Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Nabór: RPWP.06.06.02‑IZ‑00‑30‑002/18 ( od 2018-05-28 do 2018-07-27 )

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzasadnieniu przedmiotowe kryterium weryfikowane będzie na etapie oceny merytorycznej na podstawie złożonego oświadczenia oraz zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym, Wnioskodawca jest zobligowany w przypadku realizacji świadczeń opieki zdrowotnej zawrzeć we wniosku o dofinansowanie informacje dot. skuteczności, bezpieczeństwa, opłacalności zaplanowanych interwencji (przedstawić lub odnieść się do istniejących i wiarygodnych dowodów, doniesień naukowych itp.).