Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa
Nabór: RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 ( od 2018-12-28 do 2019-02-28 )

W ramach oceny warunku formalnego „Kompletność wniosku i załączników” istnieje możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny formalnej. W związku z powyższym w trakcie weryfikacji formalnej można skorygować/uzupełnić dokumentację aplikacyjną w oparciu o otrzymane wezwanie o uzupełnienie lub poprawę projektu. 

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest zabezpieczyć środki na realizację projektu w wysokości wkładu własnego i całości wydatków niekwalifikowalnych, przedkładając stosowne oświadczenie zamieszczone na stronie konkursu wraz z dokumentem poświadczającym posiadanie zabezpieczonego wkładu. Dokumentem tym może być np. WPF i/lub uchwała budżetowa (w przypadku JST), umowa/promesa kredytowa lub lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inny wiarygodny dokument.

Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania umowy. W przypadku utraty ważności/wygaśnięcia zabezpieczenia, na etapie podpisywania umowy, Wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. zabezpieczenia środków. W przypadku zabezpieczenia złożonego w formie uchwały budżetowej lub WPF, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wskazania bezpośredniego adresu internetowego strony, na której dostępny jest obowiązujący dokument z podaniem np. numeru uchwały oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje się inwestycja, na którą zostały zabezpieczone środki lub dostarczenia wersji papierowej przedmiotowego dokumentu. Dokument będzie podlegał ponownej weryfikacji.

Dokumenty mogą mieć datę późniejszą niż dzień złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie, ale ich data nie może być późniejsza niż dzień złożenia korekty/uzupełnienia projektu. W związku z powyższym dokumenty powinny być złożone nie później niż w terminie wyznaczonym w piśmie dot. korekty/uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej.

W ramach konkursu wsparciem będą objęte projekty wskazane w obowiązującej AKPOŚK oraz Master Planie oraz realizowane na potrzeby aglomeracji. Zadania inwestycyjne zlokalizowane poza aglomeracją, bądź realizowane na potrzeby inne niż związane z funkcjonowaniem aglomeracji, nie mogą być przedmiotem wsparcia.

Zadania dotyczące budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane tylko i wyłącznie przy równoległej budowie na danym obszarze sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, obliczając długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej należy podać łączną długość wybudowanego w ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz z przyłączami, którymi odprowadzane są ścieki.