Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie
Nabór: RPWP.08.02.00‑IZ.00‑30‑001/18 ( od 2018-12-27 do 2019-01-31 )

Stawki dotyczące wynagrodzenia wykładowcy oraz wynajęcia sali wskazane w załączniku 8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług dotyczą godzin zegarowych tj. 60 minut. W związku z powyższym w zależności od czasu trwania ww. usługi (dłużej lub krócej aniżeli 60 minut) cena jednostkowa ulega proporcjonalnie zwiększeniu lub pomniejszeniu.

W projektach, w ramach których realizowane będą szkolenia językowe, IZ WRPO 2014 wymagać będzie organizowania szkoleń zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kwalifikacji Językowych oraz przeprowadzania egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje.

Jest to zgodne z zapisem Wytycznych: „Zakres udzielonego wsparcia w ramach RPO obejmuje szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywanie i poprawę kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych…”

W celu potwierdzenia uzyskania kwalifikacji, IZ WRPO 2014+ będzie brała pod uwagę certyfikaty uwzględniające wszystkie 4 umiejętności: w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu w określonej kwalifikacji (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

NIE, stawka jednostkowa przewiduje sale z wyposażeniem.

Należy zwrócić uwagę jakie szkolenie będzie realizowane, jeśli językowe to koszt sali ujęty jest w stawce jednostkowej. W związku z czym nie ma możliwości wniesienia dla szkoleń językowych wkładu niepieniężnego, w postaci udostępnienia sal.

Natomiast w ramach szkoleń komputerowych jest możliwość wnoszenia wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia sal.

W ramach tego Działania nie przewiduje się możliwości zakupu środków trwałych oraz rozliczania wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu. 

TAK, w takim przypadku diagnoza musi być dostosowana dla tych kilku gmin i dla potrzeb osób z tych obszarów.

W przypadku szkoleń językowych koszty rekrutacji zawarte są w stawce jednostkowej i nie mogą być dodatkowo uwzględnione w budżecie (podwójne finansowanie).

Natomiast w przypadku szkoleń komputerowych - Koszt rekrutacji uczestników projektu co do zasady stanowi koszt pośredni. Jednak w przypadku podjęcia przez Beneficjenta aktywnych działań merytorycznych dla pozyskania uczestników, istnieje możliwość rozliczenia niniejszych kosztów w kosztach bezpośrednich projektu.

Powyższe ma zastosowanie wówczas, gdy:

 - projekt dotyczy grupy docelowej, do której dotarcie jest utrudnione i wymaga działań bezpośrednich, lub - rekrutacja do projektu wymaga merytorycznej weryfikacji wiedzy i umiejętności uczestników celem zakwalifikowania ich do odpowiedniej formy wsparcia, czy na właściwy poziom zaawansowania szkolenia,

lub - gdy rekrutacja wymaga merytorycznej oceny dokumentów składanych przez uczestnika/przeprowadzenia wstępnej weryfikacji podmiotu, który ma przystąpić do projektu, np. składanych formularzy w przypadku weryfikacji statusu MŚP lub pomocy publicznej lub pomocy de minimis/weryfikacji istniejącej w danym podmiocie diagnozy potrzeb rozwojowych.Aktywne działania należy rozumieć szeroko, tj. zarówno jako pozyskiwanie uczestników, jak i weryfikowanie ich kwalifikowalności lub predyspozycji do udziału w projekcie. Wszelkie inne czynności, które nie wymagają aktywnych działań rekrutacyjnych po stronie Beneficjenta (np. działania rekrutacyjne Beneficjenta wśród własnych pracowników/członków, działania informacyjnopromocyjne skierowane do szerokiej grupy odbiorców np. za pośrednictwem radia lub TV) – nie są uznawane za rekrutację, która mogłaby zostać ujęta w kosztach bezpośrednich. Każdy Wnioskodawca, który chce ujmować poszczególne koszty rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu jest zobowiązany do ich rzetelnego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie.

Zakres wsparcia udzielanego w ramach konkursu obejmuje szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywanie i poprawę kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie.

Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu, został określony w załączniku nr 8.22 do Regulaminu konkursu. Nabycie kompetencji cyfrowych nie wiąże się ze zdawaniem zewnętrznego egzaminu przed komisją.

Usługa szkoleniowa w zakresie TIK wskazana w załączniku nr 8.13 do Regulaminu konkursu wskazująca możliwość przeprowadzenia egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych zawiera omyłkę pisarską. Prawidłowy zapis powinien wskazywać możliwość przeprowadzania egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych kwalifikacji cyfrowych.