Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Nabór: RPWP.02.01.01-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-09-30 do 2016-11-30 )

Zgodnie z katalogiem podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu, Wnioskodawcą może być jednostka podległa Jednostkom Samorządu Terytorialnego, z zastrzeżeniem, że posiada osobowość prawną. 

Zgodnie z celem Poddziałania 2.1.1 o dofinansowanie mogą się ubiegać tylko i wyłącznie podmioty publiczne. W związku z tym przedsiębiorcy (z wyjątkiem podmiotów powstałych z przekształceń jednostek utworzonych przez JST) nie mogą ubiegać się o wsparcie w ramach przedmiotowego Poddziałania. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o wsparcie mogą się ubiegać tylko jednostki świadczące usługi publiczne zgodnie z definicją zawartą w ww. dokumencie.

Projekty dotyczące informatyzacji tego rodzaju podmiotów mogą być składane w ramach Poddziałania 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, część III H, pkt 9, partnerstwo może być zawiązane jedynie z podmiotem, który wpisuje się w katalog Beneficjentów przewidzianych dla Poddziałania 2.1.1 oraz spełnia warunki określone w Regulaminie konkursu. 

Tak, przedmiotowy dokument jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 18). 

Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację projektu od Wnioskodawcy, który w umowie partnerskiej został wskazany jako lider/partner wiodący. Jako dokument potwierdzający zapisy w oświadczeniu należy przedłożyć  Uchwałę budżetową i/lub WPF lub inny wiarygodny dokument poświadczający posiadanie zabezpieczonego wkładu własnego. Dokumenty mogą zostać przedłożone również przez partnerów wnoszących wkład finansowy zgodnie z zapisami umowy partnerstwa.

Poprzez termin zakończenia realizacji projektu – wskazany  w Regulaminie Konkursu, należy rozumieć datę podpisania przez Wnioskodawcę ostatniego bezusterkowego protokołu odbioru lub datę później uzyskanego / wystawionego dokumentu (decyzje, pozwolenia, dokumenty OT  itp.), jaki Wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać w ramach realizowanego Projektu lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu (zakończenie rzeczowe oraz zakończenie finansowe).

Natomiast wymóg zachowania trwałości projektu oznacza, że nie może zajść, żadna
z okoliczności wskazanych w art. 71. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, i Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013). Okres trwałości projektu to 5 lat od daty dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (w przypadku Państwowych Jednostek Budżetowych trwałość projektu liczy się od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową).

Zgodnie z zapisami Regulaminu, w ramach konkursu przewidziano trzy warianty realizacji projektów:

 1. wariant, w którym nie występują przesłanki pomocy publicznej (działalność co do zasady niestanowiąca działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów wspólnotowych).
  Za pomocą infrastruktury wytworzonej w ramach projektu generalnie nie powinna być prowadzona działalność wykraczająca poza cele statutowe finansowane ze środków publicznych. Efekt działań zmierzających do stworzenia cyfrowych zasobów publicznych powinien, co do zasady, zostać udostępniony obywatelom nieodpłatnie, chyba
  że udostępnianie to jest ograniczone przepisami prawa;
 2. wariant, w którym występuje pomoc publiczna (z zastrzeżeniem ppkt c), gdzie wsparcie zostanie udzielone wyłącznie jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
  de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.
  z 2015 r., poz. 488);
 3. wariant, w którym występuje pomoc publiczna dla projektów dotyczących digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, w którym wsparcie będzie udzielane
  na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r.
  w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1364) – dotyczy rodzaju projektu wskazanego w Części III C pkt
  4 niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z powyższym projekt polegający na digitalizacji zasobów kultury może być realizowany tylko zgodnie z wariantem trzecim. 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku podmiotów nie należy liczyć tych samych usług tyle razy, ile podmiotów jest zaangażowanych w projekt.