2) dokumentacja z zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz wymagane dokumenty zezwalające na realizację projektu wskazane w części VI Regulaminu wymagane są dopiero na etapie podpisania umowy. W związku z powyższym na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane załączanie przedmiotowych dokumentów. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty, w terminie wskazanym przez IZ WRPO 2014+.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, częścią IX wniosku o dofinansowanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć wyłącznie poniższe załączniki:

- Studium wykonalności

- Umowa spółki cywilnej – jeśli dotyczy

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – kopia pełnomocnictwa

- Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie

- Informacja o udzielonej pomocy publicznej (3 formularze). Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych – jeśli dotyczy

- Opinia o innowacyjności

W przypadku środków trwałych trwale związanych z gruntem weryfikacji podlega tylko obszar wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, którym co do zasady musi być teren województwa wielkopolskiego. Należy pamiętać, że za prawidłowość podanych we wniosku danych odpowiada Wnioskodawca, a ich weryfikacja odbywa się zarówno podczas oceny wniosku, jak i kontroli, czy wizyt monitorujących przeprowadzanych przez IZ WRPO 2014+.

W sytuacji natomiast aplikowania o dofinansowanie zakupu ruchomych środków trwałych, lub środków trwałych niezwiązanych trwale z gruntem za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Wnioskodawcy, bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej określone w dokumentach rejestrowych.

W dokumentacji aplikacyjnej należy wykazywać wyłącznie te innowacje, które poparte są stosowną opinią o innowacyjności. W przypadku opisania dodatkowych innowacji, na podstawie własnych analiz, nie będą one podlegały ocenie. Zgodnie z pkt. III.3 Studium Wykonalności „opis odnośnie zakładanych w ramach projektu rozwiązań innowacyjnych należy oprzeć o posiadaną opinię o innowacyjności”. Warto również zaznaczyć, że nie należy wykazywać ich we wskaźnikach rezultatu.

W ramach konkursu możliwy jest tylko i wyłącznie zakup nowych środków trwałych. Zgodnie z Regulaminem konkursu, część III D, pkt 4 – zakup używanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest kosztem niekwalifikowalnym.

Na definiowanie nowego produktu w firmie nie musi mieć wpływu PKD dotychczas prowadzonej działalności i objętej projektem. Uzasadnienie, czy dany produkt jest nowy, należy odnieść do uszczegółowienia kryterium. Eksperci przy ocenie w ramach tego kryterium będą brać pod uwagę istotne nowe cechy oraz zastosowanie produktu.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu obliczając liczbę osób zatrudnionych należy ująć pracowników (niezależnie od wymiaru etatu oraz okresu trwania umowy), osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, właścicieli-kierowników, wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Zgodnie z Kodeksem pracy (art.2) za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Przy obliczaniu statusu przedsiębiorstwa nie należy uwzględniać osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, praktykantów, studentów odbywających szkolenia zawodowe oraz pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Ponadto należy zauważyć, że pracowników tymczasowych łączy stosunek pracy z Agencją Pracy Tymczasowej, a więc nie pozostają w takim stosunku z pracodawcą-użytkownikiem, chociaż to on bezpośrednio korzysta z ich pracy. W związku z powyższym, przy obliczaniu statusu przedsiębiorstwa, co do zasady nie należy uwzględniać pracowników Agencji Pracy Tymczasowej.

W sytuacji gdy Wnioskodawca będzie wykorzystywał do realizacji projektu nie tylko zakupione w ramach projektu maszyny, urządzenia, ale także już posiadane aktywa trwałe związane z dotychczasową działalnością (np. hala produkcyjna, maszyny, urządzenia) wówczas w tabeli pomocniczej do weryfikacji wysokości kosztów kwalifikowalnych projektów określonych w art. 14 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (Studium Wykonalności, cz. 1) należy określić wartość księgową tych aktywów. Zgodnie z definicją z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu rzeczowa aktywa trwałe obejmują także grunty.

Należy wskazać na podstawie jakich dokumentów księgowych ustalono wartość księgową ww. aktywów (np. ewidencja środków trwałych, tabele amortyzacyjne środków trwałych, dane z konta księgowego dla amortyzacji środków trwałych).

Należy przyjąć, że na dzień składania wniosku wymaganym dokumentem, potwierdzającym miejsce prowadzenia działalności jest wpis do KRS, natomiast sam wniosek o zmianę danych w KRS jest niewystarczający.

W przypadku przedmiotowego Konkursu, zgodnie z Regulaminem (cz. III D, pkt 4 a) podatek VAT bez względu na rodzaj prowadzonej działalności jest niekwalifikowalny w projekcie.

Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie w ramach poddziałania 1.5.2 zobowiązani są załączyć opinię o innowacyjności wystawioną przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt. 9 (z wyłączeniem lit. f) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 87 ze zm.) lub inną jednostkę organizacyjną niewymienioną powyżej, będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt. 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L z 2017 r., poz. 187.1) lub stowarzyszenie naukowo techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, które nie są powiązane z Wnioskodawcą, a których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem projektu.

Należy podkreślić, że ocena wiarygodności przedłożonych opinii będzie weryfikowana przez ekspertów w kolejnych etapach oceny wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu (Rozdział VI, punkt 2, podpunkt a) „Dla inwestycji (zamierzeń budowlanych) położonych poza obszarami NATURA 2000 wyłącza się konieczność przedłożenia Zaświadczenia w przypadku: - wszelkich prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynków; - przebudowy obiektów mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.); - energooszczędnego oświetlenia ulic i dróg; - obiektów małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych; - termomodernizacji budynków.”

Jeżeli inwestycja wykracza poza zakres wyłączeń określonych w regulaminie, Zaświadczenie NATURA 2000 jest wymagane.

Rok n to jest rok złożenia wniosku do konkursu. W ramach konkursu nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 rokiem n jest rok 2018, ponieważ zakończenie naboru przypada na wrzesień 2018 r.

W arkuszu „Finansowa efektywność projektu” dotyczy jedynie projektu, zatem wszystkie wartości również powinny odnosić się do projektu. Zmiana kapitału obrotowego netto przy obliczaniu wskaźników FNPV/C oraz FRR/C należy przedstawić jedynie na okres realizacji projektu.

Arkusz kalkulacyjny nie powinien być chroniony, w arkuszu powinny być widoczne (nie ukryte) działające formuły pokazujące powiązania pomiędzy poszczególnymi wielkościami finansowymi. Plik nie może komunikować się na zewnątrz. Wskazane jest stosować formuły.

Analiza finansowa powinna być przeprowadzona w PLN, w wartościach rzeczywistych. Wartości powinny być spójne w całej analizie.

Rok „n” powinien dotyczyć wszystkich tabel w arkuszach, jednak w przypadku tabeli „Finansowa efektywność projektu” należy zwrócić uwagę, że rokiem zerowym jest rok, w którym ponosi się pierwsze nakłady inwestycyjne, zatem współczynnik dyskontowy powinien wynosić 1,00 dla tego roku.

Tak, jest możliwe dodawanie kolejnych tabel czy arkuszy w celu przedstawienia obliczeń do tabel wymaganych w ramach konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (cz.VIII, pkt 5) Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Dokument będzie podlegał weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Kredyt należy przedstawić na okres planowanej spłaty, harmonogram spłat można wskazać w arkuszu „Dane wyjściowe” - Założenia. Natomiast w analizie finansowej, w arkuszu „Sprawozdania finansowe” wykazać należy kredyt wraz z odsetkami i kwotami spłat w okresie trwałości projektu.

Nabór: RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15 & RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 ( od 2015-11-16 do 2015-11-30 )

Opinia o innowacyjności musi być wystawiona na rzecz Wnioskodawcy, nie może być wystawiona dla producenta.

Opinia o innowacyjności może być wystawiona tylko i wyłącznie przez podmioty wymienione w załączniku Opinia o innowacyjności. Nie może być wystawiona przez producenta danego środka trwałego albo technologii.

Zgodnie z Regulaminem konkursu pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych oraz dokumenty związane z OOŚ, w tym z Naturą 2000 należy dostarczyć na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację inwestycji dostarczane są zgodnie z Regulaminem konkursu na etapie składania dokumentów do podpisania umowy. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje tylko w pkt. 5.3 źródła finansowania dla całkowitej wartości projektu.

Co do zasady e-usługi mogą być przedmiotem projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

Dofinansowanie udzielane w poddziałaniu 1.5.2 nie ma charakteru pomocy de minimis. Przyznawane jest w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, zgodnie z mapą pomocy publicznej dla Wielkopolski. 

Aktywa ponownie wykorzystane to dotychczas wykorzystywany park maszynowy, który w części będzie wykorzystywany przy wprowadzeniu nowego produktu.
Np. w celu dywersyfikacji konieczny jest zakup nowej maszyny, ale w ramach całego procesu technologicznego wykorzystywane będą również już posiadane urządzenia.
Te wykorzystywane urządzenia to właśnie aktywa „ponownie wykorzystane”.

w ramach poddziałanie 1.5.2 koszty związane z promocją projektu są niekwalifikowalne. W związku z powyższym strona www jako narzędzie informacyjne i promocyjne jest niekwalifikowalna. Koszty związane z jej tłumaczeniem również nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne.

nie ma możliwości załączenia opinii o innowacyjności wydanego przez stowarzyszenie, którego jest się członkiem. mocyjne jest niekwalifikowalna. Koszty związane z jej tłumaczeniem również nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne.

Ocena tego kryterium będzie opierała się na opisach ujętych w Studium Wykonalności. Jeżeli Wnioskodawca posiada listy intencyjne może je dołączyć jako dodatkowy załącznik.

Tak, zaliczka jest dopuszczalną formą płatności w ramach Poddziałania 1.5.2.

 

Usługi doradcze nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach przedmiotowego konkursu. cyjne może je dołączyć jako dodatkowy załącznik.

Tak, posiadanie licencji na korzystanie z wyników prac badawczo – rozwojowych może stanowić podstawę do przyznania punktów w tym kryterium. Proszę mieć na uwadze, aby zakres projektu był faktycznie powiązany z wynikiem prac B+R.

tak, beneficjentem w ramach konkursu 1.5.2 mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym spółki. 

Istnieje możliwość dofinansowania budowy obiektu na gruncie, który nie jest własnością Wnioskodawcy. W tym przypadku prawo do dysponowania nieruchomością powinno obejmować co najmniej okres trwałości projektu. Zwracam jednocześnie uwagę, że koszt zakupu gruntu jest niekwalifikowalny.

Do liczby pracowników nie wlicza się pracy stażystów lub uczniów odbywających szkolenie zawodowe w ramach stażu lub kształcenia zawodowego. 

W przypadku środków trwałych trwale związanych z gruntem weryfikacji podlega tylko obszar wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, którym co do zasady musi być teren województwa wielkopolskiego. Należy pamiętać, że za prawidłowość podanych
we wniosku danych odpowiada Wnioskodawca, a ich weryfikacja odbywa się zarówno podczas oceny wniosku, jak i kontroli, czy wizyt monitorujących przeprowadzanych przez IZ WRPO.

W sytuacji natomiast aplikowania o dofinansowanie zakupu ruchomych środków trwałych, lub środków trwałych niezwiązanych trwale z gruntem, które posiadają mobilny charakter tj. można w swobodny sposób je przemieszczać bez utraty ich właściwości, z zachowaniem ich przeznaczenia; za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Wnioskodawcy, bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej określone w dokumentach rejestrowych, w przypadku spółki z o.o. – KRS, REGON.

Reasumując, to rodzaj i charakter elementów zakresu rzeczowego projektu zdeterminuje fakt, czy wymagane przez IZ WRPO będzie posiadanie w dokumentach rejestrowych zapisów o posiadaniu oddziału/miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego.

Koszt przygotowania dokumentacji projektowej w tym studium wykonalności stanowi koszt niekwalifikowany.

Dane niezbędne do wypełnienia wskazanego punktu znajdują się w UWRPO – w części „Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji”.

Koszty wynagrodzenia personelu są niekwalifikowane w ramach Poddziałania 1.5.2 WRPO 2014+.

W przypadku przedsięwzięcia związanego z dywersyfikacją istniejącego zakładu, niezbędne jest dostosowanie założeń projektu do zapisów art. 14 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. Oznacza to, iż kwota kosztów kwalifikowanych musi przekraczać, o co najmniej 200%, wartość księgową tych aktywów, które Wnioskodawca już posiada i planuje  ponownie wykorzystać podczas realizacji przedmiotowego projektu. W tabeli trzeba wyszczególnić wspomniane aktywa, podać wartość księgową każdego z nich na zakończenie ostatniego roku obrotowego, a następnie kwoty te zsumować. Otrzymaną sumę należy pomnożyć przez 3. W wyniku takiej operacji uzyskuje się wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, powiększoną o 200%. Kwota kosztów kwalifikowanych projektu musi tę wartość przewyższać, aby został spełniony warunek, określony we wskazanym dokumencie.

W pierwszej kolejności Instytucja Zarządzająca WRPO wyjaśnia, iż do stosowania przepisów ustawy Pzp zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 3 tejże ustawy. W przeciwnym razie do udzielania zamówień beneficjent stosuje zasady wynikające z Wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów. Jeżeli jest Pan beneficjentem niezobowiązanym do stosowania ustawy Pzp, to planując zakup maszyny za 1 mln zł (czyli wartość zamówienia przekracza tzw. próg unijny), dla prawidłowego upublicznienia zapytania ofertowego należy: zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, a do czasu uruchomienia tej strony wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, zamieścić zapytanie na stronie internetowej beneficjenta oraz dodatkowo umieścić w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W takim przypadku minimalny termin składania ofert wynosi 40 dni (formularze do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dostępne są na stronie:

 http://simap.ted.europa.eu/pl/web/simap/standard-forms-for-public-procurement).

Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną zawiera informację, że projekt (przedsięwzięcie) nie pogarsza stanu jednolitej części wód. Deklarację taką wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79,  60-529 Poznań. Wzór deklaracji znajdzie się na stronie internetowej wraz z formularzami dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

W przypadku kryterium dopuszczającego „Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań innowacyjnych stosowanych co najmniej w skali kraju przez okres nie dłuższy niż 3 lata” jest wykazanie przynajmniej jednego rodzaju innowacyjności (nietechnologicznej, produktowej lub procesowej) w skali co najmniej kraju.

Zwracamy uwagę, że rozwiązania innowacyjne stanowią także przedmiot oceny punktowej (w ramach kryterium nr 11), wówczas liczba punktów przyznawana będzie za każdy wykazany rodzaj rozwiązań innowacyjnych.

Płynność finansowa Wnioskodawcy powinna być zapewniona w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku. W przypadku podmiotów funkcjonujących krócej na rynku płynność finansowa będzie weryfikowana w okresie ich całej działalności.
W związku z powyższym analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, iż Wnioskodawca ma dodatnie roczne saldo przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą.  Będzie to weryfikowane na podstawie danych ujętych w tabeli nr 3 Rachunek przepływów pieniężnych Wnioskodawca wraz z projektem analizy finansowej (arkusz Excel, załącznik do Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności).

Zgodnie z przedstawioną definicją technologie informacyjne i komunikacyjne (Information and Communication Technologies ICT) obejmują: informatykę (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarczają one użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać,
i przekazywać innym ludziom.

 

aktualnie ogłoszony konkurs 1.5.2 skierowany jest dla przedsiębiorców z sektora MSP. Zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu 651/2014 (Załącznik nr 1) „Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.”

W związku z powyższym podmiot, w postaci fundacji może ubiegać się o wsparcie pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej, aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że wszystkie projekty aplikujące o wsparcie muszą być dochodowe, co wyklucza możliwość prowadzenia działalności typu  „non – profit” czy przeznaczania zysków na cele statutowe.

Inwestycja początkowa – to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Założenie nowego zakładu – poprzez utworzenie nowego zakładu rozumie się inwestycje w utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub utworzenie nowej jednostki produkcyjnej np. fabryki w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Jedno przedsiębiorstwo może składać się z kilku jednostek produkcyjnych.

 

Zwiększenie zdolności produkcyjnej- poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej rozumie się rozbudowę istniejącego zakładu, np. uruchomienie kolejnej linii technologicznej (produkcyjnej) dla tego samego produktu przy czym nie wiąże się to z zasadniczą zmienianą samego procesu produkcyjnego.

 

Dywersyfikacja produkcji – poprzez dywersyfikację produkcji rozumie się rozszerzenie  oferty produktowej o produkt dotychczas nie wytwarzany w zakładzie przy czym jako dywersyfikacji nie należy traktować niewielkich zmian/nieznacznych innowacji produktu, np. wyglądu / stylistyki produktu. Przy dywersyfikacji część aktywów (np. grunty, budynki oraz urządzenia) służących do dotychczasowej produkcji jest na ogół nadal wykorzystywana do wytworzenia nowego produktu. Jeśli aktywa są wykorzystywane częściowo to wartość księgowa jest ustalana proporcjonalnie. 

 

Uwaga:  w przypadku dywersyfikacji wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie musi przekraczać wartość 200% wartości księgowej posiadanych aktywów, które są  wykorzystywane do wytworzenia nowego produktu, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego  – poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcji uznaje się kompleksową zmianę sposobu wytwarzania danego produktu.
Za zmianę taką można uznać np. automatyzację wykonywanych dotychczas ręcznie procesów produkcyjnych. W  celu zobrazowania zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego istniejącego zakładu konieczne jest przedstawienie stanu istniejącego w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem planowanej inwestycji oraz uzasadnienie,
na czym będzie polegać zasadnicza zmiana produkcji. Należy zwrócić uwagę,
iż za zasadniczą zmianę procesu produkcji nie można uznać wymiany posiadanych aktywów na nowe. Wymiana urządzeń, maszyn, licencji, itp., w których zmiana polega jedynie na niewielkim polepszeniu parametrów procesu produkcji, zarządzania, sprzedaży nie stanowi zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Uwaga w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego wartość  kosztów kwalifikowalnych  musi przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich 3 lat obrotowych.

Odnosząc się do tabel pomocniczych, przedstawionych w Studium Wykonalności:

Zasadnicza zmiana procesu produkcji.

Jeśli projekt dotyczy zasadniczej zmiany produkcji (zgodnie z definicją przedstawioną powyżej), w tabeli „zasadnicza zmiana procesu produkcji” należy wymienić aktywa związane z tą działalnością i obliczyć odpowiadające im koszty amortyzacji w okresie poprzedzającym trzy lata obrotowe.

W przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego wartość  kosztów kwalifikowalnych  musi przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych
z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich 3 lat obrotowych.

Dywersyfikacja istniejącego zakładu.

W przypadku, gdy projekt dotyczy dywersyfikacji istniejącego zakładu, należy wypełnić tabelę „dywersyfikacja istniejącego zakładu” z podaniem informacji o wartości księgowej aktywów dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania w związku z dywersyfikacją zakładu. Wartość księgową tych aktywów należy ustalić odnosząc się do roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac inwestycyjnych dotyczących projektu.

W przypadku dywersyfikacji wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie musi przekraczać wartość 200% wartości księgowej posiadanych aktywów, które są  wykorzystywane do wytworzenia nowego produktu, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 

Poddziałanie 1.5.3 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
Nabór: RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-06-30 do 2017-07-28 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17, część III C, w ramach typy projektu a) i b) (łącznie) są obowiązkowym elementem projektu. Typ projektu c) jest elementem dodatkowym.

W ramach realizowanej inwestycji w ramach Poddziałania 1.5.3 WRPO 2014+ możliwe jest zastosowania innowacyjnego rozwiązania produktowego i/lub procesowego i/lub nietechnologicznego, którym mógłby zostać np. środek trwały. W przypadku wykazania w projekcie innowacji Wnioskodawca fakultatywnie może przedłożyć opinię o innowacyjności, stanowiącą załącznik nr 10 do wniosku o dofinansowanie, na formularzu zgodnym ze wzorem wskazanym na stronie internetowej konkursu.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9, część V i VII, w przypadku zaliczek wypłacanych w ramach projektów objętych pomocą publiczną warunkiem wypłaty środków jest ustanowienie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania i rozliczenia zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17, część III C, w ramach typu projektu b) możliwa jest kompleksowa modernizacja energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw, np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno – usługowe. Co do zasady realizacja projektu  w części b) winna być powiązana z tą realizowaną w części a). Przy realizacji kompleksowej inwestycji w ramach konkursu, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się modernizację budynku socjalnego, biurowego. Jednakże zwracam uwagę, że zasadność i celowość poniesienia wydatków będzie weryfikowana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17, część III D pkt 6, wsparcie w ramach projektu może zostać przyznane wyłącznie na koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, spełniające warunek określony w części III D pkt 7 (tj. będące bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej) i wynikające bezpośrednio z przeprowadzonego i załączonego do wniosku audytu efektywności energetycznej ex-ante. Ponadto, zgodnie z pkt. 8, w przypadku inwestycji w instalacje wykorzystujące OZE, powinny zostać one zaprojektowane (obliczone) w sposób gwarantujący, że wytworzona energia pochodząca ze źródeł odnawialnych wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby własne przedsiębiorcy. Zastosowanie i moc instalacji OZE będzie wynikać z audytu.

W ramach przeprowadzanej oceny wniosku weryfikacji podlegać będzie czy zapisy dokumentacji projektowej stoją w zgodności z zapisami wskazanego powyżej audytu efektywności energetycznej ex-ante. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do braku bezpośredniego wpływu działań podejmowanych w ramach projektu na osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej  IZ WRPO 2014+ może podnieść stosowny zarzut i zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o dokonanie szczegółowych wyjaśnień.

Przedłożenie ekspertyzy ornitologicznej wymagane jest na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Nabór: RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 ( od 2020-07-31 do 2020-10-16 )

Katalog kosztów kwalifikowalnych, określony w Regulaminie konkursu w części III D punkty 4 i 5, nie przewiduje takich wydatków, tym samym nie mogą podlegać dofinansowaniu w ramach projektu.

Nie, wydatek dotyczący powyższego audytu nie został wskazany w katalogu wydatków kwalifikowalnych, określonym w Regulaminie konkursu, część III D punkty 4 i 5.

Należy zaznaczyć, że aktualnie obowiązującym minimalnym standardem dostępności cyfrowej jest WCAG 2.1.

Biorąc pod uwagę katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.1, wskazany w Regulaminie konkursu część III A punkt 1, spółka z o.o. należąca w 100% do jednostki samorządu terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie inwestycji jako jednostka podległa jst posiadająca osobowość prawną.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, część III A punkt 1 podpunkt f, o wsparcie mogą ubiegać się podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń). Tym samym wskazany podmiot nie może ubiegać się o wsparcie w ramach naboru.

Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, cześć III H, w ramach naboru można realizować projekt w partnerstwie. Partnerem projektu może być podmiot wskazany w części III A punkt 1 Regulaminu. Zaznaczyć należy, że jego udział w projekcie nie może mieć charakteru nieznacznego.

W ramach projektów przewidzianych do wsparcia w ramach Poddziałania 2.1.1 wskazano m.in. rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego, m.in. przedsięwzięcia służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów).

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że zakup systemów związanych z kadrami ipłacami, czy systemów finansowo – księgowych mógłby stanowić koszty kwalifikowalne projektu, ale tylko wówczas gdy będąelementem szerszego projektu a nie głównym celem. Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu,w wyniku realizacji każdego projektu powinna powstać usługa on-line, a usługi elektroniczne będą udostępnione jako e-usługi publiczne co najmniej na poziome dojrzałości 3 – dwustronna interakcja (dotyczy przynajmniej jednej usługi na poziomie projektu).

Nabór: RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-11-30 )

Zgodnie z katalogiem podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu, Wnioskodawcą może być jednostka podległa Jednostkom Samorządu Terytorialnego, z zastrzeżeniem, że posiada osobowość prawną. 

Zgodnie z celem Poddziałania 2.1.1 o dofinansowanie mogą się ubiegać tylko i wyłącznie podmioty publiczne. W związku z tym przedsiębiorcy (z wyjątkiem podmiotów powstałych z przekształceń jednostek utworzonych przez JST) nie mogą ubiegać się o wsparcie
w ramach przedmiotowego Poddziałania. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o wsparcie mogą się ubiegać tylko jednostki świadczące usługi publiczne zgodnie z definicją zawartą w ww. dokumencie.

Projekty dotyczące informatyzacji tego rodzaju podmiotów mogą być składane w ramach Poddziałania 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, część III H, pkt 9, partnerstwo może być zawiązane jedynie z podmiotem, który wpisuje się w katalog Beneficjentów przewidzianych dla Poddziałania 2.1.1 oraz spełnia warunki określone w Regulaminie konkursu. 

Tak, przedmiotowy dokument jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 18). 

Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację projektu od Wnioskodawcy, który w umowie partnerskiej został wskazany jako lider/partner wiodący. Jako dokument potwierdzający zapisy w oświadczeniu należy przedłożyć  Uchwałę budżetową i/lub WPF lub inny wiarygodny dokument poświadczający posiadanie zabezpieczonego wkładu własnego. Dokumenty mogą zostać przedłożone również przez partnerów wnoszących wkład finansowy zgodnie z zapisami umowy partnerstwa.

Poprzez termin zakończenia realizacji projektu – wskazany  w Regulaminie Konkursu, należy rozumieć datę podpisania przez Wnioskodawcę ostatniego bezusterkowego protokołu odbioru lub datę później uzyskanego / wystawionego dokumentu (decyzje, pozwolenia, dokumenty OT  itp.), jaki Wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać w ramach realizowanego Projektu lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu (zakończenie rzeczowe oraz zakończenie finansowe).

Natomiast wymóg zachowania trwałości projektu oznacza, że nie może zajść, żadna
z okoliczności wskazanych w art. 71. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, i Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013). Okres trwałości projektu to 5 lat od daty dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (w przypadku Państwowych Jednostek Budżetowych trwałość projektu liczy się od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową).

Zgodnie z zapisami Regulaminu, w ramach konkursu przewidziano trzy warianty realizacji projektów:

 1. wariant, w którym nie występują przesłanki pomocy publicznej (działalność co do zasady niestanowiąca działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów wspólnotowych).
  Za pomocą infrastruktury wytworzonej w ramach projektu generalnie nie powinna być prowadzona działalność wykraczająca poza cele statutowe finansowane ze środków publicznych. Efekt działań zmierzających do stworzenia cyfrowych zasobów publicznych powinien, co do zasady, zostać udostępniony obywatelom nieodpłatnie, chyba
  że udostępnianie to jest ograniczone przepisami prawa;
 2. wariant, w którym występuje pomoc publiczna (z zastrzeżeniem ppkt c), gdzie wsparcie zostanie udzielone wyłącznie jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
  de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.
  z 2015 r., poz. 488);
 3. wariant, w którym występuje pomoc publiczna dla projektów dotyczących digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, w którym wsparcie będzie udzielane
  na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r.
  w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1364) – dotyczy rodzaju projektu wskazanego w Części III C pkt
  4 niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z powyższym projekt polegający na digitalizacji zasobów kultury może być realizowany tylko zgodnie z wariantem trzecim. 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku podmiotów nie należy liczyć tych samych usług tyle razy, ile podmiotów jest zaangażowanych w projekt. 

Nabór: RPWP.02.01.01-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-09-30 do 2016-11-30 )

Zgodnie z katalogiem podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu, Wnioskodawcą może być jednostka podległa Jednostkom Samorządu Terytorialnego, z zastrzeżeniem, że posiada osobowość prawną. 

Zgodnie z celem Poddziałania 2.1.1 o dofinansowanie mogą się ubiegać tylko i wyłącznie podmioty publiczne. W związku z tym przedsiębiorcy (z wyjątkiem podmiotów powstałych z przekształceń jednostek utworzonych przez JST) nie mogą ubiegać się o wsparcie w ramach przedmiotowego Poddziałania. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o wsparcie mogą się ubiegać tylko jednostki świadczące usługi publiczne zgodnie z definicją zawartą w ww. dokumencie.

Projekty dotyczące informatyzacji tego rodzaju podmiotów mogą być składane w ramach Poddziałania 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, część III H, pkt 9, partnerstwo może być zawiązane jedynie z podmiotem, który wpisuje się w katalog Beneficjentów przewidzianych dla Poddziałania 2.1.1 oraz spełnia warunki określone w Regulaminie konkursu. 

Tak, przedmiotowy dokument jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 18). 

Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację projektu od Wnioskodawcy, który w umowie partnerskiej został wskazany jako lider/partner wiodący. Jako dokument potwierdzający zapisy w oświadczeniu należy przedłożyć  Uchwałę budżetową i/lub WPF lub inny wiarygodny dokument poświadczający posiadanie zabezpieczonego wkładu własnego. Dokumenty mogą zostać przedłożone również przez partnerów wnoszących wkład finansowy zgodnie z zapisami umowy partnerstwa.

Poprzez termin zakończenia realizacji projektu – wskazany  w Regulaminie Konkursu, należy rozumieć datę podpisania przez Wnioskodawcę ostatniego bezusterkowego protokołu odbioru lub datę później uzyskanego / wystawionego dokumentu (decyzje, pozwolenia, dokumenty OT  itp.), jaki Wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać w ramach realizowanego Projektu lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu (zakończenie rzeczowe oraz zakończenie finansowe).

Natomiast wymóg zachowania trwałości projektu oznacza, że nie może zajść, żadna
z okoliczności wskazanych w art. 71. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, i Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013). Okres trwałości projektu to 5 lat od daty dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (w przypadku Państwowych Jednostek Budżetowych trwałość projektu liczy się od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową).

Zgodnie z zapisami Regulaminu, w ramach konkursu przewidziano trzy warianty realizacji projektów:

 1. wariant, w którym nie występują przesłanki pomocy publicznej (działalność co do zasady niestanowiąca działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów wspólnotowych).
  Za pomocą infrastruktury wytworzonej w ramach projektu generalnie nie powinna być prowadzona działalność wykraczająca poza cele statutowe finansowane ze środków publicznych. Efekt działań zmierzających do stworzenia cyfrowych zasobów publicznych powinien, co do zasady, zostać udostępniony obywatelom nieodpłatnie, chyba
  że udostępnianie to jest ograniczone przepisami prawa;
 2. wariant, w którym występuje pomoc publiczna (z zastrzeżeniem ppkt c), gdzie wsparcie zostanie udzielone wyłącznie jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
  de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.
  z 2015 r., poz. 488);
 3. wariant, w którym występuje pomoc publiczna dla projektów dotyczących digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, w którym wsparcie będzie udzielane
  na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r.
  w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1364) – dotyczy rodzaju projektu wskazanego w Części III C pkt
  4 niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z powyższym projekt polegający na digitalizacji zasobów kultury może być realizowany tylko zgodnie z wariantem trzecim. 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku podmiotów nie należy liczyć tych samych usług tyle razy, ile podmiotów jest zaangażowanych w projekt. 

Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Nabór: RPWP.02.01.02-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-09-23 do 2019-11-29 )

Zwiększenie zasięgu istniejącej e-usługi jest możliwe jako element projektu. Zgodnie jednak ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  w wyniku realizacji każdego projektu musi powstać usługa on-line,  w tym co najmniej jedna z nowo wdrożonych usług musi cechować się trzecim poziomem dojrzałości.

Poziom dojrzałości e-usługi określa w jakim stopniu może ona być realizowana przez internet. Dojrzałość mierzona jest w pięciostopniowej skali. Poziom trzeci – dwustronna interakcja, oznacza, że możliwe jest wszczęcie sprawy drogą elektroniczną rozumiane jako złożenie wniosku w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami. W ramach usługi może być też udostępniony system elektronicznych płatności. Na tym poziomie dojrzałości dopuszcza się jednak konieczność złożenia części dokumentów w wersji papierowej oraz wymóg osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, projekty powinny zostać zrealizowane najpóźniej
do 30 czerwca 2022 r. Po podpisaniu umowy/podjęciu uchwały ze zobowiązaniem, na pisemny wniosek Beneficjenta, termin rozpoczęcia/zakończenia realizacji projektu może ulec zmianie po uzyskaniu pisemnej zgody IZ WRPO 2014+ (w uzasadnionych przypadkach).

Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.2 rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem warunków określonych we wzorze umowy o dofinasowanie projektu oraz zapisów Regulaminu konkursu odnośnie obowiązku publikacji zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności. Ponadto w konkursie nie przewiduje się wystąpienia pomocy publicznej. Oznacza to, że co do zasady, koszty poniesione przed rozpoczęciem projektu są kwalifikowalne do dofinansowania. Należy jednak pamiętać, że wsparciu nie mogą podlegać inwestycje już zakończone oraz ze projekt powinien być spójnym przedsięwzięciem, a wydatki ponoszone w jego ramach powinny być ściśle związane z jego celem.

Tak, w ramach konkursu dofinansowane mogą być również przedsięwzięcia budowalne, jako jeden z elementów projektu (np. przebudowa budynku w celu utworzenia serwerowni). Należy jednak pamiętać, że głównym przedmiotem projektów powinno być  tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych oraz ich udostępnianie oraz że w wyniku realizacji projektu powinna powstać e-usługa.

Wymóg dołączenia do wniosku projektu budowlanego dotyczy sytuacji, w których przepisy prawa budowlanego nakładają na inwestora obowiązek posiadania takiego dokumentu.  

Nie, koszty odpłatnego zlecenia prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub doradztwa w tym zakresie, zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy o dofinansowanie pt. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”, stanowią wydatek niekwalifikowalny.

Dokumentami potwierdzającymi zabezpieczenie środków  może być uchwała budżetowa lub/i WPF, umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania umowy/podjęcia uchwały ze zobowiązaniem. W przypadku zabezpieczenia złożonego w formie uchwały budżetowej lub WPF, nie jest wymagane załączanie dokumentów a jedynie wskazanie bezpośredniego adresu internetowego strony, na której dostępny jest obowiązujący dokument z podaniem np. numeru uchwały oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje się inwestycja, na którą zostały zabezpieczone środki.

Kryteria Formalne zostały ujednolicone dla wszystkich działań w ramach WRPO 2014+.
W związku z faktem, iż w podziałaniu 2.1.2 WRPO 2014+ nie przewiduje się występowania Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej omawiane kryterium nie dotyczy Wnioskodawców w ramach przedmiotowego podziałania.

Nabór: RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-06-27 do 2016-07-15 )

W przypadku, gdy projekt nie ma charakteru infrastrukturalnego, nie obejmuje swoim zakresem robót budowlanych, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć wypełniony formularz „Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie oceny oddziaływania na środowisko” oraz „Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska”.

Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków na realizację inwestycji stanowi obligatoryjny załącznik (nr 19) do wniosku o dofinansowanie projektu, w związku z czy powinien być dostarczony na etapie składaniu projektu. Ostatecznym terminem na dostarczenie przedmiotowego załącznika jest moment jednorazowej korekty/uzupełnienia projektu, podczas której ewentualny brak zostanie wykazany, i w ramach której omawiany załącznik należy uzupełnić.

Dotacja celowa może być elementem wkładu własnego w projekcie, o ile warunki jej przyznania przez Wojewodę nie stanowią inaczej.

Kryteria Formalne zostały ujednolicone dla wszystkich działań w ramach WRPO 2014+. W związku z faktem, iż w podziałaniu 2.1.2 WRPO 2014+ nie przewiduje się występowania Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej omawiane kryterium nie dotyczy Wnioskodawców w ramach przedmiotowego podziałania.

Dokumentacja konkursowa dla poddziałania 2.1.2 WRPO 2014+ nie wyklucza realizacji projektów w ramach partnerstwa. W związku z powyższym taka możliwość istnieje, należy jednak pamiętać o właściwym wypełnieniu wniosku o dofinansowanie (m.in. pkt 2.3.1 wniosku) oraz załączeniu odpowiednich załączników, w tym m.in. umowy partnerstwa.

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii
Nabór: RPWP.03.01.01-IZ-00-30-0001/17 ( od 2017-06-30 do 2017-08-31 )

Uzyskana w wyniku obliczeń przy pomocy kalkulatora maksymalna potencjalna kwota pomocy publicznej stanowi określony % (wskazany w polu „maksymalna intensywność pomocy”) kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o nakłady na instalację referencyjną. W związku z tym, w tabeli 5.1.1 wniosku o dofinansowanie („Planowane wydatki w ramach projektu w PLN”) należy odnosić się do kosztów kwalifikowalnych wskazanych jako nakłady inwestycyjne w kalkulatorze, natomiast w tabeli 5.2 („Planowane/docelowe źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu”) należy dostosować % dofinansowania do wyliczonej przez kalkulator maksymalnej potencjalnej kwoty pomocy publicznej. Z uwagi na konieczność wpisania (w tabeli 5.2) poziomu dofinansowania z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz fakt, że generator wniosku automatycznie przelicza kwoty w tabelach, zwracamy uwagę, że wyliczona kwota dofinansowania może różnić się od kwoty pomocy wyliczonej w kalkulatorze. Jest to sytuacja dopuszczalna przy zastrzeżeniu, że wartość pomocy publicznej wyliczona w kalkulatorze jest kwotą maksymalną, której Wnioskodawca nie może przekroczyć dokonując obliczeń we wniosku o dofinansowanie.

W ramach naboru z Poddziałania 3.1.1, Wnioskodawca (jst/związek jst) nie może w jednym wniosku o dofinansowanie połączyć projektu parasolowego wraz z inwestycją dotyczącą budowy instalacji OZE na własnych obiektach.

Dofinansowanie dla projektu parasolowego nie stanowi pomocy publicznej. Tym samym maksymalny poziom dofinansowania dla przedmiotowego projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku realizacji projektu parasolowego przez jst/związek jst, możliwe jest zastosowanie trybu „zaprojektuj i wybuduj”. Należy jednak zwrócić uwagę, że w programie funkcjonalno-użytkowym sporządzonym dla takiej inwestycji powinny zostać ujęte wszystkie lokalizacje planowanych do wybudowania instalacji OZE.

Specyfikacja techniczna powinna zawierać wymagania dotyczące właściwości materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi i wykonania. Ponadto specyfikacja techniczna powinna być sporządzona na podstawie obowiązujących norm, ustaw i rozporządzeń w tym zakresie.

Na etapie składania do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć wszystkie wymienione dokumenty. Jedynie w przypadku inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formule zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W tym przypadku, dostarczenie do IZ WRPO 2014+ decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych/wyciągu z projektu budowlanego/wyciągu z dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych, powinno nastąpić przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, niepełniącego funkcji sprawozdawczej.

W każdym przypadku natomiast wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć pełną dokumentację OOŚ wymaganą prawem dla danej inwestycji jak i decyzję o warunkach zabudowy / decyzję o lokalizacji inwestycji / zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, może być jednym z elementów projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 WRPO 2014-2020. Budowa oświetlenia ulicznego, w tym opartego na odnawialnych źródłach energii, nie wpisuje się natomiast w typ projektów przewidzianych do wsparcia w ramach Poddziałania 3.1.1.

Tak, w ramach ogłoszonego naboru może aplikować duże przedsiębiorstwo.

W ramach ogłoszonego konkursu dla Poddziałania 3.1.1 możliwe jest realizowanie projektów w partnerstwie (w tym również zawiązanym pomiędzy dwoma bądź więcej przedsiębiorstwami) na podstawie porozumienia, umowy lub innego dokumentu równoważnego, przy zastosowaniu zapisów Regulaminu konkursu Nr RPWP.03.01.01‑IZ‑00‑30‑001/17.

Zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.1.1 Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku kilku spółek kapitałowych (oddzielnie zarejestrowanych w KRS), każda z nich może indywidualnie aplikować o dofinansowanie w konkursie – przy uwzględnieniu zapisów dotyczących obliczenia statusu przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa powiązane/partnerskie) oraz kumulowania się pomocy publicznej, pomocy de minimis.

Kompletna lista załączników niezbędnych do przedłożenia znajduje w części IX wzoru wniosku o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/201.

Zgodnie z Regulaminem konkursu koszty promocji projektu stanowią koszty niekwalifikowalne.

Zgodnie z Regulaminem konkursu podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.

W roku 2017 nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w ramach Poddziałania 3.1.1. Harmonogram naborów na rok 2018 opublikowany zostanie na stronie internetowej http://wrpo.wielkopolskie.pl/ w listopadzie br.

Podczas oceny formalnej i merytorycznej projekty oceniane są na podstawie kryteriów zamieszczonych na stronie internetowej http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/201. W ramach konkursu nie ma projektów premiowanych, o przyznaniu dofinansowania decyduje spełnienie kryteriów formalnych, merytorycznych oraz przyznana ilość punktów w ramach oceny merytorycznej. Szczegółowa procedura oceny zawarta jest w Regulaminie konkursu.

Minimalny wkład własny uzależniony jest od poziomu dofinansowania projektu. Musi on stanowić co najmniej wartość wynikającą z tytułu części kosztów kwalifikowalnych nieobjętych dofinansowaniem oraz całości kosztów niekwalifikowalnych.

Jako zabezpieczenie środków na wkład własny z tytułu kosztów kwalifikowalnych i całości kosztów niekwalifikowalnych może zostać przedłożona promesa warunkowa wydana przez bank.

W ramach konkursu nie ma możliwości dofinansowania urządzeń do magazynowania energii wytworzonej z instalacji OZE.

Możliwe natomiast jest dofinansowanie urządzeń przekazujących energię bezpośrednio z instalacji w przypadku gdy stanowią one jej niezbędny do pełnienia swojej funkcji element (np. wężownice i zasobnik na ciepłą wodę w przypadku kolektorów słonecznych).

W ramach konkursu nie ma możliwości dofinansowania źródeł energii, które wykorzystują energię aerotermalną, w tym powietrznych pomp ciepła.

Sumaryczna ilość energii liczona jest dla jej źródła, a nie dla typu urządzenia, które ją przetwarza na energię użyteczną.

W zależności od tego czy pozwolenie na budowę jest wymagane dla danego typu inwestycji, należy je przedłożyć wraz z dokumentacją aplikacyjną na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Do momentu podpisania umowy na dofinansowanie musi ono natomiast uzyskać status ostateczności.

Odbiorcami projektów parasolowych mogą być również obcokrajowcy zamieszkujący na terenie województwa Wielkopolskiego.

Liczba dostarczonych przez Wnioskodawcę Oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne musi być tożsama z ilością odbiorców końcowych określonych w projekcie, a tym samym ilością instalacji, które będą przedmiotem budowy w projekcie parasolowym.

W przypadku gdy podczas trwającego naboru / oceny wniosków o dofinansowanie odbiorca końcowy zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie parasolowym Wnioskodawca powinien zastąpić go innym odbiorcą końcowym spełniającym wymogi konkursu celem zachowania założeń projektu. Ze względu na złożony charakter problemu każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidulanie przez IZ WRPO 2014+.

Dofinansowanie na poziomie 85% występuje w przypadku braku występowania pomocy publicznej. Wsparcie nie poziomie wskazanym w pytaniu może wystąpić jeżeli Beneficjent projektu nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza nie może być również prowadzona w obiektach, na których ma być docelowo wybudowana instalacja OZE. Ponadto energia pozyskana z instalacji OZE musi być w całości przeznaczona na potrzeby własne beneficjenta, niezwiązane z działalnością gospodarczą, a jej nadmiar nie może być odprowadzany ani sprzedawany do sieci dystrybucyjnej. 

Przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego instalacji OZE do użytkowania dla odbiorcy ostatecznego będzie się wiązało z udzieleniem pomoc de minimis przez Beneficjenta projektu w przypadku gdy instalacje OZE będą podłączone do sieci dystrybucyjnej i możliwe będzie fizyczne wprowadzenie energii do takiej sieci  lub odbiorcą ostatecznym lub członkiem gospodarstwa domowego, w którym planuje się zainstalowanie OZE, będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą.

W przypadku wsparcia w ramach pomocy publicznej możliwe jest odprowadzenie nadwyżek energii lub jej sprzedaż do sieci. Konieczne natomiast jest określenie zamiaru sprzedaży energii we wniosku o dofinansowanie składanym do IZ WRPO 2014+. Kontroli podlegać będzie zgodność założeń przestawionych we wniosku (tj. zadeklarowanego poziomu zużycia energii na potrzeby własne oraz sprzedaży ze stanem rzeczywistym). 

Tego typu działania podejmowane na terenie szkoły są uznawane za działalność gospodarczą.

Są to koszty na inwestycje w zakresie budowy instalacji OZE, która ma zastąpić istniejącą już sprawną i niewymagającą modernizacji instalacje działającą w oparciu o paliwa konwencjonalne, przy założeniu że ilość wytwarzanej energii  przez obie instalacje będzie tożsama.    

Jako ten typ instalacji rozumiane są instalacje bazujące na wytwarzaniu energii elektrycznej np. ze słońca, wody i wiatru o rocznej produkcji energii poniżej 400 MWh.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, przedłożenie promesy koncesji (na etapie przed zawarciem umowy o dofinansowanie) wymagane jest tylko w przypadku Wnioskodawców, których planowana w wyniku realizacji projektu działalność gospodarcza objęta jest koncesjonowaniem (zgodnie z wymogami prawa w przedmiotowym zakresie). Co do zasady na każdą instalację OZE (o mocy powyżej 200 kW) wymagana jest osobna koncesja.

Partnerami w projekcie mogą zostać podmioty wpisujące się w typ Beneficjenta zgodnie z Regulaminem konkursu. Partnerami nie mogą zostać natomiast podmioty powiązane ze sobą na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W ramach konkursu dopuszczalne jest także partnerstwo publiczno-prywatne.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 partnerami w projekcie nie mogą być podmioty ze sobą powiązane. 

W tym przypadku podmiotem uprawnionym do podpisania Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest dzierżawca. W oświadczeniu tym wskazuje tytuł prawny w oparciu o który dysponuje nieruchomością, w tym na cele budowalne mieszczące się w przedmiotowym zakresie wykonywanej w ramach dofinansowania inwestycji.

Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Nabór: RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 ( od 2021-12-29 do 2022-02-25 )

Audyt energetyczny winien zostać sporządzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (wraz ze zmianami z 2020 r.). Audyt oświetleniowy powinien stanowić odrębny dokument niemniej, może być załącznikiem do przedłożonego audytu energetycznego.

Wszystkie inwestycje realizowane w ramach Poddziałania 3.2.1 powinny wynikać z PGN'ów bądź dokumentów równoważnych, aktualnych na moment aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

W przypadku, gdy inwestycja wskazana we wniosku jest ujęta w PGN’ie i przewidziana do realizacji w latach poprzednich, lecz z określonych przyczyn nie została zrealizowana, a obecnie termin jej wykonania wykracza poza ramy czasowe PGN’u, Wnioskodawca będzie poproszony o pisemne wyjaśnienie zaistniałej niespójności na etapie korekty dokumentacji aplikacyjnej i potwierdzenie, że przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu jest ujęte w PGN (lub dokumencie równoważnym). W przypadku braku inwestycji w PGN konieczna będzie jego aktualizacja.

Lista załączników wymaganych do przedłożenia wraz wnioskiem o dofinansowanie wskazana została we Wzorze wniosku o dofinansowanie (część IX). Zgodnie ze wskazaną listą załączników, ekspertyza ornitologiczna wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla każdego budynku jest załącznikiem obligatoryjnym na etapie składania dokumentacji projektowej. W przypadku nie dostarczenia załączników na etapie aplikowania z wnioskiem o dofinansowanie, możliwe jest uzupełnienie brakujących dokumentów jednak nie później niż na etapie oceny formalnej w ramach jednorazowej korekty.

W ramach konkursu ogłoszonego dla Poddziałania 3.2.1 wsparciem objęte są projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego definiowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a mianowicie:

– budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

– budynek zamieszkania zbiorowego – rozumie się przez to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko turystyczne, schronisko socjalne, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, taki jak dom rencistów, dom zakonny i dom dziecka.

Oznacza to, że projekt dotyczący termomodernizacji budynku mieszkalnego (tj. budynku, którego 60% powierzchni przeznaczone jest na cele mieszkaniowe) – zdefiniowanego również w przywołanym wyżej Rozporządzeniu, nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, realizując projekt w schemacie pomocy publicznej można finansować w ramach pomocy de minimis następujące wydatki:

 • studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy (m.in. odwierty próbne, sondowanie gruntu, inwentaryzacja stanu istniejącego), opracowania geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie),
 • nadzór nad realizacją inwestycji (inspektorzy nadzoru, zespół inżyniera kontraktu),
 • koszt audytu energetycznego ex-ante,
 • koszt audytu oświetleniowego,
 • koszt przeprowadzenia ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną,
 • koszty promocji projektu,
 • zakup i montaż instalacji odnawialnego źródła energii i instalacji/układów kogeneracyjnych,
 • pozostałe koszty inwestycji, niezbędne do wykonania, będące następstwem prac termomodernizacyjnych, a które nie wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego tj. roboty odtworzeniowe np. tynk i malowanie elewacji, instalacja odgromowa, monitoring, rynny i spusty, itp.

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien i drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników: rocznego zużycia energii pierwotnej, końcowej, elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, cieplnej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia.

Budynek plebanii pełni funkcję mieszkalną, w związku z powyższym nie wpisuje się w definicję budynku użyteczności publicznej bądź zamieszkania zbiorowego wskazaną w Uszczegółowieniu WRPO 2014+.

Tak, w ramach jednego projektu wnioskodawca może umieścić we wniosku kilka budynków poddanych termomodernizacji, należy pamiętać, że każdy z tych obiektów musi być umieszczony w załączonym do wniosku Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, a także iż do każdego obiektu wymagane jest przeprowadzenie odrębnego audytu energetycznego zawierającego zakres prac termomodernizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną o minimum 25%.

Zgodnie z Regulaminem konkursu cz. III lit. E pkt 2: część inwestycyjna projektu objętego wariantem pomocy publicznej determinuje poziom dofinansowania udzielany jako pomoc de minimis. nie ma zatem możliwości realizacji projektów mieszanych. Wnioskodawca może w konkursie złożyć jeden wniosek, który będzie realizowany w wariancie pomocy publicznej lub bez pomocy publicznej.

Informuję, że tytuł projektu nie musi literalnie wynikać z PGN, ale przedsięwzięcie powinno być łatwe do identyfikacji w dokumencie. Inwestycja wskazana w PGN winna być zgodna z projektem, a sposób jej przedstawienia nie może budzić wątpliwości, co do przedmiotu jej charakteru i zakresu ujętego we wniosku o dofinansowanie.

Zapis ogólny, wskazujący jedynie ogólny zarys rodzaju oraz celu prowadzonych prac termomodernizacyjnych z określeniem lokalizacji, ale np. bez szczegółowego adresu budynku, nazwy obiektu, czy zakresu przeprowadzonych prac wskazujących jednoznacznie, iż jest to projekt termomodernizacyjny, może nie definiować przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie w sposób wystarczający.

W przypadku wątpliwości Wnioskodawca może być poproszony o dodatkowe wyjaśnienia na etapie oceny formalnej w trakcie jednorazowej korekty dokumentacji aplikacyjnej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, cześć III C, pkt 4 w ramach realizowanych projektów, instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym budynku, a instalacja nie może być przewymiarowana.

Oznacza to, że w bilansie rocznym nie mogą wystąpić nadwyżki produkcji energii elektrycznej wytworzonej w instalacji Wnioskodawcy.

Nie, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, cześć III C, pkt 4 w ramach realizowanych projektów, instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym budynku. Dotyczy to również projektów objętych pomocą publiczną.

Ogłaszając konkurs w ramach Podziałania 3.2.1, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ opierała się na obowiązujących przepisach prawa i interpretacjach Komisji Europejskiej. na chwilę obecną, aby w projekcie nie wystąpiła pomoc publiczna, muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki, tj.:

a. główna działalność Wnioskodawcy musi mieć charakter niegospodarczy (np. działalność administracji publicznej),

b. energia musi być zużywana na potrzeby własne,

c. rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania na energię prosumenta.

Z uwagi na wprowadzenie w przyszłym roku zmian w Ustawie o odnawialnych źródłach energii, IZ WRPO zwróciła się pisemnie w tej kwestii o wyjaśnienia do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących wskazanej kwestii. Zmiany ustawy OZE mogą wpłynąć na konieczność zmiany założeń projektu.

Po otrzymaniu ostatecznych wyjaśnień i interpretacji w omawianej sprawie zostaną one opublikowane na stronie internetowej.

Projekty dotyczące budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza będą oceniane z uwzględnieniem danych zawartych we właściwych mapach lub danych źródłowych do ww. map dostępnych na internetowej platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia (platforma dostępna pod adresem: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl). Właściwe wyselekcjonowanie, zestawienie oraz zaprezentowanie danych zawarty w wskazanych bazach informacji odnoszących się do działalności leczniczej prowadzonej w budynkach objętych projektem należy do Wnioskodawcy.

Tak, spełnienie wskazanego powyżej wymogu jest obligatoryjne w odniesieniu do każdej inwestycji dotyczącej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie POZ, AOS lub leczenia szpitalnego. Ocena dopuszczalności wsparcia będzie dokonywana poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że kryterium ma zastosowanie również dla projektów, dotyczących obiektów, których główna funkcja jest nie związana z działalnością leczniczą.

Na podstawie art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285), ww. inwestycja której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł podlega ocenie o celowości inwestycji w systemie IOWISZ.

Konstrukcja systemu IOWISZ umożliwia wnioskodawcy złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji w dwóch poniższych wariantach:

1) dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

2) dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wobec wskazanego w zapytaniu charakteru inwestycji w infrastrukturę przywołanego budynku w którym prowadzona jest działalność lecznicza, który nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń, podlega ona ocenie o celowości inwestycji na formularzu dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązek posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji dotyczy również przypadków przyznawania dotacji celowej zgodnie z art. 114 i art. 115 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, której przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2022 r., prosument będzie rozliczany w systemie net-billingu (rozliczanie wartości nadwyżek energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia
na potrzeby własne).

Zgodnie z dotychczasowymi interpretacjami przedstawianymi przez Komisję Europejską dopuszczalne jest uznanie za działalność pomocniczą (tj. niegospodarczą) wprowadzanie do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE, jeżeli:

a) główna działalność podmiotu ma charakter niegospodarczy (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jednostki administracji publicznej);

b) energia jest zużywana głównie na potrzeby własne podmiotu, tj. maksymalnie 20% ilości energii wytworzonej w danej instalacji nie jest zużywane przez podmiot na potrzeby własne; oraz

c) rozmiar (zdolność wytwórcza) instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania podmiotu na energię elektryczną.

Łączne spełnienie ww. przesłanek może determinować brak konieczności stosowania schematu pomocy publicznej w stosunku do kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii.

Reasumując, zmiana systemu rozliczania prosumentów, wynikająca z ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, nie wypływa na warunki Konkursu pierwotnie ujęte w Regulaminie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr PWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 instalacja odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach jest kosztem kwalifikowalnym, tylko
w przypadku gdy stanowi element projektu z zakresu kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku.

Dla projektów nieobjętych pomocą publiczną dofinansowanie instalacji OZE możliwe jest pod warunkiem spełnienia łącznie ww. warunków gwarantujących uznanie wprowadzania do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE za działalność pomocniczą. W takim przypadku zgodnie z interpretacją UOKiK koszty te nie muszą być objęte schematem pomocy publicznej.

W przypadku projektów realizowanych w wariancie pomocy publicznej na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji odnawialnego źródła energii udzielana będzie pomoc de minimis. Część inwestycyjna projektu objętego wariantem pomocy publicznej determinuje poziom dofinansowania udzielany jako pomoc de minimis.

Wnioskodawca każdorazowo do wniosku nieobjętego schematem pomocy publicznej przedkłada powyższy załącznik. Jest to załącznik obligatoryjny. W przypadku niewystępowania w budynku powierzchni o charakterze gospodarczym lub mieszkaniowym, fakt ten należy potwierdzić poprzez informacje zawarte w niniejszym załączniku.

Nabór: RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-12-31 do 2016-03-31 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 3.2., Poddziałania 3.2.1 do wsparcia nie kwalifikują się projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym.

 

IZ WRPO 2014+ wyjaśnia, iż warunek „15% powierzchni” nie odnosi się do ram czasowych. W związku z tym, nie ma znaczenia fakt w jakim czasie działalność gospodarcza jest prowadzona, użytkowany/wynajmowany jest lokal na cele mieszkaniowe, a jedynie sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej, wykorzystywania lokalu na cele mieszkaniowe.

Definicja budynku użyteczności publicznej: Poprzez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej[1], opieki społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie oraz inne przeznaczone do okresowego pobytu ludzi.

Działalność gospodarczą interpretuje się jako oferowanie towarów lub świadczenie usług na rynku właściwym (zgodnie z orzecznictwem ETS). Wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów lub usług na określonym rynku jest działalnością gospodarczą”[2]. Tym samym np. najem sali gimnastycznej, najem klas w budynku szkoły w celu prowadzenia zajęć językowych, najem powierzchni w celu funkcjonowania sklepiku szkolnego traktowany jest jako działalność gospodarcza. W odniesieniu do przepisów UE wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Artykuł 107, jeśli Gmina lub Szkoła wynajmują powierzchnie, to działają na rynku komercyjnie i są klasyfikowani do grupy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Każdy projekt należy analizować indywidualnie pod kątem wystąpienia pomocy publicznej.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej lub cele mieszkaniowe, ale części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej lub służąca celom mieszkaniowym nie przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej / wynajem mieszkania. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej/wynajmem mieszkania w całkowitej powierzchni budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

 

 

Przykład I

Przedmiotem projektu jest budynek szkoły (budynek użyteczności publicznej), którego właścicielem jest Gmina. W szkole jest sklepik i mieszkanie dla nauczyciela oraz odbywa się wynajem sal dydaktycznych w godzinach pozalekcyjnych. W przypadku szkoły, ze względu na dwojaki charakter najmów w celu prowadzenia działalności gospodarczej, można go podzielić na permanentny (sklepik i mieszkanie) oraz czasowy (sale lekcyjne). W celu obliczenia procentu powierzchni, na której szkoła prowadzi działalność gospodarczą należy dodać powierzchnię od najmów permanentnych (sklepik,) oraz powierzchnię wynajmowanych czasowo sal dydaktycznych. Zsumowaną wielkość powierzchni należy podzielić przez powierzchnię całkowitą szkoły. W ten sposób wyliczona wartość wskazuje na odsetek powierzchni przeznaczonej na inne cele niż publiczne.

Powierzchnia całkowita szkoły – 2000 m²

Powierzchnia mieszkania – 60m²

Powierzchnia sklepiku – 20m²

Powierzchnia sal lekcyjnych wynajmowanych po godzinach pracy szkoły– 100 m²

Łączna powierzchnia przeznaczona na cele inne niż publiczne – 180 m² (9% powierzchni ogółem)

Koszt termomodernizacji szkoły – 1 200 000 PLN.

Koszt kwalifikowalny termomodernizacji ustalony zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy dodatkowo obniżyć o 9%, tzn. koszt kwalifikowalny dla tego projektu stanowić będzie wartość 91% kosztu termomodernizacji obiektu, adekwatnie do powierzchni przeznaczonej na cele publiczne - 91% powierzchni szkoły, 1820 m², tj.

1 200 000 PLN * 91%  = 1 092 000 PLN.

Następnie wartość kosztu kwalifikowalnego 1 092 000 PLN należy przemnożyć przez intensywność wsparcia dla Poddziałania 3.2.1 i w ten sposób otrzymamy maksymalną wielkość dotacji.

1 092 000 PLN * 85% = 928 000 PLN

928 000 PLN – maksymalna wielkość dotacji, o którą może aplikować Wnioskodawca.

W przypadku projektu obejmującego więcej niż 1 budynek użyteczności publicznej, odsetek powierzchni przeznaczonej na cele publiczne należy ustalić indywidualnie dla każdego z budynków, a następnie koszt kwalifikowalny termomodernizacji tego budynku przemnożyć przez odsetek powierzchni przeznaczonej na cele publiczne (jak w przykładzie poniżej). Tak ustalone koszty kwalifikowalne dla każdego z budynków należy zsumować i przemnożyć przez intensywność wsparcia dla Poddziałania 3.2.1, ustalając maksymalną dotację.

Przykład II

W przykładzie II oprócz budynku szkoły (wskazanego w przykładzie I) drugim budynkiem, podlegającym kompleksowej termomodernizacji w ramach projektu, jest budynek Urzędu Gminy, w którym na cele komercyjne wynajęte (charakter permanentny) jest pomieszczenie 80m² -  punkt ubezpieczeń.

Powierzchnia budynku UG – 1000 m²

Powierzchnia punktu ubezpieczeń – 80 m²

Łączna powierzchnia przeznaczona na cele inne niż publiczne – 80 m² (8% powierzchni ogółem)

Koszt termomodernizacji UG – 700 000 PLN.

W przypadku szkoły w związku ze wskazanymi wielkościami powierzchni do obliczenia wartości dofinansowania należy wziąć pod uwagę jako koszt kwalifikowalny wartość 91% kosztu termomodernizacji obiektu analogicznie do powierzchni przeznaczonej na cele publiczne - 91% powierzchni szkoły, 1 820 m², tj.

1 200 000 PLN * 91%  = 1092000 PLN

W przypadku UG, w związku ze wskazanymi wielkościami powierzchni, do obliczenia wartości dofinansowania należy wziąć pod uwagę jako koszt kwalifikowalny wartość 92% kosztu termomodernizacji obiektu analogicznie do powierzchni przeznaczonej na cele publiczne - 92% powierzchni szkoły, 920 m², tj.

700 000 PLN * 92%  = 644 000 PLN

Następnie określone wartości dla obu budynków tj. 1092000 oraz 644000 PLN należy dodać i zsumowaną wartość przemnożyć przez % dofinansowania.

1 092 000 + 644 000 = 1 736 000 PLN

Następnie

1 736 000 PLN * 85% = 1 475 600 PLN

1 475 600 PLN – maksymalna wielkość dotacji, o którą może aplikować Wnioskodawca w przypadku termomodernizacji dwóch budynków.

 


[1]Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu warunek „15% powierzchni” nie ma zastosowania do budynków ochrony zdrowia, ponieważ w obecnym konkursie są one całkowicie wykluczone są z możliwości wsparcia.

 

[2]DECYZJA KOMISJI z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie programu pomocy realizowanego przez Włochy w celu restrukturyzacji instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005).

 

IZ WRPO 2014-2020 informuje, że projekty termomodernizacyjne, kwalifikują się jako  projekty o charakterze infrastrukturalnym.  Pomimo tego, iż nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć:

 1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ,
 2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ)
 3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ),

 

W przypadku termomodernizowanego obiektu, który jest podłączony (przed i po termomodernizacji) do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródeł o mocy powyżej 50 MW  można wyznaczyć redukcję emisji pyłu PM10 z uwzględnieniem sprawności odpylania  danego źródła ciepła.  Należy wówczas podać metodologię wyznaczenia redukcji emisji pyłu PM10.

Ostateczna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie będzie odbywała się przez ekspertów zewnętrznych, którzy ocenią prawidłowość i zasadność przedstawionej metodologii wyznaczania redukcji emisji pyłu PM10.

Nabór: RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-13 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.2., Poddziałania 3.2.1 wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu dla Poddziałania 3.2.1, koszty związane z pracami termomodernizacyjnymi mogą być uznane za kwalifikowalne, tylko jeżeli wynikają ze zidentyfikowanego w przeprowadzonym audycie energetycznym ex-ante (stanowiącym kluczowy element projektu – załącznik obowiązkowy) optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną danego budynku. Audyt energetyczny musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na moment rozpoczęcia realizacji inwestycji – w przypadku projektów rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast, w przypadku pozostałych projektów audyt energetyczny powinien być zgodny (aktualny) na moment aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto zakres inwestycji musi wynikać z właściwego Mandatu Terytorialnego dla danego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania
Nabór: RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-31 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

IZ WRPO 2014-2020 informuje, że projekty termomodernizacyjne, kwalifikują się jako  projekty o charakterze infrastrukturalnym.  Pomimo tego, iż nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć:

 1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ,
 2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ)
 3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ),

W PGN projekt ma być przede wszystkim identyfikowalny, stopień szczegółowości zapisów zależy od twórcy dokumentu (oczywiście im więcej informacji przydatnych do zidentyfikowania projektu tym lepiej). Niemniej, jeżeli w Państwa PGN istnieje już szczegółowa lista określająca poszczególne budynki które mają być poddane termomodernizacji, to wówczas (by zachować zgodność projektu z PGN) budynek objęty projektem powinien również na takiej liście się znaleźć.

Kosztorys inwestorski planowanego przedsięwzięcia jest jednym z wymaganych załączników do formularza wniosku o dofinansowanie. Koszty wskazane we wniosku o dofinansowanie muszą być takie same jak w kosztorysie inwestorskim.

W Regulaminie konkursu nie ma zapisów określających termin „ważności” kosztorysu inwestorskiego, zatem dokument z lutego 2016 r. będzie w przypadku tego naboru (3.2.3) odpowiedni i powinien pod tym względem spełnić warunki naboru.

Koszty wskazane w kosztorysie i we wniosku o dofinansowanie mogą okazać się większe niż będą w rzeczywistości po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Nabór: RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-06-28 do 2017-08-04 )

Z uwagi na fakt, iż Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) ustanawia obowiązek objęcia uczniów (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych) świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej, powierzchnię gabinetu pielęgniarskiego/lekarskiego należy uznać za integralną część budynku szkoły, a wydatek związany z jej termomodernizacją za koszt kwalifikowalny.

Zgodnie z rekomendacją dla kryteriów wyboru projektów dotyczących modernizacji energetycznej budynków w obszarze ochrony zdrowia, inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Spełnienie kryterium oceniane jest przez Komisję Oceny Projektów na podstawie uzasadnienia Wnioskodawcy zawartego we wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli wcześniejsze zaświadczenia dotyczą bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz dotyczą identycznego zakresu inwestycji, nie jest konieczne ponowne występowanie o wspomniane zaświadczenia. Jeżeli natomiast zmianie uległby zwłaszcza zakres przedmiotowy projektu, wówczas konieczne jest nowe zaświadczenie.

Jeżeli zakres robót budowlanych objętych wnioskiem o dofinansowanie rozpatrywany całościowo nie jest wymieniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wówczas nie jest wymagane przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacji z postępowania w sprawie wydania tej decyzji. Oznacza to, możliwość wskazania załączników nr 2-7 jako „nie dotyczy”)

Nie jest wymagane żadne dodatkowe potwierdzenie organu o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Jeżeli inwestycja realizowana będzie w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę, a organ wydający tą decyzję w jej uzasadnieniu wpisał, że wnioskowane roboty budowlane nie spowodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego, a zatem nie jest wymagane ustalenie, w drodze decyzji, warunków zabudowy, to przy załączniku dotyczącym decyzji o warunkach zabudowy należy wpisać „nie dotyczy”. 

Konieczne jest, aby planowana inwestycja była ujęta wprost w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Z dokumentacji musi jasno wynikać, który budynek będzie termomodernizowany.

Ponadto w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie musi być dokładnie opisane, który budynek i gdzie zlokalizowany wchodzi w zakres projektu.

Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Nabór: RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 ( od 2020-03-25 do 2020-05-18 )

Powierzchnię komercyjną/mieszkaniową oblicza się dla każdego budynku oddzielnie. Tak samo w przypadku opracowania audytu energetycznego, który przygotowuje się dla każdego budynku odrębnie. Jeżeli w jednym budynku w/w powierzchnia wynosi 0%, a w drugim 20% - to nie wyliczamy średniej dla wszystkich budynków w projekcie. Jeżeli niektóre prace wprost nie dotyczą części mieszkaniowej np. instalacja PV, która zasila jedynie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, to nie ma potrzeby dzielenia proporcjonalnie kosztów.

W związku z definicją kryterium nr 11 oceny strategicznej ZIT  Wpływ projektu na oszczędność energii ramach kryterium ocenie podlegać będzie wpływ projektu na poprawę efektywności energetycznej, oszczędność energii oraz zmniejszenie rocznego zużycia/ zapotrzebowania na energię w budynkach.
Skala oceny:
• od 25% do 30% – 1 pkt,
• powyżej 30% do 45% – 2 pkt,
• powyżej 45% do 60% – 3 pkt,
• powyżej 60% – 4 pkt.

Kryterium oceniane będzie na podstawie punktu 3.6.5. wniosku o dofinansowanie lub też na podstawie załączonej dokumentacji np. studium wykonalności, audytu energetycznego. Metodologię i sposób wyliczenia poziomu oszczędności energii ustalą eksperci zewnętrzni dokonujący oceny strategicznej. Wnioskodawca w punkcie 3.6.5. wniosku o dofinansowanie powinien rozpisać oszczędność energii w miarę szczegółowo, tj. dla każdego z budynków. 

Szablon wniosku o dofinansowanie w LSI w polu 3.8 wskazuje jedynie odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. W polu 3.8 nie można wybrać z listy rozwijanej Strategii Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Analogicznie należy odnieść się w polu 3.5.2.

Wnioskodawca może odwołać się również do innych dokumentów i strategii, o ile nie stoją one w sprzeczności z naszymi zapisami dokumentacji konkursowej.

Pragnę nadmienić, iż w Studium Wykonalności części opisowej znajduje się pole poświęcone zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi (pkt. III. 4). W pozycji „Zgodność ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” proszę się odnieść do Strategii do roku 2020 jak również do zaktualizowanej – do roku 2030.

Nabór: RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-31 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

IZ WRPO 2014-2020 informuje, że projekty termomodernizacyjne, kwalifikują się jako  projekty o charakterze infrastrukturalnym.  Pomimo tego, iż nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć:

 1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ,
 2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ)
 3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ),

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie, ociepleniu przegród budynku, wymianie okien i drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. W ramach prac termoizolacyjnych dopuszczalne jest: np. ocieplenie dachu.

Wymiana dachu w budynku musiałaby wynikać bezpośrednio z zapisów przeprowadzonego audytu energetycznego.

Ponadto zgodnie z Regulaminem w ramach konkursu 3.2.4 wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, związanej m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),
 7. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

Ponadto należy pamiętać, że prowadzone prace muszą dotyczyć prac związanych z termomodernizacją, a nie z przekształceniem budynku (Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa, to inwestycje nie wpisujące się w typy projektu określone w SZOOP 2014+ oraz Regulamin konkursu dla Poddziałania 3.2.4).

Dopuszczony jest zarówno wypis z KRS jak i wydruku z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, przy czym wydruk z portalu musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Nabór: RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-04-24 do 2017-05-09 )

Wskazane pojęcie termomodernizacji zgodne jest z art. 2 pkt. 2 przytoczonej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Jednakże istotne jest, aby była to (zgodnie z zapisami SZOOP) kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna budynków, tak więc sama (jeśli tak rozumień określenie „samodzielna”) instalacja OZE ani OZE łącznie z wymianą oświetlenia nie stanowi wystarczającego zakresu prac. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie mogące polegać na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Ponadto zapisy SZOOP mówią o instalacji OZE w modernizowanych (a nie zmodernizowanych) budynkach, oznacza to że w ramach projektu są Państwo zobowiązani realizować więcej elementów niż instalację OZE lub OZE+ wymianę oświetlenia.

Zwracam również uwagę na ewentualne ryzyko wystąpienia pomocy publicznej, jeśli wyprodukowana energia z OZE będzie sprzedawana, a Państwa rachunki umniejszone.

Należy również pamiętać, że jeśli planuje się wymianę oświetlenia konieczne jest przeprowadzenie również audytu oświetleniowego. Natomiast to w jakim % nastąpi poprawa efektywności energetycznej wykaże audyt energetyczny.

Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wymaga przedłożenia programu funkcjonalno-użytkowego.

Jeżeli decyzja środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana, to również należy dołączyć do wniosku komplet dokumentów z postępowania w sprawie jej wydania.

Skoro tego rodzaju inwestycja nie musi uzyskać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to wspomniane załączniki nie są wymagane.

Wymagana jest również decyzja o warunkach zabudowy/ decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli organ twierdzi, że na to zadanie inwestycyjne nie jest wymagane uzyskanie powyższej decyzji, powinien takie stanowisko wyrazić w formie pisemnej i zostanie ono zaakceptowane.

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Nabór: RPWP.03.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18 ( od 2018-11-30 do 2019-01-18 )

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Sygnatariuszami Mandatów realokowano niewykorzystane środki w pozostałych poddziałaniach EFRR tworząc fiszkę ogólną „Środki z EFRR, niewykorzystane w naborach wg. stanu na dzień 31.07.2018 r. skumulowane do puli przewidzianej w fiszce ogólnej dla Poddziałania 3.3.1” ujęte w aktualnych Mandatach Terytorialnych dla OSI Ośrodków Subregionalnych. Zapisy tej fiszki określają zatem zakres zgodności projektu z Mandatami Terytorialnymi.

W konkursie nr RPWP.03.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18 o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z Obszarów Strategicznej Interwencji Ośrodków Subregionalnych uwzględnione w rubryce typ beneficjenta w fiszkach poszczególnych Mandatów Terytorialnych OSI. Dotyczy to również partnerów projektu.

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady każda umowa o świadczenie usług publicznych musi zawierać następujące elementy:

 •  określenie zobowiązania z tytułu świadczenia usług oraz obszar geograficzny, którego te zobowiązania dotyczą,
 • określenie (w sposób obiektywny i przejrzysty) parametrów, według których obliczane są ewentualne rekompensaty oraz określenie rodzaju i zakresu ewentualnie przyznanych praw wyłącznych, przy czym należy zapewnić przede wszystkim, aby rekompensata nie była nadmierna oraz należy określić ewentualne mechanizmy zwrotu nadmiernej rekompensaty,
 • określenie zasad podziału kosztów związanych ze świadczeniem usług, określenie zasad podziału przychodów z biletów (czy zatrzymuje je operator, jednostka samorządu terytorialnego, czy też są dzielone pomiędzy te podmioty),
 • określenie zasad podziału kosztów związanych ze świadczeniem usług,
 • określenie norm jakości świadczenia usług,
 • wskazanie, czy i w jakim zakresie dopuszczalne jest zlecanie świadczenia usług podwykonawcom,
 • wskazanie, czyją własnością pozostaną aktywa zaangażowane w świadczenie usług przewozowych, w tym w szczególności tabor i infrastruktura.

 Umowa o świadczenie usług publicznych powinna być zgodna z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Budowa kanalizacji deszczowej stanowi koszt niekwalifikowalny projektu. za koszt kwalifikowalny można uznać elementy odwodnienia odprowadzające deszczówkę z powierzchni dróg, ścieżek rowerowych, chodników, parkingów do sieci kanalizacji deszczowej.

Inwestycje w elementy drogowe mogą być współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu publicznego jako całości i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego. W szczególności, bez wykonania ww. robót budowlanych nie jest możliwe wykonanie większości inwestycji transportu publicznego (np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz/lub inżynieryjnej i jej odbiór przez odpowiedni urząd wydający zgodę na użytkowanie.

System rowerów miejskich może być przedmiotem wsparcia uzupełniająco, jako element infrastruktury rowerowej, w przypadku gdy jednym z elementów inwestycyjnych projektu jest budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów. System rowerów miejskich nie może stanowić odrębnego/samodzielnego typu projektu.

Nabór: RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/20 ( od 2020-06-29 do 2020-08-31 )

Odpowiedź: Dopuszcza się w ramach konkursu, jako element projektu związany z  przebudową, rozbudową lub modernizacją drogi rowerowej, zakup systemu rowerów publicznych/miejskich, przy czym kompletną stację rowerową (wraz z rowerami) lub cały system należy zaewidencjonować nie jako środek transportu, ale jako odrębny i niepodzielny środek trwały.

Odpowiedź: Dopuszcza się możliwość montażu oświetlenia przy drogach/ścieżkach pieszo-rowerowych, które zostały wybudowane wcześniej, o ile są one ściśle powiązane z  systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi) lub  stanowią odcinek budowanej w ramach projektu drogi/ścieżki rowerowej, składający się na element całości układu komunikacyjnego (dzięki któremu użytkownicy będą wybierać częściej transport rowerowy i zbiorowy niż indywidualny transport samochodowy).

W ramach konkursów Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Zapis ten dotyczy również Partnera projektu, który nie może wystąpić w dwóch (lub więcej) projektach w konkursie. Nie jest również możliwe, aby jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek jako Wnioskodawca, a w kolejnym wniosku, złożonym w ramach tego samego konkursu, wystąpiła w roli Partnera.

Możliwa jest etapowa realizacja projektów. Zgodnie zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 projekt nie może być zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Regulamin konkursu w pkt. III.B.2 stanowi, że dofinansowaniem nie mogą być objęte operacje, które zostały fizycznie zakończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do IZ WRPO 2014+ wniosku o  dofinansowanie. Wnioskodawca jest zobowiązany poświadczyć ten stan poprzez złożenie Oświadczenia w części VIII pkt. 16 wniosku o dofinansowanie. Ponadto, zgodnie z  Regulaminem konkursu dla Poddziałania 3.3.1 w części IV.F pkt 6, w odniesieniu do projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku, IZ WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo zweryfikowania zrealizowanej części projektu w oparciu o  obowiązujące przepisy prawa. Weryfikacja ta może się wiązać z wezwaniem Wnioskodawcy do złożenia dodatkowych dokumentów (poza wnioskiem z załącznikami), może również przybrać formę kontroli, prowadzonej w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, zgodnie z zapisami art. 22 ust. 3 i 10 Ustawy wdrożeniowej. Inwestycję można zatem przeprowadzić etapami, natomiast całość przedsięwzięcia będąca przedmiotem projektu nie może zostać ukończona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W ramach aktualnych naborów, dedykowanych drogom rowerowym i działaniom informacyjno - promocyjnym, inwestycje w inne typy przedsięwzięć z Poddziałania 3.3.1 stanowią koszt niekwalifikowalny (dotyczy to także budowy systemów ITS).

W konkursie mogą brać udział gminy wiejskie. Przedsięwzięcia, realizowane w  ramach Poddziałania 3.3.1, mogą być zlokalizowane na terenach wiejskich - pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów wskazanych w Regulaminie konkursu i dokumentacji konkursowej. Istotnym jest, aby powstała infrastruktura była ściśle powiązana z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi), dzięki któremu użytkownicy będą wybierać częściej transport rowerowy i zbiorowy niż indywidualny transport samochodowy.

Inwestycje realizowane w ramach Działania 3.3 powinny wynikać z PGN'ów bądź dokumentów równoważnych. Inwestycja wskazana w PGN winna być identyfikowalna i zgodna z projektem, a sposób jej przedstawienia nie powinien budzić wątpliwości, co do przedmiotu inwestycji wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy inwestycja wskazana we wniosku będzie wykraczać poza ramy czasowe PGN’u, Wnioskodawca będzie poproszony o pisemne wyjaśnienie zaistniałej niespójności na  etapie korekty dokumentacji aplikacyjnej i potwierdzenie, że przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu jest ujęte w PGN (lub dokumencie równoważnym).

Nabór: RPWP.03.03.01-IZ.00-30-002/20 ( od 2020-06-29 do 2020-08-31 )

Dopuszcza się w ramach konkursu, jako element projektu związany z  przebudową, rozbudową lub modernizacją drogi rowerowej, zakup systemu rowerów publicznych/miejskich, przy czym kompletną stację rowerową (wraz z rowerami) lub cały system należy zaewidencjonować nie jako środek transportu, ale jako odrębny i niepodzielny środek trwały.

Dopuszcza się możliwość montażu oświetlenia przy drogach/ścieżkach pieszo-rowerowych, które zostały wybudowane wcześniej, o ile są one ściśle powiązane z  systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi) lub  stanowią odcinek budowanej w ramach projektu drogi/ścieżki rowerowej, składający się na element całości układu komunikacyjnego (dzięki któremu użytkownicy będą wybierać częściej transport rowerowy i zbiorowy niż indywidualny transport samochodowy).

W ramach konkursów Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Zapis ten dotyczy również Partnera projektu, który nie może wystąpić w dwóch (lub więcej) projektach w konkursie. Nie jest również możliwe, aby jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek jako Wnioskodawca, a w kolejnym wniosku, złożonym w ramach tego samego konkursu, wystąpiła w roli Partnera.

Możliwa jest etapowa realizacja projektów. Zgodnie zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 projekt nie może być zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Regulamin konkursu w pkt. III.B.2 stanowi, że dofinansowaniem nie mogą być objęte operacje, które zostały fizycznie zakończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do IZ WRPO 2014+ wniosku o  dofinansowanie. Wnioskodawca jest zobowiązany poświadczyć ten stan poprzez złożenie Oświadczenia w części VIII pkt. 16 wniosku o dofinansowanie. Ponadto, zgodnie z  Regulaminem konkursu dla Poddziałania 3.3.1 w części IV.F pkt 6, w odniesieniu do projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku, IZ WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo zweryfikowania zrealizowanej części projektu w oparciu o  obowiązujące przepisy prawa. Weryfikacja ta może się wiązać z wezwaniem Wnioskodawcy do złożenia dodatkowych dokumentów (poza wnioskiem z załącznikami), może również przybrać formę kontroli, prowadzonej w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, zgodnie z zapisami art. 22 ust. 3 i 10 Ustawy wdrożeniowej. Inwestycję można zatem przeprowadzić etapami, natomiast całość przedsięwzięcia będąca przedmiotem projektu nie może zostać ukończona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W ramach aktualnych naborów, dedykowanych drogom rowerowym i działaniom informacyjno - promocyjnym, inwestycje w inne typy przedsięwzięć z Poddziałania 3.3.1 stanowią koszt niekwalifikowalny (dotyczy to także budowy systemów ITS).

