Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego
Nabór: RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 ( od 2020-04-01 do 2020-06-19 )

Z uwagi na kończącą się perspektywę finansową 2014-2020 i ograniczony termin realizacji projektów w ramach konkursu nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 nie ma możliwości realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie inwestycyjne w Poddziałaniu 9.3.2 możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy będzie zgodne z celami Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) określonymi w Umowie Partnerstwa. W związku z tym, w dokumentacji projektowej należy podać szczegółowe informacje dotyczące projektów/działań realizowanych z EFS lub innych działań społecznych (nie realizowanych ze środków EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII, jednak spełniających cele EFS), komplementarnych z planowanym do realizacji przedsięwzięciem (m. in. zakres przedmiotowy) oraz wykazać występujące powiązania pomiędzy powyższymi działaniami wskazujące na ich komplementarność.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 do wniosku o dofinansowanie należy załączyć m. in.  dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczący inwestycji, które wymagały uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z zapisami Uszczegółowienia WRPO 2014+ w konkursie nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 o wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty, które uzyskały już wcześniej środki finansowe z WRPO 2014+ na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnictwa zawodowego. W związku z powyższym zakres terytorialny naboru został ograniczony do powiatów, które nie uzyskały dotychczas wsparcia na infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach WRPO 2014+. Ograniczenie to dotyczy zarówno Beneficjentów, jak i partnerów w projekcie, którzy otrzymali już wcześniej wsparcie
ze środków WRPO 2014+.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 o wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty, które uzyskały już wcześniej środki finansowe w WRPO 2014+ na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Przedmiotowe ograniczenie dotyczy wyłącznie Beneficjentów oraz partnerów w projekcie, którzy otrzymali wsparcie ze środków WRPO 2014+ na realizację projektów w ramach Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 Beneficjentem, czyli jednostką realizującą projekty finansowane w ramach WRPO 2014+ na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Osobowość prawną ma jednostka samorządu terytorialnego (gmina lub powiat), która może tworzyć jednostki organizacyjne działające w ramach osobowości prawnej gminy/powiatu albo samoistnie jako gminne lub powiatowe jednostki organizacyjne wyposażone w osobowość prawną. Jednostkami pozbawionymi osobowości prawnej
są m. in. szkoły, przedszkola i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez gminę/powiat. Powyższe oznacza,
że publiczna szkoła niezależnie od jej typu nie posiada osobowości prawnej (szkoły nie mogą samodzielnie zaciągać zobowiązań i nabywać praw).

Jeżeli gmina/powiat wykonuje swoje zadania poprzez utworzoną przez siebie jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (np. szkołę), podmiotem występującym w obrocie prawnym, a w tym przypadku Wnioskodawcą/Beneficjentem projektu  jest gmina/powiat, a nie szkoła, która w obrocie prawnym funkcjonuje jako jednostka samorządu terytorialnego, a mienie pozostające w jej dyspozycji nie stanowi jej własności, lecz jest we władaniu gminy/powiatu. W związku z powyższym o wsparcie w ramach WRPO 2014+ zgodnie z częścią III A pkt. 1 ppkt. a) Regulaminu konkursu „Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są (…) jednostki samorządu terytorialnego (…)” ubiegać się może tylko podmiot posiadający osobowość prawną – organ prowadzący (powiat), a nie szkoła.

W ramach konkursu nr RPWP.09.03.02-IZ-00-30-001/19 Wnioskodawca (jst) może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, którego zakres przedmiotowy obejmuje wykonanie prac budowlanych lub zakup wyposażenia pracowni w kilku szkołach zawodowych.

Uzyskanie wsparcia finansowego na prace instalacyjne możliwe jest, o ile są one elementem stanowiącym uzupełnienie szerszego projektu z zakresu inwestycji w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego polegającego m.in. na przebudowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji i/lub wyposażeniu (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów.

W przypadku budowy, bądź nadbudowy, czy rozbudowy obiektu możliwe jest kompleksowe przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących tego typu wydatki (m. in. wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania).