Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 4.1.4. Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
Nabór: RPWP.04.01.04-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-02-25 do 2019-04-05 )

Wymienione urządzenia stanowią koszty kwalifikowalne projektu w bieżącym konkursie dla Poddziałania 4.1.4. Ponadto ostateczna weryfikacja kwalifikowalności kosztów odbywa się na etapie oceny kompletnej dokumentacji aplikacyjnej złożonej przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem zapisów dokumentacji konkursowej oraz załącznika do umowy o dofinansowanie projektu/porozumienia/uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu dla Poddziałania 4.1.4 w celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Ponadto należy pamiętać, że ramach konkursu partnerstwo może być zawiązane jedynie z podmiotem, który wpisuje się w katalog Beneficjentów przewidzianych dla Poddziałania 4.1.4.

W przypadku gdy Miasto/Gmina planuje zawiązać porozumienie/umowę o partnerstwie z JST nie ma obowiązku wyboru Partnera projektu na podstawie PZP.