Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Nabór: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-06-30 do 2015-07-13 )

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości realizacji projektu dotyczącego wyłącznie rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Zgodnie z pkt. 1.1 Regulaminu konkursu numer RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 podstawowym typem projektu jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, natomiast realizacja wsparcia w postaci rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci jest działaniem uzupełniającym i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż projekt nie musi być realizowany w partnerstwie z jst. Jednocześnie projekty, które przewidują realizacje projektu w partnerstwie z gminą/gminami, której/których dotyczy projekt otrzymają dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej (zgodnie z kryterium premiującym nr 6 zawartym w pkt. 4.7.1 Regulaminu konkursu).

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż działania dotyczące rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci (typ projektu nr 2) oraz wsparcie podwyższania kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego (typ projektu nr 3) będą realizowane w analogicznym okresie co działalność bieżąca ośrodka wychowania przedszkolnego.

Wobec powyższego jeżeli projektodawca postanowi, iż okres realizacji projektu będzie dłuższy niż okres finansowania działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego, to w tym czasie może prowadzić jedynie działania techniczne związane z realizacją projektu. Przede wszystkim w tym okresie beneficjent może przewidzieć działania związane z dostosowaniem oraz modernizacją pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji przedszkolnej, prowadzeniem rekrutacji do projektu, przewidziane mogą być również inne działania organizacyjne niezbędne dla utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Ponadto istnieje możliwość zaplanowania odpowiedniego okresu czasu po zakończeniu realizacji finansowania działalności bieżącej, w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

Należy podkreślić, iż spełnianie przedmiotowego kryterium dostępu będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej, natomiast zasadność oraz efektywność przyjętego okresu realizacji projektu, będą weryfikowane w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Wobec powyższego jeżeli projektodawca przewidzi zbyt długi okres realizacji projektu (nieefektywny w kontekście realizowanych zadań), Komisja Oceny Projektów może zaproponować jego skrócenie. 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż weryfikacja spełnienia przez wniosek o dofinansowanie tego kryterium będzie każdorazowo dokonywana podczas oceny merytorycznej KOP i dotyczyć będzie oceny jego spełniania w kontekście założeń konkretnego projektu. Zgodnie z kryterium, Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowej analizy faktycznego i prognozowanego zapotrzebowania na usługi wychowania przedszkolnego na terenie realizacji projektu w perspektywie 3-letniej. Jeżeli zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w gminie może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc przedszkolnych, interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego nie jest uzasadniona.

Ponadto w wyniku realizacji projektu obowiązkowo musi zostać zwiększona liczba miejsc wychowania przedszkolnego podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. W ramach konkursu RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15, Wnioskodawca jest zobowiązany zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na IV kwartał 2015 co oznacza, iż wzrost liczby miejsc przedszkolnych odnosi się do roku 2014.

Równocześnie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zaznacza, iż wniosek o dofinansowanie powinien zostać wypełniony zgodnie z dokumentami programowymi, w tym Regulaminem konkursu RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 oraz Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w ramach Poddziałania 8.1.1 możliwe jest ponoszenie wydatków na adaptacje budynku na przedszkole. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020 wydatki na adaptacje budynków i pomieszczeń objęte są cross-financingiem. Jednocześnie ich wysokość nie może przekraczać 10% wartości projektu.

Dodatkowo Projektodawca może realizować projekt komplementarny z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego tj. projekt inwestycyjny, który jest realizowane bądź jest planowany do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + zaznacza jednak, iż projekt inwestycyjny powinien być skonkretyzowany, a jego realizacja prawdopodobna (np. Wnioskodawca posiada już dokumentację techniczną ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013). 

Liczba miejsc w przedszkolu nie jest  równoznaczna z liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola.  Liczba dzieci zapisanych do przedszkola może być mniejsza od liczby dostępnych miejsc w danym przedszkolu, np. w przedszkolu jest 20 miejsc a zrekrutowano tylko 15 dzieci.

Beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku o dofinasowanie w wersji elektronicznej przed zamknięciem konkursu, tj. 13 lipca 2015 roku o godz. 15.30. Wersja papierowa wniosku może być złożona po tym terminie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia wersji elektronicznej.

Nie ma określonej minimalnej liczby nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. Liczba utworzonych miejsc musi wynikać z analizy zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego na obszarze objętym wsparciem (gmina/miasto).

Analiza zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego musi dotyczyć całego obszaru przewidzianego do wsparcia (gminy/miasta), niezależnie od statusu podmiotu wnioskującego o dofinansowanie.

Diagnoza przedstawiona we wniosku o dofinansowanie powinna potwierdzić brak miejsc oraz zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego w perspektywie 3 letniej dla dzieci stanowiących grupę docelową, tj. 3 i 4 letnich.

Analiza zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego musi potwierdzać zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego w perspektywie 3 letniej na obszarze przewidzianym do wsparcia (gminy/miasta). Wobec  tego diagnoza oparta na liście rezerwowej dzieci uczestniczących w rekrutacji do danego przedszkola jest niewystarczająca.

Przygotowując diagnozę należy przyjąć najbardziej aktualne dane z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego podlegających pod konkretny organ prowadzący przedszkole odnosi się do najbardziej aktualnych danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Zaznaczyć należy, iż gdy w przedszkolu jest np. 50 miejsc, a dzieci do przedszkola uczęszcza 40 to niezajęte miejsca (10 miejsc) nie mogą zostać dofinansowane w ramach Poddziałania 8.1.1, gdyż nie występuje tutaj wzrost liczby miejsc przedszkolnych.

W ramach Poddziałania 8.1.1 grupę docelową stanowią dzieci w wieku 3-4 lata. Nie ma możliwości objęciem wsparciem dzieci 5 letnich.

W zajęciach dodatkowych mogą uczestniczyć również inne dzieci uczęszczające do przedszkola. Jednakże dzieci te muszą wpisywać się w grupę docelową, tzn. być w wieku 3-4 lata.

W ramach Poddziałania 8.1.1 grupę docelową stanowią dzieci w wieku 3-4 lata. Nie ma możliwości objęcia wsparciem dzieci starszych, nawet w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Podstawowym typem projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Zajęcia dodatkowe są działaniem uzupełniającym i nie mogą być realizowane bez utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nawet w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 dziecko z niepełnosprawnością to dziecko posiadające orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

Wiek dziecka należy weryfikować w momencie rozpoczęcia jego udziału w projekcie. Pod uwagę należy wziąć rok urodzenia dziecka.

Źródłem wkładu własnego w ramach projektu mogą być  środki pochodzące z opłat pobranych od rodziców dzieci. Należy zaznaczyć jednak, iż w ramach projektu niedozwolone jest podwójne finansowanie, tj. finansowanie tych samych wydatków w ramach działalności ośrodka wychowania przedszkolnego z różnych źródeł (dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+, opłaty rodziców, inne).

Źródłem wkładu własnego w ramach projektu mogą być  zarówno środki prywatne jak i publiczne np. pozyskane z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zaznaczyć należy jednak, iż z uwagi na zapisy pkt. 13 Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, w ramach wkładu własnego nie jest możliwe wniesienie do projektu dotacji otrzymanej na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty.

Wnioskodawca nie może również angażować jako wkład własny środków pozyskanych z innych programów, w których jasno określono, że nie mogą one stanowić wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu niedozwolone jest także podwójne finansowanie, tj. finansowanie tych samych wydatków w ramach działalności ośrodka wychowania przedszkolnego z różnych źródeł (dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+, opłaty rodziców, inne).

Brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (PKD 85.10. Z.) nie uniemożliwia otrzymania przez podmiot prywatny prowadzący przedszkole dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1.

Należy pamiętać jednak, iż  zgodnie z art. 89a ustawy o systemie oświaty zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne chcące prowadzić wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach muszą uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Natomiast w przypadku tworzenia publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, osoba fizyczna, osoba prawna, inna niż jednostka samorządu terytorialnego musi uzyskać zezwolenie gminy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tych form (np. 58 ustawy o systemie oświaty).

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich określonych przepisami prawa zezwoleń na otwarcie przedszkola. Jednakże przedmiotowe zezwolenia są konieczne do rozpoczęcia bieżącej działalności ośrodka wychowania przedszkolnego. 

W ramach Poddziałania 8.1.1 nie ma obowiązku realizacji projektu w partnerstwie. Należy podkreślić jednak, iż projekty realizowane w partnerstwie z gminą/gminami, której/których dotyczy projekt otrzymają dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej.

Realizacja projektu w partnerstwie wymaga jego wyboru przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. We wniosku należy wskazać dane partnera. Na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie ocenie podlega m. in. zasadność wyboru partnera oraz jego wkład w prawidłową realizację projektu.

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Wybór partnera musi nastąpić zatem poprzez otwarty nabór, z uwzględnieniem m. in. zgodności działania potencjalnego partnera

z celami partnerstwa czy oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, co zostało określone w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, tj. maksymalnie 12 miesięcy. Możliwe jest zatem zrealizowanie 3-semestralnych studiów podyplomowych pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych przed zakończeniem realizacji projektu.  Jednak w przedstawionej sytuacji tylko część kosztów realizacji przedmiotowych studiów (pokrywająca się z okresem bieżącej działalności ośrodka wychowania przedszkolnego) zostanie dofinansowania w ramach WRPO 2014+. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zwraca uwagę, że celowość realizacji studiów podyplomowych musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy i każdorazowo podlega ocenie na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. 

Zasadność ponoszenia wydatków na dowóz dzieci do przedszkola każdorazowo będzie weryfikowana na etapie oceny merytorycznej. Uzasadnieniem przedmiotowego wydatku może być np. odległość miejsca zamieszkania dzieci  od ośrodka wychowania przedszkolnego bądź konieczność dowozu dziecka z niepełnosprawnością. 

Stawka w taryfikatorze odnosi się do zajęć trwających 60 minut. W przypadku zajęć trwających krócej we wniosku o dofinansowanie należy podać odpowiednio niższą kwotę.

Miasto Poznań nie jest wykluczone z możliwości otrzymania wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1. Jednym z głównych warunków uzyskania dofinansowania jest wykazanie w diagnozie zawartej we wniosku o dofinansowanie, że na danym obszarze brakuje miejsc wychowania przedszkolnego oraz zapotrzebowanie na nowe miejsca utrzyma się w perspektywie 3 letniej. 

Wynagrodzenie pomocy nauczyciela stanowi koszt bieżącego funkcjonowania przedszkola. Jeśli w ramach projektu niezbędne jest zatrudnienie pomocy nauczyciela, to taki wydatek  będzie kwalifikowalny. Należy zaznaczyć jednak, iż podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie każdy wydatek jest oceniany pod kątem zasadności, racjonalności i

efektywności.

Wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji  w zakresie wykonywanej pracy

zostało przewidziane dla  nauczycieli wychowania przedszkolnego, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w ośrodkach wychowania przedszkolnego. Pracownik wykonujący obowiązki pomocy nauczyciela nie należy do grupy tych osób.

Planując realizację projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 komplementarnego z EFRR należy wpisać odroczoną datę rozpoczęcia realizacji projektu. Harmonogram realizacji zadań ujęty we wniosku o dofinansowanie powinien uwzględniać konieczność wcześniejszej realizacji zadań w ramach projektu współfinansowanego z EFRR.

Planując do realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 komplementarnego z EFRR wnioskodawca nie musi wziąć udziału w bieżącym konkursie. Istnieje możliwość wzięcia udziału w konkursie przeznaczonym wyłącznie dla projektów komplementarnych, który zostanie ogłoszony równorzędnie do konkursu w ramach EFRR.

Należy zaznaczyć, iż składając wniosek o dofinasowanie projektu komplementarnego z EFRR wnioskodawca musi wykazać prawdopodobieństwo realizacji takiego projektu (np. wnioskodawca posiada już dokumentację techniczną ze środków

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).

Istotna jest również konieczności przedstawienia we wniosku o dofinansowanie analizy potwierdzającej zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego w odroczonym okresie (okresie bieżącego funkcjonowania przedszkola w ramach projektu) oraz perspektywie 3 letniej. 

Planując do realizacji projekt komplementarny wnioskodawca może wziąć udział zarówno w bieżącym konkursie jaki i w konkursie przeznaczonym wyłącznie dla projektów komplementarnych, który zostanie ogłoszony równorzędnie do konkursu w ramach EFRR. Istnieje również możliwość złożenia przez wnioskodawcę w bieżącym konkursie wniosku o dofinansowanie projektu nie powiązanego z EFRR , a w przyszłym konkursie wniosku o dofinansowanie projektu komplementarnego z EFRR. 

W obecnej perspektywie finansowania koszty pośrednie w projektach współfinansowanych z EFS rozliczane są wyłącznie za pomocą stawek ryczałtowych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 . Beneficjent może ponosić wydatki w ramach kosztów pośrednich przed rozpoczęciem  realizacji bezpośrednich zadań projektu, gdyż po podpisaniu umowy o dofinansowanie otrzymuje zaliczkę na realizację projektu. Jednak, wydatki te muszą być uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu. Podkreślić należy, iż zadania i wydatki muszą być tak zaplanowane w trakcie realizacji projektu, aby we wniosku o płatność beneficjent rozliczył minimum 70% otrzymanej zaliczki, co umożliwi wnioskowanie o kolejną transzę dofinansowania.

W każdym przedszkolu objętym wsparciem muszą powstać nowe miejsca wychowania przedszkolnego. Nie ma możliwości utworzenia miejsc wychowania przedszkolnego w jednym przedszkolu, a w drugim realizacji wyłącznie zajęć dodatkowych.

Wsparciem w ramach projektu można objąć zarówno rodziców dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej w ramach nowych miejsc wychowania przedszkolnego jak i dzieci korzystających wyłącznie z zajęć dodatkowych.

Gmina nie znajdująca się w wykazie gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego może otrzymać dofinansowanie. Zaznaczyć należy jednak, iż gmina znajdująca się w przedmiotowym wykazie dostanie dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej.

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu odpowiada okresowi realizacji projektu. Aby wydatek został uznany za kwalifikowalny musi zostać poniesiony w związku z realizacją projektu. Nie wystarczy więc aby faktyczna zapłata za wydatek nastąpiła w okresie trwania projektu. Istotne jest również czy zobowiązanie dotyczy zadań zrealizowanych w okresie realizacji projektu. Może wystąpić sytuacja, w której beneficjent poniesie wydatek 30.06.2015 r., ale nie będzie on uznany za kwalifikowalny, gdyż będzie dotyczył zadań zrealizowanych przed rozpoczęciem projektu.   Należy zaznaczyć również, iż koszty związane z realizacją projektu przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko.

W przypadku zatrudnienia w przedszkolu personelu, który realizuje zadania zarówno dla dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach nowo utworzonych miejsc  jak i pozostałych dzieci wynagrodzenie w ramach projektu należy obliczyć proporcjonalnie, tzn. uwzględniając stosunek liczby dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach nowo utworzonych miejsc  do liczby wszystkich dzieci w przedszkolu.

W przypadku zatrudnienia w przedszkolu nauczyciela, który w ramach jednej grupy realizuje zajęcia zarówno dla dzieci w ramach projektu jak i pozostałych dzieci wynagrodzenie w ramach projektu należy obliczyć proporcjonalnie, tzn. uwzględniając stosunek liczby dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach projektu do liczby wszystkich dzieci w grupie.

Limit wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wartości projektu, nawet w przypadku projektów wprowadzających mechanizm racjonalnych usprawnień w przedszkolu. Podkreślić należy jednak, iż w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 limit wydatków ponoszonych na środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 350 zł netto wynosi 20% wartości projektu (w limicie tym zawierają się wydatki w ramach cross-financingu). Dodatkowo, w przypadku gdy planowane wydatki inwestycyjne przekraczają 10% wartości projektu (limit wydatków w ramach cross-financingu), projektodawca może rozważyć realizacji projektu komplementarnego z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego.

Do zadań beneficjenta należy ustalenie terminu rozpoczęcia rekrutacji. Zaznaczyć należy, iż rekrutacja powinna być powszechna i dotyczyć grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie. Podkreślić należy również, iż projektodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje sposób przeprowadzenia rekrutacji, w tym procedurę rekrutacyjną, co każdorazowo podlega ocenie na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej powinny być realizowane zgodnie z Podrozdziałem 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Oznacza to, że wsparcie udzielane w powyższym zakresie obejmuje m. in. kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym realizację rożnych form rozwijających uzdolnienia np. zajęć z baletu. Zaznaczyć należy jednak, iż konieczność realizacji określonych zajęć musi wynikać z diagnozy przedstawionej we wniosku o dofinansowanie.

Działalność edukacyjna przedszkoli stanowi realizację konstytucyjnego obowiązku i jest w tym zakresie finansowania przez Państwo również w odniesieniu do podmiotów niepublicznych świadczących ww. usługi. Co do zasady zatem wsparcie działalności przedszkola nie będzie stanowiło pomocy publicznej.  Podkreślić należy jednak, iż ustalenie czy w danym wypadku występuje pomoc publiczna jest możliwe dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Komisję Oceny Projektów.

Oddział dla dzieci przyjętych do ośrodka wychowania przedszkolnego w ramach nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego może mieścić się w innym budynku niż istniejący już oddział.

Wsparciem w ramach projektu można objąć zarówno nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu, jak i obecnie pracujących w przedszkolu, jednak w każdym przypadku potrzeba realizacji kursu czy szkolenia musi znaleźć uzasadnienie w zapisach wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo forma zatrudnienia nauczyciela musi być zgodna z przepisami prawa krajowego.

W polu 1.10 LSI 2014+ w zależności od działań zaplanowanych w projekcie należy wybrać temat uzupełniający EFS, który w najwyższym stopniu wskazuje, w jaki sposób projekt pośrednio przyczynia się do wdrażania innych celów tematycznych. Należy podkreślić, iż uzupełnienie pola jest nieobowiązkowe.

W ramach Poddziałania 8.1.1 określono kryterium premiujące dotyczące obszaru wsparcia.  Przedmiotowe kryterium służy premiowaniu projektów realizowanych na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego. Aby uzyskać dodatkowe punkty projekt musi być realizowany wyłącznie na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego. 

Wynagrodzenie dyrektora przedszkola stanowi koszt zarządu, który mieści się w otwartym katalogu kosztów pośrednich. Koszty pośrednie obejmują wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty działalność oświatowa nie stanowi działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako PKD projektu należy podać kod 85.10.Z, pomimo braku przedmiotowego kodu w dokumentach rejestracyjnych. Jednocześnie, w pkt. 3.2 należy wskazać działalność zgodnie z PKD projektu.  

Należy pamiętać również, iż  zgodnie z art. 89a ustawy o systemie oświaty zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne chcące prowadzić wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach muszą uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Natomiast w przypadku tworzenia publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, osoba fizyczna, osoba prawna, inna niż jednostka samorządu terytorialnego musi uzyskać zezwolenie gminy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tych form.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpoczęcie studiów podyplomowych/szkoleń/kursów przed rozpoczęciem działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego. Jednakże konieczność wcześniejszej realizacji wsparcia nauczycieli musi wynikać z diagnozy przedstawionej we wniosku o dofinansowanie. Podkreślić należy, iż finansowanie wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawsze trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, tj. maksymalnie 12 miesięcy.

W ramach projektu możliwe jest zaplanowanie kosztów transportu, jednakże zasadność ponoszenia wydatków na dowóz dzieci do przedszkola każdorazowo będzie weryfikowana na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Uzasadnieniem przedmiotowego wydatku może być np. odległość miejsca zamieszkania dzieci od ośrodka wychowania przedszkolnego bądź konieczność dowozu dziecka z niepełnosprawnością.

W ramach limitu wydatków na zakup środków trwałych, który wynosi 20% wydatków projektu zawierają się wydatki objęte cross-financingiem, których limit wynosi 10% wydatków projektu. Dlatego też podczas weryfikacji wysokości wydatków na zakup środków trwałych pod uwagę będą brane zarówno wydatki oznaczone jako środek trwały jak i wydatki w ramach cross-financingu. Jednocześnie spełnienie kryterium dostępu numer 4 „Kryterium środków trwałych” oceniane będzie na podstawie tabel finansowych zawartych we wniosku o dofinansowanie w pkt. 5.1.1 „Planowane wydatki w ramach projektu w PLN” oraz pkt. 5.1.4 „Budżet projektu”. Wydatki stanowiące zarówno środek trwały jak i wydatek objęty cross-financingiem nie będą liczone podwójnie.  

Kwoty zawarte w załączniku nr 8.10 do Regulaminu są kwotami brutto. 

Taryfikator został opracowany na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2014, poz. 191) oraz Ustawy Budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 153). Dodatkowo kwalifikowalne są m. in. składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W podrozdziale 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zostały szczegółowo opisane koszty związane z angażowaniem personelu.

Jednocześnie dopuszczalne jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie kwoty wynagrodzenia wyższej niż wynikająca z taryfikatora, uwzględniającej np. dodatki wynikające z przepisów prawa krajowego lub regulaminu wynagradzania danej instytucji. W takiej sytuacji należy jednak szczegółowo uzasadnić wysokość przedmiotowego wydatku. Pamiętać należy również, iż wysokość wydatków na wynagrodzenie personelu powinna odpowiadać stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji.

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie składa oświadczenie, iż informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach. Przedmiotowy wymóg wynika z zapisów pkt. 13 Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W związku z powyższym, ośrodek wychowania przedszkolnego nie może pobierać dotacji na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty na dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej w ramach projektu.

Koszty związane z eksploatacją oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu (np. koszty ogrzewania) stanowią koszty bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. Wobec tego mogą zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie oraz stanowią koszty kwalifikowalne, o ile spełnią pozostałe warunki kwalifikowalności wydatków określone w Podrozdziale 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Podkreślić należy jednak, iż opłaty związane obsługą administracyjną projektu rozliczane będą w ramach kosztów pośrednich, z wykorzystaniem stawki ryczałtowej.

Wnioskodawca ma obowiązek wybrania przynajmniej jednego wskaźnika horyzontalnego. Jednakże w przypadku, gdy w ramach projektu nie zaplanowano działań do których odnoszą się poszczególne wskaźniki horyzontalne, np. wnioskodawca nie zaplanował działań związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jako wartość docelową należy wpisać 0.

Spełnienie kryteriów dostępu oraz kryteriów premiujących w ramach przedmiotowego konkursu oceniane będzie na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym, pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie jest zablokowany do edycji i nie podlega wypełnieniu w ramach niniejszego konkursu.

Wkład własny w projekcie może zostać wniesiony zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej, np. w postaci udostępnienia sali na zajęcia dydaktyczne. W celu określenia wysokości przedmiotowego wkładu należy dokonać wyceny biorąc po uwagę m. in. koszty eksploatacji/utrzymania danego metrażu.

W ramach Poddziałania 8.1.1 uczestnikami projektu są przede wszystkim dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej. Wsparcie nie jest skierowane bezpośrednio do instytucji, dlatego też we wniosku o dofinansowanie w pkt. 3.5.1a należy wybrać opcję „nie dotyczy”.

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego na poziomie projektu nie przekracza wyrażanej w PLN równowartości kwoty 100.000 EUR na poziomie projektu, przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkurs stosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne. 

W przypadku projektów, które realizowane są na terenie kilku gmin/miast jako obszar dominujący należy potraktować miejsce, w którym znajduje się ośrodek wychowania przedszkolnego.

Jak zabawki wielofunkcyjne należy rozumieć zabawki na plac zabaw, które stanowią zestaw złożony z kilku różnych elementów, np. huśtawki, drabinki, zjeżdżalni, domku.

Zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej powinny być realizowane zgodnie z Podrozdziałem 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Oznacza to, że wsparcie udzielane w powyższym zakresie obejmuje m. in. kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Zaznaczyć należy jednak, iż konieczność realizacji określonych zajęć musi wynikać z diagnozy przedstawionej we wniosku o dofinansowanie.

W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektów zawierających elementy pomocy publicznej/pomocy de minimis. Działalność edukacyjna przedszkoli stanowi realizację konstytucyjnego obowiązku i jest w tym zakresie finansowania przez Państwo również w odniesieniu do podmiotów niepublicznych świadczących ww. usługi. Co do zasady zatem wsparcie działalności przedszkola nie będzie stanowiło pomocy publicznej.  Podkreślić należy jednak, iż ustalenie czy w danym projekcie występuje pomoc publiczna jest możliwe dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Komisję Oceny Projektów. W przypadku, gdy osoby oceniające stwierdzą występowanie pomocy publicznej projekt zostanie odrzucony.