Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałania 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących
Nabór: RPWP.04.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 ( od 2017-09-29 do 2018-01-05 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.04.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż:

  • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020,
  • dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Wytycznymi w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminnym w gospodarce odpadami komunalnymi

i/lub zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Ponadto, podkreśla się, iż minimalna wartość kosztów całkowitych projektu powinna wynosić 200 000,00 PLN. Dodatkowo w odniesieniu do projektów dotyczących PSZOK, do dofinansowania kwalifikowały się będą projekty o wartości do 2 000 000,00 PLN kosztów kwalifikowalnych oraz obsługujące do 20 tys. mieszkańców. Pozostałe projekty dot. PSZOK będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach POIiŚ.

Zgodnie z wzorem Umowy o dofinansowanie Projektu za termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia należy rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego bezusterkowego protokołu odbioru lub datę później uzyskanego / wystawionego dokumentu (należy przez to rozumieć decyzje, pozwolenia, dokumenty OT i inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów), który Beneficjent jest zobowiązany uzyskać w ramach realizowanego Projektu lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu.

Podkreśla się również, że zgodnie z Regulaminem konkursu częścią VII - Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji projektu najpóźniej w terminie 3 miesięcy od określonego we wniosku terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Preferowany termin zakończenia realizacji projektu do: 2018 roku, natomiast ostateczny termin zakończenia realizacji projektu nie później niż do: 30.06.2020 roku.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę (osobę wskazaną w części 2.5 wniosku o dofinansowanie) lub osobę upoważnioną. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii oznacza złożenie podpisu wraz z pieczęcią imienną (lub czytelne imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia) na każdej stronie dokumentu z zapisem, „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub podpis wraz z pieczęcią imienną na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...”. Wszystkie strony tak potwierdzonego dokumentu muszą być ponumerowane i przedstawione w sposób wskazujący na integralność dokumentu (np. zszyte). Ponadto, do podpisywania i parafowania dokumentów zaleca się stosowanie niebieskiego tuszu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią VIII, pkt 5 Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych.

Zabezpieczeniem ww. środków może być uchwała budżetowa lub/i WPF (w przypadku JST), umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania Umowy. W przypadku utraty ważności/wygaśnięcia zabezpieczenia, na etapie podpisania Umowy Wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie zabezpieczenia na realizację projektu (na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych). Dokument będzie podlegał ponownej weryfikacji.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.04.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Poddziałania 4.2.1 oraz Wytycznymi w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminnym w gospodarce odpadami komunalnymi (Wytyczne odpadowe) Rozdziałem 7, pkt 97) - W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym nie została jeszcze zawarta, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

  1. dokument odzwierciedlający podstawowe założenia umowy zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – gdy dokonano już we właściwym trybie wyboru operatora, albo
  2. harmonogram działań związanych z procedurą wyboru operatora oraz dokument odzwierciedlający podstawowe założenia planowanej umowy – gdy gmina nie dokonała jeszcze wyboru operatora we właściwym trybie.

Po zawarciu umowy należy do złożonego wniosku dołączyć jej egzemplarz.

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią III.D, pkt 5 – podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Zgodnie z punktem III.B.2.h Regulaminu konkursu nr RPWP.04.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dofinansowaniem w ramach konkursu nie mogą być objęte kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi, realizowane w regionach gospodarki odpadami, w których uwzględniono komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (będą realizowane z poziomu krajowego).

Powyższy zapis oznacza, że w przedmiotowym konkursie mogą być realizowane projekty w regionach gospodarki odpadami, w których nie uwzględniono komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów. Warunek ten nie ma jednak zastosowania dla projektów dotyczących wyłącznie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadami (PSZOK).

W przypadku projektów dotyczących PSZOK obowiązuje demarkacja kwotowa i liczby obsługiwanych mieszkańców, tj.: do dofinansowania kwalifikować się będą projekty o wartości do 2 000 000,00 PLN kosztów kwalifikowalnych oraz obsługujące do 20 tys. mieszkańców.

Regionami gospodarki odpadami, w których funkcjonuje lub planowana jest instalacja termicznego przekształcania odpadów są: region I, region II, region VIII, zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym.

Projekty składane przez PSZOK będą oceniane tymi samymi kryteriami co projekty złożone przez innych wnioskodawców. Kryteria oceny merytorycznej zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący w 2015 r., wcześniej były poddawane konsultacjom społecznym. Na chwilę obecną nie ma możliwości zmiany kryteriów, a wszystkie rodzaje projektów uczestniczące w konkursie będą weryfikowane w oparciu o wszystkie przyjęte kryteria (bez wyłączeń).

Zgodnie z punktem III.C.5 Regulaminu konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące selektywnej zbiórki pięciu strumieni odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Oznacza to, że gmina na moment złożenia wniosku o dofinansowanie winna mieć wdrożone zapisy niniejszego Rozporządzenia.

Kosztem kwalifikowalnym może być zakup pojemników przy budynkach użyteczności publicznej do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup pojemników wyposażających PSZOK.

Natomiast zakup pojemników przy budynkach wielorodzinnych, czy domach jednorodzinnych jest kosztem niekwalifikowalnym.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z punktem III.C.5 Regulaminu konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące selektywnej zbiórki pięciu strumieni odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.