Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja
Nabór: RPWP.04.01.02-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-12-30 do 2020-02-28 )

Tak, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy projekt uzyskał indywidualną pozytywną opinię inicjatywy JASPERS w zakresie zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną. W pozostałych sytuacjach, do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności aktualizacji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy z Ramową Dyrektywą Wodną, ujęcie inwestycji w załączniku nr 2 do Master Planu dorzecza Odry (Lista nr 1 – Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód) jest warunkiem obligatoryjnym dla realizacji projektów w ramach Poddziałania 4.1.2.

W ramach konkursu z Poddziałania 4.1.2 brak możliwości realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.