Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej
Nabór: RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-03-01 do 2017-03-31 )

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w obowiązującym stanie prawnym każdy oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola, a więc opisany oddział przedszkolny znajdujący się w Zespole Szkół (…) może zostać objęty wsparciem w ramach Poddziałania 9.3.1 WRPO 2014+. Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku części wspólnych, z których będą korzystać również inne placówki mieszczące się w budynku, należy wybrać odpowiednią metodologię proporcjonalnego obliczania kosztów i podziału na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, a także opisać ją w dokumentacji projektowej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu w przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego Wnioskodawcę – każdy z wniosków uzyska ocenę negatywną. Natomiast dopuszczalne jest, aby w ramach 1 wniosku o dofinansowanie ten sam podmiot ujął w projekcie wydatki obejmujące więcej niż jedną placówkę wychowania przedszkolnego.

W części VIII, pkt 4 Regulaminu konkursu zapisano, że komplementarność podmiotowa zostanie zachowana w szczególności w przypadku, gdy we wniosku dla Poddziałania 8.1.1 jako Wnioskodawcę wskazano zarówno jednostkę samorządu terytorialnego jak i placówkę oświatową, a we wniosku dla Poddziałania 9.3.1 Wnioskodawcą będzie wyłącznie dana jednostka samorządu terytorialnego.

Warunkiem obligatoryjnym dla otrzymania dofinansowania w Poddziałaniu 9.3.1 jest zatwierdzenie wniosku do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1, bowiem dofinansowaniem w ramach konkursu nie mogą być objęte projekty, które nie są komplementarne z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1.

Uprzejmie informuję, że załączniki „Analiza potrzeb/trendów demograficznych na danym obszarze (…)” oraz Studium Wykonalności muszą być aktualne na dzień składania wniosku oraz muszą być przygotowane w perspektywie kolejnych 3 lat, natomiast załączniki „Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (…)” oraz „Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (…)” zostaną uznane za aktualne, o ile będą dotyczyć tego samego przedsięwzięcia i nie wystąpiły przesłanki wpływające na zmiany ich treści.

Jednocześnie przypominam, o konieczności zachowania spójności pomiędzy projektami komplementarnymi oraz stosowaniem odpowiednich okresów realizacji projektów. W Poddziałaniu 8.1.1 okres realizacji nie może być wcześniejszy niż zakończenie projektu infrastrukturalnego w ramach Poddziałania 9.3.1. Powstała infrastruktura ma bowiem umożliwić realizację projektu w ramach Poddziałania 8.1.1.

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość zastosowania w ramach inwestycji trybu „zaprojektuj i wybuduj”. Jednocześnie zaznaczyć należy, że kontrakty z wykonawcą prac musi obejmować swoim zakresem jednocześnie projekt, jak i realizację prac budowlanych.

Uprzejmie informuję, że co do zasady ww. dokumenty powinny zostać złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku ich braku Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braku. Ostatecznym momentem ich przedłożenia jest moment złożenia korekty wniosku o dofinansowanie.

Odpowiadając na powyższe pytanie uprzejmie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/17 przez podmiot, który jest Beneficjentem w ramach konkursu nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/16. Zaznaczyć jednak należy, że zakres projektu składanego w obecnym naborze musi być inny niż wskazany w poprzednim, tak aby uniknąć ryzyka wystąpienia podwójnego finansowania, w tym kumulacji pomocy publicznej.

Za dokument potwierdzający zabezpieczenie środków na realizację inwestycji może zostać uznana np. promesa kredytowa, lokata bankowa (z przeznaczeniem na konkretną inwestycję). W przypadku JST - Uchwała budżetowa i/lub Wieloletnia Prognoza Finansowa lub inny wiarygodny dokument poświadczający posiadanie zabezpieczonego wkładu własnego. Należy pamiętać, że powyższe dokumenty muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/17, cz. III D pkt 4 ppkt c, koszty dotyczące zagospodarowania terenu (zieleń, drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi, poza miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami, itp.) nie mogą zostać ujęte jako kwalifikowalne i podlegać dofinansowaniu. Koszty te Wnioskodawca zobligowany jest do poniesienia z własnych środków.

Do wniosku o dofinansowanie mogą Państwo załączyć kopie wskazanych powyżej zaświadczeń wydanych w ubiegłym roku pod warunkiem zachowania ich aktualności. Szczególnie należy zwrócić uwagę na tożsamość zakresu rzeczowego projektu, tak aby obejmował on tą samą inwestycję.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach naboru Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie przy czym wniosek nie jest  ograniczony liczbą lokalizacji.

W opisanej sytuacji nie będzie możliwości zmiany zakresu projektu realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. Tak więc w przypadku gdy w ramach konkursu dla Poddziałania 8.1.1 jeden z Państwa projektów nie zostanie wybrany do dofinansowania, projekt infrastrukturalny złożony
w konkursie dla Poddziałania 9.3.1 (obejmujący dwie placówki) zostanie pozbawiony możliwości otrzymania wsparcia.

Studium wykonalności powinno zostać wykazane jako jedno zadanie w pkt. 3.4 i zarazem jedna kategoria w pkt. 5.1.1 pod nazwą „Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu”, natomiast w opisie powinni Państwo zawrzeć informację, że jest to sporządzenie Studium wykonalności.
W ramach tej kategorii mogą Państwo przedstawić dwie odrębne podkategorie, tj.  przygotowanie części opisowej oraz części finansowej  Studium.

W ramach Poddziałania 9.3.1 wsparciem objęte zostaną projekty polegające na

  1. Adaptacji, modernizacji, przebudowie, rozbudowie oraz/lub wyposażeniu i doposażeniu (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących budynków;
  2. Budowie i wyposażeniu (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów.

Co do zasady istnieje możliwość sfinansowania opisanej inwestycji we wskazanym kształcie i uznania za wydatek kwalifikowalny budowy całego budynku. Należy jednak szczegółowo opisać powyższą sytuację. Uzasadnienie musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne - załącznik nr 24 „Analiza opcji wykazująca, że inne alternatywy wykorzystania/adaptacji istniejących budynków nie są wykonalne (o ile nie jest możliwa w tym celu modernizacja, adaptacja istniejącej na danym terenie substancji)”.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – należy przez to rozumieć datę zawarcia przez Wnioskodawcę pierwszej umowy z wykonawcą/dostawcą lub datę pierwszego zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją Projektu, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków. 

Co do zasady, rozpoczęcie projektu z Poddziałania 8.1.1 powinno nastąpić po zakończeniu projektu z Poddziałania 9.3.1, jednak w szczególnych wypadkach, gdy wynika to ze specyfikacji projektów, istnieje możliwość rozpoczęcia realizacji projektu z 8.1.1 przed ukończeniem projektu z 9.3.1. Infrastruktura powstała w ramach realizacji inwestycji współfinansowanej z Poddziałania 9.3.1 powinna służyć przedsięwzięciom finansowanym z Poddziałania 8.1.1.