Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 4.2.2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Nabór: RPWP.04.02.02-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-05-31 do 2019-08-09 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu w części III.D, pkt 5 – podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

W ramach konkursu Nr RPWP.04.02.02-IZ.00-30-001/19 przewiduje się realizację projektów dotyczących usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania dopuszcza się demontaż, odbiór i transport wyrobów azbestowych na składowisko odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia, jak również możliwy jest sam odbiór i transport azbestu w celu unieszkodliwienia. Jednocześnie podkreśla się, że integralnym elementem każdego projektu muszą być działania informacyjno-edukacyjne w zakresie zwiększenia świadomości mieszkańców na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest i prawidłowego postępowania z odpadami.

Beneficjentem ostatecznym może być każdy odbiorca działań ujętych w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, których współfinansowanie zapewnia się w ramach realizacji projektu. Natomiast, Beneficjentem projektu mogą być podmioty wskazane w punkcie III.A.1 Regulaminu konkursu, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin.

Podkreśla się jednocześnie, że w przypadku, gdy Beneficjentem ostatecznym projektu będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą, udzielenie wsparcia w związku z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest będzie wiązało się z udzieleniem mu pomocy de minimis przez Beneficjenta projektu.

W celu realizacji zadań w ramach projektu związanych z wyborem podmiotów nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP oraz zasady konkurencyjności. Wybór podmiotu usuwającego i unieszkodliwiającego wyroby zawierające azbest dokonany zostanie przez Beneficjenta ostatecznego. W przypadku, gdy Beneficjent projektu sam przeprowadzi wybór wykonawcy usługi usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, nie będzie możliwe rozliczenie projektu z zastosowaniem stawek jednostkowych, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy.