Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja
Nabór: RPWP.04.01.02-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-10-03 do 2016-10-10 )

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020 oraz Regulaminem dla Poddziałania 4.1.2 wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji, w tym:

  1. inwestycje w zakresie podpiętrzania jezior/stawów naturalnych,
  2. budowa sztucznych zbiorników wodnych,
  3. budowa piętrzeń w celu zwiększenia retencji korytowej - realizowane wyłącznie na terenie województwa.

Nie. Warunkiem realizacji  projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności aktualizacji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy z Ramową Dyrektywą Wodną, jest ujęcie ich w załączniku nr 2 do Master Planu dorzecza Odry (Lista nr 1 – Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód).