Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Nabór: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-003/17 ( od 2017-07-31 do 2017-08-21 )

Zgodnie z Kryterium dostępu nr 4: Beneficjentem jest organ prowadzący OWP do którego skierowane jest wsparcie w ramach projektu. Powyższe odnosi się również do Beneficjentów, którzy będą organami prowadzącymi OWP, do którego skierowane jest wsparcie. Zgodnie z zapisem kryterium wyłącznie Beneficjent (rozumiany jako strona umowy o dofinansowanie projektu/Partner Wiodący) musi być organem prowadzącym. Kryterium nie zostanie spełnione w przypadku, gry organem prowadzącym OWP będzie partner projektu.

Jeśli z przeprowadzonej diagnozy wyniknie potrzeba dostosowania miejsc przedszkolnych w zakresie konkretnej niepełnosprawności lub do potrzeb konkretnych dzieci wówczas wsparcie nie musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

W wyniku realizacji projektu nie muszą zostać utworzone nowe miejsca przedszkolne tym samym projekt może obejmować zakres wsparcia taki jak realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności wyłącznie lub dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami pod kątem konkretnej niepełnosprawności lub konkretnych dzieci (użytkowników).