Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna
Nabór: RPWP.09.01.02-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-09-29 do 2017-11-24 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPWP.09.01.02-IZ-00-30-001/17 (część C, pkt 1, ppkt b) wsparciem mogą zostać objęte projekty dotyczące modernizacji, przebudowy, adaptacji lokalu lub budynku, których celem jest utworzenie i funkcjonowanie regionalnej infrastruktury usług społecznych powiązanej z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług w tym np. dziennych domów pomocy społecznej. – modernizacja, przebudowa, adaptacja lokalu lub budynku, w uzasadnionych przypadkach rozbudowa, nadbudowa, budowa budynku, zakup wyposażenia.

Zwracam uwagę, że w Regulaminie konkursu nie ma wymogu co do własności lokalu/budynku, który Wnioskodawca w ramach niniejszego Poddziałania planuje zrealizować.

Przypominam, że Wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane załączając do dokumentacji aplikacyjnej odpowiednie oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przypominam również, że tytuł prawny do nieruchomości musi być zapewniony co najmniej na okres trwałości projektu. Dokumentacja konkursowa nie zawiera zapisów, z których wynikałby obowiązek stanowiący, że nieruchomość, na której zlokalizowany będzie projekt musi być własnością Wnioskodawcy.

Regulamin konkursu dopuszcza realizacje projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formie zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129). Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, należy dołączyć również dokumenty, postanowienia lub decyzje administracyjne, niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia, w tym decyzję o warunkach zabudowy/decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania – jeśli jest wymagana.

Zwracam uwagę, że zgodnie z zapisami Regulaminu o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne;
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • instytucje pomocy i integracji społecznej;
  • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

Ponadto wsparciem mogą zostać objęte projekty polegające m.in. na: tworzeniu i funkcjonowaniu regionalnej infrastruktury usług społecznych powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (np. specjalistyczne placówki terapeutyczno-opiekuńcze, ośrodki aktywizacji społeczno-zawodowej, placówki wsparcia dziennego, w tym: kluby seniora, instytucje opieki wytchnieniowej, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, rodzinne domy dziecka, placówki reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności CIS i ZAZ.

Należy mieć na uwadze, że głównym założeniem Poddziałania 9.1.2. jest przejście z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. Opieka całodobowa, zgodnie z SZOOP może być przedmiotem projektu wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, co będzie podlegało ocenie na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w celu zachowania zasady komplementarności wewnątrzprogramowej WRPO 2014+, uzyskanie wsparcia z EFRR w ramach Poddziałania 9.1.2 możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającymi zakresem/przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi i/lub 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe i/lub 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Warunkiem wsparcia projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 będzie także kryterium podmiotowe, a więc ten sam podmiot musi być Wnioskodawcą/Beneficjentem lub Partnerem również w Poddziałaniu 6.4.1 i/lub 7.1.2 i/lub 7.2.2. WRPO 2014+.

Wkład własny w ramach projektu co do zasady powinien zostać zabezpieczony przez Wnioskodawcę, natomiast w przypadku kiedy projekt realizowany jest w Partnerstwie dopuszcza się także możliwość zabezpieczenia wkładu własnego przez Partnera projektu. Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Zabezpieczeniem ww. środków może być uchwała budżetowa lub/i WPF (w przypadku JST), umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków.

Jednocześnie zwracam uwagę, że umowa/porozumienie o partnerstwie powinno zawierać informacje o przedmiotowej sytuacji wraz z określeniem kwoty zabezpieczenia przypadającej na konkretne podmioty (partnerów). Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania Umowy.

W odpowiedzi na powyższe pytanie zwracam uwagę, że w ramach jednego obiektu dopuszcza się łączenie funkcji, z zastrzeżeniem, że spełnione w ramach projektu muszą zostać wszystkie wymogi przypisane poszczególnym typom przedsięwzięć określone w Regulaminie konkursu.

W odpowiedzi na pytanie zwracam uwagę, że koszty związane z częścią administracyjną stanowią wydatki niezwiązane bezpośrednio z celem Poddziałania 9.1.2, w związku z powyższym wydatki te należy uznać za niekwalifikowalne (zgodnie z Regulaminem konkursu). We wspomnianym przypadku należy przedstawić metodologię proporcjonalnego podziału kosztów na wydatki bezpośrednio związane z celem Poddziałania 9.1.2 oraz wydatki niekwalifikowalne (w tym przypadku związane z częścią administracyjną).