Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Nabór: RPWP.01.03.01-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-09-29 do 2017-11-10 )

W ramach projektu nie ma możliwości wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej, w tym w formie wolontariatu, o czym mowa w Regulaminie konkursu w części III B pkt. 4.

Wybór podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz beneficjenta docelowego należy dokonać zgodnie z procedurą konkurencyjności, z zachowaniem regulacji zawartych w części III G Regulaminu konkursu.

Wybór jednostki miary powinien odpowiadać specyfice kosztu. IZ WRPO 2014+ sugeruje wybór jednostki określający np. wymiar czasu w jakim świadczone były usługi na rzecz beneficjenta docelowego przez pracownika IOB, którego wynagrodzenie będzie podlegać refundacji.

VAT jest kosztem niekwalifikowalnym zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części III D pkt. 4.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (część II B, pkt. 20) Beneficjenci zobowiązani są zachować cele i trwałość projektu przez okres 3 lat (MŚP) / 5 lat (podmioty inne niż MŚP) od daty dokonania płatności końcowej na jego rzecz, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego (dotyczy projektów zawierających elementy inwestycyjne). Beneficjent (IOB) ponosi obowiązki związane z udzielaniem pomocy de minimis beneficjentowi docelowemu w tym m. in. jest odpowiedzialny na monitoring i kontrolę sposobu wykorzystania udzielonej pomocy i jej zgodności ze stosowanymi regulacjami (…), a co za tym idzie za zachowanie trwałości.

Koszty doposażenia/modernizacji są niekwalifikowalne. Tego typu wydatki można kwalifikować w projekcie w ramach konkursu nr RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/17.

Regulamin konkursu nie przewiduje minimalnej wartości projektu, a określa jedynie maksymalną wartość projektu wynoszącą 2 000 000 PLN.

Regulamin konkursu nie określa liczby inkubowanych w ramach projektu firm z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania to 2 000 000 PLN, a maksymalne wsparcie udzielone w ramach pomocy de minimis jednemu beneficjentowi docelowemu to 100 000 PLN, z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. [art. 3]).

Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach Poddziałania 1.3.1. stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźnik „Wzrost zatrudnienia w inkubowanych przedsiębiorstwach” nie figuruje w ww. wykazie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu projekt musi być realizowany na terenie Województwa Wielkopolskiego i dotyczyć wsparcia MŚP (beneficjenta docelowego) z regionu Wielkopolski.

Postanowienia Umowy o dofinansowanie Projektu dopuszczają możliwość przesunięcia zaoszczędzonych środków pomiędzy zadaniami lub podkategoriami. Jednak podkreślić należy, że jest to sytuacja obwarowana szczególnymi wymogami. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przesunięcie oszczędności jest zmianą w Projekcie, o wprowadzeniu której Beneficjent jest zobowiązany poinformować IZ WRPO 2014+ pisemnie, w terminie określonym w Umowie o dofinansowanie Projektu. Po drugie przesuwane środki mogą pochodzić wyłącznie z oszczędności powstałych na skutek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zamówienia a zakres zaplanowanych zadań powinien zostać w pełni zrealizowany zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Oszczędności środków nie mogą wynikać z zaniechania realizacji lub ograniczenia zaplanowanego zakresu rzeczowego.

Ponadto należy pamiętać, że przesunięcie oszczędności nie może prowadzić do naruszenia wymogów określonych w dokumentacji konkursowej i każdorazowo należy traktować je jako zmianę w Projekcie, która może być przez Beneficjenta wprowadzona wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparciem mogą zostać objęte tylko te przedsiębiorstwa w początkowej fazie działalności, które do tej pory nie korzystały z usług inkubacji świadczonych przez IOB.

Zgodnie z Regulaminem konkursu preferowane są projekty realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS), jednak firmy korzystające z usług IOB nie muszą się w nie wpisywać.  Weryfikacja powiązania z RIS odbywać się będzie zarówno przez pryzmat działalności IOB, jak i inkubowanych firm.

Minimalne wymagania jakościowe dotyczące procesu inkubacji, w tym przeprowadzania rekrutacji, są zawarte w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Weryfikacja czy Wnioskodawca wpisuje się w typ beneficjenta będzie odbywać się na podstawie załączonych do wniosku o dofinansowanie dokumentów statutowych i/lub rejestrowych. IOB nie musi być certyfikowana.

Beneficjent (IOB) ponosi obowiązki związane z udzielaniem pomocy de minimis beneficjentowi docelowemu, w tym m. in. dotyczące wystawiania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis oraz inne zobowiązania wymienione w Regulaminie konkursu (część III D, pkt. 6).