W konkursie mogą brać udział gminy wiejskie. Przedsięwzięcia, realizowane w  ramach Poddziałania 3.3.1, mogą być zlokalizowane na terenach wiejskich - pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów wskazanych w Regulaminie konkursu i dokumentacji konkursowej. Istotnym jest, aby powstała infrastruktura była ściśle powiązana z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi), dzięki któremu użytkownicy będą wybierać częściej transport rowerowy i zbiorowy niż indywidualny transport samochodowy.

Inwestycje realizowane w ramach Działania 3.3 powinny wynikać z PGN'ów bądź dokumentów równoważnych. Inwestycja wskazana w PGN winna być identyfikowalna i zgodna z projektem, a sposób jej przedstawienia nie powinien budzić wątpliwości, co do przedmiotu inwestycji wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy inwestycja wskazana we wniosku będzie wykraczać poza ramy czasowe PGN’u, Wnioskodawca będzie poproszony o pisemne wyjaśnienie zaistniałej niespójności na  etapie korekty dokumentacji aplikacyjnej i potwierdzenie, że przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu jest ujęte w PGN (lub dokumencie równoważnym).

Nabór: RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-03-31 do 2016-05-31 )

Tak. W takim przypadku Wnioskodawca, na etapie składania wniosku, zobowiązany jest do przedstawienia  umowy użyczenia/dzierżawy uprawniającej go do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z zastrzeżeniem, że okres jej obowiązywania gwarantuje zachowanie trwałości projektu.

Tak, ścieżki pieszo-rowerowe mogą stanowić jeden z  elementów projektu i być uznane za koszt kwalifikowalny  pod warunkiem, że łączą one miasta i ich obszary funkcjonalne oraz przyczyniają się do ograniczenia wielkości emisji CO2.

Podkreślić należy, że  planowane do realizacji zadanie musi wynikać z PGN, PZMM i/lub innych dokumentów strategicznych identyfikujących potrzeby, zadania oraz cele i planowane rezultaty w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Tak, istnieje taka możliwość.  Zwraca się jednak uwagę, iż w przypadku realizacji projektu przez podmioty zależne nie ma  zastosowania art. 33 Ustawy wdrożeniowej. W związku z powyższym spółka nie będzie partnerem projektu w rozumieniu przytoczonej podstawy prawnej, lecz podmiotem   współrealizującym.

Podstawę do wspólnej realizacji projektu mogą stanowić zapisy zawarte w dokumentach statutowych spółki. Istnieje także możliwość zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji projektu określającego szczegółowy zakresu prac i podziału zadań oraz rozliczeń w projekcie. 

Tak, modernizacja oświetlenia stanowiąca jeden z elementów projektu może stanowić przedmiot dofinansowania w ramach planowanego do realizacji projektu. W przypadku projektów, których elementem jest modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie jest audyt oświetleniowy. Podkreślić należy, że  planowane do realizacji zadanie musi wynikać z PGN, PZMM i/lub innych dokumentów strategicznych identyfikujących potrzeby, zadania oraz cele i planowane rezultaty w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Nie. Niekompletne wnioski nie podlegają odrzuceniu pod warunkiem ich właściwego uzupełnienia. Kompletność wniosku weryfikowana jest w oparciu o kryterium formalne, w ramach którego przysługuje Wnioskodawcy możliwość uzupełnienia złożonej dokumentacji w formie jednorazowej korekty.    

Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego do kosztów kwalifikowalnych oraz całości wydatków niekwalifikowanych planowanych do poniesienia w ramach projektu. Za dokument potwierdzający zabezpieczenie przedmiotowych środków uznaje się uchwałę budżetową lub/i WPF (w przypadku JST), umowę kredytową, promesę kredytową, lokatę bankową z jasno określonym przeznaczeniem lub inny wiarygodny dokument.

Poprzez zakończenie operacji należy rozumieć zakończenie projektu jako całości, a nie jego poszczególnych etapów. Zgodnie z art.65 ust.6 Rozporządzenia Ogólnego: Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcie z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

W ramach Poddziałania 3.3.1 jednym z możliwych do realizacji typów projektów jest budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego w tym np. zajezdni autobusowych. W sytuacji gdy budynki warsztatowe stanowią element zajezdni  autobusowej, co do zasady ich modernizacja może stanowić potencjalny przedmiot dofinansowania. Podkreślić jednak należy, iż z możliwości dofinansowania wyłączone zostały budynki służące  prowadzeniu działalności gospodarczej ( np. stacje diagnostyczne, naprawy pojazdów innych niż autobusy), w tym budynki będące przedmiotem wynajmu. 

W przypadku podejmowanych w ramach projektu działań służących poprawie jakości funkcjonowania transportu publicznego element projektu (np. budowa zintegrowanych centrów/węzłów  przesiadkowych, ścieżek rowerowych) może być realizowany na drodze wewnętrznej.  Podkreślić jednak należy, iż przedmiotowe  drogi  powinny być ogólnodostępne a ich ujęcie w ramach planowanego projektu powinno być niezbędne w celu realizacji jego założeń.

Audyt oświetleniowy wymagany jest jedynie w przypadku modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności. W przypadku budowy nowego oświetlenia ulicznego nie jest wymagany audyt oświetleniowy. 

Definicja „inwestycji początkowej” określona w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r., nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach  Poddziałaniu 3.3.1.

Alternatywne źródła napędu pojazdów mechanicznych stosowane są w celu zużycia kopalnych surowców energetycznych, a także zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Strategiczne podejście Unii do zaspokajania długoterminowych potrzeb wszystkich rodzajów transportu musi się zatem opierać na pełnym zestawie paliw alternatywnych. Komisja Europejska w komunikacie dotyczącym czystej energii dla transportu wskazała główne paliwa alternatywne takie jak: LPG, gaz ziemny, w tym biometan, LNG, CNG, GTL, energia elektryczna, biopaliwa (płynne), wodór.

Zintegrowany węzeł/centrum przesiadkowe to miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne, umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną (art.4 pkt.1, ust.27 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym).

Przystanek autobusowy „sam w sobie” nie pełni funkcji węzła/centrum przesiadkowego.

Oceniany będzie wpływ inwestycji na integrację systemu transportu publicznego z innymi środkami transportu, takimi jak: kolej, lotniska, autobusy, drogi rowerowe, inne. Preferowane będą projekty, które przyczynią się do lepszej integracji gałęzi transportu, poprawy wydolności infrastruktury, zwiększenia rangi oraz konkurencyjności transportu publicznego względem innych rodzajów transportu.

Kryteria oceny merytorycznej projektu nie odnoszą się do opisanych powyżej sytuacji. Rozwój sieci transportu publicznego powinien stanowić odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby Wnioskodawcy wynikające ze szczegółowej analizy i odpowiednio przygotowanych dokumentów planistycznych, a nie być wypadkową preferencji IZ. 

W ramach kryterium 19 ocenie podlegać będzie wiele elementów, na które składać się będzie: zakup niskoemisyjnego/efektywnego energetycznie taboru dla transportu publicznego, budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego z działaniami inwestycyjnymi, budowa systemów zarządzania i organizacji ruchu lub jego elementów, budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów, montaż efektywnego energetycznego oświetlenia ulicznego lub modernizację oświetlenia pod kątem energooszczędności, działania informacyjno-promocyjne na rzecz zachęcania mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Stacja obsługi pojazdów nie jest elementem niezbędnym do świadczenia usług transportu zbiorowego przez operatora i stanowi element jego działalności komercyjnej. Ponadto należy zauważyć, że stacja obsługi pojazdów nie została uwzględniona w typach projektów w ramach Poddziałania 3.3.1. (patrz pyt. i odp. nr 8).

Nabór: RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-09-30 do 2016-11-10 )

Tak. W takim przypadku Wnioskodawca, na etapie składania wniosku, zobowiązany jest do przedstawienia umowy użyczenia/dzierżawy uprawniającej go do dysponowania nieruchomością, w tym na cele budowlane z zastrzeżeniem, że okres jej obowiązywania gwarantuje zachowanie trwałości projektu.

Tak, ścieżki pieszo-rowerowe mogą stanowić jeden z  elementów projektu i być uznane za koszt kwalifikowalny  pod warunkiem, że łączą one miasta i ich obszary funkcjonalne oraz przyczyniają się do ograniczenia wielkości emisji CO2.

Podkreślić należy, że  planowane do realizacji zadanie musi wynikać z PGN, PZMM i/lub innych dokumentów strategicznych identyfikujących potrzeby, zadania oraz cele i zakładane rezultaty w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz całości wydatków niekwalifikowanych planowanych do poniesienia w ramach projektu. Za dokument potwierdzający zabezpieczenie przedmiotowych środków uznaje się uchwałę budżetową lub/i WPF (w przypadku JST), umowę kredytową, promesę kredytową, lokatę bankową z jasno określonym przeznaczeniem lub inny wiarygodny dokument.

Audyt oświetleniowy wymagany jest jedynie w przypadku modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności. W przypadku budowy nowego oświetlenia ulicznego nie jest wymagany audyt oświetleniowy.

W takim przypadku Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu dla OSI, może aplikować maksymalnie o kwotę, która wynika z Mandatu Terytorialnego. 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu kwalifikowalne są elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu publicznego lub nadające priorytet transportowi publicznemu, np.: buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu autobusowego (tunele, wiadukty, wydatki poza limitem mniejszości).

Ponadto kwalifikowalne są inwestycje w inne elementy drogowe (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie, bariery dźwiękochłonne, itp.), mogą być one współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu publicznego jako całości i uzasadnionych z punktu widzenia  technologicznego. W szczególności, bez wykonania ww. robót budowlanych nie jest możliwe wykonanie większości inwestycji transportu publicznego (np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz/lub inżynieryjnej i jej odbiór przez odpowiedni organ wydający zgodę na użytkowanie.

Nadmienić należy, że infrastruktura drogowa nie nadająca priorytetu transportowi publicznemu z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla nadania takiego priorytetu, ale poprawiająca jakość funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego (element uzupełniający, nie dominujący) może stanowienie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Tak. Oznakowanie pionowe i poziome może stanowić koszt kwalifikowalny
w zakresie niezbędnym do realizacji projektu. 

W przypadku realizacji projektu przez podmioty zależne nie ma  zastosowania art. 33 Ustawy wdrożeniowej. W związku z powyższym spółka nie będzie partnerem, lecz podmiotem   współrealizującym.

Podstawę do wspólnej realizacji projektu mogą stanowić zapisy zawarte
w dokumentach statutowych spółki. Istnieje także możliwość zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji projektu określającego szczegółowy zakresu prac i podziału zadań, obowiązków oraz rozliczeń przedsięwzięcia, czy wskazanie Lidera projektu. 

W przypadku podejmowanych w ramach projektu działań służących poprawie jakości funkcjonowania transportu publicznego element projektu (np. budowa zintegrowanych centrów/węzłów  przesiadkowych, ścieżek rowerowych) może być realizowany na drodze wewnętrznej.  Podkreślić jednak należy, iż przedmiotowe  drogi  powinny być ogólnodostępne a ich ujęcie w ramach planowanego projektu powinno być niezbędne w celu realizacji jego założeń.

Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze
Nabór: RPWP.03.03.02‑IZ‑00‑30‑001/17 ( od 2017-09-29 do 2017-12-14 )

W ramach konkursu nie mogą być realizowane projekty związane z budową wyłącznie nowych odcinków sieci. Dopuszczalne jest zastępowanie istniejących lokalnych źródeł ciepła poprzez przyłączenie ich do nowo wybudowanej sieci, jeżeli stanowi ona element rozbudowy i modernizacji/przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej lub/i chłodniczej). 

Typy projektów muszą wynikać z PGN lub dokumentów równoważnych w tym zakresie dla danego obszaru, przyjętego Uchwałą Rady Gminy/Miasta oraz pozytywnie zaopiniowanego przez doradcę energetycznego WFOŚiGW w Poznaniu.

Na dzień składania wniosku o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie Wnioskodawca zobowiązany jest do spełniania wymogu dla efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego  w rozumieniu art. 2 pkt 41 Dyrektywy 2012/27/UE. 

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty znajdujące się na terenie miast lub miast  i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, nieujętych w Strategii ZIT miasta wojewódzkiego.

W przedmiotowym konkursie pomoc de minimis udzielona będzie na wydatki związane  z dokumentacją przygotowawczą, nadzorami nad realizacją inwestycji oraz promocją projektu. Wnioskodawca nie ma obowiązku skorzystania z ww. pomocy, jednakże zobowiązany jest do przedłożenia w ramach dokumentacji aplikacyjnej wszystkich wymaganych Załączników (również tych obejmujących dokumentację techniczną). Po okresie realizacji inwestycji Wnioskodawca obowiązany jest również do przeprowadzenia działań w zakresie informacji i promocji projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i  wybuduj”.

Wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formule zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W tym przypadku dostarczenie do IZ WRPO 2014+ decyzji  o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych/wyciągu z projektu budowlanego/wyciągu z dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych, powinno nastąpić przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, niepełniącego funkcji sprawozdawczej.

W każdym przypadku natomiast wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć pełną dokumentację OOŚ wymaganą prawem dla danej inwestycji jak i decyzję o warunkach zabudowy / decyzję o lokalizacji inwestycji / wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
Nabór: RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 ( od 2020-06-29 do 2020-08-31 )

W ramach konkursów Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Zapis ten dotyczy również Partnera projektu, który nie może wystąpić w dwóch (lub więcej) projektach w konkursie. Nie jest również możliwe, aby jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek jako Wnioskodawca, a w kolejnym wniosku, złożonym w ramach tego samego konkursu, wystąpiła w roli Partnera.

Inwestycje realizowane w ramach Działania 3.3 powinny wynikać z PGN'ów bądź dokumentów równoważnych. Inwestycja wskazana w PGN winna być identyfikowalna i zgodna z projektem, a sposób jej przedstawienia nie powinien budzić wątpliwości, co do przedmiotu inwestycji wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy inwestycja wskazana we wniosku będzie wykraczać poza ramy czasowe PGN’u, Wnioskodawca będzie poproszony o pisemne wyjaśnienie zaistniałej niespójności na  etapie korekty dokumentacji aplikacyjnej i potwierdzenie, że przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu jest ujęte w PGN (lub dokumencie równoważnym).

Nabór: RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-02-22 do 2017-03-03 )

Co do zasady koszt myjni autobusowej (w ramach typu 8) jest kwalifikowalny pod warunkiem, że myjnia ta nie będzie służyć celom komercyjnym, a jedynie na użytek obsługi taboru. Typ 8 można realizować wyłącznie w połączeniu z typem 7 (zakup taboru). W kwestii rodzaju autobusów informujemy, że wymogiem jest spełnienie przez zakupiony tabor co najmniej normy emisji spalin Euro 6. Ponadto zakupiony tabor musi być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie informujemy, że właściwa weryfikacja projektu, w tym zasadność, wysokość kosztów nastąpi na etapie oceny strategicznej w ZIT oraz oceny formalnej i merytorycznej w IZ WRPO 2014+.

Obydwie wymienione zakresy umowy partnerstwa są aprobowane, od woli wnioskodawcy zależy który z typów będzie zastosowany. Należy jednak pamiętać, aby umowa partnerstwa była zgodna z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu. Warto zaznaczyć, że zadania i obowiązki partnerów w ramach projektu powinny być wyraźnie wskazane w zapisach umowy.

Zgodnie z Regulaminem konkursu istnieje taka możliwość:

"Projekt składany na konkurs może dotyczyć inwestycji zwiększających funkcjonalność ZWP, na którego utworzenie Wnioskodawca już uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 3.3. WRPO2014+ pod warunkiem, że jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia głównego celu Projektu P1 ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania”, jakim jest wzrost znaczenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jako formy transportu stanowiącej alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego. Obligatoryjnym elementem projektu powinna być budowa dodatkowych miejsc postojowych w istniejących przy ZWP obiektach „park&ride” lub budowa nowych obiektów „park&ride” przy istniejącym ZWP lub obiektów „park&ride” zlokalizowanych poza istniejącym ZWP ale funkcjonalnie z nim powiązanych."

Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Nabór: RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-02-22 do 2017-03-17 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (pkt. VIII ppkt 2) wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej muszą wynikać z PGN-u lub dokumentu równoważnego, pozytywnie zweryfikowanego przez doradcę energetycznego WFOŚiGW. Ponadto, wymagany jest również PZMM (lub PGN/dokument równoważny zawierający elementy PZMM lub inny dokument strategiczny, z którego wynikać będą zidentyfikowane potrzeby, zadania oraz cele i planowane rezultaty w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej). Planowane inwestycje muszą wynikać z PGN-u oraz PZMM lub innych dokumentów równoważnych/strategicznych dla realizowanego obszaru. PGN, PZMM lub inne dokumenty równoważne/strategiczne muszą być przyjęte uchwałą Rady Miasta/Gminy lub uchwałą organu stanowiącego Stowarzyszenia lub Związku, którego Miasto/Gmina jest członkiem. PGN musi być pozytywnie zaopiniowany przez doradcę energetycznego WFOŚiGW w Poznaniu.

Tak wiec również planowana ścieżka rowerowa powinna zostać ujęta w PGN lub dokument równoważny.

Tak, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (III C. Rodzaje projektów przewidzianych do wsparcia) jednym z elementów inwestycyjnych może być budowa ciągów pieszo-rowerowych, przy czym należy pamiętać, że w ramach przedmiotowego działania realizowane będą wyłącznie projekty składające się z co najmniej 2 elementów inwestycyjnych wskazanych w powyższym punkcie III C oraz elementu dotyczącego informacji i promocji. Wnioskodawcy w swoich przedsięwzięciach zobowiązani będą w inwestycjach w infrastrukturę, czy w tabor transportu publicznego uwzględnić działania „miękkie”, tj. promować korzystanie z komunikacji zbiorowej, niezmotoryzowanej lub rowerowej.

Należy go interpretować jako liczbę kursów danej linii autobusowej na zmodernizowanej linii komunikacyjnej (od punktu początkowego do punktu końcowego trasy), niezależnie od liczby przebudowanych elementów na linii komunikacyjnej, w ciągu roku.

Liczba linii autobusowych przejeżdżających przez przebudowaną linię komunikacyjną – np. 15.

Liczba kursów danej linii autobusowej w ciągu dnia na przebudowanej linii komunikacyjnej - np. 20

Liczba przebudowanych przystanków w ciągu linii komunikacyjnej – np. 10 (ale liczone jako 1 zmodernizowana trasa).

Dni robocze w roku – 270 dni

Wskaźnik = 15*20*1= 300 przewozów w ciągu dnia.

300*270 = 81 000 przewozów w ciągu roku.

Zgłoszenie robót budowlanych/ pozwolenie na budowę może być wydane na Zarząd Dróg Powiatowych jako jednostkę organizacyjną Powiatu. Zgodne jest to z zapisami Regulaminu konkursu dotyczącego Podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie (podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego - w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego)

Oba załączniki dotyczą projektu jako całości, niezależnie od tego czy realizowany jest on w partnerstwie czy nie. Tak więc powinny zostać złożone przez jednego z partnerów.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu w ramach Poddziałania 3.3.4.

O dofinansowanie w ramach Działania mogą ubiegać się podmioty, wymienione w SZOOP WRPO 2014+, Działanie 3.3. podziałanie 3.3.4, Typ beneficjenta, a więc:

 • jednostki samorządu terytorialnego z terenu AKO, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego - w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe tylko w ramach katalogu uprawnionych wnioskodawców w oparciu o porozumienie, umowę lub inny dokument równoważny.

Ponadto zgodnie z zapisami Regulaminu pkt. B Wykluczenia ogólne w ramach konkursu

(…) „Nie będą objęte wsparciem projekty podlegające wsparciu w ramach pomocy publicznej (Spełnienie warunków udzielenia pomocy publicznej będzie oceniane zgodnie ze stanem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie i w załącznikach na moment dokonywania oceny).

Zgodnie z typami projektów wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014 + dla Podziałania 3.3.4 " Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO" typami beneficjentów uprawnionymi do otrzymania wsparcia są:

 • jednostki samorządu terytorialnego z terenu AKO, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego.

Informuję, iż podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wparcie może być spółka komunalna (Spółka Akcyjna) będąca w 100% własnością Gminy.

Poddziałanie 4.1.1 Ochrona obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym
Nabór: RPWP.04.01.01‑IZ‑00‑30‑001/17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-16 )

Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Poddziałania 4.1.1 jednym z beneficjentów może być jednostka samorządu terytorialnego.

Nie. Warunkiem realizacji  projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności aktualizacji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy z Ramową Dyrektywą Wodną, jest ujęcie ich w załączniku nr 2 do Master Planu dorzecza Odry (Lista nr 1 – Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód).

Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja
Nabór: RPWP.04.01.02-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-12-30 do 2020-02-28 )

Tak, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy projekt uzyskał indywidualną pozytywną opinię inicjatywy JASPERS w zakresie zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną. W pozostałych sytuacjach, do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności aktualizacji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy z Ramową Dyrektywą Wodną, ujęcie inwestycji w załączniku nr 2 do Master Planu dorzecza Odry (Lista nr 1 – Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód) jest warunkiem obligatoryjnym dla realizacji projektów w ramach Poddziałania 4.1.2.

W ramach konkursu z Poddziałania 4.1.2 brak możliwości realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Nabór: RPWP.04.01.02-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-10-03 do 2016-10-10 )

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020 oraz Regulaminem dla Poddziałania 4.1.2 wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji, w tym:

 1. inwestycje w zakresie podpiętrzania jezior/stawów naturalnych,
 2. budowa sztucznych zbiorników wodnych,
 3. budowa piętrzeń w celu zwiększenia retencji korytowej - realizowane wyłącznie na terenie województwa.

Nie. Warunkiem realizacji  projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności aktualizacji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy z Ramową Dyrektywą Wodną, jest ujęcie ich w załączniku nr 2 do Master Planu dorzecza Odry (Lista nr 1 – Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód).

Nabór: RPWP.04.01.02-IZ-00-30-002/17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-28 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Poddziałania 4.1.2 wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji, w tym:

 1. inwestycje w zakresie podpiętrzania jezior/stawów naturalnych,
 2. budowa sztucznych zbiorników wodnych,
 3. projekty mające na celu zwiększenie retencji korytowej.

Nie. Warunkiem realizacji projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności aktualizacji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy z Ramową Dyrektywą Wodną, jest ujęcie ich w załączniku nr 2 do Master Planu dorzecza Odry (Lista nr 1 – Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód).

Poddziałanie 4.1.3 Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami
Nabór: RPWP.04.01.03-IZ-00-30-002/17 ( od 2017-12-28 do 2018-01-31 )

Obie formuły są dopuszczalne łącznie w przedmiotowym konkursie. Jednocześnie informuję, że zbiorniki retencyjne mogą znajdować się wyłącznie na terenie miejskim (poniżej 100 tys. mieszkańców) i mają służyć jedynie do zbierania wód opadowych i roztopowych.

Zgodnie z zapisami SZOOP WRPO 2014+ Poddziałanie 4.1.3 - Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami, wsparcie dedykowane jest obszarom miejskim. W ramach tego Podziałania mogą być realizowane projekty w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (zagospodarowanie wód opadowych i wody zgromadzonej w śniegu poprzez systemy zbierania, retencjonowania oraz detencjonowania (opóźnienia, spowolnienia odpływu).

Poddziałanie 4.1.4. Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
Nabór: RPWP.04.01.04-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-02-25 do 2019-04-05 )

Wymienione urządzenia stanowią koszty kwalifikowalne projektu w bieżącym konkursie dla Poddziałania 4.1.4. Ponadto ostateczna weryfikacja kwalifikowalności kosztów odbywa się na etapie oceny kompletnej dokumentacji aplikacyjnej złożonej przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem zapisów dokumentacji konkursowej oraz załącznika do umowy o dofinansowanie projektu/porozumienia/uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu dla Poddziałania 4.1.4 w celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Ponadto należy pamiętać, że ramach konkursu partnerstwo może być zawiązane jedynie z podmiotem, który wpisuje się w katalog Beneficjentów przewidzianych dla Poddziałania 4.1.4.

W przypadku gdy Miasto/Gmina planuje zawiązać porozumienie/umowę o partnerstwie z JST nie ma obowiązku wyboru Partnera projektu na podstawie PZP.

Nabór: RPWP.04.01.04-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-12-28 do 2018-01-31 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią III.D, pkt. 3, lit. g – podatek VAT będzie mógł być kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie miał prawnej możliwości jego odzyskania (nabyte aktywa oraz wybudowana infrastruktura nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT), a także nabyte aktywa oraz wybudowana infrastruktura nie będą udostępnione innym podmiotom do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Lista załączników obligatoryjnych do wniosku umieszczona jest w części IX formularza wniosku. Kosztorys nie jest wymagany do załączenia do dokumentacji projektowej, zatem nie ma obowiązku przedkładania go wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Na etapie oceny (formalnej i merytorycznej) projektu Wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Zabezpieczeniem ww. środków może być uchwała budżetowa lub/i WPF (w przypadku JST), umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania umowy/porozumienia/podjęcia uchwały z zobowiązaniem. W przypadku utraty ważności/wygaśnięcia zabezpieczenia, na etapie podpisywania umowy/porozumienia/podejmowania uchwały z zobowiązaniem, Wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. zabezpieczenia środków. W przypadku zabezpieczenia w formie uchwały budżetowej lub WPF, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania bezpośredniego adresu internetowego strony, na której dostępny jest obowiązujący dokument z podaniem np. numeru uchwały oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje się inwestycja, na którą zostały zabezpieczone środki lub dostarczenia wersji papierowej przedmiotowego dokumentu. Dokument będzie podlegał ponownej weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Nabór: RPWP.04.01.04-IZ-00-30-002/17 ( od 2017-12-28 do 2018-01-31 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią III.D, pkt. 3, lit. g – podatek VAT będzie mógł być kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie miał prawnej możliwości jego odzyskania (nabyte aktywa oraz wybudowana infrastruktura nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT), a także nabyte aktywa oraz wybudowana infrastruktura nie będą udostępnione innym podmiotom do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Lista załączników obligatoryjnych do wniosku umieszczona jest w części IX formularza wniosku. Kosztorys nie jest wymagany do załączenia do dokumentacji projektowej, zatem nie ma obowiązku przedkładania go wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Na etapie oceny (formalnej i merytorycznej) projektu Wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Zabezpieczeniem ww. środków może być uchwała budżetowa lub/i WPF (w przypadku JST), umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania umowy/porozumienia/podjęcia uchwały z zobowiązaniem. W przypadku utraty ważności/wygaśnięcia zabezpieczenia, na etapie podpisywania umowy/porozumienia/podejmowania uchwały z zobowiązaniem, Wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. zabezpieczenia środków. W przypadku zabezpieczenia w formie uchwały budżetowej lub WPF, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania bezpośredniego adresu internetowego strony, na której dostępny jest obowiązujący dokument z podaniem np. numeru uchwały oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje się inwestycja, na którą zostały zabezpieczone środki lub dostarczenia wersji papierowej przedmiotowego dokumentu. Dokument będzie podlegał ponownej weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii
Nabór: RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-12-08 do 2015-12-16 )

Tak, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ pkt.7 jednym z beneficjentów może być jednostka samorządu terytorialnego.

Tak, JST - gmina może składać wniosek w ramach Poddziałania 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii - na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.

Nie ma przeciwwskazań, by złożony wniosek dotyczył przedsięwzięcia, który obejmowałby nabycie samochodów ratowniczo-gaśniczych przez kilka JST - gmin, dla podległych im OSP. Należy wskazać, że jedna z gmin powinna być podmiotem wiodącym, tzw. liderem.

W ramach kryterium merytorycznego nr 11 „Zasięg oddziaływania projektu” ocena odbywać się będzie na podstawie informacji przedstawionych w Studium Wykonalności w pkt. III.1 „Zasięg oddziaływania projektu”.  Wnioskodawca w tym punkcie wskazuje powiat/y, obszar na który będzie oddziaływał projekt. Przedstawione dane, w tym punkcie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz. U. z 1998 r. Nr 94, poz. 598 ze zm.). 

Poddziałania 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących
Nabór: RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/18 ( od 2018-09-17 do 2018-12-14 )

Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji projektu najpóźniej w terminie 3 miesięcy od określonego we wniosku terminu rozpoczęcia realizacji projektu, natomiast zakończenie realizacji projektu następuje nie później niż do 30 czerwca 2021 r.

Przy sporządzaniu Harmonogramu realizacji projektu należy uwzględnić zasady udzielania zamówień publicznych wynikające z umowy, w szczególności obowiązek publikacji zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności. Obowiązek publikacji w Bazie Konkurencyjności dotyczy zamówień o wartości szacunkowej powyżej 50 000 PLN.

Po podpisaniu umowy, na pisemny wniosek Beneficjenta, termin rozpoczęcia/zakończenia realizacji projektu może ulec zmianie po uzyskaniu pisemnej zgody IZ WRPO 2014+ (w uzasadnionych przypadkach).

Zgodnie z Regulaminem konkursu umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności powinna zawierać:

 1. charakter i czas trwania zobowiązania do świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym,
 2. przedsiębiorstwa i terytoria, których dotyczy zobowiązanie,
 3. rodzaj wszystkich wyłącznych lub specjalnych praw przyznanych przedsiębiorstwu,
 4. mechanizm rekompensaty oraz wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądu rekompensaty,
 5. reguły dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensaty.

Ww. akt powinien również zawierać odniesienie do Decyzji KE 2012/21/UE.

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz Wytycznymi odpadowymi Rozdziałem 7, pkt 97) - W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym nie została jeszcze zawarta, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. dokument odzwierciedlający podstawowe założenia umowy zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – gdy dokonano już we właściwym trybie wyboru operatora, albo
 2. harmonogram działań związanych z procedurą wyboru operatora oraz dokument odzwierciedlający podstawowe założenia planowanej umowy – gdy gmina nie dokonała jeszcze wyboru operatora we właściwym trybie.

Po zawarciu umowy należy ją załączyć do wniosku o dofinansowanie lub przekazać przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub najpóźniej dostarczyć przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, niepełniącej funkcji sprawozdawczej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią III.D, pkt 4 – zakup środków transportu jest kosztem niekwalifikowalnym.

Nabór: RPWP.04.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 ( od 2017-09-29 do 2018-01-05 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.04.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż:

 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020,
 • dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Wytycznymi w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminnym w gospodarce odpadami komunalnymi

i/lub zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Ponadto, podkreśla się, iż minimalna wartość kosztów całkowitych projektu powinna wynosić 200 000,00 PLN. Dodatkowo w odniesieniu do projektów dotyczących PSZOK, do dofinansowania kwalifikowały się będą projekty o wartości do 2 000 000,00 PLN kosztów kwalifikowalnych oraz obsługujące do 20 tys. mieszkańców. Pozostałe projekty dot. PSZOK będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach POIiŚ.

Zgodnie z wzorem Umowy o dofinansowanie Projektu za termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia należy rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego bezusterkowego protokołu odbioru lub datę później uzyskanego / wystawionego dokumentu (należy przez to rozumieć decyzje, pozwolenia, dokumenty OT i inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów), który Beneficjent jest zobowiązany uzyskać w ramach realizowanego Projektu lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu.

Podkreśla się również, że zgodnie z Regulaminem konkursu częścią VII - Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji projektu najpóźniej w terminie 3 miesięcy od określonego we wniosku terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Preferowany termin zakończenia realizacji projektu do: 2018 roku, natomiast ostateczny termin zakończenia realizacji projektu nie później niż do: 30.06.2020 roku.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę (osobę wskazaną w części 2.5 wniosku o dofinansowanie) lub osobę upoważnioną. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii oznacza złożenie podpisu wraz z pieczęcią imienną (lub czytelne imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia) na każdej stronie dokumentu z zapisem, „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub podpis wraz z pieczęcią imienną na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...”. Wszystkie strony tak potwierdzonego dokumentu muszą być ponumerowane i przedstawione w sposób wskazujący na integralność dokumentu (np. zszyte). Ponadto, do podpisywania i parafowania dokumentów zaleca się stosowanie niebieskiego tuszu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią VIII, pkt 5 Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych.

Zabezpieczeniem ww. środków może być uchwała budżetowa lub/i WPF (w przypadku JST), umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania Umowy. W przypadku utraty ważności/wygaśnięcia zabezpieczenia, na etapie podpisania Umowy Wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie zabezpieczenia na realizację projektu (na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych). Dokument będzie podlegał ponownej weryfikacji.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.04.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Poddziałania 4.2.1 oraz Wytycznymi w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminnym w gospodarce odpadami komunalnymi (Wytyczne odpadowe) Rozdziałem 7, pkt 97) - W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym nie została jeszcze zawarta, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. dokument odzwierciedlający podstawowe założenia umowy zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – gdy dokonano już we właściwym trybie wyboru operatora, albo
 2. harmonogram działań związanych z procedurą wyboru operatora oraz dokument odzwierciedlający podstawowe założenia planowanej umowy – gdy gmina nie dokonała jeszcze wyboru operatora we właściwym trybie.

Po zawarciu umowy należy do złożonego wniosku dołączyć jej egzemplarz.

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią III.D, pkt 5 – podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Zgodnie z punktem III.B.2.h Regulaminu konkursu nr RPWP.04.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dofinansowaniem w ramach konkursu nie mogą być objęte kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi, realizowane w regionach gospodarki odpadami, w których uwzględniono komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (będą realizowane z poziomu krajowego).

Powyższy zapis oznacza, że w przedmiotowym konkursie mogą być realizowane projekty w regionach gospodarki odpadami, w których nie uwzględniono komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów. Warunek ten nie ma jednak zastosowania dla projektów dotyczących wyłącznie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadami (PSZOK).

W przypadku projektów dotyczących PSZOK obowiązuje demarkacja kwotowa i liczby obsługiwanych mieszkańców, tj.: do dofinansowania kwalifikować się będą projekty o wartości do 2 000 000,00 PLN kosztów kwalifikowalnych oraz obsługujące do 20 tys. mieszkańców.

Regionami gospodarki odpadami, w których funkcjonuje lub planowana jest instalacja termicznego przekształcania odpadów są: region I, region II, region VIII, zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym.

Projekty składane przez PSZOK będą oceniane tymi samymi kryteriami co projekty złożone przez innych wnioskodawców. Kryteria oceny merytorycznej zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący w 2015 r., wcześniej były poddawane konsultacjom społecznym. Na chwilę obecną nie ma możliwości zmiany kryteriów, a wszystkie rodzaje projektów uczestniczące w konkursie będą weryfikowane w oparciu o wszystkie przyjęte kryteria (bez wyłączeń).

Zgodnie z punktem III.C.5 Regulaminu konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące selektywnej zbiórki pięciu strumieni odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Oznacza to, że gmina na moment złożenia wniosku o dofinansowanie winna mieć wdrożone zapisy niniejszego Rozporządzenia.

Kosztem kwalifikowalnym może być zakup pojemników przy budynkach użyteczności publicznej do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup pojemników wyposażających PSZOK.

Natomiast zakup pojemników przy budynkach wielorodzinnych, czy domach jednorodzinnych jest kosztem niekwalifikowalnym.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z punktem III.C.5 Regulaminu konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące selektywnej zbiórki pięciu strumieni odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Poddziałanie 4.2.2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Nabór: RPWP.04.02.02-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-05-31 do 2019-08-09 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu w części III.D, pkt 5 – podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

W ramach konkursu Nr RPWP.04.02.02-IZ.00-30-001/19 przewiduje się realizację projektów dotyczących usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania dopuszcza się demontaż, odbiór i transport wyrobów azbestowych na składowisko odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia, jak również możliwy jest sam odbiór i transport azbestu w celu unieszkodliwienia. Jednocześnie podkreśla się, że integralnym elementem każdego projektu muszą być działania informacyjno-edukacyjne w zakresie zwiększenia świadomości mieszkańców na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest i prawidłowego postępowania z odpadami.

Beneficjentem ostatecznym może być każdy odbiorca działań ujętych w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, których współfinansowanie zapewnia się w ramach realizacji projektu. Natomiast, Beneficjentem projektu mogą być podmioty wskazane w punkcie III.A.1 Regulaminu konkursu, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin.

Podkreśla się jednocześnie, że w przypadku, gdy Beneficjentem ostatecznym projektu będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą, udzielenie wsparcia w związku z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest będzie wiązało się z udzieleniem mu pomocy de minimis przez Beneficjenta projektu.

W celu realizacji zadań w ramach projektu związanych z wyborem podmiotów nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP oraz zasady konkurencyjności. Wybór podmiotu usuwającego i unieszkodliwiającego wyroby zawierające azbest dokonany zostanie przez Beneficjenta ostatecznego. W przypadku, gdy Beneficjent projektu sam przeprowadzi wybór wykonawcy usługi usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, nie będzie możliwe rozliczenie projektu z zastosowaniem stawek jednostkowych, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy.

Nabór: RPWP.04.02.02-IZ.00-30-002/19 ( od 2019-05-31 do 2019-08-09 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu w części III.D, pkt 4 – podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

W ramach konkursu Nr RPWP.04.02.02-IZ.00-30-002/19 przewiduje się realizacje projektów dotyczących wyłącznie infrastruktury do zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz projektów łączących powyższy komponent wraz z działaniami mającymi na celu usuwanie i unieszkodliwiane wyrobów zawierających azbest (oba komponenty łącznie). Biorąc pod uwagę, iż na wielu nieruchomościach/posesjach zalega zdemontowany w latach poprzednich eternit bądź inne wyroby azbestowe, dopuszcza się ograniczenie zakresu rzeczowego do zadań związanych jedynie z odbiorem i transportem odpadów na wyznaczone do tego celu składowiska.

Integralnym elementem każdego projektu muszą być działania informacyjno-edukacyjne w zakresie zwiększenia świadomości mieszkańców na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest i prawidłowego postępowania z odpadami.

Beneficjentem ostatecznym może być każdy odbiorca działań ujętych w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, których współfinansowanie zapewnia się w ramach realizacji projektu. Natomiast, Beneficjentem projektu mogą być podmioty wskazane w punkcie III.A.1 Regulaminu konkursu, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin.

Podkreśla się jednocześnie, że w przypadku, gdy Beneficjentem ostatecznym projektu będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą, udzielenie wsparcia w związku z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest będzie wiązało się z udzieleniem mu pomocy de minimis przez Beneficjenta projektu.

Wybór podmiotu usuwającego i unieszkodliwiającego wyroby zawierające azbest dokonany zostanie przez Wnioskodawcę/Beneficjenta, który zobowiązany jest do wyboru wykonawcy zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Nabór: RPWP.04.02.02-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-16 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią III.D, pkt 4 – podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Zgodnie z Regulaminem konkursu warunkiem wsparcia inwestycji będzie posiadanie przez jst i/lub ich związki programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu, część IV.B pkt 3 oprócz formy papierowej wymagane jest złożenie również wersji elektronicznej przedmiotowego programu na nośniku (jedna płyta CD lub DVD) jako plik w formacie doc/docx/PDF.

Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji projektu najpóźniej w terminie 3 miesięcy od określonego we wniosku terminu rozpoczęcia realizacji projektu, natomiast zakończenie realizacji projektu następuje nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa
Nabór: RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 ( od 2018-12-28 do 2019-02-28 )

W ramach oceny warunku formalnego „Kompletność wniosku i załączników” istnieje możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny formalnej. W związku z powyższym w trakcie weryfikacji formalnej można skorygować/uzupełnić dokumentację aplikacyjną w oparciu o otrzymane wezwanie o uzupełnienie lub poprawę projektu. 

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest zabezpieczyć środki na realizację projektu w wysokości wkładu własnego i całości wydatków niekwalifikowalnych, przedkładając stosowne oświadczenie zamieszczone na stronie konkursu wraz z dokumentem poświadczającym posiadanie zabezpieczonego wkładu. Dokumentem tym może być np. WPF i/lub uchwała budżetowa (w przypadku JST), umowa/promesa kredytowa lub lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inny wiarygodny dokument.

Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania umowy. W przypadku utraty ważności/wygaśnięcia zabezpieczenia, na etapie podpisywania umowy, Wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. zabezpieczenia środków. W przypadku zabezpieczenia złożonego w formie uchwały budżetowej lub WPF, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wskazania bezpośredniego adresu internetowego strony, na której dostępny jest obowiązujący dokument z podaniem np. numeru uchwały oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje się inwestycja, na którą zostały zabezpieczone środki lub dostarczenia wersji papierowej przedmiotowego dokumentu. Dokument będzie podlegał ponownej weryfikacji.

Dokumenty mogą mieć datę późniejszą niż dzień złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie, ale ich data nie może być późniejsza niż dzień złożenia korekty/uzupełnienia projektu. W związku z powyższym dokumenty powinny być złożone nie później niż w terminie wyznaczonym w piśmie dot. korekty/uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej.

W ramach konkursu wsparciem będą objęte projekty wskazane w obowiązującej AKPOŚK oraz Master Planie oraz realizowane na potrzeby aglomeracji. Zadania inwestycyjne zlokalizowane poza aglomeracją, bądź realizowane na potrzeby inne niż związane z funkcjonowaniem aglomeracji, nie mogą być przedmiotem wsparcia.

Zadania dotyczące budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane tylko i wyłącznie przy równoległej budowie na danym obszarze sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, obliczając długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej należy podać łączną długość wybudowanego w ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz z przyłączami, którymi odprowadzane są ścieki.

Nabór: RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-31 )

W ramach WRPO 2014+ dofinansowane mogą być projekty, dla których:

 1. Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi co najmniej 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zmniejszyła się i wynosi mniej niż 10 000 RLM;
 2. Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zwiększyła się i wynosi więcej niż 10 000 RLM (w takich sytuacjach zgodnie z zapisami dyrektywy ściekowej wszelkie inwestycje w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM będą musiały zapewnić oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach);
 3. Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000 i zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji również wynosi mniej niż 10 000 RLM.

Tak, możliwa jest realizacja w ramach jednego projektu przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie kilku aglomeracji, pod warunkiem, że wszystkie aglomeracje będą spełniały wymogi określone w SzOOP WRPO 2014+ i dokumentacji konkursowej.

W ramach oceny kryterium „Kompletność wniosku i załączników” istnieje możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny formalnej. W związku z powyższym w trakcie weryfikacji formalnej można skorygować/uzupełnić dokumentację aplikacyjną w oparciu o otrzymane pismo z prośbą o korektę/uzupełnienie.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest zabezpieczyć środki na realizację projektu w wysokości wkładu własnego i całości wydatków niekwalifikowalnych, przedkładając stosowne oświadczenie zamieszczone na stronie konkursu wraz z dokumentem poświadczającym posiadanie zabezpieczonego wkładu. Dokumentem tym może być np. WPF i/lub uchwała budżetowa, promesa kredytowa lub lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inny wiarygodny dokument.

Koszt odtworzenia nawierzchni wynikający z prac budowlanych związanych z realizacją projektu stanowi koszt kwalifikowalny.

W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i  wybuduj”. W takim przypadku wymaga się, aby kontrakt (umowa) z wykonawcą obejmował:

 • sporządzenie dokumentacji technicznej (budowlanej) niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych/ innych decyzji umożliwiających rozpoczęcie inwestycji, jak również
 • realizację samej inwestycji.

Wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formule zobowiązany jest do przedłożenia wraz z  dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1129 ze zmianami). Zwracamy uwagę, że w przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, należy dołączyć również w szczególności decyzję o warunkach zabudowy/decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania – jeśli jest wymagana.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku realizacji projektu w ww. trybie, jednym z warunków złożenia wniosku o płatność jest wcześniejsze przekazanie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji, to jest pozwolenia  na budowę/ zgłoszenia wraz z dokumentacją budowlaną oraz pozytywna weryfikacja przekazanych dokumentów przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

Dokumenty mogą mieć datę późniejszą niż dzień złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie, ale ich data nie może być późniejsza niż dzień złożenia korekty/uzupełnienia wniosku. W związku z powyższym dokumenty powinny być złożone nie później niż w terminie wyznaczonym w piśmie dot. korekty/uzupełnienia wniosku.

W ramach Poddziałania 4.3.1 VAT stanowi koszt niekwalifikowalny projektu. Nie jest wymagane załączanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego status płatnika podatku VAT.

W ramach Poddziałania 4.3.1 kwalifikowalne są koszty związane z realizacją projektów wskazanych w części III.C Regulaminu konkursu i SzOOP WRPO 2014+. Koszty dotyczące podniesienia efektywności energetycznej budynku (docieplenie przegród zewnętrznych) stanowią koszt niekwalifikowalny projektu.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, obliczając długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej należy podać łączną długość wybudowanego w ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz z przyłączami, którymi odprowadzane są ścieki.

Nabór: RPWP.04.03.01-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-31 )

W ramach WRPO 2014+ dofinansowane mogą być projekty, dla których:

 1. Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi co najmniej 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zmniejszyła się i wynosi mniej niż 10 000 RLM;
 2. Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zwiększyła się i wynosi więcej niż 10 000 RLM (w takich sytuacjach zgodnie z zapisami dyrektywy ściekowej wszelkie inwestycje w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM będą musiały zapewnić oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach);
 3. Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000 i zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji również wynosi mniej niż 10 000 RLM.

Tak, możliwa jest realizacja w ramach jednego projektu przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie kilku aglomeracji, pod warunkiem, że wszystkie aglomeracje będą spełniały wymogi określone w SzOOP WRPO 2014+ i dokumentacji konkursowej.

W ramach oceny kryterium „Kompletność wniosku i załączników” istnieje możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny formalnej. W związku z powyższym w trakcie weryfikacji formalnej można skorygować/uzupełnić dokumentację aplikacyjną w oparciu o otrzymane pismo z prośbą o korektę/uzupełnienie.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest zabezpieczyć środki na realizację projektu w wysokości wkładu własnego i całości wydatków niekwalifikowalnych, przedkładając stosowne oświadczenie zamieszczone na stronie konkursu wraz z dokumentem poświadczającym posiadanie zabezpieczonego wkładu. Dokumentem tym może być np. WPF i/lub uchwała budżetowa, promesa kredytowa lub lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inny wiarygodny dokument.

Koszt odtworzenia nawierzchni wynikający z prac budowlanych związanych z realizacją projektu stanowi koszt kwalifikowalny.

W ramach Poddziałania 4.3.1 kwalifikowalne są koszty związane z realizacją projektów wskazanych w części III.C Regulaminu konkursu i SzOOP WRPO 2014+. Koszty dotyczące podniesienia efektywności energetycznej budynku (docieplenie przegród zewnętrznych) stanowią koszt niekwalifikowalny projektu.

W takim przypadku, Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu dla OSI, może aplikować maksymalnie o kwotę, która wynika z Mandatu Terytorialnego.

W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i  wybuduj”. W takim przypadku wymaga się, aby kontrakt (umowa) z wykonawcą obejmował:

 • sporządzenie dokumentacji technicznej (budowlanej) niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych/ innych decyzji umożliwiających rozpoczęcie inwestycji, jak również
 • realizację samej inwestycji.

Wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formule zobowiązany jest do przedłożenia wraz z  dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1129 ze zmianami). Zwracamy uwagę, że w przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, należy dołączyć również w szczególności decyzję o warunkach zabudowy/decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania – jeśli jest wymagana.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku realizacji projektu w ww. trybie, jednym z warunków złożenia wniosku o płatność jest wcześniejsze przekazanie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji, to jest pozwolenia  na budowę/ zgłoszenia wraz z dokumentacją budowlaną oraz pozytywna weryfikacja przekazanych dokumentów przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

Dokumenty mogą mieć datę późniejszą niż dzień złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie, ale ich data nie może być późniejsza niż dzień złożenia korekty/uzupełnienia wniosku. W związku z powyższym dokumenty powinny być złożone nie później niż w terminie wyznaczonym w piśmie dot. korekty/uzupełnienia wniosku.

W ramach Poddziałania 4.3.1 VAT stanowi koszt niekwalifikowalny projektu. Nie jest wymagane załączanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego status płatnika podatku VAT.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, obliczając długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej należy podać łączną długość wybudowanego w ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz z przyłączami, którymi odprowadzane są ścieki.

Nabór: RPWP.04.03.01-IZ-00-30-002/17 ( od 2017-09-29 do 2017-11-20 )

W ramach oceny kryterium „Kompletność wniosku i załączników” istnieje możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny formalnej. W związku z powyższym w trakcie weryfikacji formalnej można skorygować/uzupełnić dokumentację aplikacyjną w oparciu o otrzymane pismo z prośbą o korektę/uzupełnienie. 

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest zabezpieczyć środki na realizację projektu w wysokości wkładu własnego i całości wydatków niekwalifikowalnych, przedkładając stosowne oświadczenie zamieszczone na stronie konkursu wraz z dokumentem poświadczającym posiadanie zabezpieczonego wkładu. Dokumentem tym może być np. WPF i/lub uchwała budżetowa, promesa kredytowa lub lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inny wiarygodny dokument.

W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i  wybuduj”. W takim przypadku wymaga się, aby kontrakt (umowa) z wykonawcą obejmował:

 • sporządzenie dokumentacji technicznej (budowlanej) niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych/ innych decyzji umożliwiających rozpoczęcie inwestycji, jak również
 • realizację samej inwestycji.

Wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formule zobowiązany jest do przedłożenia wraz z  dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1129). Zwracamy uwagę, że w przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, należy dołączyć również w szczególności decyzję o warunkach zabudowy/decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania – jeśli jest wymagana.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku realizacji projektu w ww. trybie, jednym z warunków złożenia wniosku o płatność jest wcześniejsze przekazanie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji, to jest pozwolenia  na budowę/ zgłoszenia wraz z dokumentacją budowlaną oraz pozytywna weryfikacja przekazanych dokumentów przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

Dokumenty mogą mieć datę późniejszą niż dzień złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie, ale ich data nie może być późniejsza niż dzień złożenia korekty/uzupełnienia wniosku. W związku z powyższym dokumenty powinny być złożone nie później niż w terminie wyznaczonym w piśmie dot. korekty/uzupełnienia wniosku.

W ramach Poddziałania 4.3.1 VAT stanowi koszt niekwalifikowalny projektu. Nie jest wymagane załączanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego status płatnika podatku VAT.

W ramach projektu kwalifikowalnymi są wyłącznie wydatki wynikające z zapisów obowiązującej AKPOŚK oraz Master Planu realizowane na potrzeby aglomeracji. Zadania inwestycyjne zlokalizowane poza aglomeracją, bądź realizowane na potrzeby inne niż związane z funkcjonowaniem aglomeracji, nie mogą być przedmiotem wsparcia. 

Zadania dotyczące budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane tylko i wyłącznie przy równoległej budowie na danym obszarze sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie informuję, że koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji.

Zakup mini ładowarki nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu dla Poddziałania 4.3.1.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, obliczając długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej należy podać łączną długość wybudowanego w ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz z przyłączami, którymi odprowadzane są ścieki.

Poddziałanie 4.3.2. Gospodarka wodno – ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Nabór: RPWP.04.03.02 IZ 00 30 001/17 ( od 2017-10-02 do 2017-10-13 )

Nie. W ramach ogłoszonego konkursu nie ma możliwości wsparcia inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu pkt. C. Rodzaje projektów przewidzianych do wsparcia.

„1.        W celu wypełniania wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG wsparcie dotyczyć będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM  ujętych w obowiązującej AKPOŚK oraz wynikających z Master Planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:

a)         budowy, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

b)         wsparciu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu pkt. C. Rodzaje projektów przewidzianych do wsparcia.

„1.         W celu wypełniania wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG wsparcie dotyczyć będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM  ujętych w obowiązującej AKPOŚK oraz wynikających z Master Planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:

a)         budowy, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

b)         wsparciu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.

3. Dofinansowaniem mogą być objęte projekty zlokalizowane w aglomeracjach, których obszary i granice zostały wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 995) w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oraz ujęte w obowiązującej AKPOŚK. W ramach projektu nie może być wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne nieujęte w obowiązującej aktualizacji KPOŚK”.

W związku z powyższym ujęcie inwestycji w V KPOŚK jest warunkiem niezbędnym, by otrzymać dofinasowanie w ramach przedmiotowego konkursu. 

W ramach Podziałania ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno –ściekowa w ramach Poddziałania 4.3.2. Gospodarka wodno – ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO w ramach kryterium „kompletność wniosku o dofinasowanie: istnieje możliwość  jednorazowej  korekty na etapie oceny formalnej.
W związku z powyższym w trakcie weryfikacji formalnej można skorygować/uzupełnić dokumentację aplikacyjną w oparciu o otrzymane pismo z prośbą o korektę/uzupełnienie.

Ponadto zaznaczam, iż konieczność przedłożenia pozwalania na budowę uwarunkowana jest sposobem realizacji inwestycji czyli czy inwestycja realizowana jest w formule PFU, w tym wypadku konieczność przedłożenia pozwalania na budowę niezbędna jest dopiero na etapie podpisania umowy w pozostałych przypadkach przedłożenie pozwolenia na budowę wymagane jest na etapie formalnej korekty wniosku o dofinansowanie.  

Jak wskazują zapisy Studium wykonalności - Zgodność zakresu rzeczowego inwestycji z IV AKPOŚK – w przypadku jej obowiązywania.

W związku z przyjęciem V KPOŚK rekomendujemy nie wypełnianie zapisów dotyczących tylko IV KPOŚK, zaś pozostałe punkty rozdziału uzupełniać normalnie.  

 

Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu
Nabór: RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18 ( od 2018-06-30 do 2018-08-31 )

Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie musi wpisywać się w typ projektu przewidziany do wsparcia w ramach Poddziałania 4.4.1 , tj. przeprowadzenie prac adaptacyjnych, remontowych, budowlanych i modernizacyjnych w celu przygotowania sal do pełnienia funkcji kinowych. W związku z powyższym sam remont sali nie będzie wpisywał się w typ projektu wskazany w Regulaminie konkursu. Jednym z elementów takiego przedsięwzięcia oprócz dostosowania pomieszczeń, powinien być także zakup kinowego sprzętu multimedialnego tak, aby projekt w pełni przygotowywał infrastrukturę do pełnienia funkcji małego kina społecznościowego.

Zgodnie z Regulaminem, w ramach konkursu partnerstwo może być zawiązane jedynie z podmiotem posiadającym osobowość prawną, wpisującym się w katalog Beneficjentów przewidzianych dla Poddziałania 4.4.1.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wypłata środków w formie zaliczek nie jest możliwa w ramach niniejszego naboru. Dofinansowanie może być przekazane wyłącznie jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Nabór: RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19 ( od 2019-07-29 do 2019-08-14 )

Dla projektów objętych pomocą publiczną zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020. Zgodnie z Regulaminem Konkursu Nr RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19 (pkt. III.E) w przypadku założenia, że projekt będzie objęty pomocą publiczną a wysokość wsparcia nie przekroczy 2 mln EUR wartość dofinansowania należy ustalić wykorzystując jedną z dwóch metod:

 • Zgodnie z art. 53 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014 w przypadku pomocy inwestycyjnej kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz. Zysk operacyjny oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią.
 • Zgodnie z art. 53 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014 w przypadku pomocy nieprzekraczającej 2 mln EUR, jako alternatywę do zastosowania omówionej powyżej metody, maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Wartość dofinansowania należy ustalić zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych, odnosząc się do sprecyzowanej tam kwalifikowalności kosztów oraz intensywności dofinansowania.

Przy założeniu że Wnioskodawca chciałby skorzystać z premii rewitalizacyjnej, projekt musiałby być projektem nieobjętym pomocą publiczną oraz nie może generować dochodu. Należy również pamiętać, że przedsięwzięcie musi być ujęte w aktualnym Programie rewitalizacji dla danego obszaru.

Można złożyć to samo zaświadczenie jeżeli: ww. zaświadczenie jest nadal aktualne/ lub bezterminowe oraz tytuł projektu jest tożsamy z tytułem składanego obecnie wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie należy pamiętać, że te same prace budowlane w ramach poprzedniego naboru musiałyby być kosztami niekwalifikowalnymi.

Nabór: RPWP.04.04.01-IZ-00-30-0012/16 ( od 2016-12-30 do 2017-01-27 )

Generalnie Wnioskodawca powinien zaprezentować swoją ofertę programową w powiązaniu z realizowanym projektem. Jednak we wskazanym przez Państwa przypadku najważniejsza będzie strategia/plan działania operatora czyli Muzeum. Gmina ma zapewne opracowane plany działań m.in. w obszarze kultury w gminie. Dlatego warto  jest je zaprezentować oczywiście tylko w nawiązaniu do jednostki organizacyjnej gminy jaką jest Muzeum. Zapewne da to oceniającym pełny obraz działań podejmowanych celem poszerzenia oferty kulturalnej lub zwiększenia jej atrakcyjności. Warto dołączyć posiadane plany/strategie jako załącznik do wniosku, a w studium wykonalności w punkcie VII  „Analiza specyficzna dla sektora” ppkt. „Strategia rozwoju instytucji lub program działania…. „ opisać zgodnie ze wskazanym sposobem.

W tym układzie „powiązań” wykazanym we wniosku o dofinansowanie jeśli Muzeum jest jednostką organizacyjną Gminy to może być operatorem projektu, o którym mowa w części VIII studium wykonalności zapewniającym dalszą eksploatację w ramach projektu, co musi przekładać się na odpowiednio zaprezentowane sprawozdania finansowe.

W ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.1 wsparciem mogą zostać objęte projekty ujęte w rejestrze zabytków, będące pod nadzorem konserwatora zabytków.

Tak, promesa wystawiona przez WFOŚiGW na konkretne przedsięwzięcie będące przedmiotem realizacji projektu, może stanowić zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu (np. promesa kredytowa, lokata bankowa) muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania Umowy o dofinansowanie Projektu. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku części umarzalnej pożyczki - inne dodatkowe środki publiczne pozyskane na realizację projektu, które zostaną zaangażowane w jego realizację mogą zmniejszyć poziom dofinansowania projektu w ramach WRPO 2014+. Ponadto należy zapoznać się z warunkami udzielania wskazanej promesy, czy w żaden sposób szczegółowe regulacje jej przyznawania nie kłócą się z zasadami wsparcia WRPO na lata 2014-2020.

Nie, tego typu obiekty nie mogą być dofinansowane w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 4.4.1. W przedmiotowym obszarze mogą być jedynie wsparte typy projektów wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+, przyczyniające się m.in. do poprawy dostępu do kultury.

Wnioskodawców w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.1 WRPO 2014+ nie będzie dotyczyło kryterium formalne nr 5.

Pozwolenie na budowę należy dołączyć do pierwotnej wersji dokumentacji projektowej. W sytuacji braku któregoś z obowiązkowych załączników istnieje możliwość ich uzupełnienia w ramach jednorazowej korekty. W przypadku realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” decyzję o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych/wyciągu z projektu budowlanego/wyciągu z dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych, dostarczyć należy przed pierwszym wnioskiem o płatność, niepełniącym funkcji sprawozdawczej. Natomiast na etapie aplikowania, do wniosku dołączyć należy w miejsce wskazanych dokumentów Program Funkcjonalno-Użytkowy. Szczegółowe informacje na temat formuły „zaprojektuj i wybuduj” zawarte są w Regulaminie konkursu część VII, pkt.11.

Tak, wymiana ogrzewania może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie jeżeli jest niezbędnym jego elementem służącym do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, właściwych dla Poddziałania 4.4.1.

Tak, gmina może być wnioskodawcą, zgodnie z Regulaminem konkursu dla Poddziałania 4.4.1, Wnioskodawca powinien dysponować nieruchomością na okres realizacji i trwałości projektu. 

Jako źródło finansowania przedsięwzięcia w ramach dywersyfikacji należy zaliczyć pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, mogą to być m.in. dotacje z budżetu państwa,  środki pieniężne pochodzące z sektora prywatnego (sponsoring, anioły biznesu, fundusze inwestycyjne – poprzez dokapitalizowanie przedsięwzięcia), czy też udział finansowy innych uczestników rynku np. organizacji lub instytucji.

Poprawa dostępu do obiektów kulturalnych może stanowić jedną z części projektu. Ponadto należy także zaznaczyć, że podczas oceny merytorycznej wniosek oceniany będzie m.in. na podstawie kryterium nr 6. Ocenie podlegać będzie, czy projekt przewiduje działania przystosowujące infrastrukturę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (inwestycje, które pomagają likwidować fizyczne bariery utrudniające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do obiektów kulturalnych). Kryterium to jest kryterium dopuszczającym, co oznacza, że jego spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami punktowanymi).

W arkuszu excel – zakładka 11 „Nakłady inwestycyjne” w kosztach kwalifikowalnych wg. GBER należy przedstawić kategorie kosztów dla projektu, zgodnie z zasadą kwalifikowalności wg. GBER (rozporządzenie Komisji (UE) 651/2014). Kategorie kosztów kwalifikowalnych zostały przedstawione w części III.D  Regulaminu konkursu RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16.

Wyciąg z projektu technicznego (budowlanego) powinien zawierać kopię strony tytułowej projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej ze stosownymi  pieczęciami potwierdzającymi, że jest to załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto wyciąg powinien zawierać zwięzły opis techniczny prac budowlanych będących przedmiotem projektu oraz część rysunkową zawierającą kopie projektu zagospodarowania działki lub terenu,  elewacje, rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów, schematy przebudowywanych instalacji, będących przedmiotem projektu. Wyciąg z projektu budowlanego winien wyczerpująco opisywać inwestycję będącą przedmiotem projektu. Kosztorys nie stanowi załącznika do Wniosku. 

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania Studium Wykonalności dla Poddziałania 4.4.1 (pkt. VIII.1 Założenia do analizy finansowej – str. 19) rokiem bazowym w analizie finansowej  powinien być założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu (np. rok poniesienia pierwszych nakładów na projekt). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został złożony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Obiekt budowany od podstaw nie może być dofinansowany w Poddziałaniu 4.4.1. Zgodnie z Regulaminem w ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości wsparcia budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. 

Zgodnie z punktem 4 Regulaminu konkursu, część III D, podatek VAT może być kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie miał prawnej i faktycznej możliwości jego odzyskania (nabyte aktywa oraz wybudowana infrastruktura nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT), a także nabyte aktywa oraz wybudowana infrastruktura nie będą udostępnione innym podmiotom do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Kryterium wskaźnikowe nr 7 „Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz analiza ich wartości docelowych“ – zgodnie z podanym uzasadnieniem ma na celu ocenę, czy określone przez Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu (realność osiągnięcia wskaźników). Ponadto ocenie podlegać będzie wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na wartości docelowe wskaźników programowych wybranych do Ram Wykonania. Dodatkowo promowane będą projekty, które zostaną zakończone do 2018 roku (włącznie). Kryterium to stanowi narzędzie dla IZ do oceny projektów pod kątem osiągania określonych docelowych wartości wskaźników. Kryterium będzie oceniane na podstawie wszystkich zgłoszonych w konkursie projektów w odniesieniu do wszystkich dokumentów programowych. W związku z powyższym wyszczególnione w definicji tego kryterium trzy podpunkty dotyczące oceny nie są jednoznaczną gwarancją, że Projekt otrzyma max ilość punktów. 

W ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.1, Instytucja Zarządzająca nie zadecydowała o konieczności przeprowadzania analizy kosztów i korzyści w ramach analizy ekonomicznej dla projektu nie zaliczanego do dużych projektów. Jednak należy obowiązkowo przeprowadzić analizę wielokryterialną w formie opisowej np. zgodnie ze wzorem zaproponowanym w Studium Wykonalności (opis str. 29-30), a otrzymane wyniki oceny zinterpretować dla wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, celem wykazania zasadności realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego. 

Każda jednostka kościelna corocznie sporządza plan finansowy. Musi oszacować przychody, w tym  wpływy typu datki od wiernych, policzyć wydatki – te stałe oraz te niespodziewane, awaryjne. Są także parafie, które prowadzą działalność gospodarczą. Wpływy mogą pochodzić m.in. z wynajmu pomieszczeń lub z administrowania cmentarzami – ujmując to w dużym skrócie. Dlatego też w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest kościół, zgodnie ze schematem w arkuszu kalkulacyjnym część obliczeniowa dla Poddziałania 4.4.1, można i należy wypełnić następujące arkusze: 1, 2 (bez tabeli 5), 3, 4 (tylko tabela 8), 7 (całość), 8 , 9. Arkusze pomocnicze od nr 10 należy wypełnić w zależności od zakresu i potrzeb projektu. Podsumowując należy stwierdzić, że jednostki kościelne są w  stanie zaprezentować analizę finansową (chociaż mogą nie prowadzić pełnej sprawozdawczości finansowej) na potrzeby dokumentacji projektowej przygotowanej do konkursu dla Poddziałania 4.4.1.

Zabezpieczeniem wkładu własnego w projekcie może być np. promesa kredytowa lub lokata bankowa z określonym celem, będącym przedmiotem projektu. Wydruk z konta bankowego nie stanowi formy zabezpieczenia wymaganej przez IZ WRPO 2014+.

Jeżeli koszt przyłączy jest wydatkiem niezbędnym do realizacji projektu, to co do zasady może on być wydatkiem kwalifikowalnym jednak zgodnie z Wytycznymi IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów, koszty budowy przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych lub gazowych są kwalifikowalne, jeśli przyłącza te będą stanowiły własność beneficjenta, warunkiem uznania tego kosztu za kwalifikowalny jest spełnienie wymogów ogólnych, określonych w części „Zasady ogólne dla EFRR”. Koszty budowy przyłączy kanalizacyjnych / wodociągowych / gazowniczych mogą być uznane za koszty kwalifikowalne jeżeli są własnością beneficjenta lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu. Należy także pamiętać, ze inwestycja musi wpisywać się w typy projektów wskazanych w regulaminie konkursu, oraz musi być zgodna z celem Działania wskazanym w Uszczegółowieniu WRPO 2014+.

W pkt. III.2  „Krótka charakterystyka obecnego stanu obszaru na którym realizowany będzie projekt” proszę o przedstawienie „otoczenia gospodarczego projektu”. W tym punkcie należy m.in. krótko scharakteryzować lokalizację projektu, zaprezentować w ogólnym zarysie dane demograficzne, gospodarkę, rynek pracy (w tym bezrobocie), inwestycje, potencjał turystyczny i rekreacyjny (z ofertą i w jakiej ilości), i oczywiście potencjał kulturalny danego regionu/obszaru z uwzględnieniem aktualnej oferty i zaprezentowaniem ilości. 

Nowa forma uczestnictwa w kulturze nie ma nic wspólnego z rewitalizacją obiektu. Nowa forma uczestnictwa w kulturze ma właśnie dotyczyć zupełnie nowego, innowacyjnego podejścia, niestosowanego dotychczas  sposobu udziału w kulturze.

W ramach konkursu na Poddziałanie 4.4.1 typy projektów muszą przyczyniać się do poprawy dostępu do kultury, wzmocnienia funkcji edukacyjnych i zwiększenia udziału obywateli w kulturze. Ponadto musi być spełniony cel szczegółowy Poddziałania: Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan. Biorąc pod uwagę opisane przedsięwzięcie oraz funkcje budynku, należy wskazać, że projekt nie będzie spełniał powyższych przesłanek.

Zgodnie z Regulaminem konkursu minimalna wartość projektu (nie kosztów kwalifikowalnych) wynosi 500 000,00 PLN.

Złożenie wniosku nie musi być datą rozpoczęcia inwestycji. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, rozpoczęciem projektu będzie pierwsze zobowiązanie prawne Wnioskodawcy związane z realizacją projektu.

Dokumenty za zgodność z oryginałem poświadcza wnioskodawca (osoba wskazana w pkt. 2.5 wniosku). Jeżeli robi to np. pracownik instytucji bądź JST, to wymagane jest załączenie do wniosku upoważnienia wskazującego na uprawnienia pracownika do parafowania dokumentów i potwierdzania ich za zgodność z oryginałem.

Nabór: RPWP.04.04.01-IZ-00-30-0013/16 ( od 2016-12-30 do 2017-02-28 )

Generalnie Wnioskodawca powinien zaprezentować swoją ofertę programową w powiązaniu z realizowanym projektem. Jednak we wskazanym przez Państwa przypadku najważniejsza będzie strategia/plan działania operatora czyli Muzeum. Gmina ma zapewne opracowane plany działań m.in. w obszarze kultury w gminie. Dlatego warto  jest je zaprezentować oczywiście tylko w nawiązaniu do jednostki organizacyjnej gminy jaką jest Muzeum. Zapewne da to oceniającym pełny obraz działań podejmowanych celem poszerzenia oferty kulturalnej lub zwiększenia jej atrakcyjności. Warto dołączyć posiadane plany/strategie jako załącznik do wniosku, a w studium wykonalności w punkcie VII  „Analiza specyficzna dla sektora” ppkt. „Strategia rozwoju instytucji lub program działania…. „ opisać zgodnie ze wskazanym sposobem.

W tym układzie „powiązań” wykazanym we wniosku o dofinansowanie jeśli Muzeum jest jednostką organizacyjną Gminy to może być operatorem projektu, o którym mowa w części VIII studium wykonalności zapewniającym dalszą eksploatację w ramach projektu, co musi przekładać się na odpowiednio zaprezentowane sprawozdania finansowe.

W ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.1 wsparciem mogą zostać objęte projekty ujęte w rejestrze zabytków, będące pod nadzorem konserwatora zabytków.

Tak, promesa wystawiona przez WFOŚiGW na konkretne przedsięwzięcie będące przedmiotem realizacji projektu, może stanowić zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu (np. promesa kredytowa, lokata bankowa) muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania Umowy o dofinansowanie Projektu. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku części umarzalnej pożyczki - inne dodatkowe środki publiczne pozyskane na realizację projektu, które zostaną zaangażowane w jego realizację mogą zmniejszyć poziom dofinansowania projektu w ramach WRPO 2014+. Ponadto należy zapoznać się z warunkami udzielania wskazanej promesy, czy w żaden sposób szczegółowe regulacje jej przyznawania nie kłócą się z zasadami wsparcia WRPO na lata 2014-2020.

Nie, tego typu obiekty nie mogą być dofinansowane w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 4.4.1. W przedmiotowym obszarze mogą być jedynie wsparte typy projektów wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+, przyczyniające się m.in. do poprawy dostępu do kultury.

Wnioskodawców w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.1 WRPO 2014+ nie będzie dotyczyło kryterium formalne nr 5.

Pozwolenie na budowę należy dołączyć do pierwotnej wersji dokumentacji projektowej. W sytuacji braku któregoś z obowiązkowych załączników istnieje możliwość ich uzupełnienia w ramach jednorazowej korekty. W przypadku realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” decyzję o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych/wyciągu z projektu budowlanego/wyciągu z dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych, dostarczyć należy przed pierwszym wnioskiem o płatność, niepełniącym funkcji sprawozdawczej. Natomiast na etapie aplikowania, do wniosku dołączyć należy w miejsce wskazanych dokumentów Program Funkcjonalno-Użytkowy. Szczegółowe informacje na temat formuły „zaprojektuj i wybuduj” zawarte są w Regulaminie konkursu część VII, pkt.11.

Tak, wymiana ogrzewania może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie jeżeli jest niezbędnym jego elementem służącym do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, właściwych dla Poddziałania 4.4.1.

Tak, gmina może być wnioskodawcą, zgodnie z Regulaminem konkursu dla Poddziałania 4.4.1, Wnioskodawca powinien dysponować nieruchomością na okres realizacji i trwałości projektu.

Jako źródło finansowania przedsięwzięcia w ramach dywersyfikacji należy zaliczyć pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, mogą to być m.in. dotacje z budżetu państwa,  środki pieniężne pochodzące z sektora prywatnego (sponsoring, anioły biznesu, fundusze inwestycyjne – poprzez dokapitalizowanie przedsięwzięcia), czy też udział finansowy innych uczestników rynku np. organizacji lub instytucji.

Poprawa dostępu do obiektów kulturalnych może stanowić jedną z części projektu. Ponadto należy także zaznaczyć, że podczas oceny merytorycznej wniosek oceniany będzie m.in. na podstawie kryterium nr 6. Ocenie podlegać będzie, czy projekt przewiduje działania przystosowujące infrastrukturę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (inwestycje, które pomagają likwidować fizyczne bariery utrudniające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do obiektów kulturalnych). Kryterium to jest kryterium dopuszczającym, co oznacza, że jego spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami punktowanymi).

W arkuszu excel – zakładka 11 „Nakłady inwestycyjne” w kosztach kwalifikowalnych wg. GBER należy przedstawić kategorie kosztów dla projektu, zgodnie z zasadą kwalifikowalności wg. GBER (rozporządzenie Komisji (UE) 651/2014). Kategorie kosztów kwalifikowalnych zostały przedstawione w części III.D  Regulaminu konkursu RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16.

Wyciąg z projektu technicznego (budowlanego) powinien zawierać kopię strony tytułowej projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej ze stosownymi  pieczęciami potwierdzającymi, że jest to załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto wyciąg powinien zawierać zwięzły opis techniczny prac budowlanych będących przedmiotem projektu oraz część rysunkową zawierającą kopie projektu zagospodarowania działki lub terenu,  elewacje, rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów, schematy przebudowywanych instalacji, będących przedmiotem projektu. Wyciąg z projektu budowlanego winien wyczerpująco opisywać inwestycję będącą przedmiotem projektu. Kosztorys nie stanowi załącznika do Wniosku.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania Studium Wykonalności dla Poddziałania 4.4.1 (pkt. VIII.1 Założenia do analizy finansowej – str. 19) rokiem bazowym w analizie finansowej  powinien być założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu (np. rok poniesienia pierwszych nakładów na projekt). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został złożony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Obiekt budowany od podstaw nie może być dofinansowany w Poddziałaniu 4.4.1. Zgodnie z Regulaminem w ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości wsparcia budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. 

Zgodnie z punktem 4 Regulaminu konkursu, część III D, podatek VAT może być kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie miał prawnej i faktycznej możliwości jego odzyskania (nabyte aktywa oraz wybudowana infrastruktura nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT), a także nabyte aktywa oraz wybudowana infrastruktura nie będą udostępnione innym podmiotom do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Kryterium wskaźnikowe nr 7 „Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz analiza ich wartości docelowych“ – zgodnie z podanym uzasadnieniem ma na celu ocenę, czy określone przez Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu (realność osiągnięcia wskaźników). Ponadto ocenie podlegać będzie wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na wartości docelowe wskaźników programowych wybranych do Ram Wykonania. Dodatkowo promowane będą projekty, które zostaną zakończone do 2018 roku (włącznie). Kryterium to stanowi narzędzie dla IZ do oceny projektów pod kątem osiągania określonych docelowych wartości wskaźników. Kryterium będzie oceniane na podstawie wszystkich zgłoszonych w konkursie projektów w odniesieniu do wszystkich dokumentów programowych. W związku z powyższym wyszczególnione w definicji tego kryterium trzy podpunkty dotyczące oceny nie są jednoznaczną gwarancją, że Projekt otrzyma max ilość punktów. 

W ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.1, Instytucja Zarządzająca nie zadecydowała o konieczności przeprowadzania analizy kosztów i korzyści w ramach analizy ekonomicznej dla projektu nie zaliczanego do dużych projektów. Jednak należy obowiązkowo przeprowadzić analizę wielokryterialną w formie opisowej np. zgodnie ze wzorem zaproponowanym w Studium Wykonalności (opis str. 29-30), a otrzymane wyniki oceny zinterpretować dla wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, celem wykazania zasadności realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego. 

Każda jednostka kościelna corocznie sporządza plan finansowy. Musi oszacować przychody, w tym  wpływy typu datki od wiernych, policzyć wydatki – te stałe oraz te niespodziewane, awaryjne. Są także parafie, które prowadzą działalność gospodarczą. Wpływy mogą pochodzić m.in. z wynajmu pomieszczeń lub z administrowania cmentarzami – ujmując to w dużym skrócie. Dlatego też w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest kościół, zgodnie ze schematem w arkuszu kalkulacyjnym część obliczeniowa dla Poddziałania 4.4.1, można i należy wypełnić następujące arkusze: 1, 2 (bez tabeli 5), 3, 4 (tylko tabela 8), 7 (całość), 8 , 9. Arkusze pomocnicze od nr 10 należy wypełnić w zależności od zakresu i potrzeb projektu. Podsumowując należy stwierdzić, że jednostki kościelne są w  stanie zaprezentować analizę finansową (chociaż mogą nie prowadzić pełnej sprawozdawczości finansowej) na potrzeby dokumentacji projektowej przygotowanej do konkursu dla Poddziałania 4.4.1.

Zabezpieczeniem wkładu własnego w projekcie może być np. promesa kredytowa lub lokata bankowa z określonym celem, będącym przedmiotem projektu. Wydruk z konta bankowego nie stanowi formy zabezpieczenia wymaganej przez IZ WRPO 2014+.

Jeżeli koszt przyłączy jest wydatkiem niezbędnym do realizacji projektu, to co do zasady może on być wydatkiem kwalifikowalnym jednak zgodnie z Wytycznymi IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów, koszty budowy przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych lub gazowych są kwalifikowalne, jeśli przyłącza te będą stanowiły własność beneficjenta, warunkiem uznania tego kosztu za kwalifikowalny jest spełnienie wymogów ogólnych, określonych w części „Zasady ogólne dla EFRR”. Koszty budowy przyłączy kanalizacyjnych / wodociągowych / gazowniczych mogą być uznane za koszty kwalifikowalne jeżeli są własnością beneficjenta lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu. Należy także pamiętać, ze inwestycja musi wpisywać się w typy projektów wskazanych w regulaminie konkursu, oraz musi być zgodna z celem Działania wskazanym w Uszczegółowieniu WRPO 2014+.

W pkt. III.2  „Krótka charakterystyka obecnego stanu obszaru na którym realizowany będzie projekt” proszę o przedstawienie „otoczenia gospodarczego projektu”. W tym punkcie należy m.in. krótko scharakteryzować lokalizację projektu, zaprezentować w ogólnym zarysie dane demograficzne, gospodarkę, rynek pracy (w tym bezrobocie), inwestycje, potencjał turystyczny i rekreacyjny (z ofertą i w jakiej ilości), i oczywiście potencjał kulturalny danego regionu/obszaru z uwzględnieniem aktualnej oferty i zaprezentowaniem ilości. 

Nowa forma uczestnictwa w kulturze nie ma nic wspólnego z rewitalizacją obiektu. Nowa forma uczestnictwa w kulturze ma właśnie dotyczyć zupełnie nowego, innowacyjnego podejścia, niestosowanego dotychczas  sposobu udziału w kulturze.

W ramach konkursu na Poddziałanie 4.4.1 typy projektów muszą przyczyniać się do poprawy dostępu do kultury, wzmocnienia funkcji edukacyjnych i zwiększenia udziału obywateli w kulturze. Ponadto musi być spełniony cel szczegółowy Poddziałania: Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan. Biorąc pod uwagę opisane przedsięwzięcie oraz funkcje budynku, należy wskazać, że projekt nie będzie spełniał powyższych przesłanek.

Zgodnie z Regulaminem konkursu minimalna wartość projektu (nie kosztów kwalifikowalnych) wynosi 500 000,00 PLN.

Złożenie wniosku nie musi być datą rozpoczęcia inwestycji. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, rozpoczęciem projektu będzie pierwsze zobowiązanie prawne Wnioskodawcy związane z realizacją projektu.

Dokumenty za zgodność z oryginałem poświadcza wnioskodawca (osoba wskazana w pkt. 2.5 wniosku). Jeżeli robi to np. pracownik instytucji bądź JST, to wymagane jest załączenie do wniosku upoważnienia wskazującego na uprawnienia pracownika do parafowania dokumentów i potwierdzania ich za zgodność z oryginałem.

Poddziałanie 4.4.2 Wydarzenia kulturalne
Nabór: RPWP.04.04.02-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-09-22 do 2015-10-09 )

Tak, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ pkt.7 jednym z beneficjentów może być jednostka samorządu terytorialnego.

Wniosek można złożyć na więcej niż jedno wydarzenie kulturalne, również na wydarzenia cykliczne. Nadmienić należy, że  realizacja projektu winna zakończyć się do 30 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z zapisami WRPO 2014+ wsparcie nie będzie kierowane na projekty obejmujące budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego Wnioskodawcę – wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu części III B, pkt.5 w ramach projektu nie ma możliwości wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej, w tym w formie wolontariatu.

Wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić większości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Tak, zawsze należy dołączyć obie części studium wykonalności.  Należy pamiętać, że oprócz formy papierowej wymagane jest złożenie również wersji elektronicznej zapisanej na nośniku (płyta CD lub DVD) w formacie Word – część opisowa oraz EXCEL – część obliczeniowa.

W ramach konkursu nie przewiduje się realizacji projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Natomiast projekty które obejmują część inwestycyjną na etapie składania wniosku muszą posiadać wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do realizacji inwestycji (w tym pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności).

W przypadku, gdy projekt nie zawiera elementów inwestycyjnych, załączniki; Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nie są wymagane.

Wielkość wkładu prywatnego jest ściśle związana z wysokością dotacji.  Wkład EFRR nie może przekroczyć wkładu sektora prywatnego. Należy także uwzględnić fakt, że przychody takie jak sprzedaż biletów itp. są wyłączone z kalkulacji wkładu sektora prywatnego.

Poddziałanie 4.5.1. Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody
Nabór: RPWP.04.05.01-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-03-29 do 2019-06-28 )

Wyznaczenie i oznaczenie szlaków pieszo-rowerowych może być kwalifikowalne tylko w przypadku, gdy przedmiotowe zadanie nie ogranicza się do budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ramach realizowanego projektu. Działania związane z kanalizowaniem ruchu turystycznego na terenie rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych mogą mieć jedynie charakter towarzyszący, a głównym celem projektu muszą być działania związane z zabiegami ochrony przyrody na ww. terenach.

Koszty związane z zakupem i montażem tablic lub innych elementów informacyjno-edukacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci np. małej architektury celem utworzenia ścieżki edukacyjnej nie kwalifikują się do wsparcia w ramach konkursu z Poddziałania 4.5.1. Projekty dotyczące ścieżek edukacyjnych są przedmiotem wsparcia w ramach Poddziałania 4.5.4 pn. "Edukacja ekologiczna".

W ramach konkursu kwalifikowalne są jednak działania uzupełniające o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zmierzające do podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. Koszt przygotowania oraz montażu tablic informacyjno-edukacyjnych na obszarze objętym przedmiotem projektu stanowić będzie wydatek kwalifikowalny w projekcie.

Nabór: RPWP.04.05.01-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-09 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią VIII - Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji projektu najpóźniej w terminie 3 miesięcy od określonego we wniosku terminu rozpoczęcia realizacji projektu, natomiast termin zakończenia realizacji projektu następuje nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 4.5.1 muszą być zgodne z planami ochrony dla rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu w części VIII pkt. 5 Wnioskodawca na etapie oceny (formalnej i merytorycznej) projektu zobowiązany jest udokumentować posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych.

Zabezpieczeniem ww. środków może być uchwała budżetowa lub/i WPF (w przypadku JST), umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania Umowy/Porozumienia/Uchwały z zobowiązaniem. W przypadku utraty ważności/wygaśnięcia zabezpieczenia, na etapie podpisania Umowy/Porozumienia/Uchwały z zobowiązaniem Wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie zabezpieczenia na realizację projektu (na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych).

W przypadku zabezpieczenia w formie uchwały budżetowej lub WPF, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania adresu internetowego strony, na której dostępny jest obowiązujący przedmiotowy dokument z podaniem np. numeru uchwały oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje się inwestycja, na którą zostały zabezpieczone środki. Dokument będzie podlegał ponownej weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią III.D, pkt 4 – podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Poddziałanie 4.5.2. Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo
Nabór: RPWP.04.05.02-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-09 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu w części III. B pkt. 2 ust. c) dofinansowaniem w ramach konkursu nie mogą być objęte projekty podlegające wsparciu w ramach pomocy publicznej.

W ramach naboru ogłoszonego dla Poddziałania 4.5.2 wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące opracowania planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (tj. parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody).

Zgodnie z Regulaminem Konkursu w części VIII pkt. 5 Wnioskodawca na etapie oceny (formalnej i merytorycznej) projektu zobowiązany jest udokumentować posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych.

Zabezpieczeniem ww. środków może być uchwała budżetowa lub/i WPF (w przypadku JST), umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania Umowy/Porozumienia/Uchwały z zobowiązaniem. W przypadku utraty ważności/wygaśnięcia zabezpieczenia, na etapie podpisania Umowy/Porozumienia/Uchwały z zobowiązaniem Wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie zabezpieczenia na realizację projektu (na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych).

W przypadku zabezpieczenia w formie uchwały budżetowej lub WPF, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania adresu internetowego strony, na której dostępny jest obowiązujący przedmiotowy dokument z podaniem np. numeru uchwały oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje się inwestycja, na którą zostały zabezpieczone środki. Dokument będzie podlegał ponownej weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią III.D, pkt 4 – podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Poddziałanie 4.5.3 Ochrona różnorodności biologicznej
Nabór: RPWP.04.05.03-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-28 )

Projekty realizowane w ramach typu projektu nr 4.5.3 będą finansowane tylko wtedy, gdy będą zwiększać odporność środowiska na ruch turystyczny szczególnie nieuporządkowany i będą ograniczać jego negatywny wpływ na środowisko.

Zgodnie z Regulaminem konkursu dla Poddziałania 4.5.3 jednym z typów projektów możliwych do realizacji w przedmiotowym konkursie są projekty związane z ochroną zasobów przyrodniczych wraz z działaniami promocyjno – informacyjnymi wykorzystującymi lokalne zasoby przyrodnicze (działania realizowane na obszarach innych niż parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody i obszary NATURA 2000).

Projekty dotyczące ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków narodowych i kompleksowych projektów ponadregionalnych realizowane będą w ramach POIŚ. Projekty obejmujące działania związane z ochroną różnorodności biologicznej na obszarach rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych mogą być realizowane w ramach Poddziałania 4.5.1 Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna
Nabór: RPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-09-23 do 2019-10-31 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części III.H w celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie Umowa zawierana będzie tylko z partnerem wiodącym, który będzie miał status Beneficjenta i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partner wiodący będzie odgrywał zatem kluczową rolę w projekcie, w związku z czym wskazane jest, żeby był nim podmiot posiadający największy potencjał pod względem finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie doświadczenie, który tym samym wniesie znaczny wkład w jego realizację. Udział Partnera w realizacji projektu nie może mieć jednak charakteru nieznacznego, a partnerstwo może być zawiązane jedynie z podmiotem, który wpisuje się w katalog Beneficjentów przewidzianych dla Poddziałania 4.5.4.

Zapisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) nie wykluczają możliwości zawiązania partnerstwa pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego, a jednostką bezpośrednio od niej zależną. Należy mieć przy tym na uwadze, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części III.H pkt 9. partnerstwo może być zawiązane jedynie z podmiotem, który wpisuje się w katalog Beneficjentów przewidzianych dla Poddziałania 4.5.4. Podmioty publiczne dokonując wyboru partnera z sektora finansów publicznych nie są zobligowane do stosowania wymagań określonych w art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części II pkt 17. w ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego Wnioskodawcę, również jako Partnera, każdy z projektów uzyska ocenę negatywną.

Niezależnie od typu realizowanego projektu wskazanego w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 4.5.4 Studium Wykonalności stanowi załącznik obligatoryjny do wniosku.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części VIII pkt 9. w ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formule zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego. Dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych/wyciągu z projektu budowlanego/wyciągu z dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych powinno nastąpić w takim terminie, aby weryfikacja złożonych dokumentów zakończyła się przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność pełniącego funkcję inną niż wyłącznie sprawozdawczą.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części III.D pkt 4. lit. h) Program funkcjonalno-użytkowy stanowi koszt niekwalifikowalny w konkursie.

Organizacja wydarzeń związanych z prowadzeniem działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska (w tym również w formie konkursów i olimpiad) stanowi koszt kwalifikowalny w konkursie. Jednakże zakup nagród, gadżetów lub pamiątek przeznaczonych dla uczestników tego typu wydarzeń stanowi koszt niekwalifikowalny.

Usługi cateringowe oraz zakup żywności stanowią koszt niekwalifikowalny w konkursie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części III.D pkt 4. lit. g) podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w konkursie, niezależnie od statusu Beneficjenta w zakresie prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części III.D pkt 3. lit. j) koszty wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska stanowią koszt kwalifikowalny (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu). Regulamin konkursu w części III.D pkt 4. lit. b) wskazuje, że niekwalifikowalne są natomiast koszty pośrednie tj. koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio jego głównego przedmiotu m.in. koordynatora lub kierownika projektu i innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie projektu, koszty zarządu, koszty personelu obsługowego, czy koszty obsługi księgowej, itp.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części III.D pkt 3. lit. e) usługi podmiotów zewnętrznych z zakresu prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu stanowią koszt kwalifikowalny w projekcie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu kwalifikowalny jest zakup jedynie nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych np. z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej (rzutniki, komputery, itp.). Regulamin konkursu w części III.D pkt 4. lit. e) wskazuje, że zakup używanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi koszt niekwalifikowalny w konkursie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części III.D pkt 4. lit. d) zakup środków transportu stanowi koszt niekwalifikowalny w konkursie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części III.D pkt 3. lit. d) koszty związane z zakupem materiałów dydaktycznych i szkoleniowych stanowią wydatki kwalifikowalne w konkursie.

Nabór: RPWP.04.05.04-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-28 )

Niezależnie od typu realizowanego projektu wskazanego w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 4.5.4 Studium Wykonalności stanowi załącznik obligatoryjny do wniosku.

Przez ofertę rozumie się w tym przypadku: różnorodność i zakres tematyczny, formę i sposób prowadzenia zajęć, grupę odbiorców docelowych oraz wszelkich kombinacji tych aspektów w zakresie edukacji ekologicznej. Zwracam uwagę, że liczba oferowanych ofert z zakresu edukacji ekologicznej będzie oceniana indywidualnie w stosunku do każdego projektu.

Edukacja w formie pośredniej tj. np. edukacja przy pomocy ulotek wydawnictw, publikacji, filmów, kampanii edukacyjnych, itp. Natomiast bezpośrednia edukacja to taka, w której jest bezpośredni kontakt z uczestnikami np. konferencje, szkolenia, warsztaty i lekcje na ścieżkach i w ośrodkach edukacyjnych, itp.)

Poddziałanie 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)
Nabór: RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-28 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16, część IIIA, podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie mogą być:

 •          jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 •          jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Tak, w ramach Konkursu nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16 Wnioskodawca projektu może być jednocześnie Partnerem projektu złożonego przez inny podmiot, będący  Wnioskodawcą (Partnerem wiodącym), zgodnie z Regulaminem ww. Konkursu, cz. H. 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16, cz. H pkt 2,
to Lider projektu będzie posiadał status Wnioskodawcy/Beneficjenta i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Nie ma przeciwwskazań, by partner współuczestniczył w realizacji projektu i tym samym ponosił wydatki w projekcie. Warunki i rola partnera w projekcie musi zostać określona w umowie partnerstwa, stanowiącą obligatoryjny załącznik do wniosku.

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa istnieje możliwość finansowania inwestycji w drogi lokalne zapewniające m.in. konieczne bezpośrednie połączenia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi w ramach projektów komplementarnych, tj. projektów mających na celu zapewnienie bezpośredniego dojazdu do nowych / bądź nowoutworzonych terenów inwestycyjnych (teren inwestycyjny jest „projektem” komplementarnym). Pod pojęciem terenów inwestycyjnych należy rozumieć projekt/budowę realizowaną w ramach Poddziałania 1.3.3, jak i sfinansowany z innych źródeł (np. ze środków własnych Beneficjenta). Jednakże należy zwrócić uwagę,
że jeżeli teren inwestycyjny nie powstanie (do zakończenia okresu trwałości projektu), wydatki poniesione w związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 5.1.2 zostaną uznane ze niekwalifikowalne, a tym samym Beneficjent zobowiązany będzie zwrócić otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 5.1.2 (Regulamin konkursu, część VIII. Informacje dodatkowe) możliwa jest realizacja projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W przypadku wyboru ww. trybu, na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane będzie przedstawienie programu funkcjonalno-użytkowego oraz pełnej dokumentacji dotyczącej postępowania OOŚ, a także w szczególności Decyzji o warunkach zabudowy/Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku realizacji projektu w ww. trybie, jednym z warunków złożenia wniosku o płatność jest wcześniejsze przekazanie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji, to jest pozwolenia  na budowę/ zgłoszenia/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z dokumentacją budowlaną oraz pozytywna weryfikacja przekazanych dokumentów przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć wyłącznie Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na formularzu znajdującym się
w dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 5.1.2. Ww. oświadczenie jest załącznikiem obligatoryjnym do Wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie informuję, że na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej nie ma potrzeby załączania kopii oświadczenia, które zostało przedstawione wraz z Wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie (najpóźniej na etapie składania korekty wniosku) konieczne jest złożenie pełnej dokumentacji, a więc projektu budowlanego i pozwolenia  na budowę/zgłoszenia/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z dokumentacją OOŚ i nie ma możliwości uzupełnienia jej w późniejszym terminie. Przy wyborze formuły „zaprojektuj i wybuduj”, na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane będzie przedstawienie programu funkcjonalno-użytkowego oraz pełnej dokumentacji dotyczącej postępowania OOŚ, a także w szczególności Decyzji o warunkach zabudowy/Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku realizacji projektu w ww. trybie, jednym z warunków złożenia wniosku o płatność jest wcześniejsze przekazanie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji, to jest pozwolenia  na budowę/ zgłoszenia/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z dokumentacją budowlaną oraz pozytywna weryfikacja przekazanych dokumentów przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.  

Należy podkreślić, że zgodnie z Regulaminem konkursu realizacja projektu powinna zakończyć się najpóźniej w III kwartale 2018 r., co również należy mieć na uwadze wybierając tryb, w jakim będzie realizowany projekt.

Zgodnie z Regulaminem konkursu dla Poddziałania 5.1.2 dofinansowaniem nie mogą zostać objęte projekty, które zostały fizycznie zakończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do IZ WRPO 2014+ wniosku o dofinansowanie. Tak więc w przypadku gdy realizacja projektu rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a jej zakończenie nastąpi w trakcie trwania oceny wniosku, wydatki poniesione w ramach projektu będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem spełnienia wszystkich zasad określonych w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego ” oraz respektowania wymogów wynikających z art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR.

Budowa dróg dojazdowych do posesji nie może zostać przedstawiona do rozliczenia jako koszt kwalifikowalny w projekcie w ramach Poddziałania 5.1.2. Jeśli budowa drogi dojazdowej została ujęta w projekcie budowlanym i jej budowa jest konieczna w celu zapewnienia dojazdu mieszkańcom posesji leżących na sąsiadujących z drogą gminną działkach, powinni Państwo przedstawić te koszty we wniosku o dofinansowanie, lecz w części dotyczącej kosztów niekwalifikowalnych.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 5.1.2 droga lokalna musi zapewnić konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przez co rozumie się połączenie z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w obecnej perspektywie finansowej drogą leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub drodze ekspresowej (budowa węzła jest kwalifikowalna do wsparcia wyłącznie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) bądź połączenie z istniejącym węzłem bądź połączenie z elementem punktowym sieci (terminalem towarowym, centrum lub platformą logistyczną).

Droga lokalna nie może być pośrednią składową układu drogowego zapewniającego dostęp do wskazanych wyżej elementów sieci, a więc np. droga gminna będąca przedmiotem projektu nie może połączyć się z drogą ekspresową będącą w sieci TEN-T, za pośrednictwem drogi powiatowej lub drogi wojewódzkiej. Takie połączenia  nie zapewnią bezpośredniego włączenia się do sieci TEN-T i tym samym nie zostanie spełnione kryterium merytoryczne dopuszczające nr 5.

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej
Nabór: RPWP.05.02.01‑IZ‑00‑30‑001/18 ( od 2018-06-29 do 2018-07-20 )

Zgodnie z regulaminem (część III D pkt 4) w ramach konkursu dopuszcza się finansowanie projektów dotyczących infrastruktury dworcowej, która w wyniku realizacji projektu uzyska inne przeznaczenie, niż działalność związana bezpośrednio z „ruchem podróżnych”. Przedmiotowe wydatki mogą zostać sfinansowane w wysokości do 30% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W takiej sytuacji Beneficjent jest zobowiązany w sposób przejrzysty przedstawić metodologię wyliczenia kosztów kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych projektu (tak aby nie było wątpliwości w jakim zakresie poszczególne wydatki dotyczą infrastruktury dworcowej nie związanej bezpośrednio z „ruchem podróżnych”).

W przypadku części wspólnych budynku, jak np. ciągi komunikacyjne, dach, klatka schodowa, elewacje, dźwig osobowy, instalacje np. c. o., część kosztów przypadającą na infrastrukturę niezwiązaną z „ruchem podróżnych” należy wydzielić proporcjonalnie biorąc pod uwagę powierzchnię obu części budynku.

Zagospodarowanie terenu może być kosztem kwalifikowalnym w ramach Poddziałania 5.2.1, jednak wydatki poniesione na zagospodarowanie terenu należy co do zasady uwzględnić w limicie 30% kosztów kwalifikowalnych dotyczących działalności niezwiązanej bezpośrednio z „ruchem podróżnych”, chyba że jego przeznaczenie wprost dotyczy podstawowej działalności dworcowej.

W ramach jednego projektu możliwe jest przeprowadzenie prac w więcej niż jednym budynku dworcowym.

Nabór: RPWP.05.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 ( od 2017-09-29 do 2017-11-24 )

W ramach konkursu nr RPWP.05.02.01-IZ-00-30-001/17 można ubiegać się o wsparcie na przeprowadzenie prac dot. budynków dworcowych / przystanków kolejowych. Charakter prac powinien dotyczyć elementów związanych z obsługą ruchu podróżnych, korzystających z transportu kolejowego. Realizacja prac dot. toalet położonych w odrębnym budynku mogłaby być uznana za koszt kwalifikowalny wyłącznie w przypadku, jeżeli toalety nie są / nie będą umiejscowione w samym budynku dworca. W przypadku pozostałych pomieszczeń ich kwalifikowalność będzie podlegała ocenie w oparciu o kryteria związane z ich celem i funkcją, jako niezbędnej infrastruktury dworcowej.

W przypadku stanu faktycznego wskazanego powyżej za koszt kwalifikowalny uznać by można wyłącznie prace na parterze dworca, na którym Wnioskodawca zachowa funkcje dworcowe oraz przeznaczy część powierzchni na działalność powiązaną z „ruchem podróżnych”. Część mieszkalna nie może zostać uznana za koszt kwalifikowalny w ramach konkursu nr RPWP.05.02.01-IZ-00-30-001/17. W przypadku części wspólnych budynku, jak np. ciągi komunikacyjne czy też dach, koszt kwalifikowalny można wydzielić proporcjonalnie (należy przedstawić właściwą metodologią podziału wydatków), biorąc pod uwagę np. powierzchnię części kwalifikowalnej budynku.

W ramach projektu złożonego w konkursie nr RPWP.05.02.01-IZ-00-30-001/17 możliwe jest ujęcie kosztów dot. zagospodarowania terenu, jednakże mogą one zostać sfinansowane w wysokości do 10 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Tak, możliwe jest przeprowadzenie w ramach projektu prac w więcej jak jednym budynku dworcowym, jednakże Wnioskodawca nie może złożyć w ramach konkursu nr RPWP.05.02.01-IZ-00-30-001/17 więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie.

Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
Nabór: RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18 ( od 2018-02-21 do 2018-03-09 )

Barwy RP występują wyłącznie w wersji pełnokolorowej. nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Szczegółowe zasady znajdują się w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności zamieszczonym na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Tak, wartość projektu ogółem musi uwzględniać całą kwotę w ramach 30% limitu z 2019 roku. Niespełnienie powyższego będzie skutkować cofnięciem wniosku do poprawy.

Tak, obligatoryjnie minimum 21,08% uczestników projektu musi uzyskać kwalifikacje po opuszczeniu programu. Niespełnienie powyższego będzie skutkować cofnięcie wniosku do poprawy.

Kompetencje społeczne są elementem kompetencji kluczowych mających na celu przygotowanie do konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Szkolenia miękkie zazwyczaj są nastawione na rozwijanie indywidualnych cech uczestników i obejmują zakres rozwoju umiejętności miękkich. Będą to zatem takie umiejętności, jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, motywacja, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów w grupie czy negocjacje (np. biznesowe). Formy wsparcia dotyczące kompetencji społecznych, które są wskazane w klasyfikacji ESCO mogą wynikać wyłącznie ze zdiagnozowanych potrzeb i potencjału danego uczestnika.

Decyzją Instytucji Pośredniczącej istnieje możliwość wprowadzenia w ramach budżetu projektu jednej dodatkowej pozycji umożliwiającej wyrównanie kwot składanego wniosku do wartości wskazanej w „Zasadach naboru wniosków…”.

W ramach przedmiotowego naboru należy obligatoryjnie założyć wartość dofinansowania na rok 2019 wskazaną w „Zasadach naboru wniosków…”. nie ma możliwości założenia kwot niższych. Niespełnienie powyższego będzie skutkować cofnięciem wniosku do poprawy.

Zgodnie z zapisami „Zasad naboru wniosków…” obligatoryjne jest określenie wartości docelowych i monitorowanie przedmiotowych wskaźników. Część została wpisana do formularza wniosku i nie ma możliwości ich usunięcia, natomiast wskaźnik „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” należy wybrać z listy rozwijanej. Jednocześnie w przypadku nieplanowania osiągnięcia niniejszych wskaźników w ramach projektu konieczne jest założenie wartości „0”, zgodnie z informacjami zawartymi w „Zasadach naboru wniosków…”.

Wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w programie” może być założony na poziomie równym liczbie udzielonych dotacji w ramach projektu.

Zważając na specyfikę projektów PUP na etapie pisania wniosku o dofinansowanie w punkcie 3.5.5 nie ma konieczności podawania określonej nazwy szkolenia, nazwy instytucji certyfikującej oraz podstawy prawnej certyfikowania uzyskanych kwalifikacji. Należy jednak zamieścić zapis, iż powyższe informacje będą zgłaszane we wnioskach o płatność, zgodnie z Załącznikiem nr 8 Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014‑2020.

Do podpisania wniosku oraz umowy o dofinansowanie projektu wystarczy ogólna uchwała zarządu o upoważnieniu Dyrektora urzędu na cały okres perspektywy 2014‑2020. W załączniku nr 12 wskazano jedynie minimalny zakres uchwały Zarządu Powiatu/Rady Miasta, w sprawie udzielenia Dyrektorowi PUP upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 6.1 WRPO.

W ramach przedmiotowego naboru należy obligatoryjnie założyć wartość dofinansowania na rok 2019 wskazaną w „Zasadach naboru wniosków…”. nie ma możliwości założenia kwot niższych. Niespełnienie powyższego będzie skutkować cofnięciem wniosku do poprawy.

Zgodnie z Zasadami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 realizowane projekty powinny zarówno cechować się szerokim wachlarzem usług aktywizacyjnych w skali całego projektu, jak i realnymi potrzebami poszczególnych uczestników, oraz równocześnie dążyć do jak najskuteczniejszej realizacji wymaganych wskaźników produktu i rezultatu – cele te nie wykluczają się wzajemnie.

Decyzją IP wskaźniki : „Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” należy założyć na poziomie co najmniej 25%. Należy pamiętać, że wskaźnik „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” nie może zostać określony na poziomie niższym niż liczba osób które otrzymują bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie. Ponadto obligatoryjnie 21,08% uczestników projektu musi uzyskać kwalifikacje po opuszczeniu programu. Niespełnienie powyższego będzie skutkować cofnięciem wniosku do poprawy.

Decyzją IP wskaźniki : „Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” należy założyć na poziomie co najmniej 25%. Należy pamiętać, że wskaźnik „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” nie może zostać określony na poziomie niższym niż liczba osób które otrzymują bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie. Niespełnienie powyższego będzie skutkować cofnięciem wniosku do poprawy.

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: „Liczba osób, którym zapewniona zostanie możliwość realizacji indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej” ma na celu monitorowanie kryterium dostępu dotyczącego kompleksowości wsparcia uczestników – wskaźnik ten obejmuje wszystkich uczestników, którym zapewniono możliwości indywidualizacji i kompleksowości wsparcia, również w przypadku przerwania udziału w projekcie.

W celu prawidłowego wyliczania wskaźników: „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C)” oraz „Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)” należy brać pod uwagę wszystkich uczestników projektu pracujących po opuszczeniu programu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014‑2020 Załącznik nr 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014‑2020 - EFS „[…] Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie […].

Zgodnie z powyższym do ww. wskaźników wlicza się osoby, które przerwały udział w projekcie a następnie podjęły pracę/podjęły pracę na postawie umowy cywilno-prawnej/otworzyły własną działalność – również w ramach projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 3.2 punktem 3 literą h Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020 „[…] kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ½ etatu […]” w związku z powyższym do efektywności zatrudnieniowej można zaliczyć wszystkie umowy o pracę zawarte przynajmniej na ½ etatu niezależnie od czasu na jaki zostały zawarte.

TAK. Umowę o pracę tymczasową można uznać za efektywną jeżeli spełnia wszystkie pozostałe warunki określone w punkcie 3 podrozdziału 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020 z dnia 2 stycznia 2018 r.

Zgodnie z zapisami podrozdziału 3.2 punktu 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020 z dnia 2 stycznia 2018 r. uczestnik projektu jest wykazywany w liczniku wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w momencie wykazania rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowe Urzędy Pracy nie są zobowiązane do monitorowania okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu na potrzeby efektywności zatrudnieniowej.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020 z dnia 2 stycznia 2018 r. podrozdział 3.2 punkt 3 litera e uczestnik projektu jest wykazywany w liczniku wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w momencie wykazania rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej a nie wznowienia.

Deklaracja pracodawcy zatrudnienia uczestnika projektu po zakończeniu udziału w szkoleniu jest wystarczająca. Podstawowym założeniem przedmiotowej analizy jest potwierdzenie, że uczestnik zostanie skierowany na szkolenie, które jest adekwatne do potrzeb rynku pracy i zwiększy jego szansę na aktywizację zawodową.

Szkolenia realizowane w projekcie muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy. Powiatowe Urzędy Pracy w celu potwierdzenia czy dane szkolenie prowadzi do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach oczekiwanych przez pracodawców w województwie lub w powiecie/powiatach z których pochodzą uczestnicy projektu mogą opierać się zarówno na danych dotyczących powiatu jak i całego województwa.

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo należy umieścić wyłącznie zapis z pkt. 1 tj. „Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020”.

W szczegółowym budżecie należy wskazać wszystkie koszty kwalifikowalne w ramach poszczególnych zadań i pozycji.

Musi być wskazana wartość bazowa. Należy pamiętać, że wartość bazowa określona dla wskaźników rezultatu nie jest wliczana do wartości docelowej. Wartość bazowa stanowi punkt wyjścia, określa sytuację danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu. Wartość bazowa wskaźnika powinna odzwierciedlać doświadczenie wnioskodawcy w zakresie dotychczas zrealizowanych projektów i osiągniętych rezultatów.

Przedmiotowy wskaźniki należy wybrać z listy rozwijanej, a w przypadku nieplanowania osiągnięcia niniejszego wskaźnika w ramach projektu konieczne jest założenie wartości „0”, zgodnie z informacjami zawartymi w „Zasadach naboru wniosków…”.

Wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w programie” może być założony na poziomie równym liczbie udzielonych dotacji w ramach projektu.

Wskaźnik „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” zakłada, że obligatoryjnie minimum 21,08% uczestników projektu musi uzyskać kwalifikacje po opuszczeniu programu. Tym samym minimum 21,08% uczestników musi zostać objętych szkoleniami.

Zgodnie z decyzją IP wskaźnik „Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” musi być założony na poziomie minimum 25,00% dla całości uczestników.

Wartość wskaźników, którą IP wskazała w Zasadach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014‑2020 jest wiążąca. W przypadku założenia mniejszych wartości wskaźników wniosek będzie odesłany do poprawy. Wyjątek stanowi wskaźnik „Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” (pyt. 36).

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach WRPO na lata 2014‑2020 „Wartość bazowa i wartość docelowa wskaźnika podawane są w ujęciu ogółem (O) oraz w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M)”. Dotyczy to wskaźników, dla których określona jest wartość w osobach.

Zgodnie z Zasadami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu musi stanowić minimum 21,08% uczestników projektu.

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej może być założona na poziomie równym z osobami, które otrzymają tzw. „dotację”.

Założenie mniejszej liczby uczestników przez PUP niż wskazane przez IP w Zasadach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014‑2020 będzie skutkowało cofnięciem złożonego wniosku do poprawy.

Osoby bezrobotne, które brały udział w projektach WRPO z poprzednich lat mogą ponownie wziąć udział w projekcie w bieżącym roku.

Zgodnie z definicją osoby długotrwale bezrobotnej zawartą w zał. nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014‑2020 do okresu pozostawiania bez pracy wlicza się również okres przed rejestracją w urzędzie pracy, w celu ustalenia czy dana osoba spełnia warunki wymagane do uznania jej za osobę długotrwale bezrobotną.

Określając wartości docelowe wskaźników, należy obligatoryjnie zastosować się do wartości wskazanych w Zasadach naboru wniosków. Wyjątek stanowi wskaźnik Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, którego wartość musi zostać założona na poziomie minimum 25% uczestników. Należy też pamiętać, że wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może zostać określony na poziomie niższym niż liczba osób, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.

Zgodnie z definicją osoby długotrwale bezrobotnej zawartą w zał. nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014‑2020 wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. Wskaźnik mierzony jest na poziomie projektu, na podstawie danych przekazanych przez uczestnika projektu. W związku z powyższym osoby odbywające staż zawodowy nie mogą zostać wykazane w ramach wskaźnika, gdyż nie są osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.

Do podpisania wniosku oraz umowy o dofinansowanie projektu wystarczy ogólna uchwała zarządu o upoważnieniu Dyrektora urzędu na cały okres perspektywy 2014‑2020. W załączniku nr 12 wskazano jedynie minimalny zakres uchwały Zarządu Powiatu/Rady Miasta, w sprawie udzielenia Dyrektorowi PUP upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 6.1 WRPO.

Określając wartości docelowe wskaźników należy obligatoryjnie zastosować się do wartości wskazanych w Zasadach naboru wniosków. Wyjątek stanowi wskaźnik Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, którego wartość musi zostać założona na poziomie minimum 25% uczestników. Należy też pamiętać, że wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może zostać określony na poziomie niższym niż liczba osób, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.

IP nie zakłada możliwości obniżania minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej ze względu na stopę bezrobocia w poszczególnych regionach. Należy założyć wskaźniki zgodnie z Zasadami naboru projektów pozakonkursowych dla Działania 6.1. Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej określa Ministerstwo Rozwoju.

Zgodnie z decyzją IP, wskaźnik dotyczący liczby osób otrzymujących bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej należy określić na poziomie przynajmniej 25% osób objętych wsparciem w projekcie. Założenie mniejszej liczby osób, które otrzymają w projekcie środki na założenie działalności gospodarczej, będzie skutkowało odesłaniem wniosku o dofinansowanie do poprawy.

Określając wartości docelowe wskaźników, należy obligatoryjnie zastosować się do wartości wskazanych w Zasadach naboru wniosków. Wyjątek stanowi wskaźnik Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, którego wartość musi zostać założona na poziomie minimum 25% uczestników. Należy też pamiętać, że wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może zostać określony na poziomie niższym niż liczba osób, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.

Zgodnie z podrozdziałem 3.2. ww. wytycznych, kryterium efektywności zatrudnieniowej należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ½ etatu w przypadku stosunku pracy regulowanego w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Wytyczne nie określają długości zatrudnienia. Jednocześnie w punkcie 3 lit. g sformułowano okres 3 miesięcy jako 90 dni kalendarzowych za wyjątkiem sytuacji gdy pomiar jest dokonywany w okresie luty-kwiecień w roku nieprzestępnym. Wówczas za 3 miesiące kalendarzowe należy rozumieć okres co najmniej 89 dni kalendarzowych. Powyższe odnosi się do obowiązku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie do trzech miesięcy od momentu zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika (punkt 3, lit. e), a także do zobowiązania uczestnika projektu na dostarczenie dokumentów potwierdzających podjęcie pracy (punkt 3, lit. m).

Musi być wskazana wartość bazowa. Należy pamiętać, że wartość bazowa określona dla wskaźników rezultatu nie jest wliczona do wartości docelowej. Wartość bazowa stanowi punkt wyjścia, określa sytuację danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu. Wartość bazowa wskaźnika powinna odzwierciedlać doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie dotychczas zrealizowanych projektów i osiągniętych rezultatów.

Ze względu na płeć należy podzielić wszystkie wskaźniki, dla których jednostką miary jest „osoba”. W przypadku wskaźników dotyczących efektywności zatrudnieniowej należy wpisać wartości w kolumnie „Ogółem”, wyjątek stanowi wskaźnik dotyczący efektywności zatrudnieniowej kobiet, dla których należy określić wskaźnik w podziale na płeć.

Okres realizacji projektu musi trwać do 30.06.2019 r. Wnioski o dofinansowanie, w których założony zostanie krótszy okres realizacji projektu będą odsyłane do poprawy w trakcie oceny merytorycznej.

Określając wartości docelowe wskaźników należy obligatoryjnie zastosować się do wartości wskazanych w Zasadach naboru wniosków. Wyjątek stanowi wskaźnik Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, którego wartość musi zostać założona na poziomie minimum 25% uczestników. Należy też pamiętać, że wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może zostać określony na poziomie niższym niż liczba osób, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.

Wskaźnik dotyczący liczby utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej powinien zostać określony na poziomie nie mniejszym niż poziom udzielonych dotacji (decyzją IP jest to przynajmniej 25%). W liczbę utworzonych miejsc pracy wliczają się zarówno osoby, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej i zarejestrowały tę działalność oraz osoby przez nie zatrudnione.

Zgodnie z decyzją IP wskaźnik „Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” musi być założony na poziomie minimum 25,00% dla całości uczestników.

Wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w programie” może być założony na poziomie równym liczbie udzielonych dotacji w ramach projektu.

Co do zasady należy wykazywać poszczególne podkategorie kosztów odnoszące się do odrębnych wydatków w osobnych wierszach. W przypadku wskazania jednej zbiorczej podkategorii kosztów należy w części 5.1.2 wniosku szczegółowo rozpisać koszty wchodzące w skład danej podkategorii.

Nabór: RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-02-05 do 2016-02-26 )

Należy podkreślić, że Powiatowe Urzędy Pracy będą miały możliwość wykorzystania całości środków z limitu Funduszu Pracy przeznaczonego na rok 2016.
W przypadku gdy projekt zakontraktowany w 2015 roku, realizowany na przełomie 2015/2016 zostanie zrealizowany w kwocie mniejszej niż pierwotnie zakładał, wówczas:

 • Oszczędności z 2015 r. pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów powiatów, pozostają na tych rachunkach z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń,
 • Oszczędności z 2016 r. dotyczące projektu zakontraktowanego w 2015 r. po jego ostatecznym rozliczeniu będą powiększały wartość wydatków w projekcie zakontraktowanym w roku bieżącym (zostanie sporządzony Aneks do umowy o dofinansowanie).

Osoba bezrobotna która była uczestnikiem projektu w 2015 r., przy założeniu że otrzymała przynajmniej trzy elementy indywidualnej i kompleksowej pomocy, a mimo tego nie została zaktywizowana, może ponownie przystąpić do uczestnictwa w projekcie w kolejnym roku. Należy jednak zaznaczyć, że Powiatowy Urząd Pracy korzystając z wszystkich dostępnych narzędzi, a przede wszystkim z wieloletniego doświadczenia doradców zawodowych, powinien tak opracowywać każdy Indywidualny Plan Działania, aby zminimalizować ryzyko niezaktywizowania danego uczestnika. Dodatkowo informuję, iż w przypadku uczestnictwa w projekcie PO WER, a następnie w projekcie WRPO 2014+, należy pamiętać o kryterium wiekowym, które różnicuje grupę docelową w ramach PO WER i WRPO 2014+.

Osoby będące uczestnikami projektów w ramach poprzednich programów operacyjnych (PO KL lub SPO RZL) mogą uczestniczyć w projektach realizowanych w ramach PO WER/ WRPO 2014+ jeżeli nadal stanowią odpowiednią grupę docelową.

Za moment rozpoczęcia udziału w projekcie, uznaje się skierowanie na pierwszą formę wsparcia w ramach projektu (np. staż, szkolenie) wydaną przez urząd pracy lub skierowanie na badania lekarskie niezbędne do odbycia stażu, czy niekiedy również szkolenia. W przypadku uczestnika projektu, który otrzymał wsparcie w ramach form bezkosztowych, momentem rozpoczęcia udziału w projekcie może być np. rozmowa z doradcą zawodowym, o ile dotyczy okresu realizacji projektu.

Należy mieć na uwadze, iż co do zasady uczestnikiem projektu jest osoba, na którą poniesiono lub zaplanowano poniesienie wydatków w ramach projektu. Jednocześnie osoby, które po otrzymaniu dwóch bezkosztowych form pomocy (np. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego) podejmą zatrudnienie należy wykazać jako uczestników tego projektu, pomimo, iż nie otrzymały żadnej formy wsparcia podlegającej rozliczeniu w projekcie. 

Indywidualny Plan Działania jest sporządzany w ramach bezkosztowych form wsparcia tj.: pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego. W związku z powyższym podczas konstruowania wniosku o dofinansowanie nie jest wskazane, aby IPD był traktowany jako oddzielne zadanie merytoryczne. Należy jednak pamiętać, aby wymienionej wyżej bezkosztowe formy wsparcia były wykazane we wniosku jako oddzielne zadania.

Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy (tj. co najmniej 90 dni kalendarzowych), przynajmniej na ½ etatu, w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, dostarczając dokumenty potwierdzające zatrudnienie na ww. warunkach. Monitorowanie zatrudnienia na min. 3 miesiące dotyczy wyłącznie podjęcia działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach proces trwania zatrudnienia po dostarczeniu wymaganych dokumentów nie jest weryfikowany.

Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile Projekt zawiera elementy dotyczące pomocy publicznej.

Pomimo iż w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie nie wskazano wprost wymagań, by efektem szkolenia było uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Powiatowe Urzędy Pracy zobowiązane są do zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych szkoleń. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji powinno być każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej może wynosić „0’”, jednakże wszystkim wskaźnikom uwzględnionym w umowie o dofinansowanie należy przypisać wartości bazowe (nie dotyczy wskaźników produktu) i docelowe. Wartość bazowa stanowi punkt wyjścia, określa sytuację danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz może służyć do oceny doświadczenia beneficjenta w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Określone przez IZ w rozdziale V Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie wskaźniki są obligatoryjne. Istnieje jednak możliwość monitorowania dodatkowych wskaźników, przy czym zaleca się korzystanie ze wskaźników umieszczonych w liście rozwijanej we wniosku w ramach WRPO. 

W ramach WRPO w przypadku wskaźników obligatoryjnych w polu „Źródło danych” należy wskazać „nie dotyczy”. Jeżeli w projekcie założono również inne, dodatkowe wskaźniki pomiaru, to do nich należy podać odpowiednie źródła danych.

Nie ma obowiązku wykazywania szczegółowego rozbicia kosztów. Przykładowo, w przypadku zadania „staże” należy wskazać liczbę osób oraz uśredniony koszt na osobę i dokonać odpowiedniego przeliczenia. Analogicznie można podejść do wszystkich zadań w projekcie dotyczących wsparcia dla osób.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO nie ma wymogu przysyłania jakichkolwiek załączników, w tym również wskazanego upoważnienia.

Jeżeli w pkt. 2.5 wniosku o dofinansowanie (WRPO) zostanie podany zarówno dyrektor jak i zastępca dyrektora, to obie osoby muszą podpisać wniosek. Natomiast w przypadku PO WER, jeżeli w pkt. 2.7 wniosku wpisano dwie osoby połączone spójnikiem „i”, wymagane będą oba podpisy, a w przypadku zastosowania słowa „lub” – zamiennie. Należy pamiętać, iż do wykonywania czynności w ramach realizacji ww. projektów, dana osoba potrzebuje stosownego upoważnienia. Jednocześnie przy podpisie wnioskodawcy należy każdorazowo zamieścić pieczęć Urzędu.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie konkretnego projektu i obowiązuje w okresie jego realizacji, a więc do każdej umowy dołączane będzie nowe.

WUP rekomenduje przyjęcie okresu realizacji od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.

Nie przewidziano takiego wzoru. Pełnomocnictwa powinny natomiast być przygotowane zgodnie z zasadą reprezentacji łącznej, do wykonywania określonych czynności np. złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy.

Obowiązek publikacji zapytań w ramach WRPO powstaje w momencie wszczęcia przez beneficjenta postępowania od 1 stycznia 2016 r., jednakże dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Kwota środków Funduszu Pracy (FP) możliwa do wykorzystania w ramach nowych projektów pozakonkursowych PUP realizowanych w 2016 r. powinna być ustalona w oparciu o limit FP na rok 2016 i pomniejszona o kwotę środków FP z limitu na 2016 rok zakontraktowanych w projektach PUP z 2015 r. Wartość nowych projektów pozakonkursowych PUP, w przypadku jego realizacji w 2017 r., może być powiększona o środki z limitu FP z 2017 r., zgodnie z poniższym schematem:

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa
Nabór: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-11-02 do 2015-11-13 )

Sposób mierzenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej został określony w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Zgodnie z w/w Wytycznymi jeżeli jeden uczestnik projektu kwalifikuje się do kilku grup (np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami), wówczas jest on wykazywany we wszystkich kategoriach, do których należy. Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej nie determinują obowiązkowego uczestnictwa wszystkich grup w ramach projektu. W związku z powyższym w przedmiotowym konkursie w przypadku uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej 43%.

Natomiast – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami wynosi co najmniej 17% co oznacza, iż procent ten należy wyliczyć od liczby osób niepełnosprawnych, którzy zakończą udział w projekcie;

- dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej 35% co oznacza, iż procent ten należy wyliczyć od osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie;

-  dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej 36% co oznacza, iż procent ten należy wyliczyć od liczby osób o niskich kwalifikacjach, które zakończyły udział w projekcie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020, podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. W związku z powyższym Zrzeszenie Pracodawców może być podmiotem biorącym udział w w/w konkursie o ile działa zgodnie z Ustawą o organizacjach pracodawców z dnia 23.05.1991 r. (Dz.U. z 1991r. Nr 55 poz.235 z późniejszymi zmianami). Związek pracodawców występujący o dofinansowanie projektu w ramach konkursu powinien m.in. być zarejestrowany, a więc posiadać osobowość prawną, posiadać statut wskazujący sposób reprezentowania związku oraz osoby uprawnione do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

Dane dotyczące branż przyszłościowych/rozwojowych/strategicznych prowadzonych przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy można pozyskać z bezpłatnej publikacji (listopad 2014 r.) Szanse i determinanty wielkopolskiego rynku pracy w Rozdziale: Raport podsumowujący badanie własne realizowane w ramach WORPII na podstawie ankiety kwartalnej, w Podrozdziale: Kluczowe branże oraz strony internetowej http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl zakładka Mój powiat w części: Branże o największym znaczeniu na rynku pracy.

Usługi szkoleniowe w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Realizowane w ramach projektu szkolenia powinny być organizowane i przeprowadzane na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych, m.in.:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572, z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012, poz. 184, z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 622,);
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145, z późn. zm.).

Ponadto w przypadku wskazania we wniosku o dofinansowanie realizacji przynajmniej części szkolenia w formie e-learningowej należy uzasadnić potrzebę przeprowadzenia szkolenia w powyższej formie (np. specyfika grupy docelowej, doświadczenie oraz potencjał techniczny projektodawcy w przeprowadzeniu szkoleń w formie e-learningu, możliwość monitorowania faktycznego skorzystania z takiej usługi). Zaznacza się, iż przewidziane we wniosku o dofinansowanie wydatki podlegają ocenie zgodnie z kryterium merytorycznym o charakterze horyzontalnym tj. racjonalność i efektywność wydatków. Jednocześnie zwracam uwagę, iż celem projektów realizowanych w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8i jest skuteczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Co do zasady e-learning jest nieefektywną formą wsparcia.

W Działaniu 6.2 Aktywizacja zawodowa wnioskodawca, w celu spełnienia kryterium dostępu dotyczącego efektów szkolenia powinien w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie jasno wskazać, że każde szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem i uzyskaniem przez uczestnika odpowiedniego certyfikatu/dyplomu. Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu (certyfikatu). Zgodnie z warunkami realizacji wsparcia określonymi w załączniku 8.20 do Regulaminu konkursu instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej. Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone) bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, szkół. Projektodawca posiadający uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami  może zostać uznany za właściwy organ do potwierdzenia kwalifikacji, o ile spełnia warunki określone w ww. załączniku. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach projektów można realizować typy projektów wymienione w punkcie 1.1. W związku z tym nie ma wymogu realizacji w projekcie wszystkich form wsparcia. Należy jednak mieć na uwadze, iż udzielenie wsparcia musi być każdorazowo poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania i odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby uczestników. W związku z powyższym, w ramach projektu należy założyć możliwie bogaty wachlarz działań tak, by możliwe było dostosowanie działań do potrzeb uczestników i ich efektywna aktywizacja. Przeprowadzenie analizy potrzeb zakładanej grupy docelowej przed rozpoczęciem projektu, pozwoli zawęzić działania realizowane w ramach projektu do potrzeb tej grupy.

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro stosowanie uproszczonej metody rozliczania wydatków tj. kwot ryczałtowych jest obligatoryjne. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny niezbędny do wyliczenia ww. kwoty należy rozumieć jako wszystkie środki publiczne w projekcie, a więc sumę dofinansowania (środki EFS + dotacja celowa z budżetu państwa) wraz z wkładem własnym beneficjenta pochodzącym ze środków publicznych np. jst.

Zgodnie z dokumentem Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 roku, możliwość zakupu sprzętu komputerowego, niezbędnego do realizacji projektu w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO na lata 2014-2020 nie została wykluczona. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z ww. dokumentem koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności, w szczególności z uwzględnieniem w budżecie projektu stawek rynkowych. Ponadto, w przypadku Wnioskodawców, którzy realizowali podobne projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w przeszłości, weryfikowana będzie zasadność i racjonalność wydatków w kontekście wszystkich projektów realizowanych przez danego Beneficjenta, gdzie stroną umowy jest ta sama instytucja. Dodatkowo w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada niezbędny potencjał do realizacji projektu (sale wykładowe, sprzęt, oprogramowanie) zakup dodatkowego sprzętu czy wynajem sali budzi wątpliwości, co do jego zasadności.

Ostatecznie zakup środków trwałych w projekcie oraz wysokość kosztów zostaną zweryfikowane jednostkowo na etapie oceny projektu, zgodnie z załącznikiem nr 8.10 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług do Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 oraz uzasadnieniem zakupu, przedstawionym we wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy składany jest przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej na dane stanowisko. Dlatego tez nie można otrzymać zwrotu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, na którym zatrudniona jest już inna osoba. Wsparcie w postaci wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy ma na celu utworzenie stanowiska pracy, które zostanie utworzone w wyniku przyznanej refundacji. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa grupę docelową w projekcie stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz bierne zawodowo. Projekty realizowane w ramach w/w działania dotyczą wsparcia dla osób bez zatrudnienia, w związku z powyższym nie ma możliwości doposażenia miejsca pracy dla pracownika już zatrudnionego. Zaznaczyć należy, iż projekty w ramach konkursu nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 mogą być realizowane od 30 września 2015 r. i kwalifikowalne będą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy poniesione w okresie realizacji projektu z zachowaniem zasady, że stanowisko pracy zostało wyposażone bądź doposażone przed momentem zatrudnienia osoby kwalifikującej się do grupy docelowej.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy należy utrzymać przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

Zgodnie z kryterium dostępu dotyczącym kompleksowości wsparcia, podstawą doboru wsparcia jest identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika i objęcie go wszystkimi formami pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane oraz określone w Indywidualnym Planie Działania. Jeżeli z IPD konkretnego uczestnika wynika więc, że należy go skierować na kurs/szkolenie inne, aniżeli określone z nazwy w Załączniku 8.10, to istnieje taka możliwość (stawka określona w załączniku to 2 700 zł/os.). Należy jednak mieć na uwadze, że wybrane kursy/szkolenia oprócz tego, że powinny wynikać z  potrzeb uczestników projektu, to  muszą być też zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy. Ponadto należy pamiętać, że efektem każdego szkolenia/kursu zawodowego musi być nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych odpowiednim dokumentem, zgodnie z Załącznikiem nr 8.20.

W ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. W związku z powyższym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (nie wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych) może złożyć wniosek w ramach ww. konkursu. Jednakże, wykonawcy szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa w pkt. 1.12 Typ projektu należy wskazać odpowiednią wartość dostępną z listy rozwijanej. Definicje poszczególnych typów projektów stanowią załącznik nr 8.2 Regulaminu konkursu. Zgodnie z Instrukcją istnieje możliwość wybrania więcej niż jednego typu projektu.

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Regulaminem konkursu Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo, defaworyzowane na rynku pracy powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby w wieku 50 lat i więcej.

Oznacza to, iż uczestnik projektu musi kwalifikować się do co najmniej jednej z powyższych grup, a grupa docelowa może pochodzić z więcej niż jednej z wymienionych grup.

Obowiązująca Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z września 2015 r. (dotycząca naboru projektów w ramach Działania 6.2) wskazuje, iż we wniosku o dofinansowanie w punkcie 3.5.1 Krótki opis przedmiotu projektu – należy podać krótki i przejrzysty opis projektu (z wykorzystaniem danych liczbowych) oraz jasno określić zakres rzeczowy i sposób wdrażania projektu, który zawarty zostanie w SL 2014 i pozwoli uprawnionym do tego podmiotom zorientować się czego dotyczy dany projekt jedynie na podstawie danych dostępnych w SL 2014. Ponadto Instrukcja wskazuje również, iż punkt ten powinien być zgodny z informacjami zawartymi w punktach 2.3.1, 3.4, 4.1 oraz 5.1.1 wniosku.

Ad. 1 Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie pkt. 1.10 - Temat uzupełniający EFS – należy uzupełnić poprzez wskazanie odpowiedniej wartości dostępnej z listy rozwijanej; dostępne do wyboru opcje są zgodne z wartościami określonymi w dokumencie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dla poszczególnych Osi Priorytetowych. Jednocześnie w instrukcji zawarto informację, iż pole jest nieobowiązkowe, zatem jeżeli żadna z opcji nie pasuje do projektu wówczas pola nie należy uzupełniać.

Ad. 2 Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie pkt. 1.11 – Kody terytorialnych mechanizmów wdrażania – należy uzupełnić poprzez wskazanie odpowiedniej wartości dostępnej z listy rozwijanej. Dostępne do wyboru opcje są zgodne z wartościami określonymi w dokumencie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dla poszczególnych Osi Priorytetowych. W przypadku gdy żadna z opcji nie pasuje do projektu należy wybrać nie dotyczy.

Ad. 3. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie pkt. 3.2. Profil działalności, której dotyczy projekt –  należy wybrać przynajmniej jeden z profili działalności (z listy rozwijalnej należy wybrać opcję TAK, NIE). W przypadku nie wybrania żadnego z zaproponowanych profili działalności, należy uzupełnić pole Inny profilem właściwym dla projektu. Wnioskodawca może wpisać jako inny np. aktywizację zawodową.

Ad. 4.  pkt. 3.3 Miejsce realizacji projektu informuję, iż gmina Zduny w LSI jest wpisana prawidłowo w powiecie krotoszyńskim.

Ad.5 Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w pkt. 7.3 Wnioskodawca powinien wskazać tylko zamówienia publiczne – których udzielenie następuje zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych lub zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych kwalifikowalności.

W przypadku jeżeli Projektodawca planuje realizację projektu na terenie całego województwa w pkt. 3.3 Miejsce realizacji projektu należy zaznaczyć opcję TAK wówczas nie ma możliwości wyboru poszczególnych powiatów i gmin. Opcja NIE umożliwia wybór najpierw powiatu a później poszczególnych gmin z danego powiatu, czynność należy powtórzyć w przypadku gdy realizacja projektu dotyczy gmin położonych w różnych powiatach. Zatem jeżeli projekt będzie realizowany na terenie kilku gmin należy je wskazać.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie str. 27-28 aby uzyskać punkty za drugie kryterium premiujące, projekt musi być skierowany wyłącznie do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych – zgodnie z Załącznikiem numer 8.21 do Regulaminu konkursu. W związku z powyższym w punkcie 3.6 należy wskazać te gminy, na których będzie realizowany projekt i muszą to być gminy wskazane w załączniku numer 8.21 Regulaminu konkursu. W przypadku wskazania w projekcie choćby jednej gminy nie znajdującej się na wykazie gmin wyżej wymienionego załącznika, kryterium premiujące nie będzie spełnione. Ponadto w pkt. 3.3 Miejsce realizacji projektu należy wskazać tożsame gminy co w punkcie 3.6. Wskazanie w pkt. 3.3 obszaru całego województwa będzie oznaczało niespełnienie kryterium premiującego. Jednocześnie należy pamiętać, iż Wnioskodawca, który zobowiąże się do spełnienia kryteriów premiujących powinien w pkt. 1.12 typ projektu wybrać typ projektu adekwatny do danego kryterium. (W pkt. 1.12 istnieje możliwość wybrania więcej niż jednego typu projektu).

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy wybrać odpowiedni dla danego projektu obszar realizacji - zgodny z miejscem zamieszkania większości grupy docelowej bądź obszarem, na którym zarejestrowana jest większość podmiotów objętych wsparciem. Jednocześnie zgodnie z Regulaminem konkursu pkt. 3.5 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ bądź w przypadku nieosiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu bezpośredniego, zostanie zastosowana reguła proporcjonalności, w konsekwencji której wszystkie bądź część wydatków może zostać uznana za niekwalifikowalne w zależności od stopnia niezrealizowania celu projektu. Należy pamiętać, iż Projektodawca, podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązuje się do realizacji projektu w zakresie określonym i zatwierdzonym we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie informuję, iż punkt 3.3.1 Obszar realizacji projektu nie ma wpływu na ocenę kryterium premiującego nr 2, powyższe kryterium będzie oceniane w oparciu o informacje zawarte w pkt. 3.3 Miejsce realizacji projektu  i 3.6 Szczegółowe dane dotyczące projektu.

W sytuacji gdy Wnioskodawca chce uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie kryterium premiującego nr 2, w pkt. 3.3 Miejsce realizacji projektu na terenie całego województwa należy wybrać opcję NIE. Jednocześnie informuję, iż wymienienie gmin premiowanych pozycja po pozycji ogranicza zakres realizacji wyłącznie do gmin wynikających z załącznika nr 8.21 Regulaminu konkursu. Natomiast w przypadku wyboru opcji TAK projekt realizowany na terenie całego województwa, projekt nie spełni kryterium premiującego nr 2, ponieważ swoim obszarem wykracza poza obszar gmin wskazanych w załączniku nr 8.21 Regulaminu konkursu.