Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Nabór: RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-12-29 do 2018-03-30 )

Zgodnie z Regulaminem przewiduje się realizację projektów w dwóch wariantach:

a) bez pomocy publicznej – w zakresie projektów, w których nie występują przesłanki występowania pomocy publicznej, a także w ramach których Wnioskodawca/Beneficjent nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa;

b) objęte pomocą publiczną – w zakresie projektów, w których może, bądź zakłada się występowanie elementów komercyjnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach konkursu nie jest możliwe podzielenie projektu na część wspartą w ramach pomocy publicznej i część
bez pomocy publicznej.

Na etapie oceny formalnej (złożenie wniosku o dofinansowanie oraz korekty) konieczne jest złożenie pełnej dokumentacji obejmującej załączniki obligatoryjne wymienione w części IX wniosku o dofinansowanie, a więc projektu budowlanego
i pozwolenia  na budowę. Nie ma możliwości złożenia przedmiotowych dokumentów w późniejszym terminie.

Dopuszcza się jednak możliwość realizowania projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” (pkt. VIII.9 Regulaminu konkursu). W takim przypadku wymaga się, aby kontrakt (umowa) z wykonawcą obejmował:

a) sporządzenie dokumentacji technicznej (budowlanej) niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych/ innych decyzji umożliwiających rozpoczęcie inwestycji, jak również

b) realizację samej inwestycji.

Wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formule zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

W przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem,
do wniosku należy dołączyć również dokumenty, postanowienia lub decyzje administracyjne, niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia, w tym decyzję o warunkach zabudowy/decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania – jeśli jest wymagana.

Środki pochodzące z Programu Jessica 2 nie mogą stanowić zabezpieczenia wkładu własnego, w tym uzupełnienia kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Zapis: „maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów w zakresie kultury, których celem jest poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych stanowią maksymalnie 8 000 000,00 PLN” dotyczy projektów bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną,
gdzie działania kulturalne mają charakter dominujący. Powyższy zapis nie ma natomiast zastosowania w projektach, w których wskazany element stanowi tylko uzupełnienie zakresu rzeczowego i rezultatów projektu.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO 2014-2020 zadania inwestycyjne realizowane w ramach Działania 9.2 muszą przyczyniać się do rozwiązywania zdiagnozowanych w ramach Programu Rewitalizacji problemów społecznych. Wsparcie w ramach Działania musi być komplementarne ze wsparciem kierowanym na cele zbieżne z zakresem interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (w zakresie projektów realizowanych lub planowanych
do realizacji).

W ramach konkursu dopuszcza się dofinansowanie obiektów nie dotyczących instytucji świadczących szerokorozumianą pomoc oraz rehabilitację społeczną, jednak wsparciem zostaną objęte wyłącznie projekty komplementarne z innymi projektami lub działaniami społecznymi (spełniającymi cele Europejskiego Funduszu Społecznego). Ponadto, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO 2014+ preferowane będą projekty kompleksowe, obejmujące
jak największą liczbę elementów wskazanych w części III C Regulaminu (priorytetowo traktowane będą projekty wieloaspektowe, zakładające wielofunkcyjność powstałej/zmodernizowanej przestrzeni oraz zróżnicowanie/poszerzenie prowadzonej działalności lub realizowanych po zakończeniu projektu nowych funkcji).

Sama rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku z przeznaczeniem na hotel apartamentowy nie spełnia wymogów dokumentacji konkursowej.

Regulamin konkursu nie wyklucza możliwości realizacji jednego projektu polegającego jednocześnie na budowie nowego budynku (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach – co będzie badane całościowo na etapie oceny projektu) oraz remoncie innego, istniejącego budynku, leżących na przyległym terenie. Warunkiem jest spełnienie przez projekt pozostałych warunków określonych w Regulaminie konkursu.

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.2.1 mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, jednak w ramach konkursu wsparciem zostaną objęte wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji Gmin i Miast (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego). Zgodnie z zapisami Regulaminu projekty polegające na poprawie funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego (typ 3) nie mogą
być realizowane samodzielnie (muszą stanowić część większego projektu rewitalizacyjnego, realizującego dodatkowo
co najmniej jeden z pozostałych typów projektów).

W przypadku kryterium dopuszczającego nr 4 – warunkiem spełnienia kryterium będzie wykazanie tzw. komplementarności projektu na poziomie Programu Rewitalizacji, czyli wskazanie w Programie Rewitalizacji projektu komplementarnego z innymi przedsięwzięciami / działaniami na danym obszarze rewitalizowanym, wpisującymi się
w cele EFS (projekty w trakcie lub planowane do realizacji). W związku z tym Państwa projekt złożony do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego winien spełnić to założenie (oczywiście proszę mieć na uwadze, że dokładna ocena czy dana inwestycja jest komplementarna, stwierdzić można dopiero na podstawie dokładnych opisów w dokumentacji aplikacyjnej – zakresu rzeczowego, podmiotów aplikujących o wsparcie, etc.).

W przypadku kryterium punktowego nr 16 – zgodnie z uzasadnieniem kryterium, na maksymalną punktację szanse mają tylko takie inwestycje, które są w trakcie realizacji lub są wybrane do dofinansowania ze środków EFS. W Państwa przypadku na obecną chwilę stwierdzić można jedynie tyle, że projekt jest planowany do realizacji (został dopiero złożony w UMWW i nie mamy rozstrzygnięcia, czy będzie wybrany do dofinansowania).

Natomiast w przypadku kryterium punktowego nr 12 mamy do czynienia z szeroko rozumianą komplementarnością, nie dotyczy ona tylko projektów finansowanych ze środków EFS, ale również z innych środków (w tym własnych), realizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty. Co istotne – w tym przypadku projekty mogą być w trakcie realizacji, zrealizowane, ewentualnie wybrane do dofinasowania. Nie premiujemy inwestycji planowanych do realizacji.

Zauważyć jednak należy, że zamiarem instytucji zarządzającej jest premiowanie w kryterium nr 12 innych projektów aniżeli tych zintegrowanych ze środków EFS, za które wnioskodawcy uzyskują punkty w kryterium nr 16.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w ramach Działania realizowane będą projekty rewitalizacyjne wynikające z programu rewitalizacji, tj. zaplanowane w programie rewitalizacji i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

W związku z powyższym za projekt rewitalizacji uznaje się nie tylko projekt wprost wpisany do programu rewitalizacji, ale również projekt, który spełnia kryteria przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących zawarte w danym programie kierunki działań.

Ważną sprawą jest rozróżnienie wśród projektów rewitalizacji tzw. podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pozostałych uzupełniających (dopuszczalnych) przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z art. 15 pkt. 5 ustawy „o rewitalizacji” oraz załącznikiem nr 5 do „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (str. 24) program rewitalizacji powinien zawierać listę planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych wraz z ich opisami (m.in. nazwa, podmiot realizujących, zakres zadań, szacowana wartość, prognozowane rezultaty) oraz charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową. Podsumowując podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne muszą być wpisane i szczegółowo opisane w programie rewitalizacji, natomiast pozostałe projekty mające charakter projektów uzupełniających (dopuszczalnych) nie muszą być wprost z nazwy wpisane do programu, ale muszą być zgodne z charakterystyką rodzajów (typów) przedsięwzięć uznanych za uzupełniające w danym programie rewitalizacji.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane

Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1

- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W przypadku realizacji projektu rewitalizacyjnego w formule "Zaprojektuj i wybuduj" dołączenie pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków jest wymagane.

Nie jest wymagane jedynie przedłożenie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektu budowlanego.

Ze względu na aspekty związane z pomocą publiczną (m.in. inna intensywność wsparcia) inwestycja w odnawialne źródła energii z punktu widzenia zakresu projektu może mieć wyłącznie charakter marginalny i stanowić uzupełnienie elementów wpisujących się w cele Działania 9.2.1 WRPO 2014+. Energia pozyskana z OZE musi być w całości wykorzystywana na potrzeby związane z działalnością ujętą w projekcie rewitalizacyjnym, która nie posiada cech działalności gospodarczej. Energia pozyskana z OZE nie może być sprzedawana ani odprowadzana do sieci dystrybucyjnej (tylko instalacje typu off-grid). Zasadność i kwalifikowalność tego typu wydatków będzie podlegała szczegółowej weryfikacji na etapie oceny projektu.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO 2014+ wsparciem w ramach naborów dla Poddziałania 9.2.1 oraz 9.2.2 mogą zostać objęte projekty polegające m. in. na budowie chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe) tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego.

Projekty dotyczące budowy ścieżek pieszo-rowerowych nie mogą zatem być realizowane samodzielnie (muszą obejmować dodatkowo co najmniej jeden z pozostałych typów projektów możliwych do objęcia wsparciem, wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dla Działania 9.2). 

Wszystkie poszczególne przedsięwzięcia infrastrukturalne realizowane w ramach jednego projektu muszą być zasadne z punktu widzenia przeciwdziałania obszarom problemowym, ujętym w programach rewitalizacji i w sposób spójny realizować cele i zakres Poddziałania 9.2.1.

Wniosek o dofinansowanie może obejmować więcej niż jedno przedsięwzięcie wskazane w programie rewitalizacji, należy jednak pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu muszą być spójne i w sposób kompleksowy realizować cele wskazane w Programie Rewitalizacji i dokumentacji konkursowej. 

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO 2014+ wyposażenie obiektów jest kwalifikowalne wyłącznie w przypadku realizacji drugiego typu projektu: Wsparcie inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Pkt H 4 Regulaminu konkursu stanowi, że „zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy wymienieni w art. 3 ust. 1 Ustawy PZP, pełniący rolę partnerów wiodących, dokonują wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ww. Ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. (…)”.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a PZP to:

 1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
 2. inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 3. inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
  1. finansują je w ponad 50% lub
  2. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  3. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
  4. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego
   – o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności;

3a. związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.

Należy podkreślić, że w ramach konkursu partnerstwo może być zawiązane jedynie z podmiotem, który wpisuje się w katalog Beneficjentów przewidzianych dla Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Mając na uwadze powyższe zapisy należy przeanalizować sytuację prawną podmiotów zaangażowanych w realizację projektu oraz zastosować właściwy tryb wyboru Partnerów. na etapie składania aplikacji Wnioskodawca oświadcza, że „dokonano wyboru partnera/partnerów zgodnie z art. 33 lub 34 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014‑2020” oraz „jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Prawidłowość przeprowadzania procedur wyboru Partnerów przez Wnioskodawców jest przedmiotem kontroli przeprowadzanych nie wcześniej niż po wyborze projektów do dofinansowania.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw w art. 33 ustawy wdrożeniowej zrezygnowano z regulacji zawartej w ust. 6, określającej zakaz zawiązywania partnerstw przez podmioty powiązane.

Zapisy Regulaminu konkursu nie wykluczają możliwości dofinansowania rewitalizacji dwóch obiektów w ramach jednego projektu, objętych jednym planem rewitalizacji. Należy jednak podkreślić, że projekt jako całość powinien stanowić kompletne i spójne przedsięwzięcie.

Projekty z zakresu termomodernizacji obiektów przewidziano do realizacji w ramach Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W ramach Poddziałania 9.2.1 działania termomodernizacyjne mogą zostać zrealizowane jedynie jako element stanowiący uzupełnienie szerszego projektu rewitalizacyjnego. W związku z powyższym, jeżeli zakres prac termomodernizacyjnych przewidzianych w projekcie nie będzie dominujący, to koszty z nim związane mogą zostać uznane za kwalifikowalne.

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.2.1 trwa do 30 marca 2018 r. Program rewitalizacji wpisany do wykazu programów rewitalizacyjnych gmin województwa wielkopolskiego należy dostarczyć najpóźniej na etapie składania korekty do wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym zaleca się zaktualizowanie zapisów Programu rewitalizacji. W przypadku odstępstw na etapie oceny formalnej każdy przypadek będzie weryfikowany indywidualnie na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

W ramach Poddziałania 9.2.1 wybór firmy w celu aranżacji wnętrz stanowi koszt niekwalifikowalny.

Do konkursów ogłaszanych w ramach WRPO 2014‑2020 wnioski mogą składać wszystkie podmioty (także spoza województwa wielkopolskiego) pod warunkiem, że wpisują się w typy beneficjentów określone w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ dla Poddziałania 9.2.1 oraz realizują projekt na obszarze województwa wielkopolskiego.

Zakup nieruchomości (zabudowanej lub niezabudowanej) jest kwalifikowalny wyłącznie w projektach nieobjętych schematami pomocy publicznej, na zasadach określonych w załączniku do Umowy o dofinansowanie/Porozumienia o dofinansowanie projektu/Zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków. Zgodnie z Regulaminem konkursu termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków dla projektów, w których nie występuje pomoc publiczna rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem warunków określonych we wzorze umowy/porozumienia/uchwały ze zobowiązaniem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

Należy pamiętać, że łączna kwota kosztów kwalifikowalnych związanych bezpośrednio z nabyciem nieruchomości nie może przekraczać 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%. Ponadto niekwalifikowalny jest zakup nieruchomości, który był współfinansowany ze środków unijnych lub krajowych w przeciągu 10 lat poprzedzających datę jego zakupu przez beneficjenta.

Za współpracę w realizacji projektu nie będzie traktowana realizacja projektu „miękkiego”. W ramach kryterium nr 20 punkty będą przyznawane wyłącznie w przypadkach wykazania partnera, który współuczestniczy przy realizacji projektu EFRR. W tym celu winna być zawiązana umowa partnerstwa, którą wnioskodawcy dołączą do dokumentów aplikacyjnych.

Realizacja projektu w formie partnerstwa jest jedną z form realizacji projektu. Oznacza to, że Wnioskodawca na etapie przygotowywania projektu powinien przeanalizować na ile samodzielnie jest w stanie zrealizować dany projekt, a następnie zachować jego cele. Istotnym jest aby partner (lub partnerzy) wniósł do projektu wartość dodaną, wpływająca np. na możliwość zachowania celów projektu, na poprawę efektywności i sprawności realizacji projektu etc. Istotnym jest, aby liczba partnerów została zdefiniowana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Przez wspólną realizację należy rozumieć nie tylko faktyczne wykonywanie zadań w projekcie i ponoszenie kosztów, ale również działania po realizacji projektu, np. związane z zarządzaniem powstałą infrastrukturą, w szczególności jej utrzymaniem. Warunki te nie muszą być spełnione łącznie.

Zakres wspólnej realizacji projektu powinien zostać jasno zdefiniowany i wskazywać za co odpowiadają poszczególni partnerzy. Informacje w tym zakresie muszą zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie i powinny wynikać z zawartej umowy o partnerstwie.

Współpraca podmiotów uczestniczących w realizacji projektu może być organizowana w różnych formach, w zależności od stopnia zaangażowania danej instytucji oraz etapu realizacji konkretnego przedsięwzięcia. I tak współudział podmiotów w realizacji projektu może polegać m.in. na:

 • udostępnieniu przez inny podmiot zasobów ludzkich, technicznych i organizacyjnych do realizacji projektu;
 • przekazaniu wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania niebędącego zadaniem własnym donatora;
 • zakupie towarów lub usług od innych podmiotów.

Zaznaczyć należy również, że udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania, adekwatne do wartości merytorycznej projektu.