Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
Nabór: RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15 & RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 ( od 2015-11-16 do 2015-11-30 )

Opinia o innowacyjności musi być wystawiona na rzecz Wnioskodawcy, nie może być wystawiona dla producenta.

Opinia o innowacyjności może być wystawiona tylko i wyłącznie przez podmioty wymienione w załączniku Opinia o innowacyjności. Nie może być wystawiona przez producenta danego środka trwałego albo technologii.

Zgodnie z Regulaminem konkursu pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych oraz dokumenty związane z OOŚ, w tym z Naturą 2000 należy dostarczyć na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację inwestycji dostarczane są zgodnie z Regulaminem konkursu na etapie składania dokumentów do podpisania umowy. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje tylko w pkt. 5.3 źródła finansowania dla całkowitej wartości projektu.

Co do zasady e-usługi mogą być przedmiotem projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

Dofinansowanie udzielane w poddziałaniu 1.5.2 nie ma charakteru pomocy de minimis. Przyznawane jest w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, zgodnie z mapą pomocy publicznej dla Wielkopolski. 

Aktywa ponownie wykorzystane to dotychczas wykorzystywany park maszynowy, który w części będzie wykorzystywany przy wprowadzeniu nowego produktu.
Np. w celu dywersyfikacji konieczny jest zakup nowej maszyny, ale w ramach całego procesu technologicznego wykorzystywane będą również już posiadane urządzenia.
Te wykorzystywane urządzenia to właśnie aktywa „ponownie wykorzystane”.

w ramach poddziałanie 1.5.2 koszty związane z promocją projektu są niekwalifikowalne. W związku z powyższym strona www jako narzędzie informacyjne i promocyjne jest niekwalifikowalna. Koszty związane z jej tłumaczeniem również nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne.

nie ma możliwości załączenia opinii o innowacyjności wydanego przez stowarzyszenie, którego jest się członkiem. mocyjne jest niekwalifikowalna. Koszty związane z jej tłumaczeniem również nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne.

Ocena tego kryterium będzie opierała się na opisach ujętych w Studium Wykonalności. Jeżeli Wnioskodawca posiada listy intencyjne może je dołączyć jako dodatkowy załącznik.

Tak, zaliczka jest dopuszczalną formą płatności w ramach Poddziałania 1.5.2.

 

Usługi doradcze nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach przedmiotowego konkursu. cyjne może je dołączyć jako dodatkowy załącznik.

Tak, posiadanie licencji na korzystanie z wyników prac badawczo – rozwojowych może stanowić podstawę do przyznania punktów w tym kryterium. Proszę mieć na uwadze, aby zakres projektu był faktycznie powiązany z wynikiem prac B+R.

tak, beneficjentem w ramach konkursu 1.5.2 mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym spółki. 

Istnieje możliwość dofinansowania budowy obiektu na gruncie, który nie jest własnością Wnioskodawcy. W tym przypadku prawo do dysponowania nieruchomością powinno obejmować co najmniej okres trwałości projektu. Zwracam jednocześnie uwagę, że koszt zakupu gruntu jest niekwalifikowalny.

Do liczby pracowników nie wlicza się pracy stażystów lub uczniów odbywających szkolenie zawodowe w ramach stażu lub kształcenia zawodowego. 

W przypadku środków trwałych trwale związanych z gruntem weryfikacji podlega tylko obszar wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, którym co do zasady musi być teren województwa wielkopolskiego. Należy pamiętać, że za prawidłowość podanych
we wniosku danych odpowiada Wnioskodawca, a ich weryfikacja odbywa się zarówno podczas oceny wniosku, jak i kontroli, czy wizyt monitorujących przeprowadzanych przez IZ WRPO.

W sytuacji natomiast aplikowania o dofinansowanie zakupu ruchomych środków trwałych, lub środków trwałych niezwiązanych trwale z gruntem, które posiadają mobilny charakter tj. można w swobodny sposób je przemieszczać bez utraty ich właściwości, z zachowaniem ich przeznaczenia; za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Wnioskodawcy, bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej określone w dokumentach rejestrowych, w przypadku spółki z o.o. – KRS, REGON.

Reasumując, to rodzaj i charakter elementów zakresu rzeczowego projektu zdeterminuje fakt, czy wymagane przez IZ WRPO będzie posiadanie w dokumentach rejestrowych zapisów o posiadaniu oddziału/miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego.

Koszt przygotowania dokumentacji projektowej w tym studium wykonalności stanowi koszt niekwalifikowany.

Dane niezbędne do wypełnienia wskazanego punktu znajdują się w UWRPO – w części „Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji”.

Koszty wynagrodzenia personelu są niekwalifikowane w ramach Poddziałania 1.5.2 WRPO 2014+.

W przypadku przedsięwzięcia związanego z dywersyfikacją istniejącego zakładu, niezbędne jest dostosowanie założeń projektu do zapisów art. 14 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. Oznacza to, iż kwota kosztów kwalifikowanych musi przekraczać, o co najmniej 200%, wartość księgową tych aktywów, które Wnioskodawca już posiada i planuje  ponownie wykorzystać podczas realizacji przedmiotowego projektu. W tabeli trzeba wyszczególnić wspomniane aktywa, podać wartość księgową każdego z nich na zakończenie ostatniego roku obrotowego, a następnie kwoty te zsumować. Otrzymaną sumę należy pomnożyć przez 3. W wyniku takiej operacji uzyskuje się wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, powiększoną o 200%. Kwota kosztów kwalifikowanych projektu musi tę wartość przewyższać, aby został spełniony warunek, określony we wskazanym dokumencie.

W pierwszej kolejności Instytucja Zarządzająca WRPO wyjaśnia, iż do stosowania przepisów ustawy Pzp zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 3 tejże ustawy. W przeciwnym razie do udzielania zamówień beneficjent stosuje zasady wynikające z Wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów. Jeżeli jest Pan beneficjentem niezobowiązanym do stosowania ustawy Pzp, to planując zakup maszyny za 1 mln zł (czyli wartość zamówienia przekracza tzw. próg unijny), dla prawidłowego upublicznienia zapytania ofertowego należy: zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, a do czasu uruchomienia tej strony wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, zamieścić zapytanie na stronie internetowej beneficjenta oraz dodatkowo umieścić w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W takim przypadku minimalny termin składania ofert wynosi 40 dni (formularze do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dostępne są na stronie:

 http://simap.ted.europa.eu/pl/web/simap/standard-forms-for-public-procurement).

Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną zawiera informację, że projekt (przedsięwzięcie) nie pogarsza stanu jednolitej części wód. Deklarację taką wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79,  60-529 Poznań. Wzór deklaracji znajdzie się na stronie internetowej wraz z formularzami dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

W przypadku kryterium dopuszczającego „Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań innowacyjnych stosowanych co najmniej w skali kraju przez okres nie dłuższy niż 3 lata” jest wykazanie przynajmniej jednego rodzaju innowacyjności (nietechnologicznej, produktowej lub procesowej) w skali co najmniej kraju.

Zwracamy uwagę, że rozwiązania innowacyjne stanowią także przedmiot oceny punktowej (w ramach kryterium nr 11), wówczas liczba punktów przyznawana będzie za każdy wykazany rodzaj rozwiązań innowacyjnych.

Płynność finansowa Wnioskodawcy powinna być zapewniona w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku. W przypadku podmiotów funkcjonujących krócej na rynku płynność finansowa będzie weryfikowana w okresie ich całej działalności.
W związku z powyższym analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, iż Wnioskodawca ma dodatnie roczne saldo przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą.  Będzie to weryfikowane na podstawie danych ujętych w tabeli nr 3 Rachunek przepływów pieniężnych Wnioskodawca wraz z projektem analizy finansowej (arkusz Excel, załącznik do Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności).

Zgodnie z przedstawioną definicją technologie informacyjne i komunikacyjne (Information and Communication Technologies ICT) obejmują: informatykę (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarczają one użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać,
i przekazywać innym ludziom.

 

aktualnie ogłoszony konkurs 1.5.2 skierowany jest dla przedsiębiorców z sektora MSP. Zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu 651/2014 (Załącznik nr 1) „Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.”

W związku z powyższym podmiot, w postaci fundacji może ubiegać się o wsparcie pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej, aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że wszystkie projekty aplikujące o wsparcie muszą być dochodowe, co wyklucza możliwość prowadzenia działalności typu  „non – profit” czy przeznaczania zysków na cele statutowe.

Inwestycja początkowa – to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Założenie nowego zakładu – poprzez utworzenie nowego zakładu rozumie się inwestycje w utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub utworzenie nowej jednostki produkcyjnej np. fabryki w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Jedno przedsiębiorstwo może składać się z kilku jednostek produkcyjnych.

 

Zwiększenie zdolności produkcyjnej- poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej rozumie się rozbudowę istniejącego zakładu, np. uruchomienie kolejnej linii technologicznej (produkcyjnej) dla tego samego produktu przy czym nie wiąże się to z zasadniczą zmienianą samego procesu produkcyjnego.

 

Dywersyfikacja produkcji – poprzez dywersyfikację produkcji rozumie się rozszerzenie  oferty produktowej o produkt dotychczas nie wytwarzany w zakładzie przy czym jako dywersyfikacji nie należy traktować niewielkich zmian/nieznacznych innowacji produktu, np. wyglądu / stylistyki produktu. Przy dywersyfikacji część aktywów (np. grunty, budynki oraz urządzenia) służących do dotychczasowej produkcji jest na ogół nadal wykorzystywana do wytworzenia nowego produktu. Jeśli aktywa są wykorzystywane częściowo to wartość księgowa jest ustalana proporcjonalnie. 

 

Uwaga:  w przypadku dywersyfikacji wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie musi przekraczać wartość 200% wartości księgowej posiadanych aktywów, które są  wykorzystywane do wytworzenia nowego produktu, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego  – poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcji uznaje się kompleksową zmianę sposobu wytwarzania danego produktu.
Za zmianę taką można uznać np. automatyzację wykonywanych dotychczas ręcznie procesów produkcyjnych. W  celu zobrazowania zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego istniejącego zakładu konieczne jest przedstawienie stanu istniejącego w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem planowanej inwestycji oraz uzasadnienie,
na czym będzie polegać zasadnicza zmiana produkcji. Należy zwrócić uwagę,
iż za zasadniczą zmianę procesu produkcji nie można uznać wymiany posiadanych aktywów na nowe. Wymiana urządzeń, maszyn, licencji, itp., w których zmiana polega jedynie na niewielkim polepszeniu parametrów procesu produkcji, zarządzania, sprzedaży nie stanowi zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Uwaga w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego wartość  kosztów kwalifikowalnych  musi przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich 3 lat obrotowych.

Odnosząc się do tabel pomocniczych, przedstawionych w Studium Wykonalności:

Zasadnicza zmiana procesu produkcji.

Jeśli projekt dotyczy zasadniczej zmiany produkcji (zgodnie z definicją przedstawioną powyżej), w tabeli „zasadnicza zmiana procesu produkcji” należy wymienić aktywa związane z tą działalnością i obliczyć odpowiadające im koszty amortyzacji w okresie poprzedzającym trzy lata obrotowe.

W przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego wartość  kosztów kwalifikowalnych  musi przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych
z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich 3 lat obrotowych.

Dywersyfikacja istniejącego zakładu.

W przypadku, gdy projekt dotyczy dywersyfikacji istniejącego zakładu, należy wypełnić tabelę „dywersyfikacja istniejącego zakładu” z podaniem informacji o wartości księgowej aktywów dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania w związku z dywersyfikacją zakładu. Wartość księgową tych aktywów należy ustalić odnosząc się do roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac inwestycyjnych dotyczących projektu.

W przypadku dywersyfikacji wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie musi przekraczać wartość 200% wartości księgowej posiadanych aktywów, które są  wykorzystywane do wytworzenia nowego produktu, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.