Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze
Nabór: RPWP.03.03.02‑IZ‑00‑30‑001/17 ( od 2017-09-29 do 2017-12-14 )

W ramach konkursu nie mogą być realizowane projekty związane z budową wyłącznie nowych odcinków sieci. Dopuszczalne jest zastępowanie istniejących lokalnych źródeł ciepła poprzez przyłączenie ich do nowo wybudowanej sieci, jeżeli stanowi ona element rozbudowy i modernizacji/przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej lub/i chłodniczej). 

Typy projektów muszą wynikać z PGN lub dokumentów równoważnych w tym zakresie dla danego obszaru, przyjętego Uchwałą Rady Gminy/Miasta oraz pozytywnie zaopiniowanego przez doradcę energetycznego WFOŚiGW w Poznaniu.

Na dzień składania wniosku o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie Wnioskodawca zobowiązany jest do spełniania wymogu dla efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego  w rozumieniu art. 2 pkt 41 Dyrektywy 2012/27/UE. 

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty znajdujące się na terenie miast lub miast  i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, nieujętych w Strategii ZIT miasta wojewódzkiego.

W przedmiotowym konkursie pomoc de minimis udzielona będzie na wydatki związane  z dokumentacją przygotowawczą, nadzorami nad realizacją inwestycji oraz promocją projektu. Wnioskodawca nie ma obowiązku skorzystania z ww. pomocy, jednakże zobowiązany jest do przedłożenia w ramach dokumentacji aplikacyjnej wszystkich wymaganych Załączników (również tych obejmujących dokumentację techniczną). Po okresie realizacji inwestycji Wnioskodawca obowiązany jest również do przeprowadzenia działań w zakresie informacji i promocji projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i  wybuduj”.

Wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formule zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W tym przypadku dostarczenie do IZ WRPO 2014+ decyzji  o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych/wyciągu z projektu budowlanego/wyciągu z dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych, powinno nastąpić przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, niepełniącego funkcji sprawozdawczej.

W każdym przypadku natomiast wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć pełną dokumentację OOŚ wymaganą prawem dla danej inwestycji jak i decyzję o warunkach zabudowy / decyzję o lokalizacji inwestycji / wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.