Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorców posiadających plan rozwoju eksportu
Nabór: RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-09-22 do 2015-10-06 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.4.1., część III E dla wszystkich działań realizowanych w ramach konkursu maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 700.000,00 PLN, a maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych.

Należy jednak pamiętać, że wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić większości wydatków kwalifikowalnych projektu, a wsparcie inwestycyjne dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach zagranicznych.

Dokumentacja konkursowa nie wyklucza z ubiegania się o dofinansowanie nowych podmiotów. Wybór rynków docelowych, na jakich planuje rozszerzyć działalność eksportową przedsiębiorca musi wynikać z Planu Rozwoju Eksportu, Regulamin konkursu nie ogranicza w żaden sposób wyboru rynków docelowych.

Koszty te nie są objęte wsparciem w ramach Konkursu dla Poddziałania 1.4.1. Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu części III D, pkt.1 realizacja projektu może rozpocząć się w dniu następującym po dniu złożeniu wniosku o dofinansowanie (dostarczeniu wersji elektronicznej i papierowej). Oznacza to, że wszystkie poniesione do tego dnia koszty (również na przygotowanie stosownych dokumentów związanych z aplikowaniem o dofinansowanie) nie kwalifikują się do wsparcia.

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu nie stanowi wydatku kwalifikowanego w ramach Poddziałania 1.4.1 z uwagi na fakt, że wsparcie w ramach konkursu skierowane jest do przedsiębiorstw posiadających już opracowany Plan Rozwoju Eksportu, a projekty realizowane będą w oparciu o jego założenia.

Regulamin konkursu nie przewiduje wcześniejszego zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Plan Rozwoju Eksportu jest jednym z obligatoryjnych załączników, który należy dołączyć do Wniosku o dofinansowanie. Wynika to z części IX (Załączniki) pkt 7 Wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 1.4.1 
Wsparcie w ramach konkursu skierowane jest do przedsiębiorstw posiadających już opracowany Plan Rozwoju Eksportu, a dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty realizowane w oparciu o PRE.

 

Realizacja projektu winna zakończyć się do 30.06.2017 roku.

Wymagany zakres Planu Rozwoju Eksportu jest dostępny w dokumentacji konkursowej 10 - Plan Rozwoju Eksportu - założenia (zał. nr 7 wniosku o dofinansowanie). W ramach projektu będą musiały być realizowane działania przedstawione w dokumentacji aplikacyjnej, spójne z Planem Rozwoju Eksportu.

Zgodnie z SZOOP WRPO 2014+ pkt 2.1.4 Działania 1.4 pkt 7 o wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki załącznika nr 1 do Rozporządzenia 651/2014 oraz ich sieci. W świetle powyższego klastry nie kwalifikują się do wsparcia w ramach poddziałania 1.4.1.
Zgodnie z dokumentacją konkursową sieci/grupy przedsiębiorstw powinny działać na podstawie zawartej umowy, a jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Lider. Umowa powinna wskazywać wszystkich członków oraz jasno wskazywać kto jest Liderem. Umowa taka jest obligatoryjnym załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie.

 

Zgodnie z zapisami części IV Instrukcji wypełniania wniosków jeśli w wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy i nastąpi wzrost zatrudnienia w podmiocie, Wnioskodawca wpisuje odpowiednią wartość docelową. Jeśli nie tworzy nowych miejsc pracy lub jeśli miejsce pracy powstało, ale jednocześnie inne zostało zlikwidowane to jako wartość docelową wskaźnika należy wpisać 0.

Co do zasady grupy/sieci przedsiębiorstw mogą być powiązane kapitałowo, osobowo lub w inny sposób spełniający warunki stanowienia „jednego przedsiębiorstwa” Należy pamiętać, że w takim przypadku uzyskana przez powiązanych uczestników grupy/sieci pomoc de minimis podlegać będzie sumowaniu.

Tak, wyżej wymienione wydatki dotyczące kosztu delegacji służbowych (zgodnie z obowiązującymi limitami dla danego kraju) oraz opłaty rejestracyjnej i wpisu do katalogu wpisują się w katalog kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu kosztem kwalifikowanym w ramach udziału w targach i misjach gospodarczych jest koszt budowy stoiska targowego. Zapisy dokumentacji konkursowej co do zasady nie wykluczają wsparcia w przypadku budowy stoiska targowego w swoim zakresie. Należy jednak pamiętać, że ponoszone wydatki winny być udokumentowane zgodnie z zapisami dotyczącymi warunków i uznania kosztu za kwalifikowalny, określonymi w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności oraz Regulaminie konkursu. 

Zapisy zawarte w dokumentacji konkursowej nie wskazują na obligatoryjne odwiedzenie targów, jednak przez misję gospodarczą należy rozumieć wyjazd jednego lub większej liczby przedsiębiorców do kraju mogącego stanowić rynek docelowy jego lub ich działalności eksportowej, połączony z udziałem w zorganizowanych spotkaniach biznesowych.

Tak, część finansową Studium Wykonalności powinni wypełnić również Wnioskodawcy, którzy w ramach swoich projektów nie przewidują działań inwestycyjnych.

Wytyczne PO IG 6.1 oraz w/w Rozporządzenie MRI nie są dokumentami określającymi zasady przyznawania wsparcia w ramach Poddziałania 1.4.1. i nie mogą stanowić podstawy w kwalifikowaniu kosztów poniesionych na realizację projektów w ramach WRPO 2014+.

Plan Rozwoju Eksportu powinien mieć zakres zgodny w przedstawionym załączniku nr 7 do wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kosztów udziału w targach i misjach kwalifikowane są do wsparcia koszty związane z wypłatą diet pracowników oddelegowanych do obsługi stoiska podczas targów/udziału w misjach.

Zapis ten oznacza, że maksymalna wartość wszystkich wydatków kwalifikowalnych w projekcie nie może przekraczać 3,5 mln zł, przy czym max. kwota dofinansowania, jaką Wnioskodawca może uzyskać w ramach Poddziałania 1.4.1 wynosi 700 tys. PLN.

TAK, transport osób oraz eksponatów i elementów zabudowy stoiska jest objęty wsparciem w ramach Działania 1.4. Należy pamiętać, że aby wydatek został uznany za kwalifikowalny musi zostać faktycznie poniesiony oraz należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych.

Firma posiadająca jeden z oddziałów w Wielkopolsce może co do zasady ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.1. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z założeniami zawartymi w SZOOP WRPO na lata 2014-2020 celem szczegółowym działania 1.4. jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie, przekładające się na zwiększenie umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki, prowadzące do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw.

W części 5.3 Wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca winien przedstawić źródła finansowania wydatków zaplanowanych w trakcie realizacji projektu, z których będzie korzystał do czasu uzyskania dofinansowania.

Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych, tzn, dokument potwierdzający zabezpieczenie na pokrycie wkładu własnego Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić jako jeden z niezbędnych załączników do sporządzenia umowy o dofinansowanie, zgodnie z zapisem Regulaminu.

Zgodnie z pkt V A ust. 2 lit. p Regulaminu Konkursu nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15 w celu potwierdzenia posiadania środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych należy przedłożyć dokumenty takie jak np.: umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej wymagane zabezpieczenie środków na realizację projektu dotyczy wkładu własnego. 

W Poddziałaniu 1.4.1. nie jest wymagana obligatoryjnie ocena oddziaływania na środowisko. Kryterium formalne (pkt 24) nie odnosi się do prognozy WRPO lecz do rodzaju inwestycji zawartej we wniosku o dofinansowanie.

 

Jeżeli wniosek o dofinansowanie zawierał będzie elementy inwestycyjne, to wymagane będzie złożenie wypełnionego załącznika OOŚ w zakresie wynikającym z rodzaju przedłożonego projektu (przedmiotowy załącznik powinien zostać złożony na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu).

 

Dla wszystkich projektów infrastrukturalnych dodatkowo (również na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu) wymagane będzie przedłożenie:

•     zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

•     deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

 

W przypadku przedsięwzięć objętych Aneksem I lub Aneksem II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, (dalej: dyrektywa OOŚ) - konieczne jest przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. decyzji.

W ramach kryterium nr 17 „Wzrost eksportu w wyniku realizacji projektu w stosunku do przychodów Wnioskodawcy ogółem” przez wzrost eksportu w danym roku rozumiemy kwotę dodatkowego przychodu z eksportu uzyskaną w danym roku w wyniku realizacji projektu, względem przychodu z eksportu, który byłby osiągnięty w tym samym roku, gdyby projektu nie było (czyli nie względem roku poprzedniego). Wzrostu przychodu nie rozumiemy jako wskaźnika dynamiki.

Wskaźnik należy obliczyć w tabeli nr 9 arkusza kalkulacyjnego (Instrukcja do sporządzania SW) jako spodziewany dodatkowy przychód z eksportu osiągany dzięki projektowi podzielony przez spodziewany całkowity przychód beneficjenta, razem z przychodem z projektu.