Dostępne 756 pytań

Działanie 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych
Nabór: FEWP.01.03-IZ.00-001/23 ( od 2023-05-08 do 2023-06-30 )

Nie, wydatek dotyczący powyższego audytu nie został wskazany w katalogu wydatków kwalifikowalnych, określonym w Regulaminie wyboru projektów dla naboru (część II punkt I4).

Należy zaznaczyć, że aktualnie obowiązującym minimalnym standardem dostępności cyfrowej jest właśnie WCAG 2.1.

Biorąc pod uwagę katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.3, wskazany w Regulaminie wyboru projektów dla naboru (część II punkt C1), spółka z o.o. należąca w 100% do jednostki samorządu terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie inwestycji jako jednostka organizacyjna działająca w imieniu JST.

W ramach naboru FEWP.01.03-IZ.00-001/23 niepubliczne zakładu opieki zdrowotnej, ze względu na przedmiot prowadzonej działalności, tj. świadczenie usług medycznych, nie będą wspierane. Brak odpowiednich uregulowań oraz ustaleń na poziomie krajowym powoduje, że w ramach naboru nie ma możliwości dofinansowania projektów z zakresu e-zdrowia. W naborze wsparcie mogą otrzymać wyłącznie podmioty z sektora publicznego. E-usługi, które będą wynikiem realizacji projektów muszą dotyczyć sektora publicznego, a jednocześnie być powszechne, otwarte, dostępne i nieodpłatne.

Komercyjna działalność prowadzona przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jako przedsiębiorcy, nie będzie wpierana.

Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (część II punkt J) w ramach naboru można realizować projekt w partnerstwie. Partnerem projektu może być podmiot wskazany w części II C1 Regulaminu. Zaznaczyć należy, że jego udział w projekcie nie może mieć charakteru nieznacznego. Sam efekt partnerstwa musi być dostępny dla wszystkich uczestników projektu – niedopuszczalne jest, aby każdy z partnerów tworzył niezależną usługę czy też system informatyczny.

Rozliczenie projektów realizowanych w oparciu o uproszczoną metodę rozliczania (kwotę ryczałtową) następuje na podstawie dokumentu/ów potwierdzających zrealizowanie założonego miernika/ów (np. budowa systemu obsługi klienta), tj. protokołu odbioru, dokumentacji fotograficznej, specyfikacji, dokumentacji technicznej, licencji, dokumentacji powykonawczej, ewidencji środków trwałych. Rozliczenie kwoty ryczałtowej będzie mieć charakter zero-jedynkowy (spełnił – nie spełnił), tj. niezrealizowanie miernika w całości spowoduje, że dofinansowanie nie zostanie wypłacone. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 11 do wniosku o dofinansowanie (zakładka instrukcja), instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (s. 26/27) oraz zapisach wzoru umowy o dofinansowanie/porozumienia/zobowiązania do realizacji projektu realizowanego w oparciu o projekt budżetu – kwota ryczałtowa (§ 7).

Środki trwałe są możliwe do wsparcia w ramach naboru FEWP.01.03-IZ.00-001/23, jednak mogą mieć one wyłącznie charakter uzupełniający. Celem naboru realizowanego w ramach Działania 1.3 jest tworzenie/rozwijanie/poprawianie jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-kultury, z elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów informatycznych – czyli działania w powstanie/wytworzenie nowego oprogramowania. Wyposażenie w postaci środków trwałych powinno stanowić uzupełnienie tych działań.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów dla naboru (część II punkt B4 podpunkt a), wsparcie będzie możliwe dla projektów, w ramach których powstanie minimum jedna e-usługa o pełnej dostępności on‑line na co najmniej 4 poziomie dojrzałości (pełna transakcyjność) lub wyższym. E-usługi o niższym poziomie dojrzałości nie spełnią wymogów Regulaminu naboru, co spowoduje, że wydatki ich dotyczące uznane zostaną za niekwalifikowalne.

Katalog kosztów kwalifikowalnych, określony w Regulaminie wyboru projektów dla naboru (część II punkt I4 podpunkt n) wskazuje, że koszt personelu Wnioskodawcy/ Beneficjenta, odpowiedzialnego bezpośrednio za wytworzenie treści informatycznych (oprogramowanie, e-usług), obejmujących zakres projektu może stanowić wydatek kwalifikowalny, o ile dotyczy on projektu rozliczanego w oparciu o koszty rzeczywiste. Wszelkie pozostałe koszty osobowe stanowią wydatek niekwalifikowalny (Regulamin, część II punkt I5 podpunkt i).

Zakres przedmiotowy wskazanej inwestycji, obejmujący zakup i instalację systemu informatycznego dotyczącego elektronicznej obsługi klienta oraz uruchomienie e-usług, może podlegać wsparciu w ramach naboru FEWP.01.03-IZ.00-001/23 (Regulamin wyboru projektów dla naboru – część II.B). Zastrzec należy, że wytworzone w ramach projektu e-usługi muszą być na minimum 4 poziomie dojrzałości (pełna transakcyjność) lub wyższym.

Zakup wodomierzy z nakładkami umożliwiającymi zdalny odczyt, to wydatek który nie może być uznany za koszt kwalifikowalny w ramach projektu. Inwestycje w sprzęt w ramach naboru ograniczone są do wydatków na zakup sprzętu teleinformatycznego.

Ponadto, wodomierze wraz z nakładkami stanowią niskocenne środki, które nie są ewidencjonowane jako środki trwałe.

Działanie 2.5 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe
Nabór: FEWP.02.05-IZ.00-001/23 ( od 2023-08-01 do 2023-09-22 )

Działania dot. odtworzenia naturalnego ekosystemu mogą być jedynymi elementami projektu (bez działań uzupełniających o których mowa w części II B pkt. 6 Regulaminu wyboru projektów).

Pierwszy typ projektów w przedmiotowym naborze dotyczy terenów zurbanizowanych, w tym zwłaszcza miast, co oznacza, że działania realizowane w jego ramach powinny dotyczyć przede wszystkim miast lub terenów zurbanizowanych poza administracyjnymi granicami miast. Jeśli Wnioskodawca planuje realizować projekt np. na terenach wiejskich, to powinny one charakteryzować się takimi przekształceniami zabudowy i zagospodarowania terenu, które nadają infrastrukturze miejskiego charakteru.

Co do zasady działania realizowane w ramach 1. typu projektów powinny wynikać z MPA. Jednakże możliwa jest również realizacja projektów w miastach, które nie posiadają MPA, pod warunkiem przeprowadzenia inwestycji w sposób zintegrowany. Zintegrowane podejście oznacza zaplanowanie inwestycji z uwzględnieniem potrzeb różnych interesariuszy (np. zasięgnięcia opinii społeczności lokalnych, w tym grup defaworyzowanych, przedstawienia list poparcia dla projektu i jego zakresu itp.). Ponadto zintegrowane podejście oznacza, że pojedynczy projekt powinien stanowić odpowiedź na więcej niż jeden negatywny skutek zmian klimatu, tj. minimalizować nie tylko negatywny wpływ suszy czy fal upałów, ale także np. nawalnych opadów, utraty bioróżnorodności itp.

Koszty małej architektury są kwalifikowalne w ramach naboru jako elementy uzupełniające do głównego celu projektu, w limicie do 20% kosztów kwalifikowalnych. Wskazany limit oprócz małej infrastruktury obejmuje łącznie inne możliwe elementy uzupełniające, takie jak: działania informacyjno-promocyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej ludności (w ramach  cross-financingu do 15% kosztów całkowitych projektu), działania w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialne źródła energii (OZE) – w ramach pomocy de minimis – mikroinstalacje do 50 kW.

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, takie jak prace wyłącznie o charakterze pielęgnacyjnym lub utrzymaniowym terenów zielonych są niekwalifikowalne w ramach naboru.

Tak, ciągi spacerowe z nawierzchni mineralnych mogą stanowić koszt kwalifikowalny, pod warunkiem, że ich budowa jest niezbędna do prawidłowego zagospodarowania wód opadowych na terenie miasta. Stworzenie wielopiętrowej kompozycji roślinności, pod warunkiem jej spójności z otaczającym krajobrazem i wpływu na redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła oraz zwiększenia ilości wody zatrzymanej w miejscu opadu jest kwalifikowalne w ramach 1. typu projektów.

W przypadku realizacji projektu we wskazanej formule, możliwe jest zaplanowanie zadania dotyczącego nadzoru nad realizacją inwestycji budowlanej (inspektorzy nadzoru, zespół inżyniera kontraktu).

W ramach projektu nie można łączyć dwóch różnych typów działań. Ocena merytoryczna w zakresie przyznawania punktów odbywa się na podstawie odrębnych kryteriów dziedzinowych dla każdego z typów projektów.

Ocena kryterium „Działania sprzyjające neutralności klimatycznej” będzie dokonywana na podstawie przedstawionych informacji obejmujących planowane rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii z OZE, w tym obejmujące energooszczędne oświetlenie, oświetlenie wykorzystujące OZE itp. Dodatkowo wskazane jest przedstawienie zasadności przyjętych rozwiązań poprzez opisanie zastosowanych technologii/materiałów, które będą miały wpływ na neutralność klimatyczną – uniknięta emisja CO2 i tym podobne.

Uporządkowanie terenu porośniętego roślinnością uznaną za gatunki inwazyjne, stanowiące zagrożenie dla rodzimych gatunków drzew i krzewów stanowi koszt kwalifikowalny w ramach 1. typu projektów, gdy jest ono niezbędne w zakresie wprowadzenia nowej zieleni w zabudowę miejską. Zawracam uwagę, że każda wycinka drzew i krzewów powinna być uzasadniona pod kątem jej konieczności i wpływu na ochronę środowiska, w szczególności na spełnienie zasady "Nie czyń znaczących szkód" (DNSH).

W przypadku realizacji projektu np. w ramach typu 1., należy przedstawić opisy dla kryteriów merytorycznych wspólnych oraz dziedzinowych dla typu 1. Natomiast w odniesieniu do kryteriów merytorycznych dla typu 2. oraz typu 3. zasadnym będzie wpisanie „nie dotyczy”.

Kwalifikowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej jest możliwe jedynie w przypadku, gdy taka potrzeba wynika z MPA lub jest uzasadniona zagrożeniem powodziowym, jednocześnie występując w powiązaniu z inwestycjami w zielono-niebieską infrastrukturę w projekcie.

Koszt gadżetów (takich jak np. breloki, kalendarze, kubki, parasolki itp.) oraz nagród w konkursach jest niekwalifikowalny w ramach naboru, ponieważ nie przyczynia się do zwiększenia świadomości ekologicznej ludności.

Działania takie, jak konferencja naukowa, spoty, organizacja konkursów (z wyłączeniem nagród), wystawy plenerowe, foldery i sadzonki na święto drzewa są kwalifikowalne w przypadku, gdy składają się na spójną w przekazie kampanię informacyjną dot. poprawy świadomości ekologicznej. Zasadniczo celem organizacji np. przywołanej konferencji, spotu czy wystawy, powinno być skupienie się na poszerzeniu w społeczeństwie powszechnej wiedzy np. na temat skutków postępujących zmian klimatu (doświadczanych nie tylko globalnie, ale również lokalnie), zasad obiegu wody w przyrodzie, czy też codziennych i możliwych do zastosowania przez każdego z nas zachowań zapobiegających jej nadmiernej utracie.

Nabór: FEWP.02.05-IZ.00-002/23 ( od 2023-10-02 do 2023-12-22 )

Tak, działania inwestycyjne w infrastrukturę np. w remizach strażackich, są kwalifikowalne w przedmiotowym naborze bez limitu dotyczącego ich wysokości – z zastrzeżeniem, że ich zakres jest niezbędny dla usprawnienia funkcjonowania jednostki ratowniczej.

Tak, jednostka OSP jest uprawniona do samodzielnego złożenia wniosku o dofinansowanie – warunkiem jest jej funkcjonowanie w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W przedmiotowym naborze możliwa jest realizacja projektu w oparciu o PFU – w takiej sytuacji obowiązkowe jest jego dostarczenie na etapie wniosku o dofinansowanie. W przypadku realizacji projektu w oparciu o projekt budowlany (nie w trybie PFU), na etapie wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć ważne pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym.

W ramach przedmiotowego naboru możliwe jest doposażenie służb w odpowiedni i wysoce efektywny sprzęt dla jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych, w tym w pojazdy oraz inne elementy wyposażenia niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Działanie 2.7 Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej
Nabór: FEWP.02.07-IZ.00-001/23 ( od 2023-10-02 do 2023-12-15 )

Informuję, że w ramach naboru numer FEWP.02.07-IZ.00-001/23 dofinansowaniem nie mogą być objęte projekty (zadania inwestycyjne), które nie zostały ujęte lub nie są zgodne z obowiązującą AKPOŚK.

Informuję, że w ramach  przedmiotowego naboru dofinansowaniem nie mogą być objęte projekty w aglomeracjach, które spełniają wymagania Dyrektywy ściekowej zgodnie z zapisami AKPOŚK.

Informuję, że w ramach naboru numer FEWP.02.07-IZ.00-001/23 możliwa jest realizacja projektów, które dążą do spełnienia wymagań określonych w Dyrektywie ściekowej. Dopuszcza się etapowanie inwestycji celem spełnienia wymagań Dyrektywy.

Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru FEWP.02.07-IZ.00-001/23 dofinansowanie infrastruktury związanej z działalnością objętą monopolem publicznym w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym budowy nowych jak i modernizacji istniejących instalacji nie stanowi pomocy publicznej, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70 % wydatków kwalifikowalnych. Projekt nie podlega wyliczeniu luki w finansowaniu.

Informuję, że zgodnie z zapisami Regulaminu w części II.I realizacja projektu i termin ponoszenia wydatków w ramach naboru rozpoczyna się dla projektu nieobjętego pomocą publiczną 1 stycznia 2021 roku. Za datę rozpoczęcia realizacji projektu należy rozumieć datę zawarcia przez Wnioskodawcę pierwszej umowy z wykonawcą lub datę zaciągnięcia pierwszego zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją projektu, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków. Z informacji przedstawionych wynika, że umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w 2020 roku, w związku z powyższym rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło wcześniej niż na to wskazują zapisy Regulaminu.

Działanie 2.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń
Nabór: FEWP.02.10-IZ.00-001/23 ( od 2023-05-04 do 2023-06-16 )

Koszty promocji muszą być uwzględnione jako oddzielne zadanie lub oddzielna kategoria w zadaniu z przypisaną im odpowiednią kategorią wydatków. Jednocześnie w kolumnie „Limity” wskazany być musi konkretny limit - Promocja, którego dane zadanie lub kategoria dotyczą.

W przypadku realizacji projektu w oparciu o metody uproszczone, limit dotyczący promocji projektu musi stanowić odrębne zadanie.

Do wsparcia w ramach naboru kwalifikują się zarówno nowe działania w zakresie edukacji ekologicznej, jak również te związane z rozwojem już istniejących miejsc/centrów edukacyjnych.

Uzupełniający charakter przedsięwzięcia oznacza, że nie stanowi ono głównego przedmiotu projektu, z zachowaniem pozostałych warunków wskazanych w Regulaminie wyboru projektów. Charakter uzupełniający przedsięwzięcia nie oznacza w praktyce dowolności wydatkowania środków. Musi mieć ono ścisły związek z realizowanym głównym przedmiotem projektu – tj. uzupełniać go w zakresie spełniania przez niego funkcji zgodnych z celem Działania. Powinno być również zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych i typem projektu zawartym w Regulaminie wyboru projektów. Jeżeli działania uzupełniające o charakterze infrastrukturalnym nie dotyczą bezpośrednio ochrony siedlisk i gatunków chronionych, wpisują się one dodatkowo w 30% limit wysokości koszów kwalifikowalnych w projekcie.

Budowa ścieżek edukacyjnych stanowi koszt kwalifikowalny w naborze. W przypadku realizacji tego typu projektu tabela finansowa w części V wniosku powinna zawierać wyraźne rozgraniczenie na koszty kwalifikowalne w całości wpisujące się w typ projektu (takie jak np. tablice edukacyjne, makiety, plansze) oraz na koszty, które należy uznać za elementy infrastruktury, na które może zostać przeznaczone maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu (np. kosze, ławki, altany, oświetlenie, monitoring, stojaki na rowery).

Kwalifikowalne w ramach naboru są te inwestycje w zielono-niebieską infrastrukturę, które bezpośrednio wpływają na ochronę gatunków i siedlisk. Natomiast jeśli taka infrastruktura nie ma bezpośredniego związku z ochroną siedlisk gatunków chronionych, przyczyniając się np. jedynie do zwiększenia lokalnego potencjału retencjonowania wody, czy też zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza lub zwiększenia absorpcji i rozpraszania pyłów i hałasu, jest kwalifikowalna w ramach limitu 30% kosztów kwalifikowalnych. Każdorazowo, taka infrastruktura musi stanowić element uzupełniający w projekcie.

Przedmiotowy zapis Regulaminu jest zgodny z treścią Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz respektuje zalecenia Komisji Europejskiej w stosunku do 30% limitu alokacji dotyczącego przedsięwzięć infrastrukturalnych dla celu szczegółowego RSO2.7. „Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia”.

Doposażenie centrum edukacji ekologicznej w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności stanowi koszt kwalifikowalny w naborze.

Budowa/rozbudowa i doposażenie centrum edukacji ekologicznej stanowi jeden z typów projektów kwalifikowalnych do wsparcia w ramach naboru. Przy czym należy mieć na uwadze, że jego cześć infrastrukturalna niezwiązana bezpośrednio z ochroną siedlisk i gatunków chronionych musi stanowić nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Pozostałe 70% kosztów kwalifikowalnych projektu powinno zatem być przeznaczone na rozwój działalności miejsca/centrum edukacji w zakresie jego nieinfrastrukturalnej części takiej jak np. działania „miękkie” i doposażenie lub bezpośredniej ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk, związanej z przedmiotem prowadzonej edukacji.

W ramach naboru można aplikować o udzielenie wsparcia na projekt o charakterze wyłącznie informacyjno-edukacyjnym w zakresie zgodnym z Regulaminem wyboru projektów w części II.B.

W przypadku projektów, które polegałyby wyłącznie na działaniach informacyjno-edukacyjnych, a nie zawierałyby elementów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, zachowanie okresu trwałości nie jest wymagane.

Lista załączników obligatoryjnych dla naboru znajduje się w części IX wniosku o dofinansowanie. Konieczność przedłożenia poszczególnych załączników zależy od charakteru i sposobu realizacji projektu oraz typu Wnioskodawcy, który aplikuje o wsparcie.

W przypadku realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj decyzja środowiskowa oraz dokumenty dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złoży na etapie aplikowania o wsparcie - najpóźniej na etapie korekty wniosku.

Partnerstwo może być zawiązane jedynie z podmiotem, który wpisuje się w katalog Beneficjentów znajdujący się w części II.C Regulaminu wyboru projektów dla naboru FEWP.02.10-IZ.00-001/23. Katalog ten nie przewiduje wsparcia dla przedsiębiorców.

Wnioskodawca będzie mógł realizować przedsięwzięcie na nieruchomości, która nie stanowi jego własności. Jednakże na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu będzie on zobligowany do posiadania prawa do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane/cele realizacji projektu (zarówno na okres realizacji projektu jak i do końca okresu jego trwałości).

Studium wykonalności stanowi koszt kwalifikowalny (do wysokości 20 000 PLN) wyłącznie w projektach rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych. W przypadku projektów rozliczanych w oparciu o uproszczone metody rozliczania Studium wykonalności stanowi w całości koszt niekwalifikowalny.

W przypadku organizacji tego typu przedsięwzięć edukacyjnych kwalifikowane mogą być wydatki związane z działaniami informacyjno-edukacyjnymi takie jak np. materiały dydaktyczne, czy wynagrodzenia personelu z tytułu prowadzenia zajęć tematycznych związanych z edukacją ekologiczną. Niekwalifikowalne są natomiast koszty transportu, opłat/biletów wstępu, wyżywienia oraz ewentualnych noclegów.

Koszt ten jest kwalifikowalny – pod warunkiem, że usunięcie inwazyjnych roślin przyczyni się do ochrony naturalnych ekosystemów i zachowania bioróżnorodności na omawianym terenie i tylko w skali niezbędnej dla wsparcia efektywności działalności edukacyjno-informacyjnej pobliskiego miejsca edukacji ekologicznej. Zwracam uwagę, że powyższe działanie nie może obejmować prac o wyłącznie pielęgnacyjnym charakterze, związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni.

Działanie 5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej
Nabór: FEWP.05.01-IZ.00-001/23 ( od 2023-08-01 do 2023-10-13 )

Wnioskodawca realizujący projekt powinien posiadać wpis w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych na etapie aplikowania w przedmiotowym naborze. W projektach polegających na budowie obiektów Wnioskodawca zobowiązany jest potwierdzić wpis najpóźniej na etapie realizacji projektu. Z kolei w przypadku przebudowy budynku, w którym przedszkole obecnie nie funkcjonuje, Wnioskodawca na etapie korekty wniosku będzie poproszony o wyjaśnienie braku wpisu w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. W uzasadnionych sytuacjach Wnioskodawca będzie mógł potwierdzić wpis na etapie realizacji projektu.

W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o projekt budowlany konieczne jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie przedłożenie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia. Jeżeli decyzja posiada klauzulę ostateczności, to należy taką decyzję załączyć. Przedstawienie decyzji z klauzulą ostateczności musi nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się zarówno budowę, doposażenie, modernizację i remont placu zabaw, o ile prace te są ściśle związane z realizacją projektu i stanowią uzupełniający element projektu, o dofinansowanie którego ubiega się Wnioskodawca.

Możliwe jest dofinansowanie projektu, który nie zakłada stworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego, a polega wyłącznie na pracach modernizacyjnych czy remontowych istniejącego obiektu, w którym znajduje się przedszkole.

W ramach przedmiotowego naboru można złożyć jeden wniosek, który dotyczy rozbudowy dwóch budynków w dwóch różnych przedszkolach prowadzonych przez tego samego Wnioskodawcę. W przypadku złożenia większej liczby wniosków, Wnioskodawca na etapie składania korekty wniosku będzie zobligowany do wskazania, który ze złożonych wniosków będzie podlegać dalszemu procedowaniu. Niewskazanie wniosku lub wybór większej liczby wniosków niż określona w Regulaminie skutkują negatywną oceną wszystkich złożonych wniosków.

Projekty z zakresu kompleksowej termomodernizacji obiektów przewidziano do realizacji w ramach Działania 02.01. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. W przedmiotowym naborze prace termomodernizacyjne mogą zostać zrealizowane jedynie jako element stanowiący uzupełnienie szerszego projektu. W związku z powyższym, jeżeli zakres prac termomodernizacyjnych przewidzianych w projekcie nie będzie dominujący, to koszty z nim związane mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że będą one bezpośrednio związane z zakresem projektu np. budową, modernizacją, rozbudową itp. obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego. Modernizacja, remont polegający głównie na pracach termomodernizacyjnych nie spełnia warunków przewidzianych dla projektów w ramach Działania 05.01.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów obowiązkowe jest zapewnienie dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z działaniami mającymi na celu upowszechnianie standardów dostępności uwzględniającymi w sposób kompleksowy poszczególne obszary dostępności (na przykład poprzez wdrażanie modelu Przestrzeń dostępnej szkoły). Ponadto realizowane inwestycje powinny uwzględniać koncepcję uniwersalnego projektowania.

Do każdego projektu realizowanego w ramach naboru Wnioskodawca zobligowany jest załączyć analizę potrzeb. Celem analizy jest przedstawienie uzasadnienia wskazującego, że zaproponowane w projekcie rozwiązania wynikają z diagnozy potrzeb i deficytów oraz stanowią element strategicznego podejścia do obszaru edukacji przedszkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, uwzględniając między innymi uwarunkowania demograficzne i wykorzystanie powstałej infrastruktury. Analiza potrzeb i deficytów powinna uwzględniać kwestie demograficzne, potwierdzać efektywność kosztową zaproponowanych rozwiązań oraz wskazywać wykorzystanie powstałej w ramach projektu infrastruktury. Jeżeli z analizy potrzeb będzie wynikać trend spadkowy liczby dzieci na terenie danej gminy, a projekt będzie zakładał tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, to celowość takiego projektu może zostać podważona.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, jednakże nie ma obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających zabezpieczenie wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych projektu. Właściwe dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów wkładu własnego oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu (na przykład: umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków finansowych) Wnioskodawca będzie musiał złożyć dopiero na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Na etapie rozliczania projektu dofinansowanie może być przekazane w formie zaliczki przed poniesieniem wydatków na realizację projektu lub jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Szczegółowe informacje na temat zasad wypłaty dofinansowania, w tym w formie zaliczki, oraz rozliczania projektu zawiera wzór umowy oraz stanowiący jej integralną część załącznik pod nazwą „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.

Wydatki związane z budową bazy sportowo-rekreacyjnej przy obiektach przedszkolnych (np. boiska) mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne pod warunkiem, że stanowią one element projektu. Ponadto na przedmiotowych obiektach mogą być prowadzone wyłącznie zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach wychowania przedszkolnego, w związku z tym wielkość obiektów sportowych wybudowanych w ramach projektu należy dostosować do faktycznych potrzeb placówki przedszkolnej.

Możliwa jest realizacja projektu polegającego na budowie jednego budynku, w którym będzie mieściło się zarówno przedszkole jak i żłobek. Za kwalifikowalne zostaną uznane tylko i wyłącznie koszty dotyczące infrastruktury przedszkolnej. Przy podziale części można posłużyć się zarówno metodą kosztorysową jak i metodą proporcjonalną. W przypadku części wspólnych preferowane jest zastosowanie metody proporcjonalnej. Proporcję wykorzystania części wspólnych (np. korytarzy, sanitariatów) należy wskazać odnosząc się na przykład do czasu (liczby godzin w skali roku) bądź powierzchni w jakim pomieszczenia będą wykorzystywane na potrzeby przedszkola/żłobka. Pod uwagę należy wziąć także wszystkie instalacje, w tym system grzewczy, o ile będą one przedmiotem projektu. W przypadku części wspólnych niezbędne jest załączenie, na etapie aplikowania wniosku o dofinansowanie, racjonalnej metodologii przedstawiającej sposób proporcjonalnego wyliczenia kosztów i ich podziału na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Jeżeli na etapie korekty wniosku o dofinansowanie przedstawiona metodologia będzie budziła wątpliwości, to koszty części wspólnych mogą zostać uznane za koszty niekwalifikowalne.

Już samo wyszczególnienie partnerstwa publiczno-prywatnego w Regulaminie oznacza, że podmiot prywatny może aplikować o dofinansowanie i dlatego nie jest wprost wskazany w typach podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie. 

Gdy Wnioskodawcą, a także ostatecznie Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny, umowa o dofinansowanie może być zawarta przed wybraniem partnera prywatnego i zawarciem umowy o PPP. Ostateczną umowę o PPP należy przedłożyć najpóźniej przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność pełniącego funkcję inną niż wyłącznie sprawozdawczą.

W sytuacji gdy Wnioskodawcą jest podmiot publiczny, ale ostatecznym Beneficjentem projektu będzie podmiot prywatny, to umowa o dofinansowanie będzie zawarta dopiero po zawarciu umowy o PPP. Przedmiotowa sytuacja musi być opisana w dokumentacji aplikacyjnej.

W przypadku gdy Wnioskodawcą, a także ostatecznie Beneficjentem projektu, jest podmiot prywatny, to umowa o PPP musi zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (stanowi załącznik obligatoryjny).

Nabór: FEWP.05.01-IZ.00-002/23 ( od 2023-10-30 do 2024-01-19 )

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów „wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie jest możliwe”. W związku z tym wyposażenie części administracyjnej, niezwiązane z ww. warunkami, nie stanowi wydatku kwalifikowalnego w ramach naboru nr FEWP.05.01-IZ.00-002/23.

W projekcie nie muszą być realizowane prace budowlane. Zakres projektu może obejmować wyłącznie zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia kształcenia zawodowego.

W przypadku zmodernizowanych placówek oświatowych wartość bazowa i wartość docelowa wskaźnika Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych mogą mieć taką samą wartość. Natomiast w przypadku nowych placówek oświatowych wartość bazowa wskaźnika wynosi 0, a w wartości docelowej należy wskazać roczną liczbę zarejestrowanych uczniów korzystających z placówki oświatowej objętej wsparciem.

Zgodnie z częścią II.I punkt 4 j) Regulaminu wyboru projektów sprzęt ICT/TIK jest kwalifikowalny do wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Na etapie oceny formalnej Wnioskodawca deklaruje posiadanie środków niezbędnych do sfinansowania wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz wydatków kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą wartością wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania – i jest to weryfikowane oświadczeniem Wnioskodawcy, które musi przedłożyć. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia będą wymagane na etapie udzielenia pomocy – podpisania umowy. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania, dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie wyżej wskazanych środków finansowych.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy dołączyć na etapie składania wniosku o dofinansowanie (najpóźniej na etapie składania korekty wniosku).

Projekty z zakresu termomodernizacji obiektów przewidziano do realizacji w ramach Działania 02.01. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. W przedmiotowym naborze prace termomodernizacyjne mogą zostać zrealizowane jedynie jako element stanowiący uzupełnienie szerszego projektu. W związku z powyższym, jeżeli zakres prac termomodernizacyjnych przewidzianych w projekcie nie będzie dominujący, to koszty z nim związane mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że będą one bezpośrednio związane z zakresem projektu np. budową, rozbudową itp. obiektów szkół zawodowych, centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Kryterium merytoryczne nr 10 Projekt dotyczy zdobycia/ doskonalenia kompetencji w zakresie zawodów, w przypadku których odnotowuje się zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy i/lub kompetencji wpisujących się w obszar inteligentnych specjalizacji regionalnych nie jest kryterium horyzontalnym, jest to kryterium merytoryczne punktowe, w związku z tym niespełnienie kryterium nie skutkuje negatywną oceną merytoryczną projektu. Jeśli Wnioskodawca wykaże, że projekt przewiduje wsparcie osób w zakresie zawodów w ramach, których odnotowuje się zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy, projekt ma szansę otrzymać 3 punkty. Również 3 punkty projekt może otrzymać jeśli Wnioskodawca wykaże, że przewiduje się w projekcie wsparcie osób w zakresie zawodów wpisujących się w obszar specjalizacji regionalnych. Z treści pytania wynika, że projekt ma szansę uzyskać łącznie 6 punktów w ramach wspomnianego kryterium, pod warunkiem wskazania odpowiedniego uzasadnienia. Należy zaznaczyć, że ostatecznej oceny zgodności projektu z kryterium oraz przyznania punktów dokonuje ekspert na etapie oceny merytorycznej projektu.

Nie, zieleń nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w ramach naboru.

Komplementarność projektu z interwencjami/projektami niedawno zakończonymi,  należy wykazać w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie.

Natomiast w przypadku kryterium merytorycznego 8 Projekt jest komplementarny z interwencjami/ celami szczegółowymi EFS+ należy wykazać komplementarność projektu z interwencjami / projektami EFS+, które są w trakcie realizacji bądź są planowane do realizacji na powstałej infrastrukturze. Mając na uwadze charakter projektów wpisujących się w działanie 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej komplementarność z odpowiednimi celami EFS+ może zostać wykazana między innymi poprzez planowaną do wprowadzenia nową ofertę edukacyjną.

Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Nabór: FEWP.06.01-IP.01-001/23 ( od 2023-05-18 do 2023-06-12 )

Weryfikację statusu osoby długotrwale bezrobotnej należy przeprowadzić zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 735 z późn. zm.). Definicja z LWK nie wyklucza się z Ustawą.

Kryterium dostępu nr 2 Wsparcie kierowane do osób młodych w wieku 18 – 29 lat jest zgodne z Gwarancją dla młodzieży w Polsce.

- zgodnie z Regulaminem wyboru projektów (str.10) wymieniono następujące formy wsparcia tj. zatrudnienie osoby pozostającej bez pracy zarejestrowanej w PUP, w tym osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, bony zatrudnieniowe lub bony na zasiedlenie dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność danej formy wsparcia oraz dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy, wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryterium dostępu nr 3 - Efektem każdego szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji

 - zgodnie z listą wskaźników kluczowych 2021-2027-EFS+ do wskaźnika dotyczącego uzyskania kwalifikacji wlicza się osoby, które otrzymały wsparcie EFS+ i uzyskały kwalifikacje lub kompetencje, w związku z powyższym do poświadczenia kwalifikacji co do zasady wystarczy zaświadczenie z instytucji szkolącej o zdaniu egzaminu.
W przypadku prawa jazdy co do zasady wystarczy kserokopia informacji o zdaniu egzaminu z WORD, nie ma obowiązku dostarczania dokumentu prawa jazdy. W obecnym okresie programowania do wskaźnika uzyskania kwalifikacji są wliczane również osoby, które w wyniku realizacji projektu nabyły kompetencje tj. wyodrębnione zestawy efektów uczenia się/kształcenia, które zostały sprawdzone w procesie walidacji w sposób zgodny z wymaganiami ustalonymi dla danej kompetencji, odnoszącymi się w szczególności do składających się na nią efektów uczenia się. Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach czterech etapów wymienionych w cytowanej wcześniej liście wskaźników.

Kryterium dostępu nr 4 - Ocena umiejętności cyfrowych osób młodych w wieku 18-29 lat

- Ocena kompetencji cyfrowych powinna być udokumentowana zgodnie z zapisem Regulaminu wyboru projektów tj. za pomocą:

- ankiety oceny kompetencji cyfrowych przygotowanej przez MRiPS

- Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli – DigComp

- innego narzędzia oceny kompetencji cyfrowych, będącego w dyspozycji danego urzędu.

W momencie gdy pojawi się poprawiona ankieta należy przy kolejnych osobach przejść na nową,

- po uzupełnieniu kompetencji nie należy przeprowadzać ponownej weryfikacji kompetencji, chyba że szkolenie z kompetencji będzie przeprowadzone przez firmę zewnętrzną, która przeprowadzi walidację oraz egzamin, który zakończy się wydaniem certyfikatu,

- osoba powracająca do projektu jest traktowana tak jak w poprzedniej perspektywie finansowej, nie należy zmieniać jej statusu, a jedynie usunąć rezultat dotyczący danego uczestnika i ponowny jego pomiar po zakończeniu udziału w projekcie i zaktualizować daty otrzymanego wsparcia oraz datę zakończenia udziału w projekcie, w związku z tym nie należy przeprowadzać ponownej ankiety,

- uczestnik projektu musi skorzystać z doradztwa lub pośrednictwa pracy oraz dodatkowej formy wsparcia wskazanej w pkt 3.2 Regulaminu wyboru projektów, możliwość uzupełnienia kompetencji cyfrowych jest traktowane jako przygotowawcze w celu poprawy ich umiejętności cyfrowych i nie może zastąpić szkolenia zawodowego podnoszącego kwalifikacje zawodowe.

- W przypadku pojawienia się osób z kategorii NEET, należy założyć przeprowadzenie szkolenia z uzupełnienia kompetencji cyfrowych w ramach realizacji projektu.

Kryterium dostępu nr 5 – Ukierunkowanie wsparcia osób młodych w wieku 18-29 lat zgodnie z obszarami inteligentnych specjalizacji

- potrzebę realizacji wsparcia w przedmiotowych obszarach należy zdiagnozować na etapie sporządzania indywidualnego planu działania, tj. we wniosku o dofinansowanie należy wskazać, że zostanie przeprowadzona weryfikacja w ramach sporządzania IPD i jeżeli uczestnik będzie zainteresowany wsparciem w ramach tych obszarów zostanie mu to umożliwione,

- w pkt. 3.7 należy wpisać uzasadnienie spełnienia kryterium zgodnie z opisem powyżej,

- zapewniona możliwość oznacza, że nie można uczestnika zmusić, a jedynie zaproponować,

- dobór szkoleń należy dostosować do wymienionych w kryterium obszarów inteligentnych specjalizacji oraz przypisanych do nich kodów PKD, materiałem pomocniczym w przedmiotowej kwestii jest dokument Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RSI 2030),

- wsparcie powinno dotyczyć ogólnie działalności gospodarczej potencjalnego pracodawcy zgodnie z PKD,

- PUP może dodatkowo punktować wnioski na poszczególne formy wsparcia, w których stanowisko/działalność będzie zgodne ze zdefiniowanymi obszarami inteligentnych specjalizacji,

- PUP może korzystać z tabeli na str. 70, ponieważ zawiera on szerszy zakres obszarów inteligentnych specjalizacji.

Kryterium dostępu nr 7  Podjęcie pracy po zakończeniu udziału w projekcie

 - kryterium - Co najmniej 80% uczestników uzyska zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podejmie działalność gospodarczą (…) i wskaźnik „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu” są ze sobą tożsame.

- do zatrudnienia zalicza się  umowę o pracę i inną pracę zarobkową (umowa o dzieło, zlecenie), podjęcie pracy za granicą, oraz osoby, które zostały powołane do wojska jako żołnierz zawodowy, czy też jako funkcjonariusz policji/straży,

 - IP zaleca aby osoba, która podjęła pracę w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie utrzymała ją minimum przez okres jednego miesiąca (4 tyg.), a także okres na, który zawarta została umowa powinien wynosić minimum jeden miesiąc, ponieważ podjęcie zatrudnienia stanowi wymierny dowód realizacji celu projektu i przedstawia zależność pomiędzy udziałem w projekcie, a zmianą sytuacji życiowej poszczególnych uczestników.

Tak, PUP powinien realizować działania ukierunkowane na wsparcie na rzecz osób długotrwale bezrobotnych zgodnie z zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Działania powinny uwzględniać zindywidualizowane podejście do osób długotrwale bezrobotnych, co ma kluczowe znaczenie dla skuteczności aktywnych polityk rynku pracy. Zarejestrowanym długotrwale bezrobotnym należy zapewnić dogłębną indywidualną ocenę i doradztwo w ciągu 18 miesięcy od uzyskania statusu bezrobotnego. Ocena powinna uwzględniać szanse na zatrudnienie, bariery utrudniające zatrudnienie oraz dotychczasowe działania związane z poszukiwaniem pracy. Ponadto należy informować osoby długotrwale bezrobotne o ofertach pracy i o dostępnym wsparciu w różnych sektorach gospodarki.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027 oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis w projekcie.

Jednak w związku z tym, iż wsparcie w projektach powiatowych urzędów pracy kierowane jest wyłącznie do osób fizycznych, uczestnikiem projektu jest osoba, a nie podmiot, któremu przyznano przedmiotową refundację, w związku z zatrudnieniem uczestnika projektu.

- W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnika skierowanego na wyposażone lub doposażone stanowisko pracy, można skierować na to stanowisko kolejną osobę, która będzie wykazana jako uczestnik projektu, wyłącznie w trakcie trwania projektu, jeśli osoba ta spełniać będzie wszystkie warunki kwalifikwalności w projekcie, w ramach którego zostało utworzone doposażone stanowisko pracy.

W okresie programowania 2021-2027 projekty będą realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski - Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) należy złożyć nowe pełnomocnictwo/upoważnienie.

Forma sporządzenia ww. dokumentu/ów jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań podmiotu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

Biorąc pod uwagę alokację środków oraz dwuletni okres realizacji projektu, a także fakt, iż nie przewiduje się przedłużenia jego realizacji, nie zachodzi obawa o przekroczenie kwoty
5 000 000,00 EURO,

- jeżeli wartość projektu jest mniejsza niż 5 000 000 EURO, to we wnioskach o płatność wydatki związane z dotacjami i doposażeniem należy wykazywać w momencie wypłaty środków w wartościach brutto, a nie po ich rozliczeniu netto/VAT.

Kwalifikowalność uczestnika musi zostać potwierdzona przed udzieleniem uczestnikowi pierwszej formy wsparcia, a potwierdzenie to musi zostać dokonane w oparciu o raport wygenerowany z właściwego rejestru udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (raport ważny jest przez 30 dni od dnia wygenerowania). PUP, rekrutując uczestnika do projektu który ma nieaktualne dane w ZUS, powinien go najpierw zobowiązać do uregulowania sytuacji w ZUS, a dopiero potem przyjąć do projektu jako bezrobotnego. Weryfikacja kwalifikowalności powinna zostać udokumentowana np. wydrukami z systemu, które należy przechowywać jak pozostałą dokumentacją związaną z realizacją projektu tj. w sposób zapewniający jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

Odnośnie sformułowania „pisemnie” IP informuje, że na dzień dzisiejszy nie może ostatecznie stwierdzić, czy potrzebny będzie podpis elektroniczny. Informacja ta zostanie więc przekazana beneficjentom w najbliższym czasie, jak sposób postępowania będzie wiadomy.

Pewne jest natomiast, że nawet jeśli takowy podpis byłby wymagany, to nie będzie potrzeby wskazywania tego jako warunku udziału w postępowaniu.

Odnośnie ostatniej części zapytania - Z Regulaminu BK2021 wynika między innymi, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia warunków realizacji zasady konkurencyjności, a maksymalny ich zakres zamieszczony jest w załączniku nr 2 do Regulaminu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@mfipr.gov.pl.

Z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wynika, że komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się pisemnie za pomocą BK2021, z zastrzeżeniem że wyjątkowo możliwe jest odstąpienie od takiej komunikacji (o czym zamawiający informuje wykonawców w zapytaniu ofertowym upublicznianym w BK2021), jeżeli jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.Zamawiający określa w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wynikający z zakresu odstąpienia od komunikacji w BK2021.

IP zaznacza, że zwykle w postępowaniach pojawiają się dane osobowe (dane do kontaktu) i ostatecznie to zamawiający decyduje o tym jakie dane pojawią się w  postępowaniu (czy będą to także informacje szczególnie wrażliwe np. tajemnica przedsiębiorcy) i określa sposoby przekazania tego typu informacji.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, zgodnie z rozdziałem 1 pkt. 2c, nie mają zastosowania do wydatków ponoszonych przez uczestników projektu oraz podmioty otrzymujące wsparcie z EFS+, niebędących grantobiorcami, z zastrzeżeniem podrozdziału 3.5. Jednocześnie zgodnie z ww. wytycznymi niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków, w tym rozliczenie zakupu używanego środka trwałego, który był uprzednio współfinansowany z udziałem środków UE.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu Instytucja Pośrednicząca zaleca, by w sytuacji rozliczania środków trwałych pochodzących z rynku wtórnego przez uczestnika projektu, przedkładał on powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie wystawione przez sprzedawcę potwierdzające, że zakup nie został już współfinansowany ze  środków UE.

W przypadku stwierdzenia podwójnego finansowania wydatku przeznaczonego na zakup środka trwałego przez uczestnika projektu wydatek stanowi koszt niekwalifikowalny w projekcie, a osoba, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej powinna być zobowiązana do zwrotu tych środków.

Zgodnie z Instrukcją użytkownika SL2021_wersja dla Beneficjenta_2.0 (rozdz. 9), aby przedstawiciel Beneficjenta mógł zarządzać uprawnieniami użytkowników do danego projektu, pracownik IP musi najpierw wskazać go jako zarządzającego projektem poprzez wiadomość mailową (zaproszenie). Po otrzymaniu maila przedstawiciel musi zarejestrować się w aplikacji, jako osoba zarządzająca uprawnieniami innych osób. Po otrzymaniu roli Zarządzającego, można obejrzeć listę osób uprawnionych do projektu -  wybrać opcję „Zarządzanie Użytkownikami” w menu „Zarządzaniu projektem”. Z poziomu tej listy można dodawać nowe osoby uprawnione, zmieniać im zakres uprawnień oraz blokować i odblokować dostęp do projektu

Zatem, na chwilę obecną, Beneficjent nie wysyła wniosku z Wytycznych dot. warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej (załącznik 4 i 5) do IP. Informacje o beneficjencie (adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie) zaciągane są z wniosku LSI2021 (Dane wnioskodawcy).

Aby założyć konto w systemie SM EFS należy skorzystać z funkcji „Utwórz konto”. Funkcja ta dostępna jest w menu użytkownika oraz na stronie głównej przed zalogowaniem. Beneficjent może założyć więcej niż jedno konto w systemie SM EFS. Każde z kont musi zostać zarejestrowane na inny adres e-mail, ponieważ login (adres e-mail) jest unikalnym identyfikatorem konta w systemie. Z systemu SM EFS zostanie nadesłany e-mail z linkiem aktywacyjnym.

Na podstawie zapisów art. 88 i art. 87 ust. 1 (Rozdział 18) ustawy wdrożeniowej IZ, IP i Beneficjent są odrębnymi administratorami danych.

Na podstawie zapisów art. 88 i art. 87 ust. 1 (Rozdział 18) ustawy wdrożeniowej IZ, IP i Beneficjent są odrębnymi administratorami danych. Każdy administrator odpowiada za zgodność przetwarzania z RODO (w tym realizację obowiązku informacyjnego - w poprzedniej perspektywie oświadczenie uczestnika projektu). Beneficjent jest zobowiązany do wykonania obowiązku informacyjnego również w imieniu IZ i IP  wobec osób, których dane przetwarza w związku z realizacją dofinansowanego Projektu, mając na uwadze zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej realizowany jest zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, a zakres informacji powinien obejmować co najmniej dane określone w Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla wszystkich osób zaangażowanych w projekty realizowane w ramach FEW, stanowiącej materiał pomocniczy (będzie on stanowił załącznik do umowy, w chwili obecnej jeszcze nie jest zatwierdzony). Sposób udokumentowania zapoznania się z powyższymi informacjami musi pozwalać na zachowanie ścieżki audytu.

W przypadku staży oferowanych przez urzędy pracy podstawą prawną są przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, jednak w celu zapewnienia staży wysokiej jakości, które znacznie ułatwią przejście do etapu zatrudnienia, zalecane jest stosowanie się do europejskich zasad ram jakości staży tj. Zalecenia Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży.

Zgodnie z rozdziałem VI 2. Obowiązkowe wzory plakatów dokumentu Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027, wzór plakatów jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach. Należy korzystać z przygotowanych szablonów uzupełniając tylko informacje tekstowe [w nawiasach kwadratowych].

Równocześnie Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021‑2027 w zakresie informacji i promocji w rozdziale 9.8 Jak wygląda plakat? wskazuje, iż plakatem może być wydrukowany, zgodnie ze wzorem, arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297x420 mm, w orientacji poziomej). Plakat może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa lub mieć formę elektronicznego wyświetlacza.

Wzory plakatów do wykorzystania oraz przywołane wyżej dokumenty dostępne są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027 wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027/Komunikacja i widoczność.

WUP w Poznaniu prezentuje stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiotowym zakresie: nie ma możliwości modyfikacji treści plakatu. W polu „Dofinansowanie projektu z UE” należy wpisać kwotę wynikającą z umowy o dofinansowanie. Jeśli kwota ta zmienia się w trakcie realizacji projektu – w miarę możliwości – warto wymienić plakat. Można go wydrukować w formacie A3 na drukarce biurowej.

Rozdział 9.10. Gdzie umieścić plakat? Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021 2027 w zakresie informacji i promocji precyzuje, iż plakat umieszczamy w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym beneficjent ma swoją siedzibę albo w recepcji. Należy zawiesić przynajmniej jeden plakat, a jeśli działania w projekcie realizowane są w kilku lokalizacjach, plakaty trzeba umieścić w każdej z nich (np. jeśli organizowane są spotkania lub szkolenia w kilku salach, plakat musi znaleźć się w każdej z nich).
WUP w Poznaniu prezentuje stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiotowym zakresie: Obowiązek powieszenia plakatu w miejscu realizacji projektu ciąży na beneficjencie prowadzącym projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego Plus [EFS+], którzy są osobami fizycznymi). To beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia plakatu/plakatów w miejscu/miejscach realizacji projektu.

 

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021‑2027 w zakresie informacji i promocji w rozdziale 10.1 Gdzie umieścić naklejki? zaznacza, iż beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia naklejek na wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu powstałych lub zakupionych w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich. Naklejki powinny znajdować się w dobrze widocznym miejscu.

WUP w Poznaniu prezentuje stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiotowym zakresie: Rozdział 2.1 „Kogo nie dotyczą obowiązki zawarte w tym Podręczniku?” Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021‑2027 w zakresie informacji i promocji wskazuje, iż podręcznik ten „nie dotyczy osób i podmiotów, które jako uczestnicy (osoba fizyczna, która odnosi bezpośrednio korzyści z danego projektu, przy czym nie jest odpowiedzialna ani za inicjowanie projektu, ani jednocześnie za jego inicjowanie i wdrażanie, i która nie otrzymuje wsparcia finansowego) skorzystali z różnych form wsparcia za pośrednictwem projektów z ww. programów, np. ze szkoleń, staży, wizyt studyjnych, kształcenia podyplomowego, pożyczek na kształcenie, wsparcia psychologicznego, badań profilaktycznych i programów zdrowotnych, opieki medycznej, doradztwa zawodowego, itp.” Dlatego ostateczni odbiorcy nie mają obowiązków w zakresie informacji i promocji projektów. Natomiast beneficjent może ich zobowiązać do stosowania, np. plakatów na podstawie umowy, którą z nimi podpisuje. Czy i jaka będzie forma podawania informacji o wsparciu z Funduszy Europejskich powinna zostać ustalona z instytucją przyznającą dofinansowanie.

Przy diagnozowaniu barier równościowych (lub ich braku) należy wziąć pod uwagę, w jakim położeniu znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej projektu, w związku z czym sporządzając diagnozę sytuacji problemowej należy użyć danych jakościowych i/lub ilościowych w podziale na płeć w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Istotne jest podanie nie tylko liczby kobiet i mężczyzn, ale także danych np. dot. sytuacji społecznej i zawodowej oraz odpowiedzi m.in. na pytania: Czy któraś z tych grup znajduje się w gorszym położeniu? Jakie są tego przyczyny? Czy któraś z tych grup ma trudniejszy dostęp do edukacji, zatrudnienia, szkoleń, itp.? Na tej podstawie należy wskazać jakiego rodzaju działania zostaną zrealizowane w projekcie na rzecz osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych barier równościowych. Zaplanowane działania powinny więc odpowiadać na te bariery. Jeżeli chodzi o rekrutowanie uczestników pod względem płci, to w naborze nie narzucono odgórnie, że ma to być większość kobiet. Kryterium dostępu nr 6 mówiące o preferowanej grupie docelowej wskazuje jedynie, że jedną z podgrup wśród wymaganych 80% uczestników w trudnej sytuacji, są też kobiety.

Wartość docelową (tj. kwotę) ww. wskaźnika należy założyć już teraz, na etapie składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku zmiany tej wartości w późniejszym etapie projektu, będzie istniała możliwość jej zaktualizowania poprzez zmiany do wniosku o dofinansowanie.

Tak, wskaźnik „Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie” obejmuje jednocześnie zawsze osoby z krajów trzecich, zliczane we wskaźniku „Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie”.

W niniejszym naborze ww. wskaźnik nie jest wskaźnikiem obligatoryjnym, wobec czego nie ma konieczności jego założenia i monitorowania. Odnośnie informacji wymaganych w systemie, to dane teleadresowe w zakresie miejsca przebywania uczestnika, zbierane są w momencie rozpoczęcia jego udziału w projekcie Właściwe więc będzie wpisanie adresu, pod którym uczestnik zamieszkuje (przebywa) na ten właśnie moment.

Należy wskazać zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji . Jest to jedno z kryteriów formalnych, w ramach którego weryfikowane jest czy wnioskodawca wykazał spełnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard minimum) lub wskazał, że wniosek należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W celu spełnienia kryterium we wniosku należy zawrzeć informacje pozwalające odpowiedzieć na pytania zawarte w załączniku nr 1 Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów, projekty niekonkurencyjne będą realizowane w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r. Wydatki ponoszone w projekcie przed terminem podpisania umowy o dofinansowanie będą kwalifikowalne jeśli będą  zgodne z Wytycznymi kwalifikowalności oraz z zakresem realizowanego wsparcia finansowanego ze środków FP w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

W przypadku gdy tematyka i rodzaj szkolenia określane są dopiero na etapie tworzenia IPD należy przedstawić taką informację oraz wskazać, iż szkolenie musi prowadzić do uzyskania kwalifikacji bądź nabycia kompetencji zgodnie z Wytycznymi dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027. Ponadto zgodnie z Załącznikiem nr 2 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ do ww. wytycznych jeżeli wniosek o dofinansowanie nie precyzuje tematyki szkoleń (jest ona ustalana w trakcie realizacji projektu np. na podstawie indywidualnych planów działania), wówczas należy zobowiązać instytucję szkoleniową, która będzie przeprowadzać dane szkolenie (będącej stroną umowy) do dostarczenia informacji stanowiących podstawę do potwierdzenia uznania kwalifikacji (informacji o podstawie prawnej lub innych uregulowaniach, które stanowią podstawę do przeprowadzenia procedury certyfikowania oraz uzasadnienie dla rozpoznawalności certyfikatu w danym sektorze lub branży, w zakresie której wydane zostaną certyfikaty (tj. czy certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów), co do zasady przed rozpoczęciem szkolenia. Taka informacja będzie weryfikowana podczas kontroli bądź próby dokumentów.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów należy we wniosku o dofinansowanie w części dot. wskaźników  należy wskazać w jaki sposób i na jakiej podstawie będą one mierzone. Opisując sposób pomiaru wskaźnika należy ująć informacje dot. częstotliwości pomiaru. Należy mieć na uwadze, że wskaźniki produktu mierzone są w momencie rozpoczęcia udziału w danej formie wsparcia, a wskaźniki rezultatu - do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie (chyba że definicje wskaźników wskazują na inny okres pomiaru)

Wskaźniki muszą również spełniać regułę CREAM czyli powinny być precyzyjne, odpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego ocenie, ekonomiczne, adekwatne oraz mierzalne.

W opisie grupy docelowej należy wskazać kogo Wnioskodawca zamierza objąć wsparciem oraz uzasadnić dobór konkretnej grupy uczestników, tak aby możliwe było ocenienie adekwatności doboru grupy do realizacji zamierzonych celów. Wnioskodawca powinien powoływać się na aktualne dane statystyczne, aktualne informacje dotyczące potrzeb / zainteresować potencjalnych uczestników projektu oraz swoje doświadczenie badając skalę zainteresowania projektem.

Tak, dotyczy. W przedmiotowym punkcie należy wskazać doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie dotychczasowej działalności i to uzasadnić. Można się powołać na realizację dotychczasowych projektów w ramach WRPO I POWER (2014-2020) i opisać działania dla określonej grupy docelowej w zakresie merytorycznym, w którym udzielane będzie wsparcie oraz w zakresie grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie.

W każdym kryterium w pkt. 3.7 wniosku o dofinansowanie należy wpisać TAK i uzasadnić sposób spełnienia poszczególnych kryteriów.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów należy tworząc budżet uwzględnić uśrednione ceny rynkowe i posiadać udokumentowane rozeznanie rynku w przypadku zakupu usług zewnętrznych, np. szkoleń. Przez rozeznanie rynkowe należy rozumieć sformułowane pisemnie porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców), sporządzone najpóźniej do dnia złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie. Każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście specyfiki projektu, stopnia złożoności projektu, wielkości grupy docelowej oraz miejsca realizacji.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów należy zaplanować realizację zadań w sposób racjonalny, odpowiadający potrzebom grupy docelowej dla osiągnięcia wskazanych rezultatów. Wybierając realizację zadania w sposób „ciągły” należy to odpowiednio uzasadnić. Należy w sposób efektywny zaplanować zadania odpowiadające na zidentyfikowany problem. Zadań nie należy nadmiernie rozciągać w czasie i powinny zakładać najkorzystniejsze efekty ich realizacji przy określonych nakładach finansowych. Zadania należy zaplanować w taki sposób, aby nie podnosić kosztów stałych projektu np. poprzez jego nieuzasadnione wydłużanie.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów nie ma narzuconego tytułu dla projektów. Wnioskodawca samodzielnie wskazuje tytuł projektu.

Wskazując osoby do kontaktu w projekcie należy wskazać ich stanowisko służbowe lub rolę pełnioną w projekcie, np. specjalista ds. rozliczeń.

W punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie w punkcie „Inne” należy wpisać „Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W punkcie 2.2 wniosku o dofinansowanie należy zaznaczyć TAK przy pomocy publicznej de minimis II stopnia.

W punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie zależy dodać Zadanie i odpowiednio je opisać określając nazwę zadania, działania zaplanowane w ramach zadania ze wskazaniem liczby osób, terminów, np. planowanej długości trwania stażów, określić planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zadania oraz oznaczyć wydatki jako rzeczywiście poniesione.

W punkcie 3.9 wniosku o dofinansowanie należy obowiązkowo wybrać dwie strategie:

- Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski do 2030 uwzględniając opis, iż zapewniony zostanie udział we wsparciu zgodnie ze zdefiniowanymi obszarami inteligentnych specjalizacji w sytuacji zdiagnozowania takiej potrzeby wśród uczestników projektu;

- Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego w opisie uwzględniając informację o braku powiązania z projektem.

Dodatkowo można uwzględnić w tym punkcie Strategie polityki społecznej województwa wielkopolskiego do 2030, Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski do 2030, Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030.

Punkt 5.2 wniosku o dofinansowanie nie dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy. Wnioskodawca nie ma obowiązku uzupełniania punktu. Można pozostawić pusty lub uzupełnić zwrotem „nie dotyczy”.

W punkcie 5.1.1 wniosku o dofinansowanie należy w nazwie kosztu wpisać czego koszt dotyczy, np. koszt szkolenia, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, itp.. Natomiast w kolumnie Limity należy określić limity jeśli występują, przykładowo przy dotacjach będzie to pomoc publiczna de minimis II.

W punkcie 6.1 wniosku o dofinansowanie należy wpisać „nie dotyczy”. Punkt ten nie dotyczy projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

W punkcie 7.2 wniosku o dofinansowanie należy wpisać wszystkie zamówienia oraz uzupełnić pozostałe kolumny.

Punkt 7.3 wniosku o dofinansowanie nie dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy.

Środki na realizację projektów zostaną przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy.

Upoważnienia złożone w ramach EFS, WRPO czy PO WER  nie są już aktualne. Zmieniła się nazwa programu jak i okres programowania, a co za tym idzie wymagane są nowe upoważnienia dla EFS+ na lata 2021-2027, czy też w ramach FEW 2021-2027.

Upoważnienia muszą mieć stosowną dla Państwa formę prawną, czyli np. uchwałę Zarządu dla Dyrektora/Wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Upoważnienia będą załączane na etapie składania dokumentów koniecznych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

W systemie LSI 2021 może zarejestrować się więcej osób. W celu korzystania z systemu LSI + należy się zarejestrować i wystąpić o nadanie uprawnień do systemu. Każdy podmiot powinien mieć jedno konto w systemie. Osoba rejestrująca konto może udzielić kolejnym osobom upoważnienia i przyłączyć ich konta do profilu. Informacje o rejestracji konta i logowaniu do systemu są dostępne na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl w zakładce POMOC.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów wsparcie może zostać udzielone wyłącznie w ramach następujących form:

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących form wsparcia

Możliwe formy wsparcia to:

- identyfikacja potrzeb osób pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, w tym osób młodych, oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego poprzez opracowanie lub aktualizację IPD,

- pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej,

- realizacja wysokiej jakości szkoleń służących zdobyciu, zmianie lub podniesieniu kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danego zawodu lub zadań na określonym stanowisku;

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez pracy zarejestrowanej w PUP, w tym osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, bony zatrudnieniowe lub bony na zasiedlenie dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność danej formy wsparcia, dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy,

- wsparcie osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP, w tym osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto jest możliwość udzielenia wsparcia uczestnikom projektu w postaci bonów szkoleniowych i bonów stażowych. Przy czym należy pamiętać, że wsparcie powinno wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb zgodnych z IPD.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w systemie LSI2021+ jest dostępna na stronie: https://lsi2021.wielkopolskie.pl bez logowania w zakładce Pomoc w pliku: Podręcznik Użytkownika LSL2021+.pdf.

Ocenę poziomu umiejętności/kompetencji cyfrowych należy przeprowadzić na dostępnych ankietach, za pomocą:

- ankiety oceny kompetencji cyfrowych przygotowanej przez MRiPS

- Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli – DigComp

- innego narzędzia oceny kompetencji cyfrowych, będącego w dyspozycji danego urzędu.

W momencie gdy pojawi się poprawiona ankieta należy przy kolejnych osobach przejść na nową.

Nie, obowiązek przeprowadzenia oceny kompetencji cyfrowych osób młodych i uzupełnienia w razie potrzeby tych kompetencji wynika z Zalecenia Rady UE z 20 października 2020 r. w sprawie wzmocnionej Gwarancji dla Młodzieży, z Planu realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce
(z 1 sierpnia 2022 r.) oraz – w zakresie kwalifikowalności wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – z Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 (obowiązujących od 3 kwietnia 2023 r.). Ponadto ankieta jest obowiązkowym elementem kwalifikacji osób młodych do projektu - jest to kryterium dostępu.

Zgodnie z informacją przekazaną w trakcie szkolenia PUP nie wypełnia w pkt. 2.2 statusu Wnioskodawcy.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów wniosek powinien zostać przygotowany na wartość zgodną z kwotą limitu dla PUP.

Wskazana w Regulaminie liczba osób do objęcia wsparciem określa minimalną liczbę uczestników, których należy objąć wsparciem w ramach projektu. Niemniej zaleca się objęcie wsparciem w projekcie jak największej liczby osób.

Odpowiedź zgodna z pkt. 44.

W przypadku odmowy uczestniczenia w szkoleniu z kompetencji/umiejętności cyfrowych PUP musi mieć w dokumentacji projektu tą odmowę. Jednocześnie należy Taka osoba może być uczestnikiem projektu.

Z uwagi, iż badanie poziomu umiejętności cyfrowych osób młodych w wieki 18-29 lat stanowi kryterium dostępu w projektach PUP, odmowa poddania się ocenie poziomu umiejętności cyfrowych automatycznie wyklucza taką osobę z uczestnictwa w projekcie.

W przypadku gdy tematyka i rodzaj szkolenia określane są dopiero na etapie tworzenia IPD należy przedstawić taką informację oraz wskazać, iż szkolenie musi prowadzić do uzyskania kwalifikacji bądź nabycia kompetencji zgodnie z Wytycznymi dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027. Ponadto zgodnie z Załącznikiem nr 2 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ do ww. wytycznych jeżeli wniosek o dofinansowanie nie precyzuje tematyki szkoleń (jest ona ustalana w trakcie realizacji projektu np. na podstawie indywidualnych planów działania), wówczas należy zobowiązać instytucję szkoleniową, która będzie przeprowadzać dane szkolenie (będącej stroną umowy) do dostarczenia informacji stanowiących podstawę do potwierdzenia uznania kwalifikacji (informacji o podstawie prawnej lub innych uregulowaniach, które stanowią podstawę do przeprowadzenia procedury certyfikowania oraz uzasadnienie dla rozpoznawalności certyfikatu w danym sektorze lub branży, w zakresie której wydane zostaną certyfikaty (tj. czy certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów), co do zasady przed rozpoczęciem szkolenia. Taka informacja będzie weryfikowana podczas kontroli bądź próby dokumentów.

Tak, podział na poszczególne grupy (osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami itp.) pozostaje w gestii urzędu. Podział powinien jednak uwzględniać statystyki urzędu w zakresie odpowiednich grup osób bezrobotnych.

PUP winien powoływać się na bieżącą statystykę, jednak w przypadku gdy nie jest ona dostępna to na najbardziej aktualną.

W piśmie z dnia 18.01.2023 r. przesłanym do Konwentu Dyrektorów PUP w dniu 18.01.2023 r. wskazano, iż datą rozpoczęcia realizacji projektów PUP jest 1.01.2023 r. W związku z tym okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektów może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Oznacza to, iż wydatki ponoszone przez PUP po 1.01.2023 r. w ramach nowych projektów, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, zostaną uznane za kwalifikowalne, w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w zatwierdzonych dnia 18 listopada 2022 r. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi z MRiPS po przeprowadzeniu oceny przez doradcę klienta (lub innego pracownika wyznaczonego przez urząd pracy lub też samodzielnie przez klienta - w zależności od wybranej formy) uzyskany wynik powinien zostać omówiony z klientem i w trakcie tej rozmowy powinna zostać podjęta decyzja o tym, czy zachodzi potrzeba uzupełnienia kompetencji cyfrowych. W przypadku posłużenia się ankietą opracowaną w MRiPS należy przyjąć, że uzyskanie wyniku bardzo dobrego w obydwu częściach ankiety jest przesłanką do odstąpienia od szkolenia z kompetencji cyfrowych, a uzyskanie wyniku dobrego – przesłanką, jeśli klient wyrazi taką chęć, do skierowania na szkolenie na poziomie zaawansowanym.

Badanie poziomu umiejętności cyfrowych osób młodych w wieki 18-29 lat stanowi kryterium dostępu w projektach PUP. odmowa poddania się ocenie poziomu umiejętności cyfrowych automatycznie wyklucza taką osobę z uczestnictwa w projekcie.

W przypadku odmowy uczestniczenia w szkoleniu z kompetencji/umiejętności cyfrowych PUP musi mieć w dokumentacji projektu tą odmowę.

Zgodnie z informacją przekazaną przez MRiPS ta funkcjonalność nie jest jeszcze dostępna dla urzędów.

Ankiety stanowią dokumentację projektu stąd PUP winien je mieć w formie dokumentu bez względu czy była wypełniana w wersji papierowej czy elektronicznej.

Ankietę elektroniczną można wydrukować zarówno przed wypełnieniem jak i po wypełnieniu i wysłaniu.

Zgodnie z pismem z dnia 18.01.2023 r. przesłanym do Konwentu Dyrektorów PUP w dniu 18.01.2023 r. wskazano, iż datą rozpoczęcia realizacji projektów PUP jest 1.01.2023 r. W związku z tym okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektów może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Oznacza to, iż wydatki ponoszone przez PUP po 1.01.2023 r. w ramach nowych projektów, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, zostaną uznane za kwalifikowalne, w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w zatwierdzonych dnia 18 listopada 2022 r. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Potwierdzenie nabycia kompetencji czy uzyskania kwalifikacji można uzyskać z protokołów z egzaminów gdzie będą podane ich wyniki.

Niestety w przypadku podjęcia zatrudnienia po upływie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie danego uczestnika nie ma możliwości ujęcia w rezultatach projektu.

Wnioski o płatność będą składane za okres 3 miesięcy (kwartalnie). Pierwszy wniosek o płatność będzie składany za dłuższy okres rozliczeniowy.

Teraz jest to też konkretny Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Forma i treść sporządzenia pełnomocnictwa jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań podmiotu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. Należy pamiętać, iż z treści dokumentu winno jasno wynikać, iż dotyczy ono realizacji projektu/ów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy okres czterech miesięcy, w którym osoba młoda poniżej 30. r. ż. ma mieć zapewnioną ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub inną formę po-mocy prowadzącą do aktywizacji zawodowej jest liczony od dnia przystąpienia danej osoby do projektu.

W przypadku szkoleń z kompetencji cyfrowych należy postępować tak samo jak w przypadku pozostałych szkoleń tj. wskazać liczbę uczestników, miejsce prowadzenia szkolenia, liczbę edycji, warunki do jego rozpoczęcia, harmonogram z liczbą godzin szkolenia, kadrę, ramowy program szkolenia, materiały szkoleniowe czy i w jakiej postaci zostaną przekazane uczestnikom itp.

Umiejętności cyfrowe, jakimi winna dysponować każda młoda osoba w zakresie kompetencji cyfrowych są niezależne od wykonywanej pracy czy zawodu w jakim będą pracować. Celem nadrzędnym udzielanego wsparcia w zakresie kompetencji cyfrowych jest wyposażenie osób młodych w umiejętności cyfrowe niezbędne do efektywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Nie ma więc znaczenia czy takie umiejętności wiążą się bezpośrednio z wykonywaniem danego zawodu. Nie oznacza to jednak, iż takie umiejętności nie będą potrzebne na innych miejscach pracy, przy poszukiwaniu pracy lub w sytuacji korzystania z usług publicznych dostępnych on-line.

Odpowiedź zgodna z pkt. 44.

Odpowiedź zgodna z pkt. 63.

Instytucja Pośrednicząca nie nakłada na wnioskodawców obowiązku by określona część grupy docelowej otrzymała konkretną formę wsparcia. Jednocześnie należy pamiętać o ciążącym obowiązku spełnienia kryterium dostępu dot. kompleksowości wsparcia uczestników.

Zgodnie z pkt 3.5 Regulaminu wyboru projektów projekty realizowane są od 1 stycznia 2023 i taką datę należy wskazać we wniosku o dofinansowanie.

Instytucja Pośrednicząca nie narzuca sztywnego okresu trwania staży. Jednakże okres ten powinien być dostosowany do potrzeb uczestników oraz specyfiki zawodu, w ramach którego nastąpi przygotowanie uczestnika. Należy przy tym pamiętać, że realizacja projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich powinna zapewniać wsparcie w postaci staży realizowane zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1), gdzie wskazano, że rozsądna długość stażu nie powinna przekraczać sześciu miesięcy.

Szczegółowy budżet projektu jest podstawą do oceny kwalifikowalności i racjonalności kosztów i powinien bezpośrednio wynikać z opisanych wcześniej zadań i ich etapów. Ocena poprawności zaplanowanych wydatków przez Instytucję Pośredniczącą, będzie możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca dokona wyszczególnienia poszczególnych wydatków jakie ma zaplanowane w ramach danego zadania.

PUP może przeprowadzić wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych wykorzystując do tego własne zasoby kadrowe, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu wsparcia.

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przypadku wsparcia osób w wieku 15–29 lat udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony jest oceną umiejętności cyfrowych oraz – w razie potrzeby – uzupełnieniem poziomu kompetencji. Zakres wsparcia wynikający z IPD nie zwalnia z obowiązku oceny poziomu kompetencji cyfrowych.

Podjęcie zatrudnienia przez uczestników będzie monitorowane w ramach wskaźnika rezultatu „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu”. Do wskaźnika wlicza się osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w momencie przystępowania do projektu, które po uzyskaniu wsparcia EFS+ podjęły zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) i pozostają zatrudnione bezpośrednio po opuszczeniu projektu, tj. do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Do wskaźnika wliczamy również prowadzenie działalność na własny rachunek sfinansowanej ze środków własnych uczestnika projektu.

PUP powinien opierać się na najbardziej aktualnych danych jakie posiada. Dane za poprzedni rok działalności PUP, są prawidłowe jeśli nie są dostępne nowsze, wiarygodne dane, które mogą zostać wykorzystane w tworzeniu wniosku o dofinansowanie.

Sposób konstruowania budżetu nie uległ istotnym zmianom w stosunku do projektów realizowanych przez PUP dotychczas. W związku z powyższym zaprezentowany przykład obliczania wartości danej pozycji budżetowej jest poprawny.

Zapisy w Regulaminie wyboru projektów oraz we wniosku o dofinansowanie, są poprawne. Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania zarówno osoby w wieku 50 lat i więcej, które są osobami w trudnej sytuacji oraz osoby w wieku 55 lat i więcej w ramach obligatoryjnego wskaźnika produktu.

Wniosek może zostać podpisany przez Starostę powiatu, a pełnomocnictwo dołączone w późniejszym terminie jeśli umowę o dofinansowanie będzie podpisywała inna upoważniona osoba. WUP Poznań nie obliguje wnioskodawców do podpisywania wniosku przez osobę pełniącą konkretną funkcję w samorządzie powiatowym, wymagane jest jedynie by dokumenty zostały podpisane przez osobę upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

WUP Poznań nie obliguje wnioskodawców do określenia wartości docelowych wskaźników na konkretnym poziomie, albo do objęcia daną formą wsparcia konkretnej liczby uczestników projektów. Powyższe wartości powinny zostać założone z uwzględnieniem danych z diagnozy przeprowadzonej przez PUP oraz w oparciu o doświadczenie z projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w poprzednich latach. Planując formy wsparcia wnioskodawca musi mieć na uwadze konieczność spełnienia.

Przy wymienionych wskaźnikach należy podać realne wartości w oparciu o przeprowadzoną diagnozę opracowaną na podstawie aktualnych badań statystycznych.

Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie 28 określono wskaźniki, których wartość docelowa może wynosić „0”.

Mężczyźni w wieku 30 – 49 lat mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia wynikających z przeprowadzonego IPD.

W związku z faktem, iż wzór umowy o dofinansowanie nie jest wymaganym załącznikiem do Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr: FEWP.06.01-IP.01-001/23 nie zostanie on udostępniony przed procedurą podpisania umowy o dofinansowanie.

Projekty z Działania 6.1 będą rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

PUP może wystawić dokument wewnętrzny potwierdzający przeszkolenie uczestnika projektu. Szczegółowe kwestie dotyczące formy dokumentu pozostają w gestii PUP. WUP Poznań nie wymaga, by szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych prowadziło do podniesienia kwalifikacji, zwłaszcza jeśli będzie prowadzone wyłącznie przez pracownika PUP i nie kończyło się egzaminem zewnętrznym. Podniesienie kwalifikacji nastąpi jeśli szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Załącznikiem nr 2: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ do „Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027”.

Podział powinien wynikać z aktualnych danych statystycznych urzędu. Wnioskodawca musi pamiętać również, że projekt musi być zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

Zwrot od uczestnika projektu PUP dotyczący wydatku roku bieżącego podlega zwrotowi na rachunek bankowy projektu PUP; środki te mogą być ponownie wydatkowane w ramach projektu PUP.

PUP przekazuje informację o środkach zwróconych przez uczestnika projektu w pierwszym wniosku o płatność składanym do WUP po otrzymaniu takiego zwrotu.

Zwrot od uczestnika projektu PUP dotyczący wydatku lat ubiegłych stanowi przychód FP i podlega zwrotowi na rachunek bankowy PUP do obsługi środków FP z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia środków, które zostały zwrócone na rachunek PUP należy wyjaśnić z dysponentem Funduszu Pracy.

Dla Wnioskodawców, którzy podlegają Prawu Zamówień Publicznych, jeśli procedura zamówienia została rozpoczęta lub zakończona, należy podać datę publikacji i numer nadany w Biuletynie Zamówień Publicznych, Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej lub Bazie Konkurencyjności i tym podobnych. Jeśli procedura nie została rozpoczęta, należy wskazać planowany tryb postępowania oraz planowany czas jej wszczęcia. Wskazane daty wszczęcia postępowań nie mogą być późniejsze niż daty rozpoczęcia odpowiadających im zadań podane w tabeli 3.5 wniosku o dofinansowanie. Przykładowo jeżeli Wnioskodawca określił datę rozpoczęcia zadania dotyczącego np. szkoleń na 1 stycznia bieżącego roku, to data rozpoczęcia postępowania dotyczącego realizacji tej części projektu nie może być późniejsza niż wyżej wskazany termin 1 stycznia bieżącego roku, niezależnie ile zadań wykonane zostanie w ramach kontraktu. Należy przy tym uwzględnić również okres czasu potrzebny na wybór wykonawcy/dostawcy usługi/towaru.

Tak w bieżącym okresie programowania możliwe będzie przesyłanie danych uczestników z SL Syriusz podobnie jak w poprzednim okresie programowania.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów dla naboru nr: FEWP.06.01-IP.01-001/23 projekty niekonkurencyjne PUP będą realizowane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., nie ma więc możliwości realizacji projektu w innym okresie.

Szkolenia, które będą przeprowadzone przez PUP po badaniu kompetencji cyfrowych we własnym zakresie powinny zostać wykazane we wniosku o dofinansowanie jako formy bezkosztowe.

We wniosku o dofinansowanie w części V. Tabele finansowe, punkcie 5.1.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN oraz punkcie 5.1.2. Budżet projektu wydatki wykazywane są w podziale na lata.

Zaplanowane dla uczestników projektu formy wsparcia mogą jeśli wystąpi taka potrzeba rozpoczynać się w 2023 roku i kończyć w roku następnym.

Jednostka miary w postaci osobomiesiąca może zostać użyta w przypadku wynagrodzeń, np. kosztu stypendium stażowego czy prac interwencyjnych dla uczestnika projektu. W pozostałych przypadkach prawidłową jednostką miary jest osoba.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów dla naboru nr: FEWP.06.01-IP.01-001/23 oraz Listą Wskaźników Kluczowych EFS+ wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów działań współfinansowanych ze środków EFS+. W odniesieniu do osób, określają efekt w postaci zmiany sytuacji w momencie pomiaru, tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie w stosunku do sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. W związku z powyższym w przypadku podjęcia pracy lub rozpoczęcia prowadzenia działalności na własny rachunek przez uczestnika projektu w okresie powyżej 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie wartości nie będą wykazywane we wskaźniku rezultatu, we wniosku o dofinansowanie.

W punkcie 5.1.1. Planowane wydatki w ramach projektu w PLN wsparcie w postaci prac interwencyjnych także należy wykazać w wierszu Wydatki objęte pomocą de minimis - II.

W punkcie 7.2. Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę należy wskazać szacunkową wartość zamówień. Jeśli procedura nie została rozpoczęta, należy wskazać planowany tryb postępowania oraz planowany czas jej wszczęcia. Wskazane daty wszczęcia postępowań nie mogą być późniejsze niż daty rozpoczęcia odpowiadających im zadań podane w tabeli 3.5 wniosku o dofinansowanie. W przypadku projektów niekonkurencyjnych PUP należałoby założyć wartość szkoleń zawodowych zaplanowanych w projekcie, ponieważ na chwilę obecną nie można jednoznacznie stwierdzić, że realizowane szkolenia będą miały charakter szkoleń indywidualnych. Jeśli w trakcie przeprowadzania IPD okaże się, że większa liczba uczestników projektu powinna zostać skierowana na szkolenie

o tej samej tematyce, konieczne może okazać się zastosowanie odpowiedniego postępowania. Zamówienia wykazane w punkcie 7.2 są tylko założeniami i w przypadku wystąpienia szkoleń indywidualnych w projekcie PUP nie będzie miał obowiązku przeprowadzenia postępowania, nawet jeśli zostało założone w punkcie 7.2 na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca sam określa na podstawie jakich dokumentów będzie monitorował osiąganie wartości docelowych poszczególnych wskaźników. Podane źródło pomiarów powinno uwzględniać specyfikę danego wskaźnika dlatego niezasadnego jest wskazanie jednego uniwersalnego źródła danych (np. system teleinformatyczny Syriusz). Należy więc wykazać konkretne dokumenty, którymi PUP będzie mógł potwierdzić status uczestnika projektu lub uzyskane przez niego rezultaty w wyniku udziału w projekcie co uzasadnia ujęcie danego uczestnika w osiągniętych wartościach wskaźnika.

W dniu 23.05.2023 r. WUP Poznań mailowo wysłał wnioskodawcom materiał pomocniczy do wypełniania wniosku o dofinansowanie, w którym wskazano, że w pkt 4.1 wniosku, w polu „Czy wskaźnik monitorowany na podstawie wiarygodnych szacunków” należy wybrać opcję „NIE”. W związku z powyższym wnioskodawcy nie musza przygotowywać metodyki szacowania.

Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby projektu nie jest obligatoryjne.

Sfinansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień nie jest obligatoryjne.

WUP Poznań nie widzi zasadności, by wyodrębniać zadania dla poszczególnych grup docelowych projektu.

Cel projektu należy sformułować w pkt. 3.4.2. wniosku o dofinansowanie. W pkt. 3.4.3. należy opisać i uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej odnosząc się przy tym do celu głównego. W przypadku gdyby zabrakło miejsca na opis w polu opisowym to można dokonać kontynuować w kolejnym polu przeznczonym na charakterystykę projektu.

Nie ma przeciwskazań aby wsparcie było finansowane w części ze środków projektowych, a w części z Funduszu Pracy. Mając na uwadze, iż działania w projekcie kwalifikowalne są od 01.01.2023 r. i od tego momentu zostały przyznane fundusze na jego realizację IP nie widzi potrzeby takiego działania. Należy jednocześnie pamiętać, że każdy z uczestników oraz każde z działań w ramach projektu musi spełniać warunki kwalifikowalności.

Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej nie jest elementem obowiązkowym przy przyznawaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szkolenie takie należy przeprowadzić wyłącznie w sytuacji kiedy taka potrzeba zostanie zidentyfikowana u uczestnika projektu.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów projekty niekonkurencyjne PUP będą realizowane od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r.

Kwota przyznana na realizację projektu w 2024r. jest w tej samej wysokości co kwota określona w 2023r. Zaznaczyć należy, iż w przypadku zmiany wysokości limitów Funduszu Pracy w ramach FEW podane kwoty mogą ulec zmianie, o czym Beneficjenci zostaną pisemnie poinformowani. Wówczas Beneficjenci na wezwanie Instytucji Pośredniczącej zostaną zobowiązani do złożenia nowego wniosku o dofinansowanie, w którym zostanie urealniona kwota środków Funduszu Pracy.

Tak, należy wpisać źródło danych przy wszystkich wskaźnikach.

Informacja o wypełnieniu pola „Źródło danych” została udzielona przy pkt. 140.

WUP Poznań nie widzi zasadności dla tworzenia odrębnych zadań ze względu na kategorię wiekową do jakiej należy uczestnik projektu. Bardziej zasadne jest stworzenie jednego zadania dla danej formy wsparcia, a w ramach zadania można zaplanować więcej niż jedną pozycję budżetową, co ułatwi monitorowanie wykorzystania środków. Ograniczenie liczby zadań ułatwi również przesuwanie środków w ramach budżetu projektu w przypadku pojawienia się oszczędności na poszczególnych formach wsparcia.

Wartości bazowe wskaźników należy określić zgodnie z aktualnymi badaniami sytuacji na rynku pracy oraz biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji dotychczasowych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podane wartości bazowe nie wpływają na ocenę osiągnięcia wartości docelowych wskaźników.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów po przeprowadzeniu oceny kompetencji cyfrowych przez doradcę klienta (lub innego pracownika wyznaczonego przez urząd pracy lub też samodzielnie przez klienta - w zależności od wybranej formy) uzyskany wynik powinien zostać omówiony z klientem i w trakcie tej rozmowy powinna zostać podjęta decyzja o tym, czy zachodzi potrzeba uzupełnienia kompetencji cyfrowych, co jednocześnie powinno zostać udokumentowane w IPD lub osobnym dokumencie. Organizacja ww. szkoleń może stać się elementem projektu z zakresu wsparcia osób młodych i stanowić jedną z form pomocy w ramach aktywizacji zawodowej wskazanych w IPD dla danego uczestnika projektu.

W związku z powyższym szkolenia po ocenie kompetencji cyfrowych, które zostaną zrealizowane we własnym zakresie przez PUP przed przystąpieniem uczestnika do projektu, powinny zostać opisane we wniosku o dofinansowane w punkcie 3.5, w ramach pośrednictwa pracy/poradnictwa zawodowego (bezkosztowe formy wsparcia), podczas którego opracowywanie są IPD dla uczestników projektu.

W sprostowaniu odpowiedzi do pytania nr 150 wskazano, iż szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej nie jest elementem obowiązkowym przy przyznawaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Należy je przeprowadzić wyłącznie w sytuacji kiedy taka potrzeba  zostanie zidentyfikowana u uczestnika projektu. Przedmiotowe szkolenie ma na celu zdobycie lub uzupełnienie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjent może skierować uczestnika na bezpłatne szkolenie przeprowadzane on-line.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów jedną z grup docelowych w projektach mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym osoby z grupy NEET. Definicja osoby z grupy NEET została zawarta w Gwarancji dla młodzieży i wskazuje, że jest to osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki – nie pracuje, nie kształci się i nie szkoli. W związku z powyższym nie każda osoba młoda w wieku 18-29 lat jest jednocześnie osobą z grupy NEET.

Kwalifikowalność uczestnika projektu i przypisanie go do konkretnej grupy docelowej jest oceniane w momencie jego przystąpienia do projektu, dotyczy to również wieku uczestnika. Gdy uczestnik w momencie przystąpienia do projektu został zakwalifikowany jako osoba młoda, wówczas wydatki poniesione na jego wsparcie będą wliczane do wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację Gwarancji dla młodzieży.

Kwalifikowalność uczestników projektu jest oceniana w momencie przystąpienia uczestnika do projektu. Uczestnik projektu jest wykazywany w projekcie tylko raz. W przypadku gdy uczestnik powrócił do projektu liczy się jego status w momencie przystąpienia do projektu i tym samym wydatki poniesione na jego wsparcie będą uwzględnione we wskaźniku „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację gwarancji dla młodzieży”.

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnika skierowanego na wyposażone lub doposażone stanowisko pracy lub jego zwolnienia przez pracodawcę, można skierować na to stanowisko kolejną osobę, która będzie wykazana jako uczestnik projektu, wyłącznie w trakcie trwania projektu, jeśli osoba ta spełniać będzie wszystkie warunki kwalifikwalności w projekcie, w ramach którego zostało utworzone doposażone stanowisko pracy. Natomiast jeżeli zatrudnienie nastąpi po okresie realizacji projektu wówczas takiej osoby nie wykazuje się w projekcie i tym samym nie musi ona spełniać wymogów dotyczących projektu. Ponadto należy pamiętać, że w przedmiotowej kwestii należy postępować zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dane teleadresowe w zakresie miejsca przebywania uczestnika, zbierane są w momencie rozpoczęcia jego udziału w projekcie i nie podlegają aktualizacji. Wobec tego w CST2021 należy wpisać adres, pod którym uczestnik zamieszkuje (przebywa) na ten właśnie moment, a nie korespondencyjny czy zameldowania. Należy bowiem pamiętać, że do oceny czy dany uczestnik może być kwalifikowalny w ramach projektu PUP jest m.in. jego zamieszkanie (stały pobyt) w danym powiecie, a adres meldunku czy korespondencyjny mogą być z innego powiatu. W systemie CST2021 adres uczestnika wpisywany jest raz, w sekcji „Dane teleadresowe”.

W projektach PUP warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest posiadanie statusu bezrobotnego, a dokumentem to potwierdzającym będzie raport z ZUS. W przypadku nieaktualnej sytuacji w ZUS (wskazanej w pierwszym myślniku), PUP powinien przed przyjęciem do projektu zobowiązać uczestnika o uregulowania sytuacji w ZUS i dopiero wówczas zakwalifikować go do udziału. PUP może też zobligować taką osobę do dostarczenia zaświadczenia z ZUS potwierdzającego brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej. Jeśli chodzi o rentę rodzinną, to nie decyduje ona czy osoba jest bezrobotna czy nie, wobec czego fakt jej pobierania widoczny w ZUS, nie będzie przeciwskazaniem do zakwalifikowaniu takiej osoby do projektu.

W przedmiotowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 w rozdziale 7.3 został przedstawiony ostateczny kształt Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla Wielkopolski (RIS 2030) uwzgledniający opisane zmiany wraz z listą kodów klasyfikacji PKD przyporządkowanych do poszczególnych obszarów. Należy zatem korzystać ze wskazanych opracowań.

Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej nie jest obligatoryjne. Szkolenie takie należy przeprowadzić wyłącznie w sytuacji kiedy taka potrzeba zostanie zidentyfikowana u uczestnika projektu. Dopuszczalne jest przy tym by powyższe wsparcie odbyło się formie warsztatów stanowiących bezkosztową formę wsparcia.

Zakończenie udziału w projekcie następuję w momencie ukończenia ostatniej formy wsparcia przez uczestnika projektu.

Nie. Do wskaźnika „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu” nie zalicza się osób, które otrzymały dotację na podjęcie działalności gospodarczej w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy z projektu realizowanego przez inną instytucję. Powyższa sytuacja doprowadziłaby do równoległego wykazania podjęcia pracy przez tę samą osobę we wskaźnikach w dwóch różnych projektach co jest niedopuszczalne.

W pkt. 3.4.3.1 należy uzupełnić wiersz „w tym osoby z terenów wiejskich” na podstawie aktualnych badań statystycznych, które są podstawą do określenia grupy docelowej projektu. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca uwagę, że wskazane we wniosku dane dot. liczby osób z terenów wiejskich są tylko przewidywanymi, a nie obligatoryjnymi do spełnienia.

Tak. Przy wskaźnikach kluczowych nr 1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz nr 2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, w kolumnie „Źródło danych” można wpisać „Nie dotyczy”, natomiast w kolumnie „ Nr zadania” wpisać numer zadania bezkosztowego.

W okresie realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany do umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku wersji pełnokolorowej), znaku Województwa Wielkopolskiego i znaku Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące wywiązywania się z obowiązków informacyjnych są umieszczone na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz będą zawarte w umowie o dofinansowanie projektu.

Beneficjent jest zobowiązany do wykonania obowiązku informacyjnego również w imieniu IZ i IP wobec osób, których dane przetwarza w związku z realizacją dofinansowanego Projektu, mając na uwadze zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej realizowany jest zgodnie z art. 13 lub 14 RODO.

Jednocześnie informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wszystkich osób zaangażowanych w projekty realizowane w ramach FEW będzie stanowić załącznik do umowy o dofinansowanie.

Beneficjent jest samodzielnym administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, który udostępnia dane osobowe innym administratorom danych osobowych, w tym Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Instytucji Zarządzającej – Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa - Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy wdrożeniowej.

W punkcie 7.2 wniosku o dofinansowanie w tabeli w kolumnie „Podmiot zamówienia” Wnioskodawca może wpisać „szkolenia zawodowe”. Natomiast w kolumnie „Szacowana wartość zamówienia netto” należy wpisać ogólną kwotę przewidywaną w projekcie na szkolenia, a w kolumnie „Tryb postępowania - PZP/zasada konkurencyjności/rozeznanie rynku” określić w jakim trybie jest przewidywany wybór wykonawcy tych szkoleń - czy na zasadzie zapytania ofertowego czy ogłoszenia w Bazie konkurencyjności czy na podstawie wewnętrznego regulaminu urzędu czy trybu określonego w PZP (przy czym należy wziąć pod uwagę przewidywaną kwotę zamówienia). Ewentualne odstępstwa od trybu zamówienia określonego we wniosku o dofinansowanie będzie trzeba wyjaśniać przy składaniu wniosków o płatność.

W przypadku poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy w kategorii kosztów należy wybrać „KPOD-kategoria bezkosztową”. Wybór kategorii jest obowiązkowy.

IP zaleca, aby okres na jaki została zawarta umowa pomiędzy uczestnikiem projektu a pracodawcą, wynosił minimum jeden miesiąc. Beneficjent monitoruje czy uczestnik rzeczywiście podjął zatrudnienia do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

IZ FEW nie wprowadziła ograniczeń określających minimalną czy maksymalną wartość projektu.

Działanie 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców
Nabór: FEWP.06.04-IZ.00-002/23 ( od 2023-12-01 do 2023-12-15 )

Tak. Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów rozdział 4.1 o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Jeśli wnioskodawcą jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, wówczas jako typ beneficjenta we wniosku o dofinansowanie należy wybrać opcję: przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Tak. Partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zgodnie z ustawą wdrożeniową oraz zapisami Regulaminu wyboru projektów podrozdziałem 4.6. Przy wyborze partnera należy jednak pamiętać, że wskazana spółka musi wpisywać się w jeden z następujących typów beneficjenta: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerzy społeczni, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji. Jednocześnie IZ FEW zwraca uwagę, iż prawidłowość i zasadność wyboru partnera jest przedmiotem oceny Komisji Oceny Projektów a także na fakt, iż nie jest możliwe zlecanie zadań w ramach partnerstwa.

Tak, jest możliwość wniesienia wkładu własnego przez odbiorcę. Jednocześnie IZ FEW zwraca uwagę na fakt, iż wkład własny wnoszony przez odbiorcę nie może powodować bariery w korzystaniu przez niego ze wsparcia. Jednocześnie prawidłowość, zasadność oraz efektywność działań założonych przez wnioskodawcę w projekcie każdorazowo jest przedmiotem oceny Komisji Oceny Projektów.

Tak, w ramach naboru istnieje możliwość realizacji projektów zawierających elementy pomocy publicznej/pomocy de minimis, jest ona wówczas weryfikowana zarówno na etapie oceny merytorycznej jak i w trakcie realizacji projektu. IZ FEW zaznacza, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek weryfikacji wystąpienia pomocy de minims zgodnie z przepisami wskazanymi w rozdziale 6 Regulaminu wyboru projektów. W przypadku udzielania pomocy de minimis wnioskodawca zobligowany będzie do wystawienia zaświadczenia na rzecz podmiotów, dla których realizowany będzie wniosek.
W przypadku pomocy udzielanej jako pomoc publiczna/pomoc de minimis należy opisać metodologię wyliczenia wysokości pomocy (z uwzględnieniem wydatków objętych pomocą), zaś w odniesieniu do metodologii wyliczenia wkładu prywatnego wpisać „nie dotyczy”. Powyższe należy opisać we wniosku w pkt 5.3 Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis.

Tak, w ramach realizacji projektu jest możliwość zatrudnienia fizjoterapeuty, o ile zakres takich usług medycznych bezpośrednio wynika z przeprowadzonej u konkretnego pracodawcy pogłębionej analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy/identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi  zagrożeniami oraz programów naprawczych przyczyniających się do ich minimalizacji. W takim przypadku realizacja świadczeń/usług medycznych weryfikowana jest zgodnie z kryterium dostępu nr 6 w oparciu o Evidence Based Medicine oraz przez podmiot wykonujący działalność leczniczą uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Nie, IZ FEW nie planuje tworzenia instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów, rozdział 3 pomocne przy wypełnianiu wniosku w systemie teleinformatycznym mogą być: Podręcznik Użytkownika LSI 2021+ oraz Regulamin Użytkownika LSI 2021+, które dostępne są na stronie internetowej: https://lsi2021.wielkopolskie.pl/. Ponadto IZ FEW zwraca uwagę, iż w systemie LSI 2021+ do wielu pól dodano pola pomocy, które zawierają wskazówki dotyczące danego pola. Aby skorzystać z pomocy kontekstowej dla poszczególnych pól wniosku należy kliknąć w znak pytajnika. Pomoc kontekstowa zostanie wyświetlona w dodatkowym okienku.

Katalog konkretnych działań w zakresie usług medycznych musi bezpośrednio wynikać z przeprowadzonej u pracodawcy pogłębionej analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy/identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi  zagrożeniami oraz programów naprawczych przyczyniających się do ich minimalizacji.
Pozostałe działania - w tym ewentualne wystąpienie usług medycznych - powinny wynikać bezpośrednio z przeprowadzonej analizy i w szczególności mogą dotyczyć np: działań na rzecz ochrony narządu ruchu pracowników w miejscu pracy np. zatrudnienia fizjoterapeuty, edukacji zbiorowej, poradnictwa psychologicznego, psychoedukacji. Jednocześnie zakres zaplanowanych przez wnioskodawcę usług, ich zasadność oraz efektywność działań założonych w projekcie każdorazowo jest przedmiotem oceny Komisji Oceny Projektów w oparciu o całościowe zapisy wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027 art. 6., punkt 3: Pomoc publiczna może być udzielana przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą. W związku z powyższym pomoc publiczną może otrzymać wyłącznie Wnioskodawca lub partner (jeśli dotyczy). Wnioskodawca nie ma zatem możliwości udzielania pomocy publicznej II stopnia.

Mając na uwadze, iż wnioskodawca zamierza realizować wsparcie dla przedsiębiorców MŚP lub dużych IZ zwraca uwagę, iż ww. koszty mogą być objęte pomocą de minimis II stopnia. IZ FEW zwraca jednocześnie uwagę na fakt, iż to na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek weryfikacji wystąpienia pomocy de minimis i uwzględnienia jej wówczas we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027 wyróżnia się pomoc publiczną jako:

- udzielanie pomocy publicznej na szkolenia,

- udzielanie pomocy publicznej na usługi doradcze na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,

- udzielanie pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia.

Duże przedsiębiorstwo w przypadku wystąpienia pomocy publicznej może skorzystać w ramach naboru z pierwszej formy pomocy tj: szkoleń.

W przypadku szkoleń intensywność pomocy publicznej na szkolenia nie przekracza 50% wartości kosztów kwalifikowalnych szkolenia.

Doposażenie stanowisk pracy w zakresie poprawy ergonomii pracy będzie natomiast stanowiło pomoc de minimis.

Zapisy Regulaminu wyboru projektów wskazują, iż pisemne porozumienie z pracodawcą albo porozumienia z kilkoma konkretnymi pracodawcami, których pracownicy zostaną objęci wsparciem w projekcie powinny być skompresowane w jednym pliku i załączone do wniosku w części IX Załączniki.

Zgodnie z Regulaminem naboru projektów koniecznym jest spełnienie warunku dotyczącego wpisania się w założenia Wojewódzkiego Planu Transformacji Województwa Wielkopolskiego (dalej WPTWW). Zapisy rozdziału 7.1. Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie pkt 7 stanowią, iż Wnioskodawca zobligowany jest do zawarcia we wniosku o dofinansowanie informacji o spójności realizowanego wsparcia tj. że projekt jest spójny z WPTWW w obszarze ergonomii mając na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.

 1. Tak, Wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia tabeli nr 3.4.3.1 wpisując osoby objęte wsparciem, a także do uzupełnienia tabeli nr 3.4.3.1 a wpisując liczbę instytucji objętych wsparciem.
 2. Tak, Wnioskodawca jest zobowiązany do wyszczególnienia wszystkich podmiotów objętych wsparciem w pkt 3.3.2 wniosku o dofinansowanie.
 3. Tak, w pkt. 3.3 wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie miejsca, w których znajdują się siedziby podmiotów objętych wsparciem.

Wdrożenie ISO 45001 wpisuje się w określony w naborze zakres wsparcia dotyczący wprowadzenia zmian organizacyjnych i może być finansowany z EFS+. Natomiast, zgodnie z warunkami określonymi w naborze, wszystkie działania powinny wynikać bezpośrednio z pogłębionej analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy/identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami oraz programów naprawczych przyczyniających się do ich minimalizacji. Wdrożenie ISO 45001 musi zatem wynikać z przeprowadzonej analizy, by mogło być uwzględnione w projekcie.

Nabór: FEWP.06.04-IZ.00-001/23 ( od 2023-07-07 do 2023-07-28 )

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zabezpieczenie jest ustanawiane w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy:

 1. wartość zaliczki nie przekracza 10 000 000 zł lub
 2. beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest instytutem badawczym w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498).

W przypadku gdy wartość dofinansowania realizowanych przez Beneficjenta Projektów w ramach FEW przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie. Zabezpieczenie wnoszone jest wówczas w formie, o której mowa powyżej (weksel in blanco) oraz w jednej albo kilku z wymienionych w ww. rozporządzeniu (które uwzględnia gwarancję bankową).

IZ FEW zwraca uwagę, iż jeśli danego zabezpieczenia udziela Bank, wówczas beneficjent jest zobowiązany dostarczyć również podpisane upoważnienie do przekazywania informacji objętych tajemnicą bankową. Zabezpieczenie ustanowione terminowo powinno obejmować również okres minimum 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.

IZ FEW zaznacza, iż Beneficjent zobowiązany jest do zaplanowania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w sposób umożliwiający wnioskowanie o kolejne transze dofinansowania co do zasady raz na 3 miesiące (odpowiednia wartość zabezpieczenia). Powyższe ma na celu zapewnienie sprawnej realizacji projektu, a w szczególności zapewnienie płynności zarządzania środkami EFS+.

Ponadto zaznacza się, iż koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dotyczą technicznej obsługi  realizacji projektu i tym samym stanowią koszty pośrednie projektu.

Formułując zapisy kryterium dostępu nr 3 IZ kierowała się przede wszystkim możliwością zapewnienia realizacji wsparcia przez podmioty posiadające doświadczenie adekwatne do wsparcia udzielanego w projekcie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, w tym m.in. z punktem dot. przedmiotu projektu oraz punktem 7.1, projekt ma dotyczyć realizacji wsparcia rozwojowego kierowanego do przedsiębiorstw, przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników, realizowanego przez Podmiotowy System Finansowania za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami.

Mając na uwadze fakt, że pod pojęciem usług rozwojowych rozumiane są usługi (szkolenia, doradztwo lub studia podyplomowe) mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych u osoby lub podmiotu w niej uczestniczących, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji, lub pozwalające na ich rozwój, w ramach kryterium dostępu można wykazać zrealizowane przez Wnioskodawcę projekty/programy na rzecz przedsiębiorców lub pracodawców w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, w tym także w formule wsparcia rozwojowego.

IZ FEW wyjaśnia, że konieczność wskazania danych kontaktowych ww. podmiotów wynika z potrzeby potwierdzenia posiadania wymaganego do realizacji projektu doświadczenia. Mając na uwadze liczebność przewidzianych w projektach grup docelowych, obszar ich realizacji, planowane do osiągnięcia w ramach naboru wartości wskaźników, dostępną dla poszczególnych podregionów alokację jak i okres realizacji, IZ FEW podjęła decyzję, że weryfikowanie posiadanego przez Wnioskodawcę doświadczenia jedynie na podstawie oświadczenia nie będzie wystarczające, stąd w tabeli pojawiła się konieczność wskazania podmiotów, które będą mogły potwierdzić wykazywane przez Wnioskodawcę doświadczenie.

Równocześnie, IZ FEW zwraca uwagę na fakt, że w tabeli należy podać np. telefon kontaktowy, mail lub adres strony internetowej podmiotu. Wskazane dane są co do zasady ogólnodostępnymi danymi kontaktowymi, które w żaden sposób nie zdradzają tajemnicy przedsiębiorstwa czy innych podmiotów. W omawianej tabeli, IZ FEW podkreśliła, że należy wskazywać wyłącznie dane instytucjonalne, bez wskazywania danych osobowych, które wymagałyby zgody na ich przetwarzanie.

Nie ma dokumentu/zapisu wskazującego procentowe wartości dofinansowania dla poszczególnych podmiotów.

Zgodnie z zapisami punktu 7.1 Regulaminu wyboru projektów: W celu zapewnienia jednolitych zasad wsparcia, Beneficjent w terminie 30 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, jest zobligowany do przekazania do akceptacji IZ FEW Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Przedmiotowy regulamin powinien uwzględniać preferencje dla m.in:

 1. usług rozwojowych, które prowadzą do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji;
 2. przedsiębiorców i innych pracodawców działających lub planujących działać w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji lub Podmiotów Ekonomii Społecznej.

W związku z powyższym wyższy poziom dofinansowania mogą otrzymać m.in. podmioty korzystające z usług rozwojowych prowadzących do nabycia kwalifikacji oraz podmioty działające lub planujące działać w obszarach RIS lub PES. Równocześnie, zgodnie z ww. zapisami Regulaminu wyboru projektów, zapisy te powinny znaleźć się Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który wymagać będzie akceptacji IZ FEW. Tym samym, zarówno możliwość jak i zasady przyznawania wyższego poziomu dofinansowania powinny zostać określone w drodze konsultacji Beneficjentów z
IZ FEW.

Tak, jeśli wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych dla przedsiębiorców lub pracodawców o łącznej wartości co najmniej połowy wartości planowanego projektu to kryterium zostanie spełnione.

Tak, mając na uwadze fakt, że pod pojęciem usług rozwojowych rozumiane są usługi (szkolenia, doradztwo lub studia podyplomowe) mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych u osoby lub podmiotu w niej uczestniczących, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji, lub pozwalające na ich rozwój, w ramach kryterium dostępu można wykazać zrealizowane przez Wnioskodawcę projekty/programy na rzecz przedsiębiorców lub pracodawców w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, w tym także w formule wsparcia rozwojowego.

Tak, istnieje taka możliwość. Równocześnie, IZ FEW przypomina, że wnoszony w projekcie wkład własny musi spełniać warunki kwalifikowalności opisane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Poprzez sformułowanie „inny pracodawca” należy rozumieć pracodawców innych niż przedsiębiorcy, zatem uczestnikami projektu mogą być m.in. wspomniane osoby zatrudniane w jednostkach samorządu terytorialnego lub NGO, o ile zostaną oddelegowane do udziału w usługach rozwojowych przez swoich pracodawców.

Kryterium nie wprowadza takiego ograniczenia, istotne jest jednak by wykazywane w tabeli usługi były usługami już zakończonymi. Nie należy wskazywać z nazwy, a także wliczać do ogólnej wartości zrealizowanych usług, szkoleń (lub innych usług rozwojowych), których realizacja nie została jeszcze zakończona. Tym samym, można wykazywać zrealizowane i zakończone usługi, niezależnie od faktu czy zakończone zostały projekty/programy w ramach, których były one realizowane.

Mając na uwadze specyfikę realizowanego w projekcie wsparcia oraz zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych, IZ FEW dopuszcza sytuacje, w  których na etapie wypełniania zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, niemożliwe będzie określenie dokładnych szczegółów przewidzianych do realizacji usług rozwojowych, w tym szkoleń. Równocześnie, IZ FEW podkreśla, że przy projektowaniu wsparcia należy mieć na uwadze zapisy Regulaminu wyboru projektów, w tym m.in. punktów 7.1 i 7.2, w których wskazane zostały najważniejsze informacje odnoszące się m.in. do zasad Podmiotowego Systemu Finansowania oraz opisujące ścieżkę pozyskania wsparcia.

IZ FEW nie widzi konieczności doprecyzowania zapisów kryterium dostępu nr 3 w wyżej wskazanym zakresie. Zgodnie z zawartym w Regulaminie wyboru projektów opisem definicji kryterium: Wnioskodawca celem potwierdzenia ww. doświadczenia jest zobligowany dołączyć do wniosku poprawnie wypełnioną tabelę, stanowiącą załącznik do Regulaminu wyboru projektów. W opinii IZ FEW, poprawnie wypełniona informacjami tabela będzie wystarczającym dokumentem. Równocześnie, IZ FEW zwraca uwagę na fakt, iż zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, w tym m.in. punktem 7.1, wsparcie rozwojowe należy skierować do przedsiębiorców i pracodawców bez względu na formę i wielkość podmiotu.

W przedmiotowym naborze partnerstwo w projekcie nie jest warunkiem obligatoryjnym. Wnioskodawca, o ile spełnia wszystkie wymagania dotyczące podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie projektu, może występować sam.

W ramach przedmiotowego naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, w tym m.in. punktem 7.1, wsparcie rozwojowe będzie kierowane do przedsiębiorców i pracodawców bez względu na formę i wielkość podmiotu. Zakres wsparcia powinien być odpowiedzią na przedstawiona we wniosku o dofinansowanie diagnozę. W związku z powyższym Wnioskodawca ma możliwość uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie wsparcia skierowanego do dużych przedsiębiorstw.

Równocześnie, zgodnie z zawartą w regulaminie wyboru projektów, informacją wskaźnik: Liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi podlega wyłącznie monitorowaniu co jest weryfikowane we wnioskach o płatność.

W ramach przedmiotowego naboru istnieje możliwość dodawania własnych wskaźników. Tego typu wskaźniki powinny zostać określone jako Wskaźniki specyficzne dla projektu.

Równocześnie, IZ FEW podkreśla, by przed określeniem dodatkowych wskaźników rozważyć zasadność oraz konieczność ich zastosowania. Wskaźniki, co do zasady, powinny bezpośrednio odnosić się do realizowanego w projekcie wsparcia oraz nie powinny one powielać określonych w Regulaminie wyboru projektów wskaźników kluczowych. Dodatkowo,

Zgodnie z opisem zawartym w definicji kryterium: W ramach procedury wyboru projektu do dofinansowania Instytucja Organizująca Nabór może zweryfikować prawdziwość podanych informacji np. poprzez kontakt ze wskazaną przez wnioskodawcę instytucją oraz Kryterium jest weryfikowane przede wszystkim w oparciu o zapisy wniosku, doświadczenie Instytucji Zarządzającej oraz pozyskane przez Instytucję Zarządzającą informacje. Weryfikacja wskazanych informacji ma na celu jedynie potwierdzenie opisanego przez Wnioskodawcę doświadczenia, a więc weryfikacje czy przedstawiony opis doświadczenia, w tym informacje o zrealizowanych wskaźnikach czy terminowej realizacji projektu, są informacjami prawdziwymi. Dokonując weryfikacji IZ FEW będzie brała pod uwagę przyczyny ewentualnych trudności czy opóźnień, analizując przede wszystkim czy były to jednostkowe przypadki czy powtarzały się częściej, a także czy wynikały z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy. na ocenę spełnienia kryterium nie będą wpływały opóźnienia w realizacji wynikające z przyczyn niezależnych od Beneficjenta/Wnioskodawcy. 

Szczegółowy opis ścieżki pozyskania wsparcia wraz z obowiązkami leżącymi po stronie Operatora regionalnego, został opisany w punktach 7.1 i 7.2 Regulaminu wyboru projektów. Wskazuje on, że rolą Operatora regionalnego jest przede wszystkim kwalifikowanie przedsiębiorców i innych pracodawców do udziału w projekcie poprzez sprawdzenie spełnienia warunków formalnych, podpisywanie umów, nadawanie ID wsparcia, dokonywanie oceny i weryfikacji przekazanej dokumentacji związanej ze zrealizowaną usługą rozwojową, dokonywanie refundacji odpowiedniej części kosztów za usługę rozwojową, wydawanie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, a także prowadzenie monitoringu i kontroli realizowanego wsparcia.

Zgodnie z zasadami Podmiotowego Systemu Finansowania to przedsiębiorca dokonuje swobodnego wyboru usług rozwojowych odpowiadających na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa lub jego pracowników – przedsiębiorca występuje z formularzem zgłoszeniowym do Operatora i przedstawia wyszukaną ofertę usługi z systemu BUR (z przypisanym identyfikatorem karty usługi rozwojowej) wraz ze wskazanym miejscem jej realizacji.

Tym samym, nie ma możliwości realizacji wsparcia zgodnie z przedstawionymi przez Państwa założeniami.

Poprzez wartość projektu należy rozumieć całkowitą wartość wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu budżetu, na którą składa się wartość dofinansowania oraz wnoszony przez Beneficjenta wkład własny. Równocześnie, IZ FEW zwraca uwagę na fakt, że wkład własny liczony jest od całkowitej wartości budżetu projektu, a nie jak wskazano w pytaniu, od wartości przekazanego dofinansowania. Doświadczenie powinno zostać zatem wykazane na połowę całkowitej wartości projektu – 70% dofinansowania i 30% wkładu własnego liczonego od pełnej wartości projektu.

Równocześnie, IZ FEW podkreśla, że kryterium dotyczące posiadanego doświadczenia nie wprowadza ograniczenia co do obszaru realizacji wykazywanych usług. Tym samym nie ma konieczności wykazywania jedynie usług realizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego.

IZ FEW potwierdza, że w ramach wskazanych wskaźników obowiązuje definicja wskazana w Liście wskaźników kluczowych 2021‑2027 EFS+, zgodnie z którą do wskaźnika wlicza się osoby, które otrzymały wsparcie EFS+ i uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu. Pełna lista wskaźników, wraz z ich definicjami, znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/monitorowanie/lista-wskaznikow-kluczowych/lista-wskaznikow-kluczowych-efs/

Pomoc publiczna I stopnia jest pomocą publiczną, która udzielana jest przez Instytucję Zarządzającą bezpośrednio Beneficjentom. W przedmiotowym naborze taka pomoc nie wystąpi.

Zapis wsparcie rozwojowe jest możliwe do realizacji dla podmiotów, które nie otrzymują wsparcia w tym samym zakresie z innych programów, w tym z poziomu krajowego ma na celu zapewnienie braku możliwości podwójnego finansowania tych samych działań. Odnosi się do korzystania ze wsparcia w ramach innych programów regionalnych, usług rozwojowych finansowanych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, a także działaniami wdrażanymi w Krajowym Planie Odbudowy (dot. Inwestycji 4.4.1 praca zdalna). Analizie pod kątem ryzyka podwójnego finansowania powinien podlegać udział tego samego pracownika w tym samym szkoleniu u tego samego wykonawcy (niezależnie od terminu, kiedy szkolenie miało miejsce).

W ramach kosztów bezpośrednich należy wskazać wszystkie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań merytorycznych. Dodatkowo, każdy z planowanych wydatków we wniosku powinien zostać przyporządkowany do adekwatnej kategorii wydatków, których definicje zawarto w załączniku nr 2 do Regulaminu wyboru projektów.

Równocześnie, IZ FEW podkreśla, ze koszty w zakresie zarządzania, rekrutacji i administrowania projektem, obejmujące wydatki o charakterze administracyjnym i organizacyjnym, niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadań merytorycznych stanowią koszty pośrednie. Dodatkowo, każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań.

Wskazany zapis wynika z Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 i wskazuje on, że jeżeli podmiot pełni rolę Operatora regionalnego to nie może on świadczyć usług rozwojowych w ramach projektów Podmiotowego Systemu Finansowania realizowanych w innych programach regionalnych jak i programie FERS. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wyłączenie to dotyczy także partnerów projektu.

Równocześnie, pełnienie roli Operatora regionalnego w danym podregionie województwa wielkopolskiego nie wyklucza z możliwości pełnienia roli Operatora regionalnego w ramach projektów finansowanych z innych programów regionalnych oraz krajowych.

IZ FEW nie wprowadziła takiego ograniczenia. Liczba Operatorów regionalnych wybranych w danych podregionach uzależniona będzie od liczby i jakości złożonych wniosków o dofinansowanie projektu. Tym samym, decyzja o liczbie wyłonionych Operatorów regionalnych określona zostanie po zakończeniu etapu oceny projektów.

Głównym celem przedmiotowego naboru jest wybór operatorów BUR dla określonych w Regulaminie wyboru projektów podregionów. Operatorzy odpowiadać będą za obsługę oraz przekazanie dofinansowania na usługę rozwojową dla zgłaszających się do udziału w projekcie przedsiębiorców i pracodawców, bez względu na ich formę i wielkość. Zgodnie z założeniami Podmiotowego Systemu Finansowania, uczestniczący w projekcie przedsiębiorcy i pracodawcy będą samodzielnie dokonywać wyboru usług rozwojowych – spośród usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, które równocześnie będą odpowiadać na ich potrzeby rozwojowe.

Tym samym, w ramach składanych wniosków o dofinansowanie, nie ma możliwości zawężenia zakresu wsparcia jak i samej grupy docelowej jedynie do gmin i ich pracowników, u których zidentyfikowana zostanie potrzeba wsparcia w zakresie dziedzin związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wykazywanego doświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełnienia kryterium dostępu numer 3, należy wykazać tylko szkolenia, które realizowane były odpłatnie.

Zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu nr 3: Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych dla przedsiębiorców lub pracodawców o łącznej wartości co najmniej połowy wartości planowanego projektu. Mając na uwadze liczebność przewidzianych w projektach grup docelowych, obszar ich realizacji, planowane do osiągnięcia w ramach naboru wartości wskaźników, dostępną dla poszczególnych podregionów alokację jak i okres realizacji, IZ FEW podjęła decyzję, że przyszli beneficjenci muszą posiadać doświadczenie w koordynacji podobnych działań, w tym związanych z zarządzaniem budżetem projektu oraz schematem rozliczania płatności pomiędzy usługodawcami a usługobiorcami.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów o dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, w partnerstwie.

IZ FEW zwraca jednak uwagę, że głównym celem przedmiotowego naboru jest wybór operatorów BUR, którzy odpowiadać będą za obsługę oraz przekazanie dofinansowania na usługę rozwojową dla zgłaszających się do udziału w projekcie przedsiębiorców i pracodawców. Ponadto IZ zwraca szczególna uwagę, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021‑2027, na dzień dzisiejszy jedynie beneficjent może udzielać pomocy de minimis uczestnikom projektu.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dołoży ona wszelkich starań aby taka funkcjonalność została jak najszybciej wdrożona na poziomie uprawnień Operatora regionalnego. Informacja o uruchomieniu pojawi się w aktualnościach na stronie Bazy Usług Rozwojowych. Dodatkowo, zgodnie z Instrukcją użytkownika Systemu Monitorowania EFS, system SM automatycznie weryfikuje, czy uczestnik projektu EFS+ jest jednocześnie uczestnikiem innego, podobnego projektu. System dokonuje weryfikacji w momencie dodania nowego uczestnika projektu do bazy monitorowania, a także po każdej aktualizacji danych uczestnika w bazie. Każde powiadomienie zawiera: datę powiadomienia, numer podobnego projektu, nazwę Beneficjenta realizującego podobny projekt, nazwę instytucji prowadzącej podobne projekty, techniczny identyfikator uczestnika, daty rozpoczęcia i zakończenia udziału uczestnika w podobnym projekcie, zakres i rodzaje wsparć, które uczestnik otrzymał w podobnym projekcie.

Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego punktowego nr 3 Kryterium doboru grupy docelowej: w ramach kryterium weryfikowane jest czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń wniosku oraz zapisów Regulaminu wyboru projektów (w części dotyczącej grupy docelowej), w tym czy zawiera wystarczający opis sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji zapewniających dostępność osobom z niepełnosprawnościami oraz jeśli dotyczy grup premiowanych w ramach naboru.

Dodatkowo, w przypadku rekrutacji należy opisać, w jaki sposób wnioskodawca zrekrutuje uczestników projektu, w tym jakimi kryteriami posłuży się podczas rekrutacji. Sposób rekrutacji należy opisać uwzględniając planowane działania informacyjno-promocyjne, procedurę rekrutacyjną, ewentualny dodatkowy nabór, selekcję uczestników projektu oraz katalog dostępnych i przejrzystych kryteriów rekrutacji ze wskazaniem sposobu, w jaki w ramach rekrutacji została uwzględniona zasada równych szans i niedyskryminacji (w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami). Dodatkowo wnioskodawca musi wskazać, na podstawie jakich dokumentów źródłowych będzie kwalifikował uczestników do projektu. Kryterium jest weryfikowane przede wszystkim w oparciu o zapisy części 3.4. wniosku.

Tym samym, opis rekrutacji, co do zasady powinien znaleźć się w punkcie 3.4 wniosku o dofinansowanie projektu.

Obliczając wartość usługi szkoleniowej w projekcie należy posiłkować się wyjaśnieniami zawartymi w odpowiedzi na pytanie nr 2, w której wskazano, że w ramach kryterium dostępu można wykazać zrealizowane przez Wnioskodawcę projekty na rzecz przedsiębiorców lub pracodawców w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, w tym także w formule wsparcia rozwojowego. Sposób opisu doświadczenia w postaci realizacji całych projektów wskazany został w odpowiedzi na kolejne pytanie.

W związku z powyższym, jeśli usługi szkoleniowe stanowiły jedynie część projektu to nie ma możliwości wykazywania ich w ramach doświadczenia potwierdzającego spełnienie kryterium dostępu nr 3.

W przypadku wykazywania w ramach posiadanego doświadczenia usług realizowanych w projektach, w których Wnioskodawca pełnił rolę Operatora i udzielał wsparcia na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i ich pracowników jako potwierdzenie spełnienia kryterium możliwe jest:

 • w polu nazwa usługi szkoleniowej wskazanie tytułu zrealizowanego projektu;
 • w polu wartość usługi należy wskazać łączną wartość projektu;
 • w polu termin realizacji wskazać okres realizacji projektu;
 • w polu odnoszącym się do podmiotów mogących potwierdzić posiadane doświadczenie należy wskazać Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą.

IZ FEW wyjaśnia, że zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Tym samym przedsiębiorstwem, w myśl przepisów prawa Unii Europejskiej, może być również podmiot sektora publicznego prowadzący działalność gospodarczą, przez którą należy rozumieć, zgodnie z orzecznictwem sądów Unii Europejskiej, oferowanie towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej oraz usługowej. nie jest istotne również występowanie zarobkowego charakteru działalności. Jeżeli zatem dana jednostka budżetowa czy zakład budżetowy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie pomoc zostanie przyznana w związku z tą działalnością, to wówczas właśnie ten konkretny podmiot będzie beneficjentem pomocy de minimis.

IZ FEW zaznacza, że to na Operatorze regionalnym spoczywa obowiązek weryfikacji wystąpienia pomocy de minims zgodnie z przepisami wskazanymi w rozdziale 6 Regulaminu wyboru projektów.

IZ FEW informuje, iż w pkt 7.2 Regulaminu wyboru projektów opisana została procedura ubiegania się przedsiębiorców o dofinansowanie zawierająca elementy ścieżki pozyskania wsparcia, w której w opisie etapu IV wskazano możliwość przekazania umowy zarówno w formie tradycyjnej – papierowej lub w formie elektronicznej. Przekazanie umowy oraz innych dokumentów w formie elektronicznej nie jest obligatoryjne i stanowi jedynie taką możliwość. IZ FEW zaznacza, iż zapisy dotyczące przekazania dokumentów niezbędnych do rozliczenia usługi (formularz rozliczeniowy, dowód księgowy, potwierdzenie zapłaty itp.) doprecyzowują, iż podpisanie dokumentów elektronicznie rozumiane jest jako podpis kwalifikowalny.

Tym samym, elektroniczna forma składania dokumentów/ zawierania umów jest możliwa do zaakceptowania wyłącznie w sytuacji, gdy proponowane rozwiązanie umożliwia opatrzenie tych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 78 ze znaczkiem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednocześnie możliwe jest prowadzenie dokumentacji projektu w formie elektronicznej przy zachowaniu ww. zapisów.

Profil Zaufany natomiast pozwala jedynie na autoryzowanie czynności w serwisach administracji publicznej i nie można z niego korzystać np. w celu podpisywania umów cywilnoprawnych.

Koszty bezpośrednie projektu mogą obejmować wszystkie koszty realizacji usług rozwojowych, w tym doradztwa, kursów/szkoleń i/lub koszty walidacji i certyfikacji. Natomiast pozostałe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu, tj. koszty rekrutacji, promocji, koszty prowadzenia punktów konsultacyjnych i obsługi klienta, a także koszty administracyjne będą ponoszone w ramach kosztów pośrednich. Dodatkowo ION nadmienia, iż zakres zadań specjalisty ds. kontroli projektu, jak i specjalisty ds. analizy MMŚP sprowadza się do jednego, tj. potwierdzenia kwalifikowalności - czy to podmiotu, który ma otrzymać wsparcie, czy też usługi rozwojowej, co ostatecznie należy do obowiązków personelu obsługowego finansowanego w ramach kosztów pośrednich.

Ponadto ION wskazuje, iż merytoryczna ocena dokumentów składanych przez uczestnika, przeprowadzenie wstępnej weryfikacji podmiotu, który ma przystąpić do projektu, np. składanych formularzy w przypadku weryfikacji statusu MŚP lub pomocy de minimis, nie stanowią bezpośredniej interwencji dla uczestnika/podmiotu. Tym samym nie jest możliwe rozliczenie przedmiotowych wydatków w ramach kosztów bezpośrednich.

W odniesieniu do kosztów niezbędnych do określenia potrzeb rozwojowych dla danego przedsiębiorstwa, ION informuje, iż w niniejszym naborze nie przewiduje finansowania kosztów doradztwa przed wyborem usługi rozwojowej w ramach działań merytorycznych projektu.

Koszty związane z wyjazdami na miejsce realizacji usługi rozwojowej, tzw. wizyty monitoringowe, stanowią jedynie narzędzie służące do potwierdzenia kwalifikowalności dofinansowanej usługi. Tym samym, analogicznie jak w przypadku weryfikacji kwalifikowalności uczestnika, czynności te wykonywane są przez personel obsługowy projektu i finansowane są w ramach kosztów pośrednich.

 

Regulamin wyboru projektów nie wprowadza ograniczeń co do liczby usług, z których uczestnik może skorzystać. 

Zgodnie z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zawartą w Regulaminie wyboru projektów, podmiot występuje z formularzem zgłoszeniowym do Operatora regionalnego. Formularz stanowi podstawę do zakwalifikowania podmiotu do udziału w projekcie oraz określa warunki udzielanego na rzecz przedsiębiorcy/pracowników wsparcia, w tym przedstawia wyszukaną ofertę usługi z systemu BUR. W związku z czym, podmiot na etapie aplikowania powinien wskazać usługi z BUR, z których chciałby skorzystać.

W odniesieniu do ewentualnej możliwości zmiany usługi na inną po podpisaniu umowy wsparcia ION informuje, iż jest to możliwe wyłącznie w sytuacji spełniania przez nową usługę tożsamych warunków co pierwotnie wybrana usługa. Powyższe dotyczy aspektów wpływających na cenę usługi oraz zawartych w karcie usługi, gdyż każde odstępstwo, np. w liczbie godzin kursu powoduje, iż usługi stają się nieporównywalne i tym samym niemożliwe do zastąpienia. Elementem niezmiennym w stosunku do nowej karty usługi powinna być także informacja na temat możliwości nabycia kwalifikacji w ramach danej usługi, gdyż powyższe stanowi o otrzymaniu lub nie preferencji w dofinansowaniu danej usługi.

Zmiana pracownika planowanego do oddelegowania do udziału w usłudze wiąże się z koniecznością dokonania oceny kwalifikowalności kolejnego uczestnika oraz ewentualnym aneksowaniem umowy wsparcia zawartej z podmiotem.

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021‑2027, na dzień dzisiejszy jedynie beneficjent może udzielać pomocy de minimis uczestnikom projektu.

Na ten moment nie ma zatem możliwości udzielania pomocy de minimis przez Partnera projektu, aktualnie trwają jednak konsultacje w zakresie zniesienia tego wykluczenia, stąd w Regulaminie wyboru projektów znalazł się zapis, że wykluczenie Partnera z możliwości udzielania pomocy de minimis obowiązuje do momentu uwzględnienia takiej możliwości w przepisach.

Mając na uwadze powyższe, IZ FEW rekomenduje by we wniosku o dofinansowanie odłożyć w czasie zadania Partnera związane z udzielaniem pomocy de minimis. Równocześnie, IZ FEW informuje, że jeżeli zmiana związana z możliwością udzielania pomocy de minimis przez Partnera nie zostanie wprowadzona, wówczas ewentualne zmiany podziału zadań będą możliwe na etapie realizacji, po otrzymaniu uprzedniej akceptacji IZ.

IZ FEW nie wprowadziła ograniczenia wskazującego, że do dofinansowania wybrane zostaną jedynie projekty, w których obszar realizacji obejmie wszystkie powiaty danego podregionu. Co do zasady, istnieje zatem możliwość zawężenia wsparcia do wybranych powiatów wchodzących w obszar danego podregionu. Takie zawężenie, powinno jednak znaleźć swoje uzasadnienie w przedstawionej we wniosku o dofinansowanie diagnozie.

Równocześnie, IZ FEW wyjaśnia, że celem naboru jest zapewnienie dostępu do usług rozwojowych dla wszystkich, spełniających kryteria grupy docelowej, mieszkańców wskazanych w Regulaminie wyboru projektów podregionów. W związku z powyższym IZ FEW rekomenduje składanie projektów o większym zasięgu terytorialnym. Ponadto IZ FEW zwraca uwagę, iż w przypadku dwóch projektów dla danego podregionu, w których jeden kierowany będzie tylko do części powiatów, a drugi skierowany zostanie do całego obszaru danego podregionu, to wówczas preferowany będzie projekt o większym zasięgu terytorialnym.

SPROSTOWANIE

W odniesieniu do odpowiedzi udzielonej na pytanie numer 39, IZ FEW informuje, że zmienia interpretację odnośnie możliwości zawężenia wsparcia do wybranych powiatów wchodzących w obszar danego podregionu. W związku z powyższym, we wnioskach o dofinansowanie, wsparciem należy objąć cały podregion tj. wszystkie wchodzące w jego zakres powiaty. Równocześnie, IZ FEW wyjaśnia, że objęcie wsparciem całego podregionu nie wyklucza możliwości dofinansowania więcej niż 1 projektu w danym podregionie.

W przedmiotowym naborze nie ma możliwości zawężenia grupy docelowej jedynie do wybranych, spośród określonych w Regulaminie wyboru projektów, grup. Niemożliwe jest skierowanie wsparcia np. wyłącznie do podmiotów będących jednostkami samorządu terytorialnego. Jedynym, dopuszczalnym, zawężeniem w zakresie grupy docelowej jest wyłącznie zawężenie w zakresie wielkości obejmowanych wsparciem podmiotów tj. konieczne jest objęcie wsparciem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednak jeśli z przeprowadzonej na obszarze danego podregionu diagnozy wynikać będzie, że sytuacja dużych przedsiębiorców z danego podregionu nie wymaga ich wsparcia, wówczas IZ FEW dopuszcza wyłączenie ich ze wsparcia w projekcie. Diagnoza sytuacji, wraz ze wskazaniem przyczyn wyłączenia lub ograniczenia w projekcie udziału dużych przedsiębiorstw, musi znaleźć się we wniosku o dofinansowanie.

IZ FEW informuje, iż zgodnie z Regulaminem wyboru projektów, Beneficjent zobowiązany jest do kontroli projektów PSF w odniesieniu do uczestników projektu na dokumentach, w tym w siedzibie pracodawcy oraz w miejscu realizacji usługi rozwojowej (wizyta monitoringowa). IZ FEW w Regulaminie nie określiła minimalnej wartości procentowej ani ilościowej, ponieważ wartość ta zależy od danego subregionu oraz stanu zaawansowania projektu itp. Niemniej jednak Beneficjent zobowiązany będzie do stworzenia planu kontroli na reprezentacyjnej grupie uczestników, IZ FEW jako zasadną wartość wskazuje min 10% podpisanych umów. W przypadku pojawienia się nadużyć/uchybień zgłoszonych przez uczestników projektu, Beneficjent będzie każdorazowo zobowiązany do przeprowadzenia kontroli/monitoringu usługi rozwojowej. Jeżeli w trakcie kontroli/monitoringu wykryte zostaną rażące nieprawidłowości/uchybienia konieczne będzie zwiększenie reprezentatywnej próby. IŻ FEW informuje, że po każdej kontroli/wizycie monitoringowej należy sporządzić protokół. Beneficjent będzie zobowiązany raportować w postępie rzeczowym wniosku o płatność liczbę przeprowadzonych kontroli oraz wizyt monitoringowych. Ponadto Beneficjent, co miesiąc, będzie przekazywał informację do IZ FEW o nadużyciach oraz uchybieniach w trakcie realizacji projektu w odniesieniu do usług rozwojowych, usługobiorców oraz usługodawców.    

IZ FEW wskazuje, że umożliwiając Wnioskodawcom odroczenie w czasie realizacji zadań przypisanych Partnerowi, kierowała się przede wszystkim umożliwieniem Wnioskodawcom planowania realizacji projektów w formule partnerskiej. Równocześnie, IZ FEW wyjaśnia, że decyzję co do planowania harmonogramu zadań oraz budżetu projektu pozostawia Wnioskodawcom, zaznacza jednak, że nie przewiduje by zmiana zapisów Rozporządzenia miała nastąpić w najbliższym czasie, nie przewiduje także zmiany terminu naboru wniosków.

Mając na uwadze obecny stan prawny, zgodnie z wcześniej udzieloną odpowiedzią, IZ FEW wyjaśnia, że ewentualna zmiana podziału zadań będzie możliwa na etapie realizacji projektu. Planując budżet projektu należy jednak mieć na uwadze, że spełnienie Kryterium Formalnego nr 10 Roczny obrót wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (jeśli dotyczy) - jest weryfikowane na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji potwierdzających jego potencjał finansowy oraz potencjał finansowy partnerów (o ile dotyczy) w zakresie wydatków ponoszonych we wniosku. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału Partnera w projekcie, IZ FEW ponownie zbada spełnienie Kryterium Formalnego numer 10 i zależnie od jego spełnienia lub nie, wyrazi zgodę na przesunięcie zadań z Partnera na Beneficjenta lub umożliwi całkowite zrezygnowanie z realizacji w projekcie pierwotnie przypisanych Partnerowi zadań.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów: w ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie m.in. kosztów usługi rozwojowej, która jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję operatora lub partnera w danym projekcie PSF. Zapis ten wskazuje zatem, że Operator nie może świadczyć usług rozwojowych, nie wskazuje jednak, że nie może on być zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych. W związku z tym, IZ FEW nie widzi potrzeby, by na którymkolwiek etapie istniała konieczność usuwania danych firmy z BUR.  Wymagane jest jednak by w przypadku, w którym podmiot jest zarejestrowany w BUR, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, nie posiadał on aktywnych usług w BUR.

W polu 6.1 Trwałość projektu należy zaznaczyć „nie dotyczy”, wówczas pole stanie się nieaktywne i możliwa będzie walidacja wniosku. W ramach naboru nie ma konieczności wykazywania trwałości projektu, w tym także związanej z cross-financingiem. Równocześnie, IZ FEW przypomina, że w ramach projektów nie ma możliwości finansowania wydatków związanych z cross-financingiem.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, wkład własny w projekcie musi wynosi dokładnie 30% wartości projektu. Nie ma możliwości wniesienia w projekcie wkładu własnego, który będzie niższy lub wyższy od wskazanego poziomu 30%. Równocześnie, IZ FEW nie widzi sprzeczności w możliwości zapewnienia wymaganego poziomu dofinansowania projektu, przy równoczesnym zachowaniu wymogów dotyczących zachowania zasad finansowania usług rozwojowych. Dofinansowanie projektu oraz dofinansowanie usług rozwojowych należy traktować odrębnie. IZ FEW przypomina, że możliwość wniesienia całości lub części wkładu własnego dotyczy również kosztów pośrednich. 

Z uwagi na fakt, że Tabela 2. Inne wskaźniki kluczowe wskazuje wskaźniki obowiązkowe do monitorowania w ramach naboru, dla każdego z wymienionych wskaźników należy określić źródło danych. Równocześnie, IZ FEW zwraca uwagę, że istnieje prawdopodobieństwo, że w projekcie mogą pojawić się przywołane ww. wskaźniku podmioty administracji publicznej lub służb publicznych, bowiem Regulamin wyboru projektów dopuszcza ich udział we wsparciu.

Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe
Nabór: FEWP.06.07-IZ.00-001/23 ( od 2023-10-20 do 2023-11-10 )

IZ FEW potwierdza, że w ramach naboru nie trzeba obligatoryjnie tworzyć nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z zapisami rozdziału 1. Przedmiot naboru Regulaminu wyboru projektów, dopuszcza się możliwość realizacji projektów obejmujących wszystkie lub wybrane działania wskazane w punktach a-e. Szczegółowy zakres projektu każdorazowo powinien wynikać z potrzeb i deficytów zdiagnozowanych na danym obszarze/w danej placówce.

Równocześnie, IZ FEW zwraca uwagę na fakt, że w ramach naboru dofinansowane zostaną jedynie wnioski rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, tj. wnioski, których wartość przekracza równowartość 894 560,00 PLN (tj. 200 tys. euro).

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, finansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania może dotyczyć tylko nowo utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego tj. w przytoczonym przykładzie dofinansowanie bieżącego funkcjonowania w ramach projektu dotyczyć będzie tylko 2 nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.

Tak, zgodnie ze wskazanymi grupami docelowymi, projekty mogą być skierowane m.in. do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego i ich organów prowadzących.

 

Takie rozwiązanie jest możliwe do realizacji, należy jednak zaznaczyć, że we wniosku o dofinansowanie projektu, każda z gmin powinna przedstawić osobną diagnozę sytuacji danego OWP, w tym także analizę zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego, w przypadku jeśli projekt zakłada tworzenie takich miejsc. Równocześnie, w przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego wsparcie musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu – w przypadku zawiązania partnerstwa, pomimo wspólnej realizacji projektu, warunek ten musi zostać spełniony przez każdą z tworzących partnerstwo gmin.

Należy również podkreślić, że jedynie gmina będąca partnerem wiodącym ponosić będzie przed IZ FEW pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu, będzie także jedynym podmiotem uprawnionym do kontaktu z IZ FEW.

Tak, istnieje taka możliwość. IZ FEW zwraca jednak uwagę na fakt, że zakres projektu każdorazowo powinien wynikać z potrzeb i deficytów zdiagnozowanych na danym obszarze/w danej placówce. Dodatkowo, przy planowaniu kosztów wsparcia należy posiłkować się zapisami załącznika 1.3 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych, w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług dla Działania 06.07 Edukacja przedszkolna Regulaminu wyboru projektów, w którym wskazane zostały m.in. maksymalne koszty organizacji eventów/wycieczek z dojazdem.

W ramach naboru nie ma możliwości wnioskowania wyłącznie o środki na remont budynku.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, wszelkie zakupy sprzętu lub działania dotyczące infrastruktury będą możliwe tylko, jeżeli są niezbędne do realizacji celu projektu, tj. adaptacja pomieszczeń, wyposażenie i/lub doposażenie OWP może być realizowane jedynie jako wsparcie uzupełniające do działań skierowanych do uczestników projektu i musi wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb.

IZ FEW zwraca również uwagę na fakt, że koszty remontu zaliczane są do katalogu wydatków cross-financingu, które w ramach przedmiotowego naboru nie mogą łącznie przekroczyć 15% wartości projektu. Oznacza to, że remont nie może stanowić głównego elementu projektu, a jego przeprowadzenie każdorazowo musi być powiązane z wymienionymi w przedmiocie naboru typami projektów. W przypadku uwzględnienia w projekcie prac remontowych, każdorazowo należy wykazać, że ich przeprowadzenie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji celu projektu np. utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub oferowania zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci np. poprzez konieczność wydzielenia dodatkowego pomieszczenia umożliwiającego realizację zajęć.

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego jest elementem obligatoryjnym projektu tylko w odniesieniu do działań związanych z finansowaniem kosztów ich bieżącego funkcjonowania, pozostałe, wskazane w przedmiocie naboru, elementy mogą być realizowane bez konieczności tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Należy zaznaczyć, że zwiększenie dostępu do specjalistów dotyczy sytuacji zwiększenia wymiaru zatrudnienia specjalistów w oparciu o zdiagnozowane w danej placówce potrzeby i deficyty w tym zakresie.

Zatrudnienie nie może dotyczyć obowiązków organu prowadzącego, wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która zawiera przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach tj. przepisy dotyczące minimalnej łącznej liczby nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, która będzie musiała być zapewniona oraz obowiązków wynikających z Rozporządzenia w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zatem zatrudnienie specjalisty powinno dotyczyć zwiększenia wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w oparciu o zdiagnozowane deficyty, ponad wsparcie zapewniane przez organ prowadzący na podstawie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, nowe miejsca wychowania przedszkolnego mogą zostać utworzone m.in. w nowej bazie lokalowej. Tym samym, wskazane 100 miejsc może zostać potraktowane jako nowe miejsca wychowania przedszkolnego jeśli zostaną one utworzone nie wcześniej niż w okresie realizacji projektu oraz spowodują zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Należy zaznaczyć, że we wniosku o dofinansowanie należy potwierdzić, że wskazana liczba nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na tego typu usługi na obszarze realizacji projektu.

Przy planowaniu działań projektowych, należy również zwrócić szczególną uwagę na fakt zapewnienia braku podwójnego finansowania tych samych działań – w przedstawionej sytuacji niezasadne wydaje się np. planowanie działań związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń, w tym m.in. do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania lub dostosowaniem istniejącej bazy lokalowej do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.

IZ FEW nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, uszczegółowienia wymaga bowiem zakres działań na jakie OWP otrzymała już środki. W przedstawionej sytuacji kluczowe będzie zapewnienie braku pokrywania się planowanych działań z działaniami już finansowanymi w ramach działań wynikających ze strategii ZIT.

Tak, w przedmiotowym naborze jeden wnioskodawca może złożyć kilka wniosków o dofinansowanie.

Tak, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Należy jednak pamiętać, że wskazana spółka musi wpisywać się w jeden z następujących typów beneficjenta: administracja publiczna, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerzy społeczni, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji.

Dodatkowo, IZ FEW zwraca uwagę na fakt, że wnioskodawca lub partner, na dzień podpisania umowy o dofinansowanie, musi być organem prowadzącym ośrodek wychowania przedszkolnego, do którego skierowane jest wsparcie w ramach projektu.

Według zapisu regulaminu 6.07 limit cross-financingu należy rozumieć jako sumę kosztów bezpośrednich zaliczoną do tego limitu, powiększoną o naliczone od nich, zgodnie z obowiązującą stawką ryczałtową, koszty pośrednie.

 

Przykład:

Ogólna wartość projektu (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie): 1 000 000,00 PLN

Obowiązująca stawka ryczałtowa kosztów pośrednich: 25%

Limit cross-financingu w ramach naboru: 15% wartości projektu tj. 150 000,00 PLN

Pozycja w budżecie – koszty bezpośrednie: Prace remontowe (cross-financing): 100 000,00 PLN

Naliczone od pozycji „prace remontowe (cross-financing)” koszty pośrednie: 25 000,00 PLN (100 000,00 x 25%)

Suma kosztów w ramach cross-financingu: 125 000,00 PLN (100 000,00 PLN kosztów bezpośrednich + 25 000,00 PLN kosztów pośrednich).

Zmiana w stosunku do wcześniej stosowanej definicji: przed zmianą do limitu wydatków zaliczanych do cross-financingu wliczane były tylko koszty bezpośrednie danej pozycji, aktualnie do tych kosztów bezpośrednich należy dodać naliczoną od nich (nie od wartości całego projektu) wartość kosztów pośrednich, wynikającą z określonej dla projektu stawki ryczałtowej.

IZ FEW wyjaśnia, że na ww. webinarium odwoływała się do zapisów Regulaminu wyboru projektów, które wskazują, że w celu uniknięcia podwójnego finansowania  wnioskodawca zapewni (…) w przypadku zaplanowania tworzenia i utrzymania nowych miejsc wychowania przedszkolnego – rezygnację z dotacji z budżetu gminy w stosunku do utworzonych i utrzymywanych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym, IZ FEW podkreśla, iż celem Instytucji jest zapewnienie, aby w ramach interwencji EFS+ w tym zakresie nie doszło do sytuacji, w której w ramach dofinansowywanych projektów na nowo utworzone miejsca przedszkolne, dany OWP finansował ich bieżącą działalność ze środków EFS+ i jednocześnie w ramach innych dotacji. Co oznacza, iż organ prowadzący nie może otrzymać dotacji z budżetu gminy na tożsame wsparcie, które finansuje jednocześnie ze środków unijnych. 

Należy wiec zapoznać się z zasadami i warunkami udzielania dotacji placówkom oświatowym, które reguluje Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) i nie dopuścić do otrzymania środków z gminy z przeznaczeniem na działalność bieżącą OWP, finansowaną w ramach projektu.

Natomiast zapisy Regulaminu wyboru projektów nie regulują w żaden sposób kwestii sprawozdawczości do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Organizację i zasady działania SIO określa Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 z późn. zm.), a IZ FEW nie jest instytucją właściwą do jej interpretacji.

Równocześnie należy podkreślić, że ww. rezygnacja z dotacji z budżetu gminy obowiązuje wyłącznie w trakcie finansowania w projekcie kosztów bieżącego funkcjonowania, a nie jak wskazano w treści pytania, w całym okresie realizacji projektu, a tym bardziej w okresie trwałości.

Należy pamiętać, że to na beneficjencie spoczywa odpowiedzialność związana z uniknięciem podwójnego finansowania tych samych działań, a IZ FEW weryfikuje jego ewentualne wystąpienie na etapie wdrażania i kontroli projektu. W związku z tym, że wnioskodawcą lub partnerem w projekcie musi być organ prowadzący OWP, IZ FEW zakłada, że są to podmioty działające zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i znają zapisy regulujące zasady finansowania i funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego.

W ramach naboru nie ma możliwości wnioskowania wyłącznie o środki na budowę budynku. Ponadto, przedmiotowy nabór skierowany jest wyłącznie do ośrodków wychowania przedszkolnego, nie do żłobków.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, koszty remontu zaliczane są do katalogu wydatków cross-financingu, które w ramach przedmiotowego naboru nie mogą łącznie przekroczyć 15% wartości projektu. Oznacza to, że remont nie może stanowić głównego elementu projektu, a jego przeprowadzenie każdorazowo musi być powiązane z wymienionymi w przedmiocie naboru typami projektów. W przypadku uwzględnienia w projekcie prac remontowych, każdorazowo należy wykazać, że ich przeprowadzenie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji celu projektu np. utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub oferowania zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci np. poprzez konieczność wydzielenia dodatkowego pomieszczenia umożliwiającego realizację zajęć.

IZ FEW zwraca również uwagę, że planowane działania nie mogą pokrywać się z realizacją wsparcia m.in. Ministerstwa Edukacji i Nauki w tym zakresie, w ramach KPO oraz z innymi działaniami realizowanymi na poziomie programów krajowych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów IZ FEW zaleca stosowane danych dostępnych na stronie https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start w zakładkach dedykowanych danej gminie, ponadto IZ FEW zaznacza również, iż na etapie ewentualnych negocjacji czy też na etapie wdrażania projektu, może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów źródłowych, na podstawie których uzupełniono szablon diagnozy.

Poza ww. danymi, IZ FEW dopuszcza posługiwanie się danymi pozyskanymi bezpośrednio z danych gromadzonych przez gminę/miasto. Tym samym, wskazane w pytaniu dane pozyskiwane od deweloperów oraz potencjalnych klientów nie będą oceniane pozytywnie w kontekście szacowania zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego. IZ FEW motywuje takie podejście faktem, że tego typu dane są trudne do weryfikacji, trudno jest także uznać je za wiarygodne i wiążące, są to bowiem jedynie dane deklaratywne. Stosując podejście, w którym należy posługiwać się danymi z publicznych rejestrów, IZ FEW kieruje się także swoimi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem projektów przedszkolnych, w których zapotrzebowanie na nowe miejsca szacowane było na podstawie danych deklaratywnych, które na etapie realizacji projektu okazywały się nieaktualne.

W ramach projektu możliwe jest finansowanie zwiększenia dostępu do specjalistów, zatem kosztem kwalifikowalnym będzie jedynie dodatkowe 8 godzin. IZ FEW zwraca jednak uwagę na fakt, że zwiększenie wymiaru zatrudnienia logopedy nie może dotyczyć obowiązków organu prowadzącego, wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która zawiera przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach tj. przepisy dotyczące minimalnej łącznej liczby nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, która będzie musiała być zapewniona oraz obowiązków wynikających z Rozporządzenia w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zatem zatrudnienie specjalisty powinno dotyczyć zwiększenia wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w oparciu o zdiagnozowane deficyty, ponad wsparcie zapewniane przez organ prowadzący na podstawie obowiązujących przepisów.

Tak, w ramach projektu istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci niepieniężnej, w tym w postaci udostępnienia sal. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego zostały opisane w Podrozdziale 3.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. IZ FEW zwraca szczególną uwagę na zapisy wskazujące, że wkład niepieniężny co do zasady nie mógł być wcześniej finansowany ze środków UE oraz jeżeli wkładem niepieniężnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko pomieszczenia), wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (np. w oparciu o cennik danej instytucji). Metodyka wyliczenia wartości wkładu niepieniężnego powinna zostać przedstawiona we wniosku o dofinansowanie projektu.

Pod pojęciem kadry pedagogicznej rozumiane są osoby zatrudniona na podstawie stosunku pracy, które mogą zostać oddelegowane do udziału w projekcie. Zgodnie z brzmieniem kryterium premiującego, premia punktowa może zostać przyznana również w przypadku zaplanowania w projekcie wsparcia dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej. IZ FEW nie zdefiniowała w jaki sposób kompetencje lub kwalifikacje powinny zostać podniesione czy nabyte, pozostawiając to w gestii wnioskodawcy. Planowane wsparcie powinno wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb i być na tyle efektywne by zapewniać ich zaspokojenie, zatem to wnioskodawca, na podstawie badania potrzeb powinien zadecydować czy realizacja kursów będzie wystarczającym wsparciem czy jednak konieczna jest realizacja przez nauczycieli studiów podyplomowych. Uzasadnienie formy wsparcia powinno zostać opisane we wniosku o dofinansowanie projektu.

W opisanej sytuacji kryterium premiujące nie zostanie spełnione. Zgodnie z opisem, premia punktowa może zostać przyznana jeśli wnioskodawca utworzy miejsce/miejsca wychowania przedszkolnego w gminie o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego. Opis wskazuje zatem, że samie miejsca muszą zostać utworzone w gminie o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego. Celem kryterium jest premiowanie projektów ukierunkowanych na wsparcie obszarów występowania deficytów w zakresie edukacji przedszkolnej, a zatem o tworzenie miejsc tam, gdzie ich brakuje, by dzieci mogły uczęszczać do placówek zlokalizowanych blisko ich miejsc zamieszkania, bez konieczności dojeżdżania do gmin, w których miejsca są dostępne.

IZ FEW nie określa formy w jakiej powinny odbywać się szkolenia dla nauczycieli. Potrzeba ich realizacji, sposób organizacji oraz planowane efekty powinny znaleźć się we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wynikać z diagnozy potrzeb danego OWP. Zasadność realizacji szkoleń w formie online będzie weryfikowana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Możliwość finansowania wynagrodzenia nauczyciela jest uzależniona od formy zajęć na basenie tzn. czy są to zajęcia organizowane przez przedszkole, które w tym czasie sprawuje opiekę nad dziećmi, czy są to zajęcia dodatkowe, podczas których odpowiedzialność za dzieci spoczywa na ich organizatorze/firmie zewnętrznej. Jeśli opiekę sprawuje przedszkole to koszty wynagrodzenia nauczyciela są uzasadnione, jeśli jednak jest to usługa zlecona i opiekę nad dziećmi sprawuje podmiot realizujący zajęcia, wówczas koszty opieki powinny być wliczone w wynagrodzenie instruktora/usługę zleconą.

W punkcie 2.5 Osoba upoważniona do podpisywania umowy o  dofinansowanie/ zaciągania zobowiązań należy wpisać osobę uprawnioną  do podpisu umowy np. prezesa zarządu.

Punkt 10.1 Podpis Wnioskodawcy należy też wpisać osoby zgodnie z punktem 2.5, dodatkowo można wpisać inne osoby, które łącznie lub na podstawie pełnomocnictwa, mogą podpisać wniosek o dofinansowanie.

Forma i treść sporządzenia pełnomocnictwa jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań podmiotu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

Nie jest wymagany konkretny wzór zapisów jakie powinny zostać zawarte w pełnomocnictwie, niemniej powinny w nim zostać zawarte nazwa, numer konkursu oraz tytuł projektu. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane co najmniej podpisem zaufanym lub powinno zostać dołączone jako załącznik do wniosku o dofinansowanie w formie skanu podpisanego przez osobę uprawnioną.

Rok szkolny rozumiany jest jako okres od września do sierpnia, zatem dwa pełne lata szkolne oznaczają dwa lata liczone od września np. 2024 r. do sierpnia 2026 r. Tym samy, w przypadku finansowania kosztów bieżącego funkcjonowania od 1.11.2024 r. koszty te mogą być finansowane do sierpnia 2026 r. Wprowadzone ograniczenie dotyczące lat szkolnych związane jest z zapewnieniem przejrzystych zasad finansowania kosztów bieżącego funkcjonowania tj. zapewnieniem, że w danym roku szkolnym beneficjent decyduje się na ich finansowanie wyłącznie ze środków EFS+ lub z dotacji gminy/miasta.

Równocześnie IZ FEW podkreśla, że dwa pełnie lata szkolne to maksymalny okres w jakim możliwe jest finansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania, możliwe jest jednak finansowanie ich w krótszym okresie, który nie musi pokrywać się z całym okresem roku szkolnego.

Jeśli z diagnozy wynika, że na obszarze gminy, w której realizowany ma być projekt nie ma dzieci z niepełnosprawnościami, które mogłyby być uczestnikami projektu to IZ FEW w ramach przedmiotowego naboru nie widzi zasadności finansowania kosztów dostosowania części budynku do ich potrzeb.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów adaptacja pomieszczeń, wyposażenie i/lub doposażenie OWP może być realizowane jedynie jako wsparcie uzupełniające do działań skierowanych do uczestników projektu i musi wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb. Ponadto, w przykładowych rodzajach przedsięwzięć wskazano na możliwość finansowania wydatków związanych z dostosowaniem istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami o ile są one niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka w wychowaniu przedszkolnym.

Co więcej, tego typu działania nie mogłyby także zostać wykazane we wskaźnikach, w tym np. wskaźniku produktu Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ponieważ, zgodnie z definicją wskaźnika, jest on mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu.

Równocześnie IZ FEW informuje, że w I kwartale 2024 roku planowany jest nabór z zakresu szeroko pojętej edukacji włączającej obejmujący m.in. działania z zakresu wdrażania modeli takich jak Przestrzeń dostępnej szkoły.

Takie działanie jest dopuszczalne o ile wnioskodawca wykaże, że adaptacja jest niezbędna do realizacji celu projektu i wynika ze zdiagnozowanych potrzeb. Ponadto, zajęcia realizowane w utworzonej sali integracji sensorycznej powinny stanowić część projektu. Uzasadnienie potrzeb adaptacji pomieszczeń będzie przedmiotem oceny.

Zapewnienie dostępności stanowić będzie element oceny formalnej, która prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów, w oparciu o całościowe zapisy wniosku o dofinansowanie projektu. We wniosku o dofinansowanie powinna znaleźć się m.in. diagnoza sytuacji danego OWP, konieczne jest także wykazanie w jaki sposób zapewniona zostanie dostępność do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników, należy zatem wykazać, że przewidziane wsparcie będzie realizowane w miejscach zapewniających pełną dostępność także dla osób o specjalnych potrzebach.

IZ FEW nie wymaga jednak by projekt lub miejsce jego realizacji spełniało wszystkie zawarte w Standardzie elementy, których jest dużo, są one bardzo szczegółowe, a ich specyfika zależy od przewidzianych w projekcie form wsparcia. Zadaniem kryterium formalnego nr 12 jest zbadanie czy wnioskodawca w ramach projektu zapewnił równy dostęp do wsparcia dla każdego uczestnika projektu. W praktyce oznacza to, że każde dziecko biorące udział w projekcie, w tym także dziecko z niepełnosprawnością, będzie mogło w równym stopniu skorzystać z dostępnych w ramach projektu form wsparcia.

W ramach przedmiotowego naboru IZ FEW nie wprowadzała limitu wysokości wsparcia na jednego uczestnika/jedno miejsce przedszkolne. Szacując wartość budżetu wnioskodawcy powinni przede wszystkim kierować się wnioskami z przeprowadzonej diagnozy danego OWP. To diagnoza powinna stanowić punkt wyjścia do planowania działań projektowych, a co za tym idzie także wysokości planowanych kosztów.

Planując budżet wnioskodawca powinien przede wszystkim ocenić niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów. Koszty powinny wynikać bezpośrednio z zaplanowanych zadań oraz powinny być racjonalne w stosunku do kosztów obowiązujących na obszarze realizacji projektu – zgodne ze standardem cen i cenami rynkowymi.

Wskazana metodologia może być pomocna przy szacowaniu wysokości budżetu projektu, szczególnie przy ocenie wysokości wsparcia na jednego uczestnika czy miejsce przedszkolne. Wartości tych nie należy jednak uznawać za wiążące, bowiem przewidziana w ramach naboru alokacja odnosi się do wszystkich możliwych działań, a nie jedynie do tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Równocześnie prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym racjonalność założonych w projekcie kosztów stanowić będzie element oceny merytorycznej, która prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów, w oparciu o całościowe zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

Zakup wskazanych w pytaniu sprzętów, co do zasady, nie będzie stanowić wydatków w ramach cross-financingu. Kluczem dla odkreślenia wydatków zaliczanych do cross-financingu jest określenie czy wydatki te mogą być finansowane z EFS+ czy są zaliczane do wydatków niekwalifikowalnych  z EFS+. Przesłanką określającą, czy dany zakup stanowi cross-financing, jest wykazanie, że zakup jest konieczny dla osiągniecia celów projektu pomimo, że odnosi się do kosztów niekwalifikowalnych z EFS+, bez których jednak realizacja projektu nie będzie możliwa – zatem jeśli dany wydatek znajduje się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych z EFS+, a jednak bez niego realizacja projektu nie jest możliwa, a równocześnie jest on powiązany z zakresem merytorycznym projektu i głównymi zadaniami, wówczas istnieje możliwość finansowania go w ramach cross-financingu. W przedmiotowym naborze wydatki wliczające się do limitu cross-financingu będą dotyczyć głównie prac remontowych tj. np. związanych z wydzieleniem pomieszczenia na zajęcia dodatkowe, co wiązać się będzie np. z koniecznością postawienia ścianki działowej.

IZ FEW zaznacza jednak, że kwalifikowalność i zasadność kosztów stanowić będzie element oceny merytorycznej, która prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów, w oparciu o całościowe zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

Jeśli z diagnozy wynika, że na obszarze gminy, w której realizowany ma być projekt nie ma dzieci z niepełnosprawnościami, które mogłyby być uczestnikami projektu to IZ FEW nie widzi zasadności finansowania kosztów dostosowania części budynku do ich potrzeb. IZ FEW nie wie także w jaki sposób wnioskodawca miałby zdiagnozować potrzeby w zakresie dostosowania pomieszczeń, skoro z diagnozy wynika, że nie ma na nie zapotrzebowania.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów adaptacja pomieszczeń, wyposażenie i/lub doposażenie OWP może być realizowane jedynie jako wsparcie uzupełniające do działań skierowanych do uczestników projektu i musi wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb. Ponadto, w przykładowych rodzajach przedsięwzięć wskazano na możliwość finansowania wydatków związanych z dostosowaniem istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami o ile są one niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka w wychowaniu przedszkolnym.

Co więcej, tego typu działania nie mogłyby także zostać wykazane we wskaźnikach, w tym np. wskaźniku produktu Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ponieważ, zgodnie z definicją wskaźnika, jest on mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu.

Równocześnie IZ FEW informuje, że w I kwartale 2024 roku planowany jest nabór z zakresu szeroko pojętej edukacji włączającej obejmujący m.in. działania z zakresu wdrażania modeli takich jak Przestrzeń dostępnej szkoły.

Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego zostały opisane w Podrozdziale 3.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. IZ FEW zwraca szczególną uwagę na zapisy wskazujące, że wkład niepieniężny co do zasady nie mógł być wcześniej finansowany ze środków UE.

Zgodnie z definicją kryterium: W ramach kryterium weryfikowane będzie czy działania będą dotyczyć przede wszystkim grup, które najbardziej potrzebują wsparcia, tj. koncentrują się na dzieciach i uczniach z niepełnosprawnościami i zapewnieniu im pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w zakresie specjalnych potrzeb. Głównym założeniem kryterium jest zatem kierowanie wsparcia do dzieci o specjalnych potrzebach, a posiadana kadra ma zapewnić, że to wsparcie będzie realizowane na wysokim poziomie, tym samy samo zapewnienie wykwalifikowanej kadry nie stanowi przesłanki do przyznania premii punktowej.

Zaangażowanie wykonawców zewnętrznych do realizacji ww. usług edukacyjnych powinno mieć charakter uzupełniający do powierzania tych zadań nauczycielom. Takie zaangażowanie będzie miało miejsce tylko i wyłącznie w przypadku, gdy charakter zaplanowanych w ramach projektu zajęć nie wymaga ich prowadzenia przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
Stosunek cywilnoprawny jest możliwy wyłącznie w sytuacji realizacji specjalistycznych zajęć wykraczających poza standardową ofertę przedszkola i jednocześnie wykonawca został wyłoniony zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w szczególności zasadą konkurencyjności i jeśli obowiązuje wnioskodawcę - Prawem zamówień publicznych. Jednoznaczna ocena kwalifikowalności danych wydatków zostanie dokonana podczas oceny projektu na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Równocześnie, IZ FEW podkreśla, że zatrudnienie specjalisty powinno dotyczyć zwiększenia wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w oparciu o zdiagnozowane deficyty, ponad wsparcie zapewniane przez organ prowadzący na podstawie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021‑2027 wkład niepieniężny nie może być uprzednio współfinansowany ze środków UE i nie może zachodzić podwójne finansowanie wydatków. Niemniej mając na uwadze rodzaj i charakter poszczególnych wydatków np.: działania termomodernizacyjne oraz udostępnienie sal na potrzeby realizacji projektu z EFS+, należy uznać, że w opisanym przypadku nie zachodzi zrefundowanie czy rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W związku z powyższym wniesienie wkładu własnego np.: w postaci udostępnienia sal na potrzeby realizacji projektu EFS+ w budynku, w którym wcześniej dokonano prac np.: remontowo-budowlanych np. z EFRR nie będzie stanowiło podwójnego finansowania. 

W ramach pola Nazwa dokumentu rejestrowego i numer należy wskazać nazwę odpowiedniego rejestru, w którym figuruje wnioskodawca. Dodatkowo, w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - pełny numer, pod którym Wnioskodawca figuruje. Jeżeli podmiot nie posiada dokumentu rejestrowego ( np.: jst) należy wpisać "Nie dotyczy".

W polu Inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy -  – należy uzupełnić w sytuacji, kiedy wnioskodawca dysponuje innym dokumentem określającym jego status prawny np. umowa spółki cywilnej.

W przedmiotowym naborze za punkty 3.8 i 3.9 nie są przyznawane dodatkowe punkty, nie są to również pola obligatoryjne.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, wszelkie zakupy sprzętu lub działania dotyczące infrastruktury będą możliwe tylko, jeżeli są niezbędne do realizacji celu projektu, tj. adaptacja pomieszczeń, wyposażenie i/lub doposażenie OWP może być realizowane jedynie jako wsparcie uzupełniające do działań skierowanych do uczestników projektu i musi wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb.

Remont/modernizacja nie może stanowić głównego elementu projektu, a jego przeprowadzenie każdorazowo musi być powiązane z wymienionymi w przedmiocie naboru typami projektów. W przypadku uwzględnienia w projekcie prac remontowych, każdorazowo należy wykazać, że ich przeprowadzenie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji celu projektu np. utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub oferowania zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci.

IZ FEW zwraca również uwagę na fakt, że koszty remontu zaliczane są do katalogu wydatków cross-financingu, które w ramach przedmiotowego naboru nie mogą łącznie przekroczyć 15% wartości projektu.

Zgodnie z opisem kryterium merytorycznego punktowego nr 6 Przez rozeznanie rynkowe należy rozumieć sformułowane pisemnie porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców), sporządzone najpóźniej do dnia złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie. Przy określaniu stawek zawartych w budżecie projektu należy wybierać wartość uśrednioną.

IZ FEW wyjaśnia jednak, że oferty, na podstawie których oszacowano koszty, nie stanowią załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu. IZ FEW może poprosić wnioskodawcę o przedstawienie ofert, jeśli na etapie negocjacji uzna, jeden lub część wydatków, za znacznie odbiegające od cen rynkowych, w tym także w odniesieniu do kwot jakie pojawiają się w innych, złożonych w ramach naboru wnioskach o dofinansowanie. Takie działanie ma na celu wskazanie IZ FEW, że wnioskodawca, na etapie projektowania wsparcia i założeń budżetowych, posiłkował się rzeczywistymi cenami.

Równocześnie, jeśli wnioskodawca wyśle zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych dostawców/wykonawców usług, a do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, otrzyma odpowiedź od jednego z nich i na tej podstawie oszacuje wartość wydatku, to w trakcie ewentualnych negocjacji może zostać poproszony o opisanie sytuacji, w tym wskazanie, że zapytania ofertowe zostały rozesłane, jednak pozostały bez odpowiedzi lub odpowiedź została udzielona już po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu.

Na etapie oceny złożonego wniosku o dofinansowanie projektu wskazane koszty oceniane będą pod względem ich niezbędności w odniesieniu do realizacji projektu, osiągania jego celów i w zakresie ich kwalifikowalności. Oceniana będzie także racjonalność kosztowa wydatków projektu i poprawność ich uzasadnienia. Tym samym, wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu powinien wykazać niezbędność poniesienia przewidzianych w budżecie projektu kosztów, w tym także odpowiednio je uzasadnić wskazując na diagnozę potwierdzającą konieczność ich poniesienia. Tym samym, na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca powinien wiedzieć jakie prace i zakupy planuje przeprowadzić i na tej podstawie oszacować koszty. IZ FEW nie weryfikuje czy zakres prac zaplanowany został na podstawie zatwierdzonego projektu. Niemniej jednak, ze środków EFS+ wnioskodawca co do zasady będzie mógł sfinansować te elementy, które znajdą się w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

IZ FEW podkreśla także, że wnioskodawca ma obowiązek realizowania wszystkich przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także przepisami w zakresie organizacji miejsc wychowania przedszkolnego. IZ FEW natomiast na etapie wdrażania i kontroli projektu weryfikować będzie postępy w realizacji, w tym zgodność ponoszonych wydatków z tymi, które zostały założone w budżecie projektu. Elementem potwierdzającym kwalifikowalność wydatków będą wszystkie dokumenty potwierdzające ich poniesienie, jeśli zatem budowa placu zabaw wymaga projektu, może się zdarzyć, że na etapie realizacji projektu konieczne będzie jego przedstawienie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów wnioskodawca zapewni, w przypadku zaplanowania tworzenia i utrzymania nowych miejsc wychowania przedszkolnego – rezygnację z dotacji z budżetu gminy w stosunku do utworzonych i utrzymywanych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. Ograniczenie obowiązuje w trakcie finansowania w projekcie kosztów bieżącego funkcjonowania.

Tym samym, w przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wnioskodawca powinien zdecydować czy decyduje się na finansowanie ich z dotacji z budżetu gminy, czy ze środków EFS+ w ramach zaplanowania w projekcie finansowania kosztów bieżącego funkcjonowania. Zatem jeśli wnioskodawca decyduje się uwzględnić w projekcie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, to na czas ich finansowania w projekcie powinien zrezygnować z dotacji z budżetu gminy. Rezygnacja ta dotyczy również miejsc wychowania przedszkolnego dedykowanych dzieciom z niepełnosprawnościami.

Tak, o ile zasadność wskazanych kosztów zostanie odpowiednio uzasadniona i opisana we wniosku o dofinansowanie projektu, co stanowić będzie element oceny merytorycznej, która prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów, w oparciu o całościowe zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego wsparcie musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

Tym samym, nie ma możliwości ujęcia w diagnozie miejsc, które zostaną zlikwidowane, a następnie wykazane jako nowo utworzone.

Równocześnie, IZ FEW zwraca również uwagę na fakt, że wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na III kwartał 2024 r.

Tak, zwiększenie częstotliwości zajęć lub liczby ich godzin może zostać potraktowane jako rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej. Niedopuszczalne jest jednak zastępowanie finansowania krajowego środkami unijnymi, zatem w ramach projektu nie można realizować zajęć, które są aktualnie finansowane z subwencji oświatowej.

W przypadku zakupu samochodu nie ma ograniczenia wskazującego, że musi on być nowy.

Niemniej jednak, IZ FEW zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w projektach finansowanych ze środków EFS+ zakup pojazdów wliczany jest do limitu wydatków w ramach cross-financingu, który w przedmiotowym naborze nie może przekroczyć 15% wartości projektu. Wyjątki stanowią sytuacje, w których:

 • zakup zostanie zamortyzowany w całości w okresie realizacji projektu;
 • beneficjent udowodni, że zakup będzie najbardziej opłacalną opcją, tj. wymaga mniejszych nakładów finansowych niż inne opcje, np. najem lub leasing, ale jednocześnie jest odpowiedni do osiągnięcia celu projektu; przy porównywaniu kosztów finansowych związanych z różnymi opcjami, ocena powinna opierać się na przedmiotach o podobnych cechach; uzasadnienie zakupu jako najbardziej opłacalnej opcji powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, lub
 • zakupy te są konieczne dla osiągniecia celów projektu (np. doposażenie pracowni naukowych); uzasadnienie konieczności tych zakupów powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu (za niezasadny należy uznać zakup sprzętu dokonanego w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, np. zakup komputerów na potrzeby szkolenia osób bezrobotnych).

Zasadność zakupu busa i sposób jego wykorzystania w ramach projektu stanowić będą element oceny merytorycznej projektu.

Tak, istnieje taka możliwość, jednak tematyka i zakres kursów/szkoleń powinien wynikać z przedstawionej diagnozy problemowej danego OWP, wskazującej na deficyty, które zostaną zniwelowane dzięki nabytym przez kadrę kwalifikacjom.

IZ FEW zwraca również uwagę na fakt, że pod pojęciem kadry rozumiani są nie tylko nauczyciele, ale także inni przedstawiciele kadr pedagogicznych i niepedagogicznych oraz dyrektorzy ośrodków wychowania przedszkolnego.

Do wskaźnika wliczane są również osoby, które w wyniku realizacji projektu nabyły kompetencje, tj. wyodrębnione zestawy efektów uczenia się / kształcenia, które zostały sprawdzone w procesie walidacji w sposób zgodny z wymaganiami ustalonymi dla danej kompetencji, odnoszącymi się w szczególności do składających się na nią efektów uczenia się. Szczegółowy opis definicji wskaźnika, w tym sposobu pomiaru nabycia kwalifikacji oraz kompetencji znajduje się w Liście Wskaźników Kluczowych EFS+ dostępnej na stronie https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/monitorowanie/lista-wskaznikow-kluczowych/lista-wskaznikow-kluczowych-efs/

IZ FEW wyjaśnia, że materiały dedykowane dla etapu wychowania przedszkolnego dostępne są pod linkiem https://zpe.gov.pl/a/zestaw-narzedzi-edukacyjnych-wychowanie-przedszkolne/Dp6IQ3uet . Niemniej jednak, IZ FEW nie widzi przeciwskazań, aby wykorzystać materiały dedykowane innym etapom edukacyjnym np. dla klas I-III szkoły podstawowej, które tematycznie odpowiadać będą realizowanym w przedszkolu zagadnieniom.

W ramach kryterium premiującego nr 1 weryfikowane jest czy projekt realizowany jest na obszarze strategicznej interwencji. Powyższe kryterium uważa się za spełnione jeśli w ramach projektu zaplanowane zostanie objecie wsparciem co najmniej jednego OWP, którego siedziba znajduje się na obszarze strategicznej interwencji – obszarze zagrożonym trwałą marginalizacją. Powyższe oznacza, iż część projektu musi być realizowana na ww. obszarze aby projekt otrzymał premie punktową.

Analogiczne podejście należy przyjąć w przypadku kryterium premiującego nr 2. Powyższe kryterium uważa się za spełnione jeśli w ramach projektu zostanie utworzone miejsce/zostaną utworzone miejsca wychowania przedszkolnego w co najmniej 1 gminie o poziomie upowszechnienia przedszkolnego niższym niż średnia województwa. IZ FEW zwraca uwagę, iż spełnienie przedmiotowego kryterium powinno również wynikać z diagnozy danej gminy/OWP.

W przypadku, gdy w ramach projektu planowana jest organizacja wycieczek nie ma konieczności wskazywania konkretnego miejsca wycieczki. (Niemniej jeśli na etapie planowania pomysł jest już bardziej sprecyzowany to wówczas można wskazać przykładowe miejsce realizacji wycieczki – co ułatwi weryfikacje zaplanowanych w budżecie kosztów wycieczki). IZ zwraca uwagę, iż we wniosku o dofinansowanie w uzasadnieniu do pozycji w budżecie powinna zostać określona metodologia wyliczenia kwoty wycieczki uwzględniająca np. liczbę uczestników, liczbę biletów, koszt autokaru (przybliżona liczba km w obie strony) + inne koszty (jeśli zostały przewidziane). Niemniej należy również przeanalizować termin realizacji wycieczki i ewentualnie uwzględnić w opisie dodatkową alternatywę, co na etapie realizacji projektu umożliwi Państwu elastyczniejsze podejście przy organizacji wycieczki edukacyjnej oraz zminimalizuje konieczność wprowadzania ewentualnych zmian do wniosku o dofinansowanie. Jeśli chodzi o stosowanie procedur m.in.: wyłaniania wykonawców obowiązują Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2022 oraz PZP (jeśli Państwa dotyczy).

Przedmiotowe pytanie jest związane z etapem realizacji projektu i IZ FEW nie jest w stanie udzielić na nie odpowiedzi. Zaznacza się, iż to na Beneficjencie spoczywa odpowiedzialność prawidłowego stosowania procedur wynikających z PZP. 

Nie mniej jednak IZ FEW zwraca uwagę, iż zgodnie z  Podręcznikiem beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027 „Zamówienia udzielane w ramach projektów” z września 2023 r. (str. 9) Zamawiający który podlega przepisom ustawy PZP w pierwszej kolejności szacuje wartość zamówienia zgodnie z PZP, biorąc pod uwagę wszystkie przewidywane zamówienia na dany rok budżetowy w ramach jednostki oraz dodaje do tego wszystkie przewidywane zamówienia w ramach realizowanych przez niego projektów (niezależnie od tego czy realizowane są w perspektywie rocznej czy kilku lat).

Jednocześnie Podręcznik wskazuje szczegółowe zasady określania tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej zamówień (str. 12), co musi być przedmiotem indywidualnych rozważań Beneficjenta kiedy już posiada konkretną wiedzę na temat zakresu zamówienia i przystępuje do szacowania.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/122927/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf .

Powyższe zapisy nie wpływają na sposób określania wydatków w budżecie wniosku o dofinansowanie. IZ FEW zaleca, aby co do zasady rozdzielać różne formy wsparcia w ramach oddzielnych pozycji w budżecie projektu. Powyższe pozwali KOP dokładnie zweryfikować każdy wydatek w projekcie. 

Wskaźnik „Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej…..” należy wykazać jeśli podmiot administracji publicznej będzie objęty wsparciem w ramach projektu. Natomiast jeśli wsparciem będzie objęte przedszkole jako podmiot podlegający pod Wnioskodawcę jako realizator projektu to nie powinni Państwo wskazywać ww. wskaźnika. W projekcie należy określić rodzaj i wartość innych wskaźników kluczowych w przypadku, gdy są adekwatne do działań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie. Szczegółowa ocena doboru wskaźników będzie stanowić element oceny projektu.

IZ FEW zaleca aby wskazywane w budżecie projektu koszty co do zasady były wyjaśniane w punkcie „uzasadnienie kosztów” – w szczególności w sytuacji kiedy mogą one budzić wątpliwości oceniających (np.: brak wydatków w załączniku nr 3). IZ FEW zwraca również uwagę, iż jeśli na etapie negocjacji, Komisja oceny projektów uzna, jeden lub część wydatków, za znacznie odbiegające od cen rynkowych, w tym także w odniesieniu do kwot jakie pojawiają się w innych, złożonych w ramach naboru wnioskach o dofinansowanie, może poprosić wnioskodawcę o przedstawienie trzech ofert na podstawie, których dany wydatek został oszacowany. Takie działanie ma na celu wskazanie, że wnioskodawca, na etapie projektowania wsparcia i założeń budżetowych, posiłkował się rzeczywistymi cenami.

Nabór: FEWP.06.07-IZ.00-001/24 ( od 2024-02-23 do 2024-03-08 )

Całkowita wartość projektu musi przekraczać 200 000,00 EUR tj. 867 100,00 PLN. Do przeliczenia kwoty stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE. Zgodnie z kursem wymiany walut aktualnym na dzień ogłoszenia naboru tj.1 EUR = 4,3355 PLN.

Nie ma obowiązku realizacji w jednym projekcie wszystkich typów działań wskazanych w  Podrozdziale 7.2 pkt 1 a-e. Tym niemniej IZ FEW rekomenduje realizację projektów kompleksowych, realizujących wsparcie zgodne ze wskazaną we wniosku o dofinansowanie diagnozą.

Należy również pamiętać, że zakup wyposażenia, sprzętu, dostosowanie/adaptacja pomieszczeń na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami nie może stanowić jedynego działania zaplanowanego w projekcie. Projekt musi zakładać również realizację innych form wparcia. Natomiast wszystkie zaplanowane działania projektowe muszą wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb.

Wykorzystanie rozwiązań przedstawionych w opracowaniu pt. „Model dostępnej szkoły” nie jest obowiązkowe. IZ FEW rekomenduje przynajmniej częściowe wykorzystanie powyższego modelu i rozwiązań podczas planowania działań projektowych, które powinny wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb. Zatem Wnioskodawcy mogą na podstawie zapisów określonych w modelu zastosować wybrane rozwiązania dotyczące m.in.:

•    standardu dostępności architektonicznej obejmującego dostępność infrastruktury i wyposażenia budynków;

•    standardu dostępności edukacyjno-społecznej obejmującego dostępność procesu edukacji – działań realizowanych przez szkołę lub placówkę systemu oświaty w ramach funkcji dydaktycznych, rozwijających, opiekuńczych i wychowawczych.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 2 Wnioskodawca lub partner jest/będzie organem prowadzącym placówkę do której skierowane jest wsparcie w ramach projektu. W związku z powyższym nie ma przeciwskazań, żeby w ramach jednego projektu partnerskiego objąć wsparciem ogólnodostępną szkołę lub placówkę systemu oświaty, której organem prowadzącym jest Wnioskodawca oraz ogólnodostępną szkołę lub placówkę systemu oświaty, której organem prowadzącym jest partner projektu. Nie ma ograniczeń dotyczących liczby placówek objętych wsparciem w ramach jednego projektu. Należy jednak pamiętać, że zaplanowane formy wsparcia i działania projektowe powinny wynikać z diagnozy przeprowadzonej odrębnie dla każdej ogólnodostępnej szkoły lub placówki systemu oświaty objętej wsparciem w projekcie. Prawidłowość wyboru partnera/partnerów do projektu jest weryfikowana na podstawie kryterium formalnego nr 6 zgodnie z definicją określoną w kryterium i jest przedmiotem oceny projektu. Zatem w ramach kryterium weryfikowane jest m.in.: czy wnioskodawca, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.) który dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy spełnił warunki wymienione w opisie kryterium dotyczące wyboru partnera.

Należy również podkreślić, że zgodnie z Rozdziałem 13 ustawy wdrożeniowej niezbędne jest określenie partnera wiodącego w projekcie partnerskim, który posiada odpowiedni potencjał zapewniający prawidłową realizację projektu.

Wykaz kategorii wydatków nie ma charakteru zamkniętego i Wnioskodawca może zaproponować inne wydatki, nieuwzględnione w ramach poszczególnych kategorii, o ile są one zasadne i wynikają z zaplanowanych zadań we wniosku.

W opisanym przypadku uznanie dokumentacji technicznej za wydatek kwalifikowalny istnieje, tylko w przypadku gdy stanowi ona integralną część procesu związanego z dostosowaniem architektonicznym. Jednakże IZ zwraca uwagę, że w takim przypadku dokumentacja techniczna stanowi łącznie z innymi kosztami dotyczącymi adaptacji/modernizacji wydatek ponoszony w ramach cross-financingu, co należy uwzględnić w kontekście określonego w naborze limitu na poziomie max. 70%.   

IZ zwraca uwagę, że działania w projekcie powinny dotyczyć przede wszystkim grup, które najbardziej  potrzebują wsparcia, tj. koncentrują się na dzieciach i uczniach z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) i zapewnieniu im pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w ogólnodostępnej szkole lub placówce w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych.

Niemniej jednak wszystkie zaplanowane działania projektowe muszą wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb dokładnie opisanych we wniosku o dofinansowanie. Z diagnozy musi wynikać np.: czy w placówce są dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, czy w przyszłości na podstawie pozyskanych danych takie dzieci/uczniowie mogą się pojawić, czy jest prawna i organizacyjna możliwość przyjęcia takich dzieci/uczniów, czy w okolicy brak placówek przyjmujących dzieci/uczniów z niepełnosprawnością ruchową a rodzice zgłaszają taką potrzebę - dlatego istnieje konieczność dostosowania budynku. W przypadku braku w placówce dzieci z niepełnosprawnościami należy zatem wykazać, że dostosowanie/adaptacja jest niezbędna w zakresie ogłoszonego naboru tj. edukacji włączającej.

Należy jednak pamiętać, że zakup wyposażenia, sprzętu, dostosowanie/adaptacja budynku nie może stanowić jedynego działania zaplanowanego w projekcie. Projekt musi zakładać również realizację innych form wparcia. Należy również zaznaczyć, że racjonalność wydatków projektu, poprawność ich uzasadnienia oraz kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie przez KOP, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście specyfiki projektu, stopnia złożoności projektu, wielkości i rodzaju grupy docelowej oraz miejsca realizacji.

Budowa windy, dostosowanie architektoniczne szkoły powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami związanymi z planowanymi przedsięwzięciami. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie musi mieć gotowego projektu i dokumentacji kosztorysowej, natomiast powinien mieć przygotowane dokumenty potwierdzające racjonalność zaplanowanych wydatków. Tworząc budżet projektu Wnioskodawca ma obowiązek udokumentowania przeprowadzonego rozeznania rynkowego, którego przedłożenie może być wymagane na etapie ewentualnych negocjacji projektu. Przez rozeznanie rynkowe należy rozumieć sformułowane pisemnie porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców), sporządzone co do zasady najpóźniej do dnia złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie. Przy określaniu stawek zawartych  w budżecie projektu należy wybierać wartość uśrednioną. Należy również uzasadnić potrzebę zaplanowanych kosztów w kontekście założonego celu projektu.

Wstępna weryfikacja w zakresie potrzeb dotyczących zakresu planowanych robót powinna wynikać z diagnozy, natomiast to czy będzie konieczne wsparcie firmy zewnętrznej np. specjalistów z zakresu budownictwa uzależnione jest od specyfiki i zakresu robót oraz rzeczywistej potrzeby zlecenia takiej usługi podmiotowi zewnętrznemu. Zarówno budżet projektu jak i uzasadnienie potrzeb dostosowania lub adaptacji pomieszczeń podlegać będzie ocenie przez KOP.

We wniosku o dofinansowanie należy ująć wnioski z przeprowadzonej diagnozy. Studium wykonalności nie jest wymagane.

Zapewnienie dostępności stanowić będzie element oceny formalnej, która prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów, w oparciu o całościowe zapisy wniosku o dofinansowanie projektu, w tym szczegółową diagnozę. We wniosku o dofinansowanie powinna znaleźć się m.in. diagnoza sytuacji danej szkoły/przedszkola, konieczne jest także wykazanie w jaki sposób zapewniona zostanie dostępność do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników, należy zatem wykazać, że przewidziane wsparcie będzie realizowane w miejscach zapewniających pełną dostępność także dla osób o specjalnych potrzebach. IZ FEW nie wymaga jednak by projekt lub miejsce jego realizacji spełniało wszystkie zawarte w Standardzie elementy, których jest dużo, są one bardzo szczegółowe, a ich specyfika zależy od przewidzianych w projekcie form wsparcia. Zadaniem kryterium formalnego nr 13 jest zbadanie czy wnioskodawca w ramach projektu zapewnił równy dostęp do wsparcia dla każdego uczestnika projektu. W praktyce oznacza to, że każde dziecko/uczeń biorący udział w projekcie, w tym także dziecko/uczeń z niepełnosprawnością, będzie mogło w równym stopniu skorzystać z dostępnych w ramach projektu form wsparcia.

Jest zatem możliwe aby do udziału w projekcie przystąpiła placówka, która nie posiada dostępności architektonicznej i aby w ramach projektu działania związane z zapewnieniem dostępności architektonicznej zaplanować. Pod warunkiem, że takie działania wynikają z przeprowadzonej diagnozy i są odpowiedzią na potrzeby uczniów/wychowanków szkoły/przedszkola. Pozostałe zaplanowane w projekcie zadania tj. zajęcia i wsparcie kierowane bezpośrednio do uczestników mogą:

• albo być realizowane równolegle, (pod warunkiem, że wnioskodawca w ramach projektu zapewnił równy dostęp do wsparcia dla każdego uczestnika projektu),

• albo mogą być realizowane po zakończeniu etapu związanego z dostosowaniem architektonicznym.

IZ FEW rekomenduje realizację projektów kompleksowych. Zakup wyposażenia, sprzętu, dostosowanie/adaptacja pomieszczeń nie mogą stanowić jedynego działania zaplanowanego w projekcie. Jedynym limitem w ramach naboru jest limit dotyczący wartości  wydatków w ramach cross-financingu, która nie może łącznie przekroczyć 70% wartości projektu. Niemniej jednak kwalifikowalność wydatków oceniana będzie indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań wynikających z przeprowadzonej diagnozy.

Zgodnie z zapisami w Podrozdziale 4.2 Regulaminu wyboru projektów grupę docelową mogą stanowić wszystkie dzieci lub uczniowie uczęszczający do ogólnodostępnych szkół lub placówek systemu oświaty, w szczególności dzieci lub uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami. Należy jednak pamiętać, że działania w projekcie powinny dotyczyć przede wszystkim grup, które najbardziej  potrzebują wsparcia, tj. koncentrują się na dzieciach i uczniach z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) i zapewnieniu im pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w ogólnodostępnej szkole lub placówce w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych.

Należy podkreślić, że z uwagi na zakres ogłoszonego naboru (Edukacja włączająca) IZ zakłada, że wsparcie co do zasady kierowane jest do grup ze szczególnymi potrzebami, natomiast pozostałe dzieci/uczniowie obejmowani są pomocą z uwagi np. na konieczność zapobiegania stygmatyzacji osób z potrzebami lub działania mające na celu walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji lub stanowią część zespołu klasowego i wspólnie pracują podczas zajęć, mających na celu integrację i aktywizację dzieci. 

W związku z powyższym w ramach projektu można zorganizować zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla 20 dzieci, z czego 5 dzieci z niepełnosprawnością/ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że taka potrzeba wynika z diagnozy i powyższych zasad. Dobór zaplanowanych w projekcie form wsparcia każdorazowo stanowi przedmiot oceny KOP.

IZ FEW nie określiła w Regulaminie wyboru projektów limitów (proporcji) dotyczących liczby dzieci z poszczególnych grup (dzieci ze specjalnymi potrzebami i dzieci pozostałych) w projekcie. Zakres wsparcia każdorazowo musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy i uwzględniać charakter ogłoszonego naboru tj. działania związane z edukacją włączającą.

Wsparcie z zakresu wykorzystania rozwiązań wypracowanych w ramach konkursu „Przestrzeń Dostępnej Szkoły” może obejmować wybrane rozwiązania wynikające m.in. z deklaracji dostępności i diagnozy potrzeb wzorując się na rozwiązaniach z ww. konkursu tj. „Modelu dostępnej szkoły”.

W celu potwierdzenia spełnienia kryterium formalnego nr 11 Roczny obrót wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych Wnioskodawca powinien przesłać odpowiedni PIT w zależności od formy  opodatkowania (za ostatni zatwierdzony rok podatkowy).

Ponadto Wnioskodawca prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, może zaliczyć przychód w postaci otrzymanej dotacji pochodzącej z realizacji projektu/ów unijnych do wykazywanego obrotu. W tym celu opisując potencjał finansowy należy wskazać numery realizowanych projektów oraz kwoty otrzymanej dotacji. Można również dołączyć zestawienie dotacji wraz z potwierdzeniem transz otrzymanych w danym roku.

W opracowaniu „Model dostępnej szkoły” w rozdziale 3 - STRATEGIA REALIZACJI STANDARDU ARCHITEKTONICZNEGO MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY W BUDYNKACH ISTNIEJĄCYCH jednym z elementów jest przeprowadzenie audytu dostępności. Zgodnie z treścią przedstawioną w ww. rozdziale w pkt 2. Audyt dostępności wynika, iż zakres audytu jest tożsamy z zakresem diagnozy, która jest wymagana w projekcie. Zatem tworzenie dwóch dokumentów o podobnej treści jest niezasadne. Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów działania zaplanowane w ramach projektu,  w tym działania związane z dostosowaniem/adaptacją budynków pod względem dostępności architektonicznej powinny być poprzedzone diagnozą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, której wyniki powinny być zamieszczone w treści wniosku. Zatem koszty związane z przeprowadzeniem audytu/diagnozy będą stanowiły koszt niekwalifikowalny.

Działania w projekcie powinny przede wszystkim dotyczyć grup, które najbardziej  potrzebują wsparcia, tj. koncentrują się na dzieciach i uczniach z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) i zapewnieniu im pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w ogólnodostępnej szkole lub placówce w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych. Zatem jeśli migrant będzie spełniał przesłanki dziecka lub ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, z niepełnosprawnością  lub osoby niedostosowanej społecznie to taka osoba będzie mogła wziąć udział w projekcie.

Podobnie jest w przypadku uczniów zdolnych. Edukacja włączająca ma w szczególności być skierowana do tych dzieci lub uczniów, które  potrzebują wsparcia w zakresie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Natomiast jeśli uczeń zdolny będzie wykazywał takie potrzeby to będzie można go zakwalifikować do udziału w projekcie.

Ponadto IZ FEW informuje, iż będą jeszcze w ramach obecnej perspektywy finansowej ogłaszane nabory, w ramach których grupę docelową będą stanowili wszyscy uczniowie szkół.

Koszty związane z udziałem pracownika niepedagogicznego w kursie na asystenta ucznia [kurs ASPE] lub w kursie na asystenta ucznia o szczególnych potrzebach zdrowotnych [kurs ASPEZ] będą stanowiły wydatki kwalifikowalne w przypadku, gdy będą zgodne z programem i zasadami organizacji kursu dla asystentów oraz wymogami dla podmiotów organizujących kurs.  Informacje na ten temat dostępne są w opracowanym materiale pt. „Model ASPE - Standard usług asystenckich dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych w ogólnodostępnych i integracyjnych oddziałach przedszkolnych i szkolnych” dostępnym na stronie internetowej wskazanej w Regulaminie wyboru projektów przy zapisach dotyczących kryterium premiującego nr 2 tj. https://asystentspe.pl/. W szczególności zalecamy zwrócić uwagę na  załączniki stanowiące integralną część ww. opracowania. IZ zwraca uwagę, iż na dzień dzisiejszy nie posiada informacji czy takie kursy są prowadzone.

W sytuacji, gdy specjalne potrzeby dziecka lub ucznia wynikają z niepełnosprawności, odpowiednim dokumentem będzie orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast w przypadku dzieci lub uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi będą to dokumenty na podstawie których w szkole/przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci/uczniów określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Jeżeli w projekcie przewidziano wsparcie zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej, jak i podstawowej, to w  pkt 1.6 wniosku o dofinansowanie w LSI 2021+ (tj. Zakres interwencji (dominujący)) należy wybrać kategorię interwencji, w ramach której planuje się poniesienie wyższej kwoty wydatków w projekcie. W ramach tego punktu nie jest możliwe zaznaczenie obu kategorii. Wybór odpowiedniej kategorii ma charakter jedynie techniczny i nie wpłynie na możliwość ujęcia wszystkich działań w projekcie, które są wskazane w Regulaminie.

Możliwe kat. interwencji:

148. Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury)

149. Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)

Prosimy o zwrócenie uwagi, że nabór dotyczy edukacji włączającej. W ramach naboru możliwa jest realizacja zajęć określonych w Podrozdziale 7.2 pkt. 1 lit. d i e Regulaminu wyboru projektów. Nie ma przeciwskazań, aby prezes spółki pełniący funkcję dyrektora i będący zatrudniony w przedszkolu niepublicznym jako nauczyciel prowadził zajęcia. Natomiast należy pamiętać, że taka osoba powinna posiadać odpowiednie kompetencje i/lub kwalifikacje jeśli są wymagane do prowadzenia danego rodzaju zajęć. Zaangażowanie nauczycieli do projektu oraz ich wynagradzanie powinno być zgodne z zasadami określonymi w materiale opracowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącym zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (dokument został umieszczony w materiałach pomocniczych do naboru) oraz w Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Tak partnerstwo może zostać  zawiązane z podmiotem powiązanym. Niemniej należy zauważyć, iż partnerstwo powinno zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerstwo musi zostać zawiązane zgodnie z ustawą wdrożeniową (w tym rozdziałem 13) oraz zapisami Regulaminu wyboru projektów podrozdziałem 4.6. Przy wyborze partnera należy jednak pamiętać, że partner projektu musi wpisywać się w jeden z typów beneficjentów wskazanych w SZOP i wymienionych w podrozdziale 4.1 pkt.1 Regulaminu wyboru projektów. Jednocześnie IZ FEW zwraca uwagę, iż prawidłowość i zasadność wyboru partnera jest przedmiotem oceny Komisji Oceny Projektów, a także na fakt, iż nie jest możliwe zlecanie zadań w ramach partnerstwa.

Z treści pytania wynika, że przedszkole z uwagi na to, że uczęszczają do niego tylko dzieci z niepełnosprawnością kwalifikuje się jako placówka specjalna, a nie ogólnodostępna. W związku z powyższym przedszkole specjalne nie może zostać objęte wsparciem w ramach tego naboru. Zgodnie z zapisami w Regulaminu wyboru projektów projekty mogą być skierowane do ogólnodostępnych szkół lub placówek systemu oświaty oraz ich organów prowadzących. W sytuacji, gdy mowa jest o ogólnodostępnych szkołach lub placówkach systemu oświaty należy przez to rozumieć: przedszkola i szkoły określone w art. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz przedszkoli i szkół specjalnych. Wsparcie szkół i placówek specjalnych może dotyczyć wyłącznie procesu ich przechodzenia do ogólnego systemu edukacji.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że nabór dotyczy edukacji włączającej. W ramach naboru możliwa jest realizacja zajęć określonych w Podrozdziale 7.2 pkt. 1 lit. d i e Regulaminu wyboru projektów. Nie ma przeciwskazań, aby dyrektor będący zatrudniony w przedszkolu/szkole również jako nauczyciel prowadził zajęcia. Natomiast należy pamiętać, że taka osoba powinna posiadać odpowiednie kompetencje i/lub kwalifikacje jeśli są wymagane do prowadzenia danego rodzaju zajęć. Zaangażowanie nauczycieli do projektu oraz ich wynagradzanie powinno być zgodne z zasadami określonymi w materiale opracowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącym zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (dokument został umieszczony w materiałach pomocniczych do naboru) oraz w Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 2027 wkład niepieniężny nie może być uprzednio współfinansowany ze środków UE i nie może zachodzić podwójne finansowanie wydatków. Należy mieć również na uwadze rodzaj i charakter poszczególnych wydatków. Mając na uwadze przedstawioną sytuację wydaje się możliwe wniesienie wkładu własnego w formie udostępnienia sal znajdujących się w tej części szkoły, która nie była objęta remontami finansowanymi ze środków UE.

IZ nie widzi zasadności kierowania tego typu wsparcia do rodziców/opiekunów dzieci bez specjalnych potrzeb edukacyjnych.  Wsparcie rodziców/opiekunów, co do zasady powinno dotyczyć zwiększenia wiedzy i umiejętności radzenia sobie z osobą ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi/z niepełnosprawnością np. warsztaty psychologiczne/pedagogiczne dla rodziców, warsztaty zwiększające świadomość w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju dziecka, umiejętnego reagowania na pojawiające się problemy w tym zakresie, a więc dotyczyć  rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych/ze specjalnymi potrzebami.

Zapewnienie dostępności stanowić będzie element oceny formalnej, która prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów, w oparciu o całościowe zapisy wniosku o dofinansowanie projektu, w tym szczegółową diagnozę. We wniosku o dofinansowanie powinna znaleźć się m.in. diagnoza sytuacji danej szkoły/przedszkola, konieczne jest także wykazanie w jaki sposób zapewniona zostanie dostępność do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników, należy zatem wykazać, że przewidziane wsparcie będzie realizowane w miejscach zapewniających pełną dostępność także dla osób o specjalnych potrzebach. IZ FEW nie wymaga jednak by projekt lub miejsce jego realizacji spełniało wszystkie zawarte w Standardzie elementy, których jest dużo, są one bardzo szczegółowe, a ich specyfika zależy od przewidzianych w projekcie form wsparcia. Zadaniem kryterium formalnego nr 13 jest zbadanie czy wnioskodawca w ramach projektu zapewnił równy dostęp do wsparcia dla każdego uczestnika projektu. W praktyce oznacza to, że każde dziecko/uczeń biorący udział w projekcie, w tym także dziecko/uczeń z niepełnosprawnością, będzie mogło w równym stopniu skorzystać z dostępnych w ramach projektu form wsparcia. Zatem pojawienie się ucznia z niepełnosprawnością ruchową w trakcie realizacji projektu, może ale nie musi oznaczać konieczności zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli wnioskodawca wykorzysta rozwiązania wypracowane w ramach konkursu „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych” tj. rozwiązania wskazane w publikacji: „Model ASPE. Standard usług asystenckich dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych w ogólnodostępnych i integracyjnych oddziałach przedszkolnych i szkolnych". W opinii IZ sam zakup technologii asystujących nie spełnia tego wymogu. Głównym założeniem konkursu, w oparciu o który wypracowano model, było wdrożenie usług asystenckich, jako element zapewnienia dostępności w edukacji. Zatem, aby spełnić kryterium premiujące należy wykazać, że projekt zapewnia wdrożenie usługi asystenckiej w szkole/przedszkolu.

W ramach zajęć specjalistycznych nie można realizować wsparcia z zakresu opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego itp. W istniejącym stanie prawnym jednostki systemu oświaty nie posiadają uprawnień do działań w powyższym zakresie.

Zaplanowane w ramach projektu działania powinny dotyczyć zwiększenia wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w oparciu o zdiagnozowane potrzeby i być zgodne z charakterem naboru tj. dotyczyć edukacji włączającej tj. zapewnieniu dzieciom/uczniom pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w ogólnodostępnej szkole lub placówce w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych. Planowane w ramach projektu wsparcie nie może zastępować pomocy zapewnianej przez organ prowadzący na podstawie obowiązujących przepisów. Należy zatem rozróżnić te działania wynikające z opinii/orzeczeń, które finansowane są przez organ prowadzący ze środków dotacji/subwencji, aby nie doszło do zastępowania środków publicznych środkami pochodzącymi z UE.

Jeśli zakup wyposażenia placu zabaw dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (SPE) wynika z przeprowadzonej diagnozy to istnieje możliwości jego zakupu. Proszę mieć na uwadze, że we wniosku o dofinansowanie należy uzasadnić, że zakup i montaż placu zabaw stanowi niezbędny wydatek w zakresie ogłoszonego naboru tj. edukacji włączającej. Tym samym elementy placu zabaw powinny być dostosowane tak, aby wszystkie osoby (dzieci/uczniowie ze SPE, z niepełnosprawnościami) mogły korzystać z zakupionych urządzeń. Zalecamy zapoznać się z zapisami w „Modelu dostępnej szkoły”  - Podrozdział 2. Obszar dostępności terenów sportowych i rekreacyjnych. Ponadto należy jednak pamiętać, że zakup wyposażenia, sprzętu, w tym wyposażenia placu zabaw dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi nie może stanowić jedynego działania zaplanowanego w projekcie. Projekt musi zakładać również realizację innych form wparcia. Ponadto racjonalność wydatków projektu, poprawność ich uzasadnienia oraz kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie przez KOP, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście specyfiki projektu, stopnia złożoności projektu, wielkości i rodzaju grupy docelowej oraz miejsca realizacji.

Grupę docelową zgodnie z zapisami regulaminu stanowią nauczyciele lub pracownicy szkół lub placówek systemu oświaty, w związku z powyższym wsparcie w postaci szkoleń/kursów może być skierowane również do kadry zarządzającej. Zakres wsparcia powinien dotyczyć organizacji lub podnoszenia jakości edukacji włączającej i wynikać z diagnozy potrzeb w danej placówce/szkole.

IZ FEW dopuszcza możliwość udziału kadry w szkoleniach/kursach/studiach podyplomowych podnoszących kompetencje i/lub kwalifikacje w zakresie organizacji lub podnoszenia jakości edukacji włączającej w przypadku, gdy zdiagnozowano taką potrzebę  i uzyskane kompetencje i/lub kwalifikacje będą wykorzystywane podczas pracy i zajęć z dziećmi/uczniami, które uczęszczają do ogólnodostępnej szkoły lub placówki systemu oświaty objętej wsparciem w ramach projektu. Wyniki diagnozy przedstawionej we wniosku o dofinansowanie, racjonalność i zasadność wydatków projektu, poprawność ich uzasadnienia oraz kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie przez KOP.

IZ FEW w ramach naboru w typach projektu dotyczących zajęć dodatkowych określonych w Regulaminie wyboru projektów w Podrozdziale 7.2 pkt. 1 lit. d i e dopuszcza możliwość organizacji wyjazdów edukacyjnych jeśli realizacja zajęć w takiej formie wynika z przeprowadzonej diagnozy.

W przypadku, gdy z diagnozy wynika potrzeba realizacji wparcia w zakresie podnoszenia kompetencji kadr w zakresie organizacji lub podnoszenia jakości edukacji włączającej i jedną z barier są np. koszty dojazdów na studia podyplomowe to IZ FEW dopuszcza możliwość finansowania w ramach projektu kosztów dojazdu w postaci refundacji rzeczywiście poniesionych kosztów za dojazd przez uczestnika projektu. Jednocześnie zaznacza się, że w takim wypadku we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić uzasadnienie oraz kalkulację potwierdzającą racjonalność wydatku związanego z kosztami dojazdu. Racjonalność wydatków projektu, poprawność ich uzasadnienia oraz kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie przez KOP, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście specyfiki projektu, stopnia złożoności projektu, wielkości i rodzaju grupy docelowej oraz miejsca realizacji.

Zaplanowane w ramach projektu działania powinny dotyczyć zwiększenia wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w oparciu o zdiagnozowane potrzeby i być zgodne z charakterem naboru tj. dotyczyć edukacji włączającej tj. zapewnieniu dzieciom/uczniom pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w ogólnodostępnej szkole lub placówce w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych. Trzeba podkreślić, że planowane w ramach projektu wsparcie nie może zastępować pomocy zapewnianej przez organ prowadzący w chwili obecnej. Należy rozróżnić działania, które finansowane są przez organ prowadzący ze środków dotacji/subwencji, aby nie doszło do zastępowania środków publicznych środkami pochodzącymi z UE.

W przypadku, gdy Lokalna Grupa Działania działa jako stowarzyszenie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz zostaną spełnione warunki określone w kryterium formalnym nr 6 to w ramach kryterium premiującego nr 5 „Projekt realizowany jest przez organizację pozarządową lub w partnerstwie z organizacją pozarządową” kryterium zostanie spełnione. Niemniej jednak analiza zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym weryfikacja każdego z kryteriów wyboru projektów określonych w rozdziale 5 Regulaminu wyboru projektów będzie stanowiła ocenę KOP.

Działanie 6.11 Podmioty ekonomii społecznej
Nabór: FEWP.06.11-IZ.00-001/23 ( od 2023-04-21 do 2023-05-12 )

W związku z nową interpretacją zaprezentowaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 30.03.2023 r. podczas szkolenia „O dotacjach w stawkach jednostkowych i ich indeksacji – Instrumenty finansowe dla PS/PES w EFS+” 60% środków na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS oraz na wsparcie reintegracyjne należy wyliczać od kosztów bezpośrednich projektu (tj. kwoty dofinansowania i wkładu własnego).

Działanie 6.12 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów
Nabór: FEWP.06.12-IP.01-002/23 ( od 2023-09-04 do 2023-09-22 )

Zgodnie z podrozdziałem 4.1 pkt. 9 Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 finansowanie usług zdrowotnych (czyli m.in. rehabilitacji) w ramach projektu w zakresie włączenia społecznego, jest możliwe w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym, zaś finansowanie leczenia jest możliwe wyłącznie w ramach opieki długoterminowej, jako wsparcie towarzyszące.

Wobec powyższego usługami zdrowotnymi, jakie mogą zostać sfinansowane w projekcie realizowanym w ramach Działania 6.12 Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, jest np. promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Dodatkowo podsekcja 4.3.5.3 ww. Wytycznych mówi o tym, że rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są możliwe tylko w projektach dotyczących opieki długoterminowej. Jednocześnie powyższe zapisy stanowią zasady świadczenia usług społecznych w projektach EFS+, natomiast celem Działania 6.12 jest integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów a nie świadczenie usług społecznych czy opiekuńczych.

Wytyczne ani dokumenty programowe nie określają wymaganego wieku uczestników projektu. Jednakże przy planowaniu projektu należy kierować się celem Działania 6.12 Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, którym jest  integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów.

Zgodnie z pkt. 2.5 ppkt. 4 Regulaminu wyboru… planowany termin zakończenia oceny wniosków przypada na luty 2024 r. Jednocześnie IP dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć datę zakończenia oceny projektów. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z pkt. 4.3 Regulaminu wyboru… w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony decyzją Dyrektora
WUP w Poznaniu.

Wytyczne programowe nie nakładają na Instytucję Pośredniczą obowiązku opracowania ww. dokumentu. Wnioskodawca, planując budżet projektu, powinien kierować się zasadami określonymi m.in. w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Jednocześnie, zgodnie z definicją kryterium merytorycznego punktowego Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, koszty powinny wynikać bezpośrednio z opisanych wcześniej zadań oraz powinny być racjonalne w stosunku do kosztów obowiązujących na obszarze realizacji projektu. Tworząc budżet projektu Wnioskodawca ma obowiązek udokumentowania przeprowadzonego rozeznania rynkowego, którego przedłożenie może być wymagane na etapie ewentualnych negocjacji projektu. Przez rozeznanie rynkowe należy rozumieć sformułowane pisemnie porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców), sporządzone najpóźniej do dnia złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie. Przy określaniu stawek zawartych w budżecie projektu należy wybierać wartość uśrednioną.

Nie. Zgodnie z definicją kryterium dostępu Indywidualizacja wsparcia uczestnika, Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie w projekcie jest kompleksowe i odpowiada na potrzeby uczestników zgodnie z ich bieżącą sytuacją. Wobec powyższego jednostkowy koszt wsparcia uczestnika będzie wynikał z określonej dla niego ścieżki integracji.

Kryterium dostępu Indywidualizacja wsparcia uczestnika obliguje Wnioskodawcę, aby wsparcie w projekcie było kompleksowe i odpowiadało na potrzeby uczestników zgodnie z ich bieżącą sytuacją. Wsparcie w projekcie ma zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika i uwzględniać będzie takie elementy jak np. znajomość języka polskiego, sytuacja na rynku pracy, wykształcenie (w tym zdobyte poza Polską), posiadane kwalifikacje, posiadane kompetencje, które mogą być poddane walidacji zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, rodzaj wykonywanej lub poszukiwanej pracy, różnice kulturowe, płeć, wiek, status migracyjny itd. Przeprowadzona ww. diagnoza potrzeb i wynikający z niej plan wsparcia uczestnika muszą zostać odpowiednio udokumentowane.

Nie. W trakcie wypełniania wniosku od dofinansowanie należy stosować zasady określone w Podręczniku użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, wytycznych  i dokumentach programowych oraz Regulaminie wyboru projektów.

Aby spełnić ww. warunek Wnioskodawca musi zapewnić we wniosku o dofinasowanie, że w przypadku, gdy zrekrutuje do projektu uczestnika, który otrzymuje jednocześnie wparcie w projekcie finansowanym z innych środków, w szczególności z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, wówczas zaoferuje mu tylko takie wsparcie, które będzie komplementarne i synergiczne do udzielanego w innym projekcie.

Przytoczony zapis oznacza, że przy planowaniu i realizacji wsparcia dla cudzoziemców w projekcie należy zaangażować również społeczeństwo przyjmujące. Umowa partnerska jest jedną z wielu możliwych form angażowania ww. stron. Zaangażowanie może mieć również charakter ekspercki. Może też dotyczyć np. wspólnych warsztatów, w których cudzoziemcy mogą przekazywać swoje umiejętności innym mieszkańcom bez formalnego zaangażowania, czy innych wydarzeń o integracyjnym charakterze. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z typami działań możliwymi do realizacji w projekcie (pkt. 3.2 Regulaminu wyboru…) wsparcie to ma prowadzić do adaptacji i integracji społeczno-kulturalnej cudzoziemców ze społecznościami lokalnymi. Przytoczony w zapytaniu przykład szkoleń dla przedstawicieli organizacji/instytucji działających na rzecz migrantów to działanie, które, zgodnie z dokumentami programowymi, możliwe jest do zrealizowania jedynie w ramach projektu niekonkurencyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Centra Integracji Cudzoziemców, gdzie przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb cudzoziemców a na jej podstawie udzielone zostanie im wsparcie, to główne działania w projekcie niekonkurencyjnym Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Centra prowadzone są i będą na terenie pięciu subregionów Wielkopolski, w tym w Poznaniu. Wobec powyższego wsparcie takie nie może zostać powielone w projektach wybranych w sposób konkurencyjny w naborze nr  FEWP.06.12-IP.01-002/23. Kosztami kwalifikowalnymi w projekcie będą natomiast koszty bezpośredniego wsparcia uczestników projektu instrumentami wskazanymi w pkt. 3.2 Regulaminu wyboru projektów.

Działania informacyjne skierowane do społeczeństwa przyjmującego również będą realizowane w ramach projektu niekonkurencyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, dlatego też bezcelowe jest powielanie ich finansowania w projektach konkurencyjnych.

Nie. Zgodnie z dokumentami programowymi takie działania nie są przewidziane do realizacji i finansowana w ramach Działania 6.12 Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Nie. Jak już wspominano w odpowiedzi na pytanie 1, wsparcie organizacji i podmiotów działających na rzecz migrantów, jak również współpraca międzyinstytucjonalna w tym zakresie, możliwa jest do zrealizowania jedynie w ramach projektu niekonkurencyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Tak. Informacja o aktualnej siedzibie Wnioskodawcy (zgodnej z wpisem w KRS) będzie istotna np. przy sporządzaniu umowy o dofinansowanie, a jej aktualizacja we wniosku o dofinansowanie będzie możliwa w toku ewentualnych negocjacji.

Informacje dotyczące projektu niekonkurencyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który będzie realizowany w ramach Działania 6.12 Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zawarte zostały m.in. w Zgłoszeniu Projektu do Wykazu Projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, dostępnym na stronie internetowej https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/448.

Wskazany w pytaniu projekt partnerski jest, co do zasady, możliwy do zaplanowania i realizacji. Jednakże umowa partnerska oraz wniosek o dofinansowanie muszą zostać podpisane ze strony jednego z Partnerów przez, innego niż prezes, członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji podmiotu lub prokurenta samoistnego.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w trakcie oceny merytorycznej przeprowadzona zostanie wnikliwa analiza zasadności i racjonalności partnerstwa oraz oceniony zostanie potencjał, doświadczenie i wiarygodność każdego z Partnerów.

W celu potwierdzenia spełnienia kryterium formalnego Roczny obrót wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (jeśli dotyczy), Wnioskodawca prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, może zaliczyć przychód w postaci otrzymanej dotacji do wykazywanego obrotu. W tym celu opisując potencjał finansowy należy wskazać numery projektów realizowanych jako Wnioskodawca lub Partner oraz kwoty otrzymanej dotacji w ostatnim zatwierdzonym roku podatkowym.

Kryterium dostępu Indywidualizacja wsparcia uczestnika obliguje Wnioskodawcę, aby wsparcie w projekcie było kompleksowe i odpowiadało na potrzeby uczestników zgodnie z ich bieżącą sytuacją. Wsparcie to ma zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika i uwzględniać takie elementy jak np. znajomość języka polskiego, sytuacja na rynku pracy, wykształcenie (w tym zdobyte poza Polską), posiadane kwalifikacje, posiadane kompetencje, które mogą być poddane walidacji zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, rodzaj wykonywanej lub poszukiwanej pracy, różnice kulturowe, płeć, wiek, status migracyjny itd. Przeprowadzona ww. diagnoza potrzeb i wynikający z niej plan wsparcia uczestnika muszą zostać odpowiednio udokumentowane.

Wobec powyższego wsparcie w postaci stażu zawodowego, którego efektem będzie nabycie/rozwój kompetencji zawodowych, może zostać udzielone uczestnikom projektu, u których zdiagnozowana zostanie taka potrzeba.

Podmiot ekonomii społecznej (PES) to, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej:

a) spółdzielnia socjalna,

b) warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej,

c) centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej,

d) spółdzielnia pracy, w tym spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych oraz spółdzielnia produkcji rolnej,

e) organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych,

f) podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Identyfikacja danego podmiotu jako PES będzie odbywała się w oparciu o powyższą definicję, informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz ogólnodostępne rejestry np. KRS.

Wnioskodawca aplikujący o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.12 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 nie musi posiadać siedziby na terenie województwa wielkopolskiego. Natomiast zgodnie z kryteriami formalnymi biuro projektu, w okresie realizacji projektu, musi znajdować się na terenie województwa wielkopolskiego, a wsparcie musi zostać skierowane do grup docelowych z obszaru tego województwa.

W ww. informacjach na temat niepowielania wsparcia w projekcjach konkurencyjnych z tym realizowanym w ramach projektu niekonkurencyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu nie ma rozbieżności, gdyż dotyczyły one konkretnego rodzaju zadań projektowych - działań informacyjnych skierowanych do społeczeństwa przyjmującego, szkoleń dla przedstawicieli organizacji/instytucji działających na rzecz migrantów a także prowadzenia Centrów Integracji Cudzoziemców.

Wobec powyższego IP nie widzi zasadności powielania kosztów m.in. tworzenia i funkcjonowania kolejnych punktów/centrów wsparcia cudzoziemców. Natomiast bezpośrednie wsparcie udzielane uczestnikom projektów, wybieranych w trybie konkurencyjnym, ma zostać zaplanowane z wykorzystaniem instrumentów wymienionych w pkt. 3.2 Regulaminu wyboru projektów w naborze nr FEWP.06.12-IP.01-002/23.

Celem projektów w ramach Działania 6.12 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 jest wspieranie integracji społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów, która nie dokona się bez znajomości języka polskiego, dlatego też osobom go nieznającym powinno zostać zaoferowane wsparcie polegające na nauce języka. Jednocześnie do czasu uzyskania takich kompetencji możliwe jest, zgodnie z typami projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów, wsparcie asystenckie w codziennym funkcjonowaniu w tym wsparcie tłumacza.

Grupą docelową w projektach realizowanych w ramach Działania 6.12 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 mają być osoby, które nie posiadają obywatelstwa żadnego z krajów UE ani krajów takich jak: Norwegia, Islandia, Liechtenstein oraz Szwajcaria, które przebywają w Polsce legalnie. Zgodnie z kryterium dostępu Preferowane grupy wsparcia, w projekcie preferowane mają być osoby, które po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zostały objęte ochroną czasową. Nie oznacza to jednak, że projekt musi być skierowany tylko i wyłącznie do obywateli Ukrainy. Wnioskodawca ma zaplanować preferencje dla takich osób np. dodatkowe punkty w procesie rekrutacji, pierwszeństwo przyjęcia do projektu itp.

W Regulaminie nie określono wymaganej narodowości cudzoziemców, którzy mają zostać objęci wsparciem w projekcie. Struktura grupy docelowej powinna stanowić odpowiedź na problemy zdiagnozowane na obszarze realizacji projektu.

Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego punktowego Kryterium doboru grupy docelowej jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku.

Uczestnicy spotkań integracyjnych realizowanych w ramach adaptacji i integracji społeczno-kulturalnej ze społecznościami lokalnymi (np. zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych) (pkt. 3.2 Regulaminu wyboru projektów) nie spełniają ww. warunku, dlatego też stanowią otoczenie uczestników projektu, którego wsparcie jest istotne z punktu widzenia skutecznej integracji uczestników.

Celem Działania 6.12 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 jest wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów. Dlatego też zaleca się, aby projekt nie koncentrował się wyłącznie na integracji społecznej dzieci. Jeżeli w projekcie zaplanowane zostanie wsparcie dzieci jako otoczenia uczestników, wówczas nie mogą zostać one wliczone do grupy docelowej projektu. Jednocześnie w Regulaminie wyboru projektów nie ma zapisów zakazujących uwzględnienia dzieci, jako uczestników projektu, oferując im wsparcie zależne od potrzeb np. wsparcie psychologiczne, zajęcia animacyjne i integracyjne itp.

Zgodnie z podrozdziałem 2.6 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w przypadku projektów EFS+ zachowanie trwałości projektu obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing lub w sytuacji, gdy projekt podlega obowiązkowi utrzymania inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej. Tylko w opisanym wyżej przypadku konieczne jest wypełnienie pkt. 6.1. wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie w ramach Działania 6.12 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 nie będą monitorowane rezultaty długoterminowe, w odniesieniu do których wymagane byłoby zachowanie ich trwałości.

Partnerstwo wielosektorowe jest premiowane ale nie wymagane – wniosek o dofinansowanie projektu może złożyć jeden podmiot.

W opisanym przypadku, jeżeli oddział podmiotu nie został wyodrębniony w KRS, we wniosku o dofinansowanie, w części Dane Wnioskodawcy, należy wpisać dane siedziby głównej, zgodne z KRS. Jednocześnie, jeżeli Kierownik oddziału posiada stosowne pełnomocnictwo, wówczas może podpisać wniosek o dofinansowanie jako osoba upoważniona.

Kryterium dostępu Indywidualizacja wsparcia uczestnika obliguje Wnioskodawcę, aby wsparcie w projekcie było kompleksowe i odpowiadało na potrzeby uczestników zgodnie z ich bieżącą sytuacją. Wsparcie to ma zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika i uwzględniać takie elementy jak np. znajomość języka polskiego, sytuacja na rynku pracy, wykształcenie (w tym zdobyte poza Polską), posiadane kwalifikacje, posiadane kompetencje, które mogą być poddane walidacji zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, rodzaj wykonywanej lub poszukiwanej pracy, różnice kulturowe, płeć, wiek, status migracyjny itd. Przeprowadzona ww. diagnoza potrzeb i wynikający z niej plan wsparcia uczestnika muszą zostać odpowiednio udokumentowane.

Wobec powyższego zaplanowanie tylko wsparcia psychologicznego i prawnego może okazać się niewystarczające do skutecznej integracji społeczno- gospodarczej cudzoziemców, która jest celem projektów w ramach Działania 6.12 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Wśród typów działań wymienionych w pkt. 3.2 Regulaminu wyboru projektów, wymienione zostały działania polegające na wsparciu cudzoziemców poprzez rozwój kompetencji zawodowych. Podjęcie zatrudnienia, w tym zatrudnienia subsydiowanego powinno nastąpić jako efekt/rezultat ww. działań, a więc jako rezultat kompleksowego wsparcia udzielonego uczestnikowi w projekcie. Powyższe jasno wskazuje, że zatrudnienie subsydiowane to forma aktywizacji wykraczająca poza ramy działań możliwych do realizacji w Działaniu 6.12 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Zgodnie z art. 40b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemcom odbywającym szkolenie z języka polskiego stypendium nie przysługuje. Natomiast zgodnie z art. 40 i 41 ww. ustawy stypendium przysługuje w okresie odbywania szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe i inne kwalifikacje zwiększające szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia tzn. w okresie odbywania szkolenia zawodowego oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. Stypendium może zostać udzielone w wysokości określonej w art. 41 ust. 3 ww. ustawy.

Należy wybrać przynajmniej jeden z zakresów działalności, której dotyczy projekt. W przypadku niewybrania żadnej z zaproponowanych opcji, należy uzupełnić zakresem właściwym dla projektu pole „Inny”.

Jeżeli nie jest możliwe określenie obszaru realizacji projektu z dokładnością do konkretnego powiatu, gminy (poprzez wybór z listy rozwijanej), wówczas w polu Projekt realizowany na terenie całego województwa wielkopolskiego nalży wybrać odpowiedź TAK.

Jeżeli w pkt. 3.3. wskazano jako obszar realizacji całe województwo, wówczas w pkt. 3.3.1 należy wybrać odpowiedź NIE DOTYCZY.

W projektach konkurencyjnych, które będą realizowane ramach Działania 6.12 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 nie przewidziano możliwości działań mających na celu wsparcie podmiotów a działania wspierające konkretne osoby. Dlatego też w pkt. 3.3.2 należy wybrać odpowiedź NIE DOTYCZY.

Jeżeli w pkt. 3.3 wskazano jako obszar realizacji całe województwo, wówczas w pkt. 3.3.3 należy wybrać odpowiedź NIE DOTYCZY.

PKD Projektu jest polem nieaktywnym, którego Wnioskodawca nie wypełnia.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w naborze nr FEWP.06.12-IP.01-002/23 nie przewidziano wsparcia instytucji. W związku z powyższym Wnioskodawca nie wypełnia przedmiotowego pola we wniosku.

IP nie określiła dla naboru nr FEWP.06.12-IP.01-002/23 wskaźników specyficznych dla programu i projektu. Ponadto IP nie zaleca tworzenia własnych wskaźników ponieważ zbyt duża ilość wskaźników może powodować problemy podczas rozliczania wydatków. Wyjątkiem stanowią projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi, w których należy określić wskaźniki specyficzne dla projektu (pkt. 4.1 wniosku). Wskaźniki te będą miernikami wykonania poszczególnych zadań projektowych.

Projekt, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tysięcy EUR (do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE10, aktualny na dzień ogłoszenia naboru), rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków – w oparciu o kwoty ryczałtowe. W pkt. 4.3 wniosku należy wykazać wskaźniki wcześniej wpisane do tabeli wskaźniki specyficzne dla projektu pkt. 4.1 wniosku które będą obrazowały realizację poszczególnych działań w projekcie. Więcej informacji dostępnych jest w Podrozdziale 3.10. Uproszczone metody rozliczania wydatków Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Ze względów systemowych punkt ten jest możliwy do edycji w momencie wystąpienia wskaźników rezultatu specyficznych dla projektu w pkt. 4.2 wniosku. Przedmiotowe wskaźniki nie zostały określone przez IP, w związku z powyższym nie wypełniają Państwo pkt. 4.4 wniosku o dofinansowanie.

Limity w tabeli 5.1.1 nie są wymagane do uzupełnienia. Uzupełniamy je tylko w przypadku, kiedy dany wydatek dotyczy cross-financingu, podwykonawstwa, pomocy de minimis, pomocy publicznej, wkładu niepieniężnego lub wydatków na dostępność. Większość ww. kwestii jest wyjaśniona w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Możliwe jest zaplanowanie w projekcie doraźnych form opieki nad dziećmi uczestników, na czas ich udziału w poszczególnych formach wsparcia. Opieka ta może być zorganizowana w formie grupowej w miejscu realizacji wsparcia lub indywidualnej. Warunkiem jest to aby nie doszło do podwójnego finansowania opłat ponoszonych za opiekę nad dziećmi uczestników.

Pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie, które jest dokumentem potwierdzającym fakt lub stan prawny a nie oświadczeniem Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, może zostać załączone do wniosku o dofinansowanie i przesłane jako skan oryginału.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru tzn. 11 sierpnia br., który wynosił 1 EUR = 4,4113 PLN.

Do określenia wysokości kwoty ryczałtowej przeznaczonej na realizację zadania projektowego wykorzystany zostanie, zgodnie z pkt. 1 b) sekcji 3.10.1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, projekt budżetu ustalany indywidualnie dla każdego projektu i uzgadniany ex ante przez IP, o ile łączny koszt projektu wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tysięcy EUR.

Wobec powyższego budżet projektu powinien przedstawiać poszczególne koszty (wskazanie ceny jednostkowej, metodologii wyliczenia kosztu itd.), które będą składały się na łączny koszt realizacji danego zadania. Nie ma natomiast konieczności wskazywania przy każdej nazwie kosztu, że jest to kwota ryczałtowa, gdyż ten sposób rozliczenia jest obligatoryjny dla projektów o wartości do 200 tysięcy EUR.

W Regulaminie wyboru projektów nie zostały określone wartości docelowe wskaźników rezultatu, gdyż nabór nr FEWP.06.12-IP.01-002/23 nie jest jedynym naborem ogłaszanym w ramach Działania 6.12 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 . Natomiast w programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 określona została tylko wartość docelowa wskaźnika rezultatu Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu. Dlatego też wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu będzie określał Wnioskodawca, uwzględniając liczebność i strukturę grupy docelowej oraz planowane zadania projektowe. Natomiast, w ramach spełnienia kryterium, ocenione zostanie czy:

– poprzez zaplanowane zadanie, z przypisanymi dla tego zadania wydatkami, w zaplanowanym czasie i z potencjałem wnioskodawcy lub partnerów, wartości wskaźników są możliwe do osiągnięcia (maks. 3 pkt.),

– wybrane zostały wszystkie wskaźniki adekwatne do typu wsparcia zaplanowanego w projekcie. Ponadto zweryfikowane zostanie czy i w jakim stopniu wskaźniki rezultatu odpowiadają wskaźnikom produktu. Wartości wskaźników powinny być jak najbliżej powiązane z działaniami wdrażanymi w ramach projektu (maks. 7 pkt.).

Usługi pośrednictwa pracy mogą zostać zaplanowane w ramach projektu, jeżeli taka potrzeba będzie wynikała z przeprowadzonej analizy potrzeb uczestników projektu i zapewni kompleksowość i indywidualizację wsparcia.

Kosztami kwalifikowalnymi w projekcie będą takie koszty, bez poniesienia których nie będzie możliwe przeprowadzenie skutecznej integracji społeczno-gospodarczej uczestników. Potrzeba poniesienia konkretnych wydatków powinna zostać uzasadniona we wniosku o dofinansowanie.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć tylko takie dokumenty, które zostały wskazane w definicjach kryteriów, jakie musi spełnić Wnioskodawca planując i składając projekt.

Spełnienie kryterium formalnego Roczny obrót wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.(jeśli dotyczy) jest weryfikowane na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji potwierdzających jego potencjał finansowy oraz potencjał finansowy partnerów (o ile dotyczy) w zakresie wydatków ponoszonych we wniosku (dotyczy również NGO). Kryterium jest weryfikowane na podstawie przesłanych przez wnioskodawcę dokumentów:

– w przypadku spółek prawa handlowego: rachunek zysków i strat, bilans (za ostatni zatwierdzony rok podatkowy);

– w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych: PIT odpowiedni w zależności od formy opodatkowania (za ostatni zatwierdzony rok podatkowy). Wnioskodawca prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, może zaliczyć przychód w postaci otrzymanej dotacji do wykazywanego obrotu. W tym celu opisując potencjał finansowy należy wskazać numery projektów realizowanych jako Wnioskodawca lub Partner oraz kwoty otrzymanej dotacji w ostatnim zatwierdzonym roku podatkowym.

W przypadku projektów partnerskich:

– gdy jsfp jest wnioskodawcą, kryterium obrotu nie jest badane,

– gdy jsfp jest partnerem projektu, którego wnioskodawca nie należy do kategorii jsfp, obrót wnioskodawcy musi być równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym wniosku.

Natomiast spełnienie kryterium formalnego Wniosek został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia wniosku, w sytuacji, gdy osoba składająca podpis działa na podstawie pełnomocnictwa, będzie weryfikowane w oparciu o załączony do wniosku stosowny dokument to potwierdzający.

Tak. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Podrozdział 3.3. Wkład niepieniężny wkład niepieniężny może w całości lub części stanowić wniesiony wkład własny do projektu, jednakże musi spełniać następujące warunki kwalifikowalności:

 1. kwota dofinansowania w momencie końcowego rozliczenia projektu nie przekracza kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych z wyłączeniem wkładu niepieniężnego,
 2. wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub nieodpłatnej pracy społecznej członków stowarzyszenia wykonywanej na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.) – ze składników majątku beneficjenta lub majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu,
 3. wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom lub innymi dokumentami,
 4. wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
 5. wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,
 6. wkład niepieniężny nie był uprzednio współfinansowany ze środków UE.

Zgodnie z § 5a ust. 6 wzoru umowy o dofinansowanie wysokość kwot ryczałtowych oraz wskaźniki i ich wartości, obrazujące wykonanie zadań projektowych, nie mogą podlegać zmianie.

Dlatego też kwoty ryczałtowe ustalone dla poszczególnych zadań nie powinny być duże. Jednocześnie optymalne będzie ustalenie nie więcej niż jednego wskaźnika produktu specyficznego dla projektu, którego zrealizowanie w co najmniej 100% będzie decydowało o kwalifikowalności jednej kwoty ryczałtowej.

Zgodnie z regulaminem wyboru projektów naboru nr FEWP.06.12-IP.01-002/23 kryterium doboru grupy docelowej, w tym zagadnienia związane z rekrutacją, weryfikowane będzie głównie na podstawie części 3.4 wniosku o dofinansowanie.

Funkcją przedmiotowego pola jest wykazanie zrealizowanych projektów, których długofalowe rezultaty będą mieć pozytywny wpływ na realizację projektu składanego do oceny w ramach naboru nr FEWP.06.12-IP.01-002/23. Nie jest to zestawienie dotychczasowego doświadczenia projektodawcy na obszarze województwa wielkopolskiego, istotne jest kryterium komplementarności oraz tworzenia synergii przy uwzględnieniu już wypracowanych rezultatów zakończonych lub trwających projektów.

Poprzez środki europejskie należy rozumieć finansowanie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z definicjami art. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Uczestnikami projektu w ramach Działania 6.12 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, mogą być tylko osoby, które nie posiadają obywatelstwa żadnego z krajów UE ani krajów takich jak: Norwegia, Islandia, Liechtenstein oraz Szwajcaria i przebywają w Polsce legalnie. Do wskaźnika Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie należy natomiast wliczać osoby, które są obywatelami Polski i spełniają warunki określone w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Wobec powyższego nie należy określać wartości docelowej ww. wskaźnika.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie mogą zostać zamieszczone jako skan oryginalnego dokumentu podpisanego przez upoważnioną do tego osobę lub zostać podpisane podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym.

Tak. Osoby, które zostaną zatrudnione w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej nie stanowią personelu projektu, a są wykonawcami usług na zlecenie Wnioskodawcy lub Partnera.

Wskaźniki produktu i rezultatu stanowią odzwierciedlenie stopnia realizacji celu projektu, a w przypadku projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych również potwierdzają zrealizowanie poszczególnych zadań projektowych, dlatego też powinny zostać osiągnięte na poziomie co najmniej 100%. Należy pamiętać, że wartości docelowe poszczególnych wskaźników nie zostały podane przez IP – określa je Wnioskodawca biorąc pod uwagę liczebność i strukturę grupy docelowej oraz rodzaj zaplanowanych instrumentów wsparcia uczestników.

Zgodnie z Podręcznikiem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w punkcie „IX Załączniki” możliwe jest dodawanie plików w następujących formatach: csv, doc, docx, gif, jpg, jpeg, odf, ods, odt, pdf, png, xls, xlsx, txt, zip. Maksymalny rozmiar dodawanego pliku w naborze to 20 MB. Wobec powyższego wymagane dokumenty można zapisać jako osobne pliki a następnie skompresować i załączyć do wniosku w jednym pliku w formacie zip.

Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne
Nabór: FEWP.06.13-IZ.00-004/23 ( od 2023-06-23 do 2023-07-21 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru Rozdział 7.2 do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt, zatem musi on zakładać realizację programu na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Nabór: FEWP.06.13-IZ.00-005/23 ( od 2023-12-01 do 2023-12-15 )

W projekcie Wnioskodawca jest zobligowany do wskazania wszystkich wskaźników kluczowych wymienionych w Tabeli 2. Ponadto zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektu na etapie składania wniosku o dofinansowanie wskaźniki z Tabeli 2 nie wymagają określania wartości docelowej natomiast na etapie realizacji projektu należy je obowiązkowo monitorować w podziale na płeć.

Zgodnie z definicją kryterium formalnego nr 10 w ramach kryterium weryfikowane jest, czy wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym wniosku posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym wniosku. Jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego Wnioskodawcę/Partnera (o ile dotyczy). Kryterium jest weryfikowane na podstawie przesłanych przez wnioskodawcę odpowiednich dokumentów w zależności od wybranego sposobu rozliczania rocznego. Zatem obroty Wnioskodawcy należy rozumieć jako wartość przychodów osiągniętych w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym.

Wskaźniki specyficzne dla programu to wskaźniki które ustala IZ FEW i mają one na celu monitorowanie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Wszystkie wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia IZ FEW wskazuje w Regulaminie wyboru projektu. Natomiast wskaźniki specyficzne dla projektu określane są przez beneficjenta i muszą one uwzględnić specyfikę danego projektu. Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektu nr: FEWP.06.13-IZ.00-005/2023  Wnioskodawca ma obowiązek zdefiniować własny wskaźnik rezultatu bezpośredniego (wskaźnik specyficzny dla projektu), który powinien mierzyć główny rezultat projektu w odniesieniu do jego celu (tj. obrazować efekt wsparcia udzielonego głównej grupie docelowej).

Nie każdy środek trwały będzie wydatkiem ponoszonym w ramach cross-financingu. Zgodnie z Wytycznymi  dotyczącymi kwalifikowalności cross-financing w projektach EFS dotyczy wyłącznie:  
a) zakupu gruntu i nieruchomości, o ile warunki z podrozdziału 3.4 są spełnione,

b) zakupu infrastruktury rozumianej jako budowa nowej infrastruktury oraz wykonywanie wszelkich prac w ramach istniejącej infrastruktury, których wynik staje się częścią nieruchomości i które zostają trwale przyłączone do nieruchomości, w szczególności adaptacja oraz prace remontowe związane z dostosowaniem nieruchomości lub pomieszczeń do nowej funkcji (np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, renowacja budynku lub pomieszczeń, prace adaptacyjne w budynku lub pomieszczeniach),

c) zakupu mebli, sprzętu i pojazdów, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

i) zakupy te zostaną zamortyzowane w całości w okresie realizacji projektu, z zastrzeżeniem podrozdziału 3.7, lub

ii) beneficjent udowodni, że zakup będzie najbardziej opłacalną opcją, tj. wymaga mniejszych nakładów finansowych niż inne opcje, np. najem lub leasing, ale jednocześnie jest odpowiedni do osiągnięcia celu projektu; przy porównywaniu kosztów finansowych związanych z różnymi opcjami, ocena powinna opierać się na przedmiotach o podobnych cechach; uzasadnienie zakupu jako najbardziej opłacalnej opcji powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, lub

iii) zakupy te są konieczne dla osiągniecia celów projektu (np. doposażenie pracowni naukowych); uzasadnienie konieczności tych zakupów powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu (za niezasadny należy uznać zakup sprzętu dokonanego w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, np. zakup komputerów na potrzeby szkolenia osób bezrobotnych).

Warunki z tiretów i-iii są rozłączne, co oznacza, że w przypadku spełnienia któregokolwiek z nich, zakup mebli, sprzętu i pojazdów może być kwalifikowalny w ramach EFS+ poza cross-financingiem. Zakup mebli, sprzętu i pojazdów niespełniający żadnego z warunków wskazanych w tirecie i-iii stanowi cross-financing.

Zakup wskazanych w pytaniach sprzętów tj. retinobusa i fundus kamery może być kwalifikowalny w ramach EFS+ poza cross-financingiem. Przesłanką określającą, czy dany zakup może stanowić wydatek ponoszony poza cross-financingiem jest wykazanie, że jest on konieczny dla osiągniecia celów projektu pomimo, że odnosi się do kosztów stanowiących cross-financing. Zatem jeśli dany wydatek znajduje się w katalogu kosztów objętych cross-financingiem, a równocześnie bez niego realizacja projektu nie jest możliwa, a jest on powiązany z zakresem merytorycznym projektu i głównymi zadaniami, wówczas istnieje możliwość finansowania go poza cross-financingiem (zgodnie z zapisami podrozdziału 2.4, pkt. 6 c tiret iii Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027).

IZ FEW zaznacza jednak, że kwalifikowalność i zasadność kosztów stanowić będzie element oceny merytorycznej, która prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów, w oparciu o całościowe zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

Nie ma określonego limitu na wydatki określone jako środki trwałe.

Tak, istnieje możliwość rozliczania wydatków w oparciu o faktury zagraniczne. Niemniej jednak  należy zaznaczyć, iż Beneficjenci są zobowiązani do ponoszenia wydatków zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w szczególności zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy PZP, które znalazły swoje odzwierciedlenie w w/w Wytycznych. Ponadto IZ FEW zaznacza jednak, że kwalifikowalność i zasadność kosztów stanowić będzie element oceny merytorycznej, która prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów, w oparciu o całościowe zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

Z uwagi na specyfikę naboru IZ FEW nie określiła w Regulaminie wyboru projektu wskaźnika kluczowego rezultatu. Zatem Wnioskodawca nie musi go wskazywać w części 4.2 wniosku o dofinansowanie. Niemniej zgodnie z dalszymi zapisami ww. rozdziału Wnioskodawca ma obowiązek zdefiniować (w części 4.2 wniosku) własny wskaźnik rezultatu bezpośredniego (wskaźnik specyficzny dla projektu), który powinien mierzyć główny rezultat projektu w odniesieniu do jego celu (tj. obrazować efekt wsparcia udzielonego głównej grupie docelowej).

Kwalifikowalność wydatków każdorazowo oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście specyfiki projektu, stopnia złożoności projektu czy też wielkości grupy docelowej. Budżet wskazany w regionalnym programie zdrowotnym w zakresie retinopatii cukrzycowej jest budżetem szacunkowym. Ostateczne koszty będą zależały od projektu, który otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu. Zaplanowane przez wnioskodawcę szczegółowe wydatki zostaną zweryfikowane podczas oceny wniosku o dofinansowanie. Zatem Wnioskodawca może zmienić formę wydatku z zakupu na wynajem. Należy jednak podkreślić, że podczas tworzenia szczegółowego budżetu projektu Wnioskodawca musi udowodnić, że wynajem retinobusa będzie najbardziej opłacalną opcją, tj. wymaga mniejszych nakładów finansowych niż jego zakup. Ponadto należy zaznaczyć, iż ewentualne nadwyżki finansowe powstające w czasie realizacji programu winny być przeznaczone na zwiększenie liczby osób uczestniczących w programie.

Nabór: FEWP.06.13-IZ.00-003/23 ( od 2023-06-23 do 2023-07-14 )

Rodzaj oferowanego w projekcie wsparcia powinien być zgodny z zakresem interwencji EFS+, zapisami Regulaminu konkursu oraz Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. W zapisach niniejszego Regulaminu konkursu zaplanowano następujące możliwe formy wsparcia: usługi opiekuńczych i asystenckie, usługi w mieszkaniach oraz Centra usług Społecznych. Wobec powyższego możliwa jest realizacja usług opiekuńczych w klubach seniora (w Wytycznych obszarowych zrezygnowano jedynie z minimalnych wymagań/standardów dotyczących wsparcia takich placówek), wykluczona jest natomiast możliwość wsparcia dziennych domów opieki medycznej, kwalifikującej się jako usługa zdrowotna. 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 3 Wnioskodawca składa nie więcej niż 1 wniosek w ramach naboru. Natomiast występowanie we wniosku w charakterze Wnioskodawcy, nie wyklucza możliwości występowania w innych wnioskach złożonych w tym naborze w charakterze partnera. 

Szkolenie dla Beneficjentów zaplanowane zostało na 26 czerwca 2023 r. Poniżej link do spotkania wraz z formularzem uczestnictwa: https://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/webinarium-z-dzialania-6-13-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-poniedzialek-26-czerwca-2023-r.

Podane stawki wynagrodzeń (umowa o pracę) są stawkami brutto. Wnioskodawca planując budżet projektu może doliczyć do podanych stawek składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w części płaconej przez pracodawcę) oraz wypadkowe, składkę na Fundusz Pracy, składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (tj. koszty pracodawcy).

Konieczność takiego zakup musi wpisywać się w zaplanowane działania przewidziane do realizacji w przedmiotowym naborze, a co najważniejsze musi zostać szczegółowo uzasadniona w treści wniosku o dofinansowanie projektu. Przedmiotowy wydatek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem będzie weryfikowany pod względem jego racjonalności, efektywności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów. IZ zwraca uwagę, iż zakup samochodu powinien być zgodny z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności z Podrozdziałem 2.4. Cross-financing.

W przypadku zaplanowania we wniosku o dofinansowanie projektu wsparcia w zakresie mieszkań wspomaganych i chronionych Wnioskodawca jest zobowiązany do spełnienia warunku dotyczącego tworzenia miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów Rozdział 7.1 Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym w opinii IZ nie ma możliwości zlecenia ww. usługi zewnętrznej gdyż wówczas ww. warunek nie zostanie spełniony. W ramach realizacji projektu możliwe jest kwalifikowanie kosztu nabycia innych niż własność praw do nieruchomości (np. dzierżawy, najmu) oraz wykonywanie prac adaptacyjnych czy remontowych związanych z dostosowaniem nieruchomości lub pomieszczeń do nowej funkcji (np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, renowacja budynku lub pomieszczeń, prace adaptacyjne w budynku lub pomieszczeniach).

Podstawowym warunkiem przystąpienia do naboru jest wpisanie się w typy Beneficjentów określone w Regulaminie wyboru projektów, Rozdział 4, Podrozdział 4.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu (tj.: - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

- instytucje rynku pracy;

- państwowe jednostki budżetowe;

- podmioty ekonomii społecznej;

- organizacje pozarządowe;

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą;

- podmioty wykonujące działalność leczniczą;

- uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia).

Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, następnie należy dopasować status Wnioskodawcy do typu beneficjenta zgodnego z SZOP (tj.:

Administracja publiczna; Służby publiczne; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Instytucje ochrony zdrowia).

Zgodnie z zapisami Kryterium dostępu nr 11 gdy JSFP jest wnioskodawcą kryterium obrotu nie jest badane niezależnie od tego czy jest to projekt partnerski. W związku z powyższym nie ma potrzeby dołączania załącznika potwierdzającego potencjał finansowy.

Przedmiotowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być uprawniona do aplikowania o środki w ramach naboru, ponieważ w uznaniu IZ jest spółką w 100 procentach zależną od Miasta czyli Jednostki Samorządu Terytorialnego i w związku z tym traktowana jest jako JST. Niemniej podstawowym warunkiem przystąpienia do naboru jest wpisanie się w typy Beneficjentów, określone w Regulaminie wyboru projektów, Rozdział 4, Podrozdział 4.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu. Na tej podstawie Wnioskodawca powinien stwierdzić czy jest podmiotem uprawnionym do złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z zapisami podrozdziału 4.2 Regulaminu wyboru projektów dotyczącymi grupy docelowej wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością w zakresie wsparcia mieszkaniowego jest możliwe wyłącznie w ramach typu projektu: Tworzenie lub rozwój CUS.

Zapisy Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027 nie wyznaczyły standardów dla klubów Seniora, natomiast wsparcie tych placówek jest jak najbardziej możliwe do realizowania. Możliwość kontynuacji finansowania klubu seniora w ramach przedmiotowego naboru uzależniona jest od zapisów dotyczących trwałości zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach WRPO. W przypadku braku ograniczeń co do zasady istnieje możliwość kontynuacji wsparcia klubu seniora utworzonego w ramach WRPO niemniej z uwzględnieniem, iż wsparcie usług każdorazowo musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług oraz liczby osób objętych usługami zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027.

Zgodnie z zapisami podrozdziału 4.3 Wymagania czasowe Regulaminu wyboru projektów, początek realizacji projektu w ramach przedmiotowego naboru stanowi data nie wcześniejsza niż 1 sierpnia 2023 r. z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy Wnioskodawca ponosi na własne ryzyko. Ponadto nie mogą zostać wybrane do dofinansowania projekty, jeśli zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem wniosku.

Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027 nie narzucają zachowania okresu trwałości rezultatów projektu i w przedmiotowym naborze nie zaplanowano takiego obowiązku. Niemniej jednak zgodnie z § 14 Umowy o dofinansowanie projektu oraz art. 65 rozporządzenia 2021/1060 Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości w odniesieniu do współfinansowanej w ramach Projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych (w ramach cross-financingu). IZ zwraca uwagę, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we Wniosku o dofinansowanie projektu w trakcie jego realizacji oraz w okresie trwałości (jeśli dotyczy).

IZ informuje, iż w ramach naboru obowiązuje stan prawny na dzień ogłoszenia konkursu. Niemniej jednak, jeżeli zostaną opublikowane i zaczną obowiązywać nowe przepisy prawne to na etapie prac Komisji Oceny Projektów lub w trakcie realizacji projektów za zgodą IZ będzie możliwość dostosowania zapisów wniosku o dofinansowanie projektu do zmian wprowadzonych w ustawie. 

W ramach realizacji projektu możliwe jest obejmowanie wsparciem opiekunów prawnych lub faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Działania takie mogą obejmować np. na wsparcie psychologiczne, szkolenia w zakresie prawidłowego udzielania codziennej opieki i inne.

Z kolei usługa opiekuńcza jest świadczona przez osobę, która posiada:

a) kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub

b) doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

Wyżej przywołane szkolenia mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie.

Zgodnie z definicją obowiązek zwiększania liczby miejsc i liczby osób dotyczy zarówno Wnioskodawcy jak i Partnera w przypadku, gdy obydwaj planują realizację ww. wsparcia. 

Pytanie nie zostało dokładnie sprecyzowane. Wykorzystanie lokalu uzależnione jest w szczególności od zakresu działań jakie były w nim realizowane oraz obowiązku zachowania trwałości. Zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Podrozdział 2.3. Wydatki niekwalifikowalne niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków, w związku z czym nie ma możliwości rozliczenia w planowanym projekcie jakiejkolwiek części wydatków związanych z wykorzystaniem lokalu, które zostały sfinansowane w projekcie unijnym zrealizowanym w latach poprzednich. Powyższe oznacza, że jeżeli np. w poprzednim projekcie Wnioskodawca sfinansował zakup środków trwałych do pomieszczeń, to w planowanym projekcie nie będzie mógł rozliczyć ich amortyzacji czy też wykazać ich jako wkładu własnego. Analogicznie jeśli w poprzednim projekcie sfinansowano koszty dostosowania zasobów lokalowych do pełnienia określonej funkcji, w planowanym nowym projekcie jako wkład własny nie powinno być wykazywane ich udostępnienie dla potrzeb projektu. Jeżeli natomiast w poprzednim projekcie finansowane były tylko miesięczne koszty eksploatacji pomieszczeń (czynsz, koszty mediów), to również w nowym projekcie (w odniesieniu do innego okresu realizacji) mogą być one finansowane.

Pytanie nie zostało dokładnie sprecyzowane. Nie określona dokładnie na jaki cel/rodzaj wsparcia zasoby lokalowe planowane są do wykorzystania. Niemniej IZ zaznacza, iż zgodnie z zasadą dodatkowości, środki wspólnotowe nie mogą zastępować środków krajowych. Jeśli jednak dany lokal nie był dotychczas mieszkaniem chronionym/wspomaganym to jak najbardziej kwalifikowalnym jest zaadaptowanie go na te cele i zwiększenie w danym regionie liczby miejsc w takich mieszkaniach.

Zapisy Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027 nie wyznaczyły standardów dla klubów Seniora, natomiast wsparcie tych placówek jest jak najbardziej możliwe do realizowania. Możliwość kontynuacji finansowania klubu seniora w ramach przedmiotowego naboru uzależniona jest od zapisów dotyczących trwałości zawartych w Regulaminie wyboru projektów w ramach WRPO. W przypadku braku ograniczeń co do zasady istnieje możliwość kontynuacji wsparcia klubu seniora utworzonego w ramach WRPO niemniej z uwzględnieniem, iż wsparcie usług każdorazowo musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług oraz liczby osób objętych usługami zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027. Zgodnie z zapisami podrozdziału 4.3 Wymagania czasowe Regulaminu konkursu początek realizacji projektu stanowi data nie wcześniejsza niż 1 sierpnia 2023 r. z zastrzeżeniem, że koszty – bez względu na źródło finansowania (dofinansowanie czy wkład własny) - związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy Wnioskodawca ponosi na własne ryzyko. Ponadto nie mogą zostać wybrane do dofinansowania projekty, jeśli zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem wniosku.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów, podrozdział 7.1 Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie wsparcie usług w ramach istniejących mieszkań chronionych, mieszkań wspomaganych lub mieszkań z usługami/ze wsparciem jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w danym mieszkaniu, bez pogorszenia jakości świadczonych usług. W związku z powyższym jeśli podczas przekształcenia zostanie spełniony ww. warunek będzie możliwość kwalifikowania dodatkowych usług w tym:

a) usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie;

b) usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.

IZ informuje, iż w ramach naboru obowiązuje stan prawny na dzień ogłoszenia konkursu. Niemniej jednak, jeżeli zostaną opublikowane i zaczną obowiązywać nowe przepisy prawne to na etapie prac Komisji Oceny Projektów lub w trakcie realizacji projektów za zgodą IZ będzie możliwość dostosowania zapisów wniosku o dofinansowanie projektu do zmian wprowadzonych w ustawie.

W przedmiotowym naborze nie ma możliwości realizacji działań służących poprawie dostępu do świadczeń w oparciu o telemedycynę. Zakres ten zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027 dotyczy wyłącznie obszaru zdrowia. Niemniej jednak zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów oraz ww. wytycznymi Wnioskodawca ma możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych itp., niemniej wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi. Usługa teleopieki może zostać wykorzystana jedynie jako uzupełnienie usług społecznych świadczonych w projekcie.

W przypadku, gdy w toku realizacji projektu wystąpi potrzeba wprowadzenia zmian w ramach poszczególnych kategorii wydatków i Beneficjent dysponuje oszczędnościami powstałymi w związku z poniesionymi dotychczas wydatkami, możliwe jest dokonanie zmian wniosku o dofinansowanie. Co ważne aktualizacja wydatków następuje do poziomu kosztów cen rynkowych i musi zostać przez beneficjenta należycie uzasadniona.

W celu wprowadzenia zmian w projekcie Beneficjent przesyła za pomocą SL2021 prośbę o udostępnienie aktualnego Wniosku do edycji za pomocą LSI 2021+. Warunkiem dokonania zmian w projekcie jest przesłanie przez Beneficjenta zaktualizowanego Wniosku za pomocą LSI 2021+, wraz z tabelą zmian, sporządzoną według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą, nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz uzyskanie akceptacji Instytucji Zarządzającej. 

Głównym założeniem funduszy europejskich jest ich dodatkowość i zachowanie komplementarności z działaniami podejmowanymi m.in.: na szczeblu krajowym. Komplementarność działań ma pozytywny wpływ na rozwój usług społecznych. W związku z powyższym IZ nie widzi przeciwskazań aby realizacja projektu w ramach EFS+ stanowiła uzupełnienia działań realizowanych w ramach rządowego programu Senior+. Niemniej jednak należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność przestrzegania zasady zakazu podwójnego finansowania rozumianej zgodnie z Podrozdziałem 2.3. Wydatki niekwalifikowalne Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

IZ zaznacza, iż zaplanowane w ramach projektu formy wsparcia muszą wynikać z analizy danego obszaru i powinny być odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające z przeprowadzonej diagnozy. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Komisja Oceny Projektu będzie sprawdzała zasadność zaplanowanego wsparcia w kontekście opisanej we wniosku o dofinansowanie projektu diagnozy.

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 mieszkania chronione, mieszkania wspomagane oraz mieszkania z usługami/ze wsparciem nie mogą być zlokalizowane na nieruchomości, na której znajduje się placówka opieki instytucjonalnej, rozumiana zgodnie z definicją zawartą w wykazie pojęć, czyli np. DPS, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze.  

Możliwość kontynuacji finansowania usług opiekuńczych i asystenckich w ramach przedmiotowego naboru uzależniona jest od zapisów dotyczących trwałości zawartych w Regulaminie wyboru projektów w ramach WRPO. W przypadku braku ograniczeń co do zasady istnieje możliwość kontynuacji wsparcia usług utworzonych w ramach WRPO niemniej z uwzględnieniem, iż wsparcie usług każdorazowo musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług oraz liczby osób objętych usługami zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027.

IZ informuje, iż nie planuje publikowania instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Z godnie z zapisami Rozdziału 3. Sposób wyboru projektów, Regulaminu wyboru projektów pomocne przy wypełnianiu wniosku w systemie teleinformatycznym mogą być: Podręcznik Użytkownika LSI 2021+, Regulamin Użytkownika LSI 2021+, które dostępne są na stronie internetowej: https://lsi2021.wielkopolskie.pl/. Ponadto IZ zwraca uwagę, iż w systemie LSI 2021+ do wielu pól dodano pola pomocy, które zawierają wskazówki dotyczące danego pola. Aby skorzystać z pomocy kontekstowej dla poszczególnych pól wniosku należy kliknąć w znak pytajnika. Pomoc kontekstowa zostanie wyświetlona w dodatkowym okienku.

IZ zaleca aby zapisy dotyczące rekrutacji zamieszczać w pkt. 3.4.3 we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach opisu grupy docelowej. IZ zaznacza, iż koszty rekrutacji kwalifikowalne są wyłącznie w ramach kosztów pośrednich.

W ramach naboru nie ma możliwości prowadzenia szkoleń dla kadry medycznej. Co do zasady szkolenia kadry medycznej są przewidziane do współfinansowania na poziomie krajowym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w zakresie Działania nr 1.12 i 1.13. Ewentualnie IZ zaleca zweryfikować czy przedmiotowe szkolenia nie będą dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Niemniej zaznacza się, iż nabór na operatorów wsparcia dla Działania 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie dla FEW 2021+ został przewidziany w III kwartale.

W przedmiotowym naborze nie ma możliwości realizacji działań służących poprawie dostępu do świadczeń w oparciu o telemedycynę. Zakres ten zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027 dotyczy wyłącznie obszaru zdrowia. Niemniej jednak zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów oraz ww. wytycznymi Wnioskodawca w przedmiotowym naborze ma możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych itp., niemniej wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi. Usługa teleopieki może zostać wykorzystana jedynie jako uzupełnienie usług społecznych świadczonych w projekcie. 

IZ zaznacza, iżco do zasady usługi medyczne powinny być planowane w obszarze interwencji dotyczącej zdrowia. W obszarze usług społecznych nie należy zatem planować szeroko zakrojonych działań o charakterze medycznym. Zgodnie z założeniami przedmiotowego naboru usługi zdrowotne mogą być jedynie uzupełnieniem usług społecznych (jako wsparcie towarzyszące). Wyjątek stanowi możliwość finansowania leczenia w ramach opieki długoterminowej.

Zgodnie z Regulaminem Wyboru Projektów co do zasady przynależność uczestników do grupy docelowej weryfikowana będzie na podstawie zaświadczenia od właściwej instytucji lub innego dokumentu potwierdzającego kwalifikowalność. Jeżeli nie jest możliwe potwierdzenie przynależności do grupy docelowej odpowiednim dokumentem, dopuszczalne jest oświadczenie podpisane przez uczestnika lub jego opiekuna (jeśli niemożliwe jest uzyskanie oświadczenia uczestnika). Oświadczenie potwierdzające, iż uczestnik jest osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, powinno również zawierać pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Przedmiotowe oświadczenie powinno być zweryfikowane przez Beneficjenta oraz opatrzone podpisem osoby weryfikującej/zatwierdzającej.

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027 Podsekcji 4.3.5.3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz założeniami przedmiotowego naboru jest możliwość zaplanowania działań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Tak, Wnioskodawcą może być JST, ponieważ posiada osobowość prawną (wówczas pełnomocnictwo nie jest wymagane). Wydzielenie realizatora jest wyłącznie zależne od potrzeb JST. Dalszy zapis wspominanego punktu stanowi