Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja
Nabór: RPWP.04.01.02-IZ-00-30-002/17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-28 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Poddziałania 4.1.2 wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji, w tym:

  1. inwestycje w zakresie podpiętrzania jezior/stawów naturalnych,
  2. budowa sztucznych zbiorników wodnych,
  3. projekty mające na celu zwiększenie retencji korytowej.

Nie. Warunkiem realizacji projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności aktualizacji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy z Ramową Dyrektywą Wodną, jest ujęcie ich w załączniku nr 2 do Master Planu dorzecza Odry (Lista nr 1 – Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód).