Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
Nabór: RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 ( od 2018-08-06 do 2018-09-28 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu (cz. III D, pkt 4 l) koszty związane z wytwarzaniem i dystrybucją energii oraz infrastrukturą służącą do wytwarzania i dystrybucji energii w projektach realizowanych na podstawie Rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej (np. panele fotowoltaiczne, panele solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe itp.) są niekwalifikowalne.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (cz. III D, pkt 4 m) niekwalifikowalne są koszty prac i materiałów budowlanych przeznaczonych na pomieszczenia administracyjne, socjalne itp. przekraczające 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Ograniczenie to, co do zasady, nie dotyczy branży IT, której działalność odbywa się w pomieszczeniach biurowych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (cz. V.A pkt 2) dokumentacja z zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz wymagane dokumenty zezwalające na realizację projektu wskazane w części VI Regulaminu wymagane są dopiero na etapie podpisania umowy. W związku z powyższym na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane załączanie przedmiotowych dokumentów. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty, w terminie wskazanym przez IZ WRPO 2014+.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, częścią IX wniosku o dofinansowanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć wyłącznie poniższe załączniki:

- Studium wykonalności

- Umowa spółki cywilnej – jeśli dotyczy

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – kopia pełnomocnictwa

- Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie

- Informacja o udzielonej pomocy publicznej (3 formularze). Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych – jeśli dotyczy

- Opinia o innowacyjności

W przypadku środków trwałych trwale związanych z gruntem weryfikacji podlega tylko obszar wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, którym co do zasady musi być teren województwa wielkopolskiego. Należy pamiętać, że za prawidłowość podanych we wniosku danych odpowiada Wnioskodawca, a ich weryfikacja odbywa się zarówno podczas oceny wniosku, jak i kontroli, czy wizyt monitorujących przeprowadzanych przez IZ WRPO 2014+.

W sytuacji natomiast aplikowania o dofinansowanie zakupu ruchomych środków trwałych, lub środków trwałych niezwiązanych trwale z gruntem za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Wnioskodawcy, bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej określone w dokumentach rejestrowych.

W dokumentacji aplikacyjnej należy wykazywać wyłącznie te innowacje, które poparte są stosowną opinią o innowacyjności. W przypadku opisania dodatkowych innowacji, na podstawie własnych analiz, nie będą one podlegały ocenie. Zgodnie z pkt. III.3 Studium Wykonalności „opis odnośnie zakładanych w ramach projektu rozwiązań innowacyjnych należy oprzeć o posiadaną opinię o innowacyjności”. Warto również zaznaczyć, że nie należy wykazywać ich we wskaźnikach rezultatu.

W ramach konkursu możliwy jest tylko i wyłącznie zakup nowych środków trwałych. Zgodnie z Regulaminem konkursu, część III D, pkt 4 – zakup używanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest kosztem niekwalifikowalnym.

Na definiowanie nowego produktu w firmie nie musi mieć wpływu PKD dotychczas prowadzonej działalności i objętej projektem. Uzasadnienie, czy dany produkt jest nowy, należy odnieść do uszczegółowienia kryterium. Eksperci przy ocenie w ramach tego kryterium będą brać pod uwagę istotne nowe cechy oraz zastosowanie produktu.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu obliczając liczbę osób zatrudnionych należy ująć pracowników (niezależnie od wymiaru etatu oraz okresu trwania umowy), osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, właścicieli-kierowników, wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Zgodnie z Kodeksem pracy (art.2) za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Przy obliczaniu statusu przedsiębiorstwa nie należy uwzględniać osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, praktykantów, studentów odbywających szkolenia zawodowe oraz pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Ponadto należy zauważyć, że pracowników tymczasowych łączy stosunek pracy z Agencją Pracy Tymczasowej, a więc nie pozostają w takim stosunku z pracodawcą-użytkownikiem, chociaż to on bezpośrednio korzysta z ich pracy. W związku z powyższym, przy obliczaniu statusu przedsiębiorstwa, co do zasady nie należy uwzględniać pracowników Agencji Pracy Tymczasowej.

W sytuacji gdy Wnioskodawca będzie wykorzystywał do realizacji projektu nie tylko zakupione w ramach projektu maszyny, urządzenia, ale także już posiadane aktywa trwałe związane z dotychczasową działalnością (np. hala produkcyjna, maszyny, urządzenia) wówczas w tabeli pomocniczej do weryfikacji wysokości kosztów kwalifikowalnych projektów określonych w art. 14 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (Studium Wykonalności, cz. 1) należy określić wartość księgową tych aktywów. Zgodnie z definicją z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu rzeczowa aktywa trwałe obejmują także grunty.

Należy wskazać na podstawie jakich dokumentów księgowych ustalono wartość księgową ww. aktywów (np. ewidencja środków trwałych, tabele amortyzacyjne środków trwałych, dane z konta księgowego dla amortyzacji środków trwałych).

Należy przyjąć, że na dzień składania wniosku wymaganym dokumentem, potwierdzającym miejsce prowadzenia działalności jest wpis do KRS, natomiast sam wniosek o zmianę danych w KRS jest niewystarczający.

W przypadku przedmiotowego Konkursu, zgodnie z Regulaminem (cz. III D, pkt 4 a) podatek VAT bez względu na rodzaj prowadzonej działalności jest niekwalifikowalny w projekcie.

Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie w ramach poddziałania 1.5.2 zobowiązani są załączyć opinię o innowacyjności wystawioną przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt. 9 (z wyłączeniem lit. f) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 87 ze zm.) lub inną jednostkę organizacyjną niewymienioną powyżej, będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt. 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L z 2017 r., poz. 187.1) lub stowarzyszenie naukowo techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, które nie są powiązane z Wnioskodawcą, a których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem projektu.

Należy podkreślić, że ocena wiarygodności przedłożonych opinii będzie weryfikowana przez ekspertów w kolejnych etapach oceny wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu (Rozdział VI, punkt 2, podpunkt a) „Dla inwestycji (zamierzeń budowlanych) położonych poza obszarami NATURA 2000 wyłącza się konieczność przedłożenia Zaświadczenia w przypadku: - wszelkich prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynków; - przebudowy obiektów mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.); - energooszczędnego oświetlenia ulic i dróg; - obiektów małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych; - termomodernizacji budynków.”

Jeżeli inwestycja wykracza poza zakres wyłączeń określonych w regulaminie, Zaświadczenie NATURA 2000 jest wymagane.

Rok n to jest rok złożenia wniosku do konkursu. W ramach konkursu nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 rokiem n jest rok 2018, ponieważ zakończenie naboru przypada na wrzesień 2018 r.

W arkuszu „Finansowa efektywność projektu” dotyczy jedynie projektu, zatem wszystkie wartości również powinny odnosić się do projektu. Zmiana kapitału obrotowego netto przy obliczaniu wskaźników FNPV/C oraz FRR/C należy przedstawić jedynie na okres realizacji projektu.

Arkusz kalkulacyjny nie powinien być chroniony, w arkuszu powinny być widoczne (nie ukryte) działające formuły pokazujące powiązania pomiędzy poszczególnymi wielkościami finansowymi. Plik nie może komunikować się na zewnątrz. Wskazane jest stosować formuły.

Analiza finansowa powinna być przeprowadzona w PLN, w wartościach rzeczywistych. Wartości powinny być spójne w całej analizie.

Rok „n” powinien dotyczyć wszystkich tabel w arkuszach, jednak w przypadku tabeli „Finansowa efektywność projektu” należy zwrócić uwagę, że rokiem zerowym jest rok, w którym ponosi się pierwsze nakłady inwestycyjne, zatem współczynnik dyskontowy powinien wynosić 1,00 dla tego roku.

Tak, jest możliwe dodawanie kolejnych tabel czy arkuszy w celu przedstawienia obliczeń do tabel wymaganych w ramach konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (cz.VIII, pkt 5) Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Dokument będzie podlegał weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Kredyt należy przedstawić na okres planowanej spłaty, harmonogram spłat można wskazać w arkuszu „Dane wyjściowe” - Założenia. Natomiast w analizie finansowej, w arkuszu „Sprawozdania finansowe” wykazać należy kredyt wraz z odsetkami i kwotami spłat w okresie trwałości projektu.