Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Nabór: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-002/19 ( od 2019-05-31 do 2019-06-28 )

Załącznik 8.11 do Regulaminu konkursu nie stanowi katalogu zamkniętego i Wnioskodawca może wykazać wydatki wykraczające poza jego zapisy (ale co do zasady nie przekraczające kwoty 36 000 zł na utworzenie jednego miejsca). Każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana będzie indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań. Przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji.

W przypadku przekroczenia w budżecie projektu kwot wskazanych w niniejszym załączniku (np. adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci 3 500,00 zł/dziecko) będzie wymagane szczegółowe uzasadnienie. Wskazane w pytaniu dwie możliwości postępowania są dopuszczalne o ile wynikają ze specyfiki projektu i spełnią warunki kwalifikowalności wskazane w wytycznych kwalifikowalności.

Obliczenia są prawidłowe, należy jednak pamiętać, że przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie ona akceptowana w każdym budżecie – podczas oceny projektu będzie weryfikowana efektywność kosztów (będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji).

Koszty usługi bieżącej (tj. opłaty za pobyt dziecka w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna, do zapłaty których jest zobowiązany rodzic, wynagrodzenie niani) nie mogą być wykazywane jednocześnie jako koszty utworzenia nowego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 (pkt 7.1.1, ppkt 1), tak by nie nastąpiło podwójne finansowanie w odniesieniu do tego samego miejsca opieki w trakcie trwania jego finansowania w EFS i okresie trwałości.

Wynajem spełnia ten warunek. Warto jednak pamiętać, że przed podpisaniem umowy IZ WRPO 2014+ będzie wymagała złożenia oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przeznaczonej na uruchomienie nowych miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym (oświadczenie powinno potwierdzać posiadanie dokumentu takiego jak np.: umowa najmu, umowa dzierżawy, akt własności itp.). Ponadto jednym z kryteriów ocenianych przez komisję Oceny Projektów jest prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym wypełnienia zgodnie z zał. 8.5 do Regulaminu konkursu (tj. Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie).

Istotne jest zastosowanie odpowiedniego limitu kosztów pośrednich oraz prawidłowe oznaczenie wydatków jako środki trwałe/cross-financing (np. dostosowanie, adaptacja budynków i pomieszczeń), w tym jego dopuszczalnego limitu, który nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu (w tym wydatki na środki trwałe nie mogą przekroczyć 10% wydatków projektu). 

Nie ma możliwości, pobierania opłat od rodziców, które nie będą wykazane jako wkład własny w projekcie. Podczas kontroli takie opłaty (niewykazane w budżecie) są traktowane jako dochód i zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności - pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu. W przypadku wkładu własnego ponoszonego ze środków wpłaconych przez rodziców – wiążące są zapisy w Regulaminie konkursu (punkt 7.2.14, s. 72): „wymagany w projekcie wkład własny może być ponoszony ze środków wpłaconych przez rodziców, pod warunkiem, że wpłaty te nie przekroczą poziomu tego wkładu, opłaty będą symboliczne i nie będą stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie w punkcie 3.5.4 Informacje dodatkowe”.