Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej
Nabór: RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-06-27 do 2016-07-29 )

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju o komplementarności projektów dofinansowanych z EFS i EFRR decyduje charakter działań planowanych do realizacji, bowiem sam fakt  wpisywania się projektu infrastrukturalnego w ogólne cele edukacyjne wskazane dla interwencji EFS nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania go za uzasadniony i zgodny z zasadami określonymi w Umowie Partnerstwa. Wnioskodawca aplikujący o fundusze na infrastrukturę placówek edukacyjnych powinien więc wykazać dla danej placówki konkretną koncepcję wsparcia realizacji procesu edukacyjnego w obszarach dofinansowanych dzięki interwencji EFS, uzupełnionych o niezbędne działania finansowane z EFRR. Zgodnie z definicją, komplementarność to dopełnianie się np. działań w ramach programów, projektów prowadzące do realizacji określonego celu. W tym przypadku dotyczy on celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, którego wiodącym funduszem jest EFS, a wsparcie infrastrukturalne finansowane z EFRR ma jedynie charakter subsydiarny w stosunku do przedsięwzięć realizowanych z EFS.

W przypadku projektów infrastrukturalnych z Działania 9.3 możliwe są do realizacji dwa modele zapewnienia komplementarności:

a)  powiązanie uzupełniające interwencji z EFS i EFRR o charakterze ogólnym (np. działania edukacyjne z 8.1.2  i budowa niezbędnej dla prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów sali gimnastycznej),

b) powiązanie bezpośrednie interwencji z EFS i EFRR (np. wyposażenie oraz zajęcia zawodowe z EFS prowadzone w zmodernizowanej albo nowej sali/laboratorium).

Projekty „miękkie” finansowane z EFS muszą wynikać z indywidualnej diagnozy potrzeb danej placówki, która obrazuje panujące w danej placówce warunki oraz potrzeby uczniów, nauczycieli, zapotrzebowanie sprzętowe itd. Diagnoza powinna być wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Najważniejsze wnioski wynikające z diagnozy mogą zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, dyrektor szkoły/placówki może przygotować plan działań rozwojowych, diagnozę pracy szkoły/placówki, których odpowiednie wnioski również mogą być wykorzystane jako uzasadnienie planowanych działań we wniosku o dofinansowanie. Finalnie, dopełnieniem projektów „miękkich” dotyczących prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego, jeżeli jest to niezbędne i wynika z przeprowadzonej diagnozy, mogą być działania finansowane z EFRR.

Należy również zauważyć, że jednym z obszarów, które mogą być podjęte w diagnozie jest podejście placówki do wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyniki diagnozy w tym zakresie powinny wskazywać na potrzebę (o ile taka istnieje)  wsparcia „miękkiego”, które jest domeną EFS i/lub „twardego”, które przyczyni się  do uzupełnienia luk w infrastrukturze i tym samym  przyczyni się do wsparcia realizacji procesu edukacyjnego również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (definicja zawarta w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020). Również w tego typu przypadkach możliwe wydaje się wsparcie infrastruktury kultury fizycznej umożliwiające np. rozwój fizyczny, aktywność, integrację w grupie oraz kształtowanie umiejętności kreatywności czy pracy zespołowej. Jedno z możliwych rozwiązań zachowania komplementarności między funduszami w zakresie infrastruktury sportowej stanowi opisany wyżej przypadek dot. dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Należy  zaznaczyć, że kwestia  komplementarności może zostać przedstawiona we wniosku o dofinansowanie w różnoraki sposób i powinna być rozpatrywana w sposób indywidualny.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w kwestii powiązań między projektami dofinansowanymi z EFRR i EFS istotne jest by były komplementarne na poziomie danej placówki oraz wynikały z koncepcji (analizy potrzeb) przygotowanej przez wnioskodawcę i wspólnie służyły celom określonym w Umowie Partnerstwa dla CT 10.

W ramach Poddziałania 9.3.3 dopuszcza się możliwość realizowania projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a w związku z tym na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane będzie przedstawienie programu funkcjonalno-użytkowego oraz pełnej dokumentacji dotyczącej postępowania OOŚ. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku realizacji projektu w ww. trybie, jednym z warunków złożenia wniosku o płatność jest wcześniejsze przekazanie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dokumentów/decyzji/pozwoleń/zgłoszeń niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji. Należy podkreślić, że zgodnie z Regulaminem konkursu realizacja projektu powinna zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2018 r., co również należy mieć na uwadze wybierając tryb, w jakim będzie realizowany projekt.

W myśl Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nie przewiduje się dofinansowania hal widowiskowo-sportowych.

W ramach konkursu, w celu zachowania zasady komplementarności wewnątrzprogramowej WRPO 2014+, uzyskanie wsparcia z EFRR w ramach Poddziałania 9.3.3 możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającymi zakresem/przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne - projekty konkursowe”. Warunkiem wsparcia projektu w ramach Poddziałania 9.3.3 będzie także kryterium podmiotowe, a więc ten sam podmiot musi być Wnioskodawcą/Beneficjentem również w Poddziałaniu 8.1.2 WRPO 2014+.

Komplementarność podmiotowa zostanie zachowana w przypadku, gdy we wniosku dla Poddziałania 8.1.2 jako Wnioskodawcę wskazano zarówno jednostkę samorządu terytorialnego jak i placówkę oświatową, a we wniosku dla Poddziałania 9.3.3 Wnioskodawcą będzie wyłącznie dana jednostka samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wsparcie może być organizacja pozarządowa, tak więc możliwe jest partnerstwo organizacji pozarządowej (np. stowarzyszenia) z gminą. W celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Partnerem w projekcie może zostać podmiot niepodlegający wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Szczegółowe zapisy dotyczące partnerstwa znajdują się w części III.H Regulaminu.

W ramach konkursu 9.3.3 powiat może złożyć projekt, który będzie obejmował pięć placówek oświatowych. Nie ma zatem problemu w aplikowaniu o wsparcie dla projektów zintegrowanych EFRR-EFS. Należy jednak pamiętać, że projekt złożony w ramach Poddziałania 9.3.3 musi być komplementarny z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe WRPO 2014-2020. Jeżeli w Poddziałaniu 8.1.2 któryś z wniosków komplementarnych zostanie oceniony negatywnie wówczas cały projekt EFRR również uzyskuje ocenę negatywną.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu możliwa jest modernizacja i adaptacja istniejących placówek oraz/lub ich wyposażenie. Nie ma natomiast możliwości budowy nowej infrastruktury „Małych Koperników“. Ponadto dopuszczona została lokalizacja tego typu placówek w obiektach, które pierwotnie nie miały funkcji edukacyjnych, ale nabędą ją poprzez umieszczenie w nich instytucji popularyzujących naukę.

Niezbędnym załącznikiem jest Oświadczenie o zabezpieczeniu środków  na realizację inwestycji - wraz z uchwałą budżetową i/lub WPF lub innym wiarygodnym dokumentem poświadczającym posiadanie zabezpieczenia finansowego. Jeżeli Wnioskodawca nie załączy obligatoryjnych załączników na etapie składania wniosku o dofinansowanie zostanie poproszony o dostarczenie dokumentów na etapie korekty wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku wystąpienia braków lub błędów formalnych (m.in. dotyczących kompletności wniosku), DWP wzywa Wnioskodawcę do poprawy wniosku i/lub uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej w wyznaczonym terminie (dotyczy kryteriów formalnych, w przypadku których istnieje możliwość jednorazowej korekty). Wnioski, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z pismem o korektę/uzupełnienie zostają ocenione negatywnie.

W ramach Poddziałania 9.3.3 możliwe jest otrzymanie dofinansowania na prace budowlane (budowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja) jak również na zakup wyposażenia (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) bez konieczności budowy, przebudowy, rozbudowy czy modernizacji placówek. Możliwe jest także łączenie w jednym przedsięwzięciu tych dwóch elementów. Decyzja co do przedmiotu projektu należy do Wnioskodawcy. Ponadto należy pamiętać, że zakupione w ramach projektu wyposażenie musi honorować regulacje Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koszty sporządzenia studium wykonalności stanowią wydatek kwalifikowalny w projekcie.

Warunkiem kwalifikowalności wydatku o wartości od 5 000,00 PLN do 50 000,00 PLN netto jest uprzednie przeprowadzenie i udokumentowanie rozeznania rynku co najmniej poprzez:

  1. upublicznienie zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej

lub

  1. w przypadku, gdy Beneficjent nie posiada swojej strony internetowej – poprzez upublicznienie na innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych oraz poprzez wysłanie zapytań ofertowych do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców i wybrania najkorzystniejszej ekonomicznie oferty.

Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wyboru oferty przedstawione zostały w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” publikowanych na Stronie internetowej Programu oraz na Portalu, które jesteście Państwo zobowiązani stosować.

Możliwe jest ogłoszenie przetargu/upublicznienie zapytania ofertowego jak również podpisanie umowy z wykonawcą  przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, jednakże w odniesieniu do wszystkich wydatków przedstawionych do rozliczenia w ramach projektu Wnioskodawca jest zobowiązany stosować zasady określone w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Ponadto należy zwrócić uwagę na zapis ww. Wytycznych wskazujący, że koszty są kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFRR, jeśli zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta. Regulacja ta wynika z rozporządzenia ogólnego i w praktyce oznacza, że projekt jako całość nie może być zakończony przed złożeniem. Nie stanowi problemu kwalifikowalność studium wykonalności, jeżeli projekt rzeczowo nie został zakończony.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (część III, pkt B, ppkt 1) dofinansowanie nie może zostać udzielone projektom termomodernizacyjnym. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne zostały przewidziane do realizacji w Działaniu 3.2 WRPO 2014+.

Projekt z Poddziałania 8.1.2 powinien zostać zrealizowany na bazie infrastruktury dofinansowanej w ramach Poddziałania 9.3.3.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 koszty osobowe stanowią wydatek niekwalifikowalny.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 nie ma możliwości wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej.

W opisanym przypadku podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wsparcie jest jednostka samorządu terytorialnego, czyli powiat. W ramach konkursu, w celu zachowania zasady komplementarności wewnątrzprogramowej WRPO 2014+, uzyskanie wsparcia z EFRR w ramach Poddziałania 9.3.3 możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającymi zakresem/przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne - projekty konkursowe”. Warunkiem wsparcia projektu w ramach Poddziałania 9.3.3 będzie także kryterium podmiotowe, a więc ten sam podmiot musi być Wnioskodawcą/Beneficjentem również w Poddziałaniu 8.1.2 WRPO 2014+.

Komplementarność podmiotowa zostanie zachowana w przypadku, gdy we wniosku dla Poddziałania 8.1.2 jako Wnioskodawcę wskazano zarówno jednostkę samorządu terytorialnego jak i placówkę oświatową, a we wniosku dla Poddziałania 9.3.3 Wnioskodawcą będzie wyłącznie dana jednostka samorządu terytorialnego.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego ze względów formalno-prawnych Beneficjentem może być wyłącznie dana jednostka, a nie szkoła samodzielnie.

Obowiązek spełnienia przesłanki inwestycji początkowej dotyczy przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Regulamin konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 nie przewiduje możliwości wystąpienia regionalnej pomocy inwestycyjnej, w związku z tym spełnienie ww. przesłanki nie dotyczy Wnioskodawców.

Możliwe jest rozpoczęcie realizacji inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, jednakże w odniesieniu do wszystkich wydatków przedstawionych do rozliczenia w ramach projektu Wnioskodawca jest zobowiązany stosować zasady określone w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Ponadto należy zwrócić uwagę na zapis ww. Wytycznych wskazujący, że koszty są kwalifikowalne jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.

Możliwe jest ogłoszenie przetargu, jak również podpisanie umowy z wykonawcą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz przed ogłoszeniem konkursu, jednakże w odniesieniu do wszystkich wydatków przedstawionych do rozliczenia w ramach projektu Wnioskodawca zobowiązany jest stosować zasady określone w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Modernizowane i adaptowane pomieszczenia mogą być wykorzystywane na potrzeby działań służących promocji nauki i innowacji wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego. Ponadto zwracam uwagę, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji realizowane są pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie planowanej inwestycji.

Wsparcie dotyczące inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji powinno wynikać z inteligentnych specjalizacji lub strategii rozwoju regionalnego oraz odpowiadać na zidentyfikowane deficyty, poparte weryfikowalnymi danymi.

W ramach Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” nie przewiduje się wsparcia infrastruktury służącej przeprowadzaniu zajęć dydaktycznych na poziomie wyższym.

Zaświadczenie organu  odpowiedzialnego  za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną powinny obejmować cały zakres wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym w tych dokumentach należy wymienić inwestycje objęte kosztami kwalifikowanymi oraz niekwalifikowanymi. W tym przypadku zaświadczenie oraz deklaracja powinny obejmować budowę szkoły oraz przedszkola, jeżeli inne obiekty nie zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie.