Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 4.1.1 Ochrona obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym
Nabór: RPWP.04.01.01‑IZ‑00‑30‑001/17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-16 )

Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Poddziałania 4.1.1 jednym z beneficjentów może być jednostka samorządu terytorialnego.

Nie. Warunkiem realizacji  projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności aktualizacji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy z Ramową Dyrektywą Wodną, jest ujęcie ich w załączniku nr 2 do Master Planu dorzecza Odry (Lista nr 1 – Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód).