Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Nabór: RPWP.06.06.03‑IZ‑00‑30‑001/18 ( od 2018-04-30 do 2018-06-29 )

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzasadnieniu przedmiotowe kryterium weryfikowane będzie na etapie oceny merytorycznej na podstawie złożonego oświadczenia oraz zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym, Wnioskodawca jest zobligowany w przypadku realizacji świadczeń opieki zdrowotnej zawrzeć we wniosku o dofinansowanie informacje dot. skuteczności, bezpieczeństwa, opłacalności zaplanowanych interwencji (przedstawić lub odnieść się do istniejących i wiarygodnych dowodów, doniesień naukowych itp.).