Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania
Nabór: RPWP.08.03.04‑IZ‑00‑30‑001/18 ( od 2018-05-28 do 2018-06-29 )

Nie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 praktyki zawodowe mogą być organizowane wyłącznie dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych, natomiast w technikach możliwa jest organizacja staży zawodowych.

Punkty za przedmiotowe kryterium mogą uzyskać wyłącznie te projekty, w których wszystkie kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

Partycypację finansową przedsiębiorcy lub pracodawcy należy wskazać w nazwie kosztu w pkt. 5.1.1 wniosku o dofinansowanie, opisać w uzasadnieniu dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego i uzasadnieniu dla źródeł finansowania przedsięwzięcia w pkt. 5.1.2 oraz odpowiednio ująć w Planowanych/docelowych źródłach finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu w pkt. 5.2 wniosku o dofinansowanie.