Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Nabór: RPWP.01.03.01-IZ.00-30-001/20 ( od 2020-04-27 do 2020-06-19 )

W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie.

Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział (miejsce prowadzenia działalności) na terenie województwa wielkopolskiego wykazane w dokumencie rejestrowym.

Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu (cz. III D, pkt 3, ppkt b) wydatkiem kwalifikowalnym są koszty pośrednie, w tym koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego  w  zarządzanie,  rozliczanie,  monitorowanie, koordynowanie projektu lub prowadzenie innych działań  administracyjnych, koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, prawna) na potrzeby projektu oraz koszty obsługi księgowej.     

Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu (cz. III B, pkt 6, ppkt b) projekt dotyczy wsparcia MŚP tylko z regionu Wielkopolski.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie dotyczy przedsiębiorstw mających status MŚP, w tym przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności.

Nie, zgodnie z Regulaminem konkursu (cz. III C, pkt 2) zakres projektu nie może dotyczyć wyłącznie wsparcia inwestycyjnego na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Każdy Beneficjent ostateczny musi także zostać odbiorcą usług potrzebnych do funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa.         

 

We wniosku o dofinansowanie, w pkt 5.1.1, należy osobno wydzielić kategorię na usługi specjalistyczne, a osobno na inne usługi, np. na usługi doradcze czy okołobiznesowe. Na tej podstawie zostanie ocenione czy wskazany warunek został spełniony, a usługi specjalistyczne obejmują  co  najmniej  30%  kwoty kosztów  kwalifikowalnych wszystkich świadczonych usług.

Koszt kierownika projektu może zostać zakwalifikowany do dofinansowania jako koszt pośredni, ponoszony w ramach pomocy de minimis, obciążając limit Wnioskodawcy/Beneficjenta projektu. 

Tak, na jednego Beneficjenta ostatecznego można przeznaczyć maksymalnie do 200 000,00 PLN na wsparcie inwestycyjne  (środki  trwałe  i  wartości  niematerialne  i  prawne).      

Zgodnie z Regulaminem konkursu (cz. III D, pkt 4, ppkt h) podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym w ramach projektu.

Nie, wydatki związane z doposażeniem Wnioskodawcy są kosztem niekwalifikowalnym. Zgodnie z rodzajem projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach konkursu, odbiorcami wsparcia są przedsiębiorstwa tylko w początkowej fazie działalności.

Tak, Regulamin konkursu określa maksymalną kwotę dofinanasowania projektu wynoszącą 4 000 000,00 PLN.         

Zgodnie z Regulaminem konkursu podmiotem udzielającym pomocy de minimis  Beneficjentom ostatecznym, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy de  minimis z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu  udzielającego pomocy de minimis, jest Wnioskodawca czyli IOB.

Nie, taki wydatek jest kosztem niekwalifikowalnym. Wszelkie świadczone w ramach projektu usługi muszą być skierowane tylko do Beneficjentów ostatecznych i to oni mogą być ich odbiorcami.