Poddziałanie 1.5.3 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
Nabór: RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-06-30 do 2017-07-28 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17, część III C, w ramach typy projektu a) i b) (łącznie) są obowiązkowym elementem projektu. Typ projektu c) jest elementem dodatkowym.

W ramach realizowanej inwestycji w ramach Poddziałania 1.5.3 WRPO 2014+ możliwe jest zastosowania innowacyjnego rozwiązania produktowego i/lub procesowego i/lub nietechnologicznego, którym mógłby zostać np. środek trwały. W przypadku wykazania w projekcie innowacji Wnioskodawca fakultatywnie może przedłożyć opinię o innowacyjności, stanowiącą załącznik nr 10 do wniosku o dofinansowanie, na formularzu zgodnym ze wzorem wskazanym na stronie internetowej konkursu.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9, część V i VII, w przypadku zaliczek wypłacanych w ramach projektów objętych pomocą publiczną warunkiem wypłaty środków jest ustanowienie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania i rozliczenia zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17, część III C, w ramach typu projektu b) możliwa jest kompleksowa modernizacja energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw, np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno – usługowe. Co do zasady realizacja projektu  w części b) winna być powiązana z tą realizowaną w części a). Przy realizacji kompleksowej inwestycji w ramach konkursu, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się modernizację budynku socjalnego, biurowego. Jednakże zwracam uwagę, że zasadność i celowość poniesienia wydatków będzie weryfikowana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17, część III D pkt 6, wsparcie w ramach projektu może zostać przyznane wyłącznie na koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, spełniające warunek określony w części III D pkt 7 (tj. będące bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej) i wynikające bezpośrednio z przeprowadzonego i załączonego do wniosku audytu efektywności energetycznej ex-ante. Ponadto, zgodnie z pkt. 8, w przypadku inwestycji w instalacje wykorzystujące OZE, powinny zostać one zaprojektowane (obliczone) w sposób gwarantujący, że wytworzona energia pochodząca ze źródeł odnawialnych wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby własne przedsiębiorcy. Zastosowanie i moc instalacji OZE będzie wynikać z audytu.

W ramach przeprowadzanej oceny wniosku weryfikacji podlegać będzie czy zapisy dokumentacji projektowej stoją w zgodności z zapisami wskazanego powyżej audytu efektywności energetycznej ex-ante. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do braku bezpośredniego wpływu działań podejmowanych w ramach projektu na osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej  IZ WRPO 2014+ może podnieść stosowny zarzut i zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o dokonanie szczegółowych wyjaśnień.

Przedłożenie ekspertyzy ornitologicznej wymagane jest na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.