Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Nabór: RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/18 ( od 2018-03-30 do 2018-05-11 )

Tak, dodatkowo projekt, którego wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 lub pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 jest komplementarny z resortowym Programem „MALUCH+” spełni kryterium premiujące, a z w związku z tym, wnioskodawca podczas oceny otrzyma dodatkową premię punktową.

Zgodnie z zapisami w części 7 regulaminu konkursu „Informacje dodatkowe”, które powstawały w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 działalność bieżąca nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobka, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna, może być finansowania przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Jednocześnie pkt 1.1.2 regulaminu konkursu doprecyzowuje powyższy zapis wskazując, że działalność bieżąca w ramach przedmiotowego konkursu może być dofinansowana wyłącznie przez 12 miesięcy.

Zapotrzebowanie na szkolenia, czy inne formy aktywizacji zawodowej powinno wynikać z diagnozy potrzeb potencjalnych uczestników projektu, przeprowadzonej podczas tworzenia IPD. We wniosku  o dofinansowanie należy wziąć pod uwagę m.in. zapotrzebowanie rynku pracy na konkretne zawody oraz – jeżeli wnioskodawca przeprowadzi własną analizę potrzeb potencjalnych uczestników – na konkretne typy szkoleń. W związku z tym, w oparciu o załącznik 8.13 Regulaminu konkursu, należy oszacować wartość tych szkoleń oraz innych form aktywizacji zawodowej, które wynikają z przeprowadzonego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie rozeznania rynku. Aby budżet projektu został oceniony pozytywnie pod względem racjonalności i efektywności, wymaga wskazania form aktywizacyjnych oraz w miarę możliwości charakterystyki planowanych do przeprowadzenia instrumentów aktywizacji zawodowej. W praktyce jednak okazać się może, iż w trakcie realizacji projektu, na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb, rodzaje szkoleń, czy innych instrumentów aktywizacji zawodowej ulegną modyfikacji. Dlatego też niezbędne będzie złożenie zmian do projektu, celem ich akceptacji przez IZ WRPO 2014+.

Jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu. Jest wykazywana przy każdym szkoleniu oddzielnie, natomiast do ogólnej liczby osób biorących udział w szkoleniach liczy się tylko raz. Projekty obejmujące aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3 muszą uwzględniać efektywność zatrudnieniową określoną w Rozdziale 3.2, pkt 2 Wytycznych w obszarze rynku pracy. Kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

W związku z tym, iż aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 w projekcie finansowana jest wyłącznie jako element projektu wskazanego w typach 1 lub 3 (1. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem w żłobkach lub klubach dziecięcych; 3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań), aktywizacją zawodową można objąć tylko i wyłącznie rodziców dzieci, które będą uczęszczały do nowopowstałego miejsca opieki lub skorzystają z usługi niani).

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu, planując działania polegające na wyposażeniu i dostosowaniu pomieszczeń lub odpowiedniej adaptacji pomieszczeń do prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego/opiekuna dziennego – zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymogów lokalowych i sanitarnych. Natomiast fakt uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, wpisów do rejestru czy odbiorów technicznych weryfikowany jest w trakcie realizacji projektu.

Tak, możliwe jest rozpoczęcie bieżącego funkcjonowania żłobka od stycznia 2020 roku. Należy jednak pamiętać, iż działania inwestycyjne związane z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń żłobka muszą być uwzględnione jako pierwszy etap inwestycji we wniosku o dofinansowanie projektu i zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu muszą się one rozpocząć nie później niż w I kwartale 2019 roku. Ponadto budżet inwestycji musi się mieścić w limicie cross-financing oraz środków trwałych. Jednocześnie zgodnie z punktem 3.3.5. Regulaminu konkursu nie będą przyjęte do dofinansowania projekty nadmiernie rozciągnięte w czasie, czy nieefektywne kosztowo. Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie szczegółowo uzasadnić przyczyny przesunięcia etapu realizacji projektu związanego z bieżącym funkcjonowaniem żłobka.

Zgodnie z Regulaminem konkursu 6.4.1 można łączyć dwa rodzaje dofinasowania w postaci środków EFS i Maluch+, pod warunkiem, że nie zachodzi podwójne finansowanie. Powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia oraz szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia zawierającego informację na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków, który wnioskodawca przedstawi we wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowy kosztorys powinien zostać przedstawiony jako dodatkowy załącznik w formie tabelarycznej i załączony do papierowej wersji wniosku.

Co do zasady, z informacji przedstawionych w zapytaniu można wnioskować, iż w tej sytuacji nie zajdzie podwójne finansowanie, jednakże ostateczna ocena dokonywana będzie przez Komisję Oceny Projektów, na podstawie pełnych zapisów wniosku.