Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach
Nabór: FEWP.10.02-IZ.00-001/23 ( od 2023-06-01 do 2023-08-31 )

Termin rozpoczęcia realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków dla projektu realizowanego w ramach naboru może rozpoczynać się w dniu następującym po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Nie ma konieczności rozpoczynania działań związanych z projektem przed otrzymaniem decyzji o wyborze do dofinansowania.

Tak. Należy jednak mieć na uwadze, że wdrożenie rozwiązań cyfrowych musi się wiązać z zakupem usług programistycznych i/lub zakupem i wdrożeniem oprogramowania lub z zakupem środków trwałych (urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych lub ich magazynowaniem). Dodatkowo, należy jednak wykazać, że nowa inwestycja faktycznie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.

Zgodnie z zapisami Regulaminów cz. IV pkt A9 Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w jednym z dwóch naborów – w związku z czym należy wybrać tylko jeden nabór. Zapisy obu Regulaminów są w tej sytuacji jednoznaczne.

Dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na zakup samochodów specjalnych oraz pozostałego taboru bezszynowego (rodzaj 743 oraz podgrupa 76 Klasyfikacji Środków Trwałych). W ramach Działania 10.02 wsparcie nie może zostać udzielone na inwestycję w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych – wynika to z rozporządzenia ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). W związku z tym, wsparcie można otrzymać wyłącznie na zakup pojazdów zeroemisyjnych.

Zgodnie z warunkami naboru, aby ubiegać się o dofinasowanie, projekt musi być realizowany wyłącznie na terenie Wielkopolski Wschodniej, to jest miasto Konin oraz powiaty koniński, kolski, słupecki i turecki.

Wnioskodawca powinien podać skumulowane dane przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw partnerskich zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

W celu ułatwienia prawidłowego obliczenia danych skumulowanych, pod ogłoszeniem o naborze dodano załącznik pomocniczy pod nazwą „Określenie statusu MŚP Wnioskodawcy”.

Jednocześnie w celu określenia maksymalnego limitu pomocy de minimis dla Wnioskodawcy należy mieć na uwadze definicję i regulacje dotyczące „jednego przedsiębiorstwa”, obejmującego wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane w sposób wskazany w art. 2 ustęp 2 Rozporządzenia 1407/2013.

Projekty w ramach Działania 10.02 muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej. Dopuszcza się realizację projektu w oddziale Wnioskodawcy pod warunkiem właściwego wpisu w dokumencie rejestrowym. Oznacza to, że zarówno na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu, jak i do końca okresu trwałości projektu, w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy musi być wskazany oddział na terenie objętym przedmiotowym wsparciem, co będzie badane na etapie oceny formalnej oraz podczas realizacji projektu.

W związku z tym, że nabory w ramach Działania 10.02 finansowane są z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w którym obowiązują wykluczenia wynikające z artykułu 9 Rozporządzenia 1056/2021, co zostało ujęte w Regulaminach naborów (w części 2.F punkt 3), wsparcie nie może zostać udzielone na inwestycję w zakresie spalania paliw kopalnych. Wszystkie pojazdy i maszyny muszą być zeroemisyjne, aby mogły zostać uznane za wydatki kwalifikowalne w ramach projektu.

Zgodnie z Regulaminem koszty informacji i promocji dotyczące projektu stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie. Wyjątek stanowi promocja zagraniczna projektu, a więc ściśle związana z targami, misjami, przygotowaniem strategii wejścia na rynki zagraniczne itp. Powstałe katalogi promocyjne, aby mogły stanowić koszt kwalifikowalny, powinny być ściśle związane z realizowanym projektem i wykorzystywane podczas udziału w targach lub misjach zagranicznych. W związku z powyższym przygotowanie strony internetowej będzie stanowiło koszt niekwalifikowalny w ramach projektu.

Nie, w ramach Działania 10.02 nie ma możliwości finansowania zakupu samochodów osobowych. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie zeroemisyjne samochody specjalne wymienione w rodzaju 743 podgrupy 74 oraz pozostały tabor bezszynowy wskazany w podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Nie, za koszt kwalifikowalny w projekcie można uznać zakup wyłącznie nowych środków trwałych.

Zgodnie z definicją wskaźnika „Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach” przedmiotowy wskaźnik jest obliczany jako różnica między rocznymi EPC obsadzonymi przed rozpoczęciem projektu i rok po zakończeniu projektu w ramach wspieranej działalności. Definicja wskazuje wprost, że każdy z tych etatów powinien być utrzymany przez okres trwałości projektu. W związku z powyższym wszystkie etaty, zarówno te istniejące na dzień składania wniosku o dofinansowanie, jak i te utworzone w wyniku realizacji projektu, muszą zostać utrzymane do końca okresu trwałości projektu.

W przypadku gdy działalność gospodarcza Wnioskodawcy jest zawieszona w dniu składania wniosku o dofinansowanie oraz na etapie oceny wniosku, nie powoduje to wykluczenia Wnioskodawcy z możliwości otrzymania wsparcia. Wnioskodawca zobligowany jest do wznowienia działalności gospodarczej najpóźniej przed rozpoczęciem realizacji projektu lub przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Wnioskodawca wpisany do CEIDG  i ubezpieczony w KRUS może wnioskować o dofinansowanie w ramach Działania 10.02. Kod PKD projektu musi jednoznacznie potwierdzać pozarolniczy charakter przedsięwzięcia, dla którego Wnioskodawca musi prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową.

Tak, można aplikować o wsparcie w ramach nowej branży – co musi być poparte odpowiednim kodem PKD. W ramach oceny wniosku o dofinansowanie weryfikowany jest przede wszystkim wskazany kod PKD projektu. Na moment aplikowania o wsparcie kod musi być wpisany w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy. Należy jednak prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu.

Zgodnie z kryterium „Wpływ projektu na gospodarkę regionu Wielkopolski Wschodniej” punkty będą przyznawane za zasilenie bazy podatkowej JST z Wielkopolski Wschodniej, to jest gdy dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy z terenu Wielkopolski Wschodniej, zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa. Jeśli inne regulacje prawne nakładają odstępstwa w tym zakresie, punkty za kryterium będą przyznawane tak, jakby tych odstępstw nie było. Wówczas w punkcie 5.7. Studium wykonalności należy podać organ podatkowy oraz podstawę prawną potwierdzającą właściwość wskazanego US.

Realizacja miernika jest podstawą rozliczenia wydatków dla zadania w przypadku kosztów rozliczanych za pomocą metod uproszczonych. Wnioskodawca powinien wskazać taki miernik, który będzie można jednoznaczne zweryfikować. Miernik nie powinien dublować wskaźników wykazywanych w części IV wniosku i powinien wiązać się z kosztami wykazanymi w konkretnym zadaniu. Na przykład jeżeli przedmiotem projektu jest zakup linii do produkcji filiżanek, wówczas miernikiem może być uruchomienie linii produkcyjnej.  Nie zaleca się by jako miernik zastosować ilość wyprodukowanych za pomocą tej linii produktów, to jest na przykład 100 sztuk filiżanek. W takim przypadku wyprodukowanie nawet 99 sztuk będzie oznaczało nierealizowanie miernika i nie będzie możliwości rozliczenia całości kosztu wykazanego dla przedmiotowego zadania.

W przypadku kwoty ryczałtowej za łączna wartość projektu (wartość całkowitą)  tj. maksymalnie 200 000 euro uznaje się sumę wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu.

W przypadku Wnioskodawcy, dla którego zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych podatek VAT będzie stanowił koszt kwalifikowalny maksymalna wartość kosztów wykazanych we wniosku o dofinansowanie wyniesie 200 000 euro brutto.

W przypadku Wnioskodawcy, dla którego zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych podatek VAT będzie stanowił koszt niekwalifikowalny w tabeli finansowej we wniosku o dofinansowanie należy wykazać wyłącznie koszty kwalifikowalne, to jest wartość wydatków netto. Wartość kosztów kwalifikowalnych wykazanych we wniosku o dofinansowanie wyniesie maksymalnie 200 000 euro pomniejszone o VAT, czyli koszt niekwalifikowalny.  W załączniku „Projekty realizowane w oparciu o projekt budżetu – kwota ryczałtowa” należy wskazać zarówno wartość ofert netto, jak i brutto.

Jeżeli zakup drona wyposażonego w specjalistyczne elementy (głowicę lidar i kamerę termowizyjną) stanowi niezbędny element projektu, to zgodnie z warunkami naboru, zakup środków trwałych wraz montażem może stanowić koszty kwalifikowalne, pod warunkiem, że nie będzie to środek transportu. Przeznaczenie drona, a także jego dalsza klasyfikacja nie może budzić wątpliwości pod kątem realizacji wymienionych wcześniej warunków.

Utworzenie miejsc pracy możliwe będzie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. Umowy cywilnoprawne nie będą akceptowane.

Dodatkowo wartość musi być wyrażona w EPC, czyli w ekwiwalencie pełnego czasu pracy. Nowe stanowiska muszą być obsadzone i mogą być w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub powtarzać się sezonowo.

Jeśli beneficjent zaplanował utworzenie, a tym samym wzrost zatrudnienia o 1 etat, to może zatrudnić jedną osobę na pełny etat lub dwie osoby na pół etatu, bo ich suma potwierdzi wzrost o 1 etat.

Ważne jest, by wskaźnik został obliczany jako różnica między rocznymi EPC obsadzonymi przed rozpoczęciem projektu i rok po zakończeniu projektu w ramach wspieranej działalności.

Każdy etat powinien być utrzymany przez okres trwałości projektu. Wartość docelowa powinna zostać osiągnięta w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.

Definicja wskaźnika rezultatu, podana jest w załączniku „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu”. 

W projektach rozliczanych kwotą ryczałtową we wniosku o dofinansowanie wykazuje się wyłącznie koszty kwalifikowalne. Zatem w Oświadczeniu należy wskazać wartość wkładu własnego zgodną z tabelą finansową 5.2 wniosku, natomiast w polu „całość wydatków niekwalifikowalnych projektu” należy wpisać „nie dotyczy”. Nie ma konieczności zabezpieczania środków finansowych związanych z niekwalifikowalnym podatkiem VAT.

W projektach rozliczanych kwotą ryczałtową, ze względu na fakt, że we wniosku o dofinansowanie wykazuje się wyłącznie koszty kwalifikowalne oraz z uwagi na brak konieczności ustanowienia zabezpieczenia środków finansowych na niekwalifikowalny podatek VAT, we wskaźniku należy wykazać wyłącznie wysokość wkładu własnego zgodnie z tabelą 5.2 wniosku, to jest różnicę całości kosztów kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania projektu.