Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Nabór: RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 ( od 2021-12-29 do 2022-02-25 )

Audyt energetyczny winien zostać sporządzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (wraz ze zmianami z 2020 r.). Audyt oświetleniowy powinien stanowić odrębny dokument niemniej, może być załącznikiem do przedłożonego audytu energetycznego.

Wszystkie inwestycje realizowane w ramach Poddziałania 3.2.1 powinny wynikać z PGN'ów bądź dokumentów równoważnych, aktualnych na moment aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

W przypadku, gdy inwestycja wskazana we wniosku jest ujęta w PGN’ie i przewidziana do realizacji w latach poprzednich, lecz z określonych przyczyn nie została zrealizowana, a obecnie termin jej wykonania wykracza poza ramy czasowe PGN’u, Wnioskodawca będzie poproszony o pisemne wyjaśnienie zaistniałej niespójności na etapie korekty dokumentacji aplikacyjnej i potwierdzenie, że przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu jest ujęte w PGN (lub dokumencie równoważnym). W przypadku braku inwestycji w PGN konieczna będzie jego aktualizacja.

Lista załączników wymaganych do przedłożenia wraz wnioskiem o dofinansowanie wskazana została we Wzorze wniosku o dofinansowanie (część IX). Zgodnie ze wskazaną listą załączników, ekspertyza ornitologiczna wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla każdego budynku jest załącznikiem obligatoryjnym na etapie składania dokumentacji projektowej. W przypadku nie dostarczenia załączników na etapie aplikowania z wnioskiem o dofinansowanie, możliwe jest uzupełnienie brakujących dokumentów jednak nie później niż na etapie oceny formalnej w ramach jednorazowej korekty.

W ramach konkursu ogłoszonego dla Poddziałania 3.2.1 wsparciem objęte są projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego definiowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a mianowicie:

– budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

– budynek zamieszkania zbiorowego – rozumie się przez to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko turystyczne, schronisko socjalne, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, taki jak dom rencistów, dom zakonny i dom dziecka.

Oznacza to, że projekt dotyczący termomodernizacji budynku mieszkalnego (tj. budynku, którego 60% powierzchni przeznaczone jest na cele mieszkaniowe) – zdefiniowanego również w przywołanym wyżej Rozporządzeniu, nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, realizując projekt w schemacie pomocy publicznej można finansować w ramach pomocy de minimis następujące wydatki:

  • studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy (m.in. odwierty próbne, sondowanie gruntu, inwentaryzacja stanu istniejącego), opracowania geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie),
  • nadzór nad realizacją inwestycji (inspektorzy nadzoru, zespół inżyniera kontraktu),
  • koszt audytu energetycznego ex-ante,
  • koszt audytu oświetleniowego,
  • koszt przeprowadzenia ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną,
  • koszty promocji projektu,
  • zakup i montaż instalacji odnawialnego źródła energii i instalacji/układów kogeneracyjnych,
  • pozostałe koszty inwestycji, niezbędne do wykonania, będące następstwem prac termomodernizacyjnych, a które nie wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego tj. roboty odtworzeniowe np. tynk i malowanie elewacji, instalacja odgromowa, monitoring, rynny i spusty, itp.

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien i drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników: rocznego zużycia energii pierwotnej, końcowej, elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, cieplnej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia.

Budynek plebanii pełni funkcję mieszkalną, w związku z powyższym nie wpisuje się w definicję budynku użyteczności publicznej bądź zamieszkania zbiorowego wskazaną w Uszczegółowieniu WRPO 2014+.

Tak, w ramach jednego projektu wnioskodawca może umieścić we wniosku kilka budynków poddanych termomodernizacji, należy pamiętać, że każdy z tych obiektów musi być umieszczony w załączonym do wniosku Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, a także iż do każdego obiektu wymagane jest przeprowadzenie odrębnego audytu energetycznego zawierającego zakres prac termomodernizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną o minimum 25%.

Zgodnie z Regulaminem konkursu cz. III lit. E pkt 2: część inwestycyjna projektu objętego wariantem pomocy publicznej determinuje poziom dofinansowania udzielany jako pomoc de minimis. nie ma zatem możliwości realizacji projektów mieszanych. Wnioskodawca może w konkursie złożyć jeden wniosek, który będzie realizowany w wariancie pomocy publicznej lub bez pomocy publicznej.

Informuję, że tytuł projektu nie musi literalnie wynikać z PGN, ale przedsięwzięcie powinno być łatwe do identyfikacji w dokumencie. Inwestycja wskazana w PGN winna być zgodna z projektem, a sposób jej przedstawienia nie może budzić wątpliwości, co do przedmiotu jej charakteru i zakresu ujętego we wniosku o dofinansowanie.

Zapis ogólny, wskazujący jedynie ogólny zarys rodzaju oraz celu prowadzonych prac termomodernizacyjnych z określeniem lokalizacji, ale np. bez szczegółowego adresu budynku, nazwy obiektu, czy zakresu przeprowadzonych prac wskazujących jednoznacznie, iż jest to projekt termomodernizacyjny, może nie definiować przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie w sposób wystarczający.

W przypadku wątpliwości Wnioskodawca może być poproszony o dodatkowe wyjaśnienia na etapie oceny formalnej w trakcie jednorazowej korekty dokumentacji aplikacyjnej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, cześć III C, pkt 4 w ramach realizowanych projektów, instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym budynku, a instalacja nie może być przewymiarowana.

Oznacza to, że w bilansie rocznym nie mogą wystąpić nadwyżki produkcji energii elektrycznej wytworzonej w instalacji Wnioskodawcy.

Nie, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, cześć III C, pkt 4 w ramach realizowanych projektów, instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym budynku. Dotyczy to również projektów objętych pomocą publiczną.

Ogłaszając konkurs w ramach Podziałania 3.2.1, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ opierała się na obowiązujących przepisach prawa i interpretacjach Komisji Europejskiej. na chwilę obecną, aby w projekcie nie wystąpiła pomoc publiczna, muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki, tj.:

a. główna działalność Wnioskodawcy musi mieć charakter niegospodarczy (np. działalność administracji publicznej),

b. energia musi być zużywana na potrzeby własne,

c. rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania na energię prosumenta.

Z uwagi na wprowadzenie w przyszłym roku zmian w Ustawie o odnawialnych źródłach energii, IZ WRPO zwróciła się pisemnie w tej kwestii o wyjaśnienia do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących wskazanej kwestii. Zmiany ustawy OZE mogą wpłynąć na konieczność zmiany założeń projektu.

Po otrzymaniu ostatecznych wyjaśnień i interpretacji w omawianej sprawie zostaną one opublikowane na stronie internetowej.

Projekty dotyczące budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza będą oceniane z uwzględnieniem danych zawartych we właściwych mapach lub danych źródłowych do ww. map dostępnych na internetowej platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia (platforma dostępna pod adresem: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl). Właściwe wyselekcjonowanie, zestawienie oraz zaprezentowanie danych zawarty w wskazanych bazach informacji odnoszących się do działalności leczniczej prowadzonej w budynkach objętych projektem należy do Wnioskodawcy.

Tak, spełnienie wskazanego powyżej wymogu jest obligatoryjne w odniesieniu do każdej inwestycji dotyczącej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie POZ, AOS lub leczenia szpitalnego. Ocena dopuszczalności wsparcia będzie dokonywana poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że kryterium ma zastosowanie również dla projektów, dotyczących obiektów, których główna funkcja jest nie związana z działalnością leczniczą.

Na podstawie art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285), ww. inwestycja której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł podlega ocenie o celowości inwestycji w systemie IOWISZ.

Konstrukcja systemu IOWISZ umożliwia wnioskodawcy złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji w dwóch poniższych wariantach:

1) dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

2) dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wobec wskazanego w zapytaniu charakteru inwestycji w infrastrukturę przywołanego budynku w którym prowadzona jest działalność lecznicza, który nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń, podlega ona ocenie o celowości inwestycji na formularzu dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązek posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji dotyczy również przypadków przyznawania dotacji celowej zgodnie z art. 114 i art. 115 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, której przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2022 r., prosument będzie rozliczany w systemie net-billingu (rozliczanie wartości nadwyżek energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia
na potrzeby własne).

Zgodnie z dotychczasowymi interpretacjami przedstawianymi przez Komisję Europejską dopuszczalne jest uznanie za działalność pomocniczą (tj. niegospodarczą) wprowadzanie do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE, jeżeli:

a) główna działalność podmiotu ma charakter niegospodarczy (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jednostki administracji publicznej);

b) energia jest zużywana głównie na potrzeby własne podmiotu, tj. maksymalnie 20% ilości energii wytworzonej w danej instalacji nie jest zużywane przez podmiot na potrzeby własne; oraz

c) rozmiar (zdolność wytwórcza) instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania podmiotu na energię elektryczną.

Łączne spełnienie ww. przesłanek może determinować brak konieczności stosowania schematu pomocy publicznej w stosunku do kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii.

Reasumując, zmiana systemu rozliczania prosumentów, wynikająca z ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, nie wypływa na warunki Konkursu pierwotnie ujęte w Regulaminie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr PWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 instalacja odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach jest kosztem kwalifikowalnym, tylko
w przypadku gdy stanowi element projektu z zakresu kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku.

Dla projektów nieobjętych pomocą publiczną dofinansowanie instalacji OZE możliwe jest pod warunkiem spełnienia łącznie ww. warunków gwarantujących uznanie wprowadzania do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE za działalność pomocniczą. W takim przypadku zgodnie z interpretacją UOKiK koszty te nie muszą być objęte schematem pomocy publicznej.

W przypadku projektów realizowanych w wariancie pomocy publicznej na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji odnawialnego źródła energii udzielana będzie pomoc de minimis. Część inwestycyjna projektu objętego wariantem pomocy publicznej determinuje poziom dofinansowania udzielany jako pomoc de minimis.

Wnioskodawca każdorazowo do wniosku nieobjętego schematem pomocy publicznej przedkłada powyższy załącznik. Jest to załącznik obligatoryjny. W przypadku niewystępowania w budynku powierzchni o charakterze gospodarczym lub mieszkaniowym, fakt ten należy potwierdzić poprzez informacje zawarte w niniejszym załączniku.