Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Nabór: RPWP.02.01.02-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-09-23 do 2019-11-29 )

Zwiększenie zasięgu istniejącej e-usługi jest możliwe jako element projektu. Zgodnie jednak ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  w wyniku realizacji każdego projektu musi powstać usługa on-line,  w tym co najmniej jedna z nowo wdrożonych usług musi cechować się trzecim poziomem dojrzałości.

Poziom dojrzałości e-usługi określa w jakim stopniu może ona być realizowana przez internet. Dojrzałość mierzona jest w pięciostopniowej skali. Poziom trzeci – dwustronna interakcja, oznacza, że możliwe jest wszczęcie sprawy drogą elektroniczną rozumiane jako złożenie wniosku w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami. W ramach usługi może być też udostępniony system elektronicznych płatności. Na tym poziomie dojrzałości dopuszcza się jednak konieczność złożenia części dokumentów w wersji papierowej oraz wymóg osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, projekty powinny zostać zrealizowane najpóźniej
do 30 czerwca 2022 r. Po podpisaniu umowy/podjęciu uchwały ze zobowiązaniem, na pisemny wniosek Beneficjenta, termin rozpoczęcia/zakończenia realizacji projektu może ulec zmianie po uzyskaniu pisemnej zgody IZ WRPO 2014+ (w uzasadnionych przypadkach).

Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.2 rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem warunków określonych we wzorze umowy o dofinasowanie projektu oraz zapisów Regulaminu konkursu odnośnie obowiązku publikacji zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności. Ponadto w konkursie nie przewiduje się wystąpienia pomocy publicznej. Oznacza to, że co do zasady, koszty poniesione przed rozpoczęciem projektu są kwalifikowalne do dofinansowania. Należy jednak pamiętać, że wsparciu nie mogą podlegać inwestycje już zakończone oraz ze projekt powinien być spójnym przedsięwzięciem, a wydatki ponoszone w jego ramach powinny być ściśle związane z jego celem.

Tak, w ramach konkursu dofinansowane mogą być również przedsięwzięcia budowalne, jako jeden z elementów projektu (np. przebudowa budynku w celu utworzenia serwerowni). Należy jednak pamiętać, że głównym przedmiotem projektów powinno być  tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych oraz ich udostępnianie oraz że w wyniku realizacji projektu powinna powstać e-usługa.

Wymóg dołączenia do wniosku projektu budowlanego dotyczy sytuacji, w których przepisy prawa budowlanego nakładają na inwestora obowiązek posiadania takiego dokumentu.  

Nie, koszty odpłatnego zlecenia prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub doradztwa w tym zakresie, zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy o dofinansowanie pt. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”, stanowią wydatek niekwalifikowalny.

Dokumentami potwierdzającymi zabezpieczenie środków  może być uchwała budżetowa lub/i WPF, umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania umowy/podjęcia uchwały ze zobowiązaniem. W przypadku zabezpieczenia złożonego w formie uchwały budżetowej lub WPF, nie jest wymagane załączanie dokumentów a jedynie wskazanie bezpośredniego adresu internetowego strony, na której dostępny jest obowiązujący dokument z podaniem np. numeru uchwały oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje się inwestycja, na którą zostały zabezpieczone środki.

Kryteria Formalne zostały ujednolicone dla wszystkich działań w ramach WRPO 2014+.
W związku z faktem, iż w podziałaniu 2.1.2 WRPO 2014+ nie przewiduje się występowania Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej omawiane kryterium nie dotyczy Wnioskodawców w ramach przedmiotowego podziałania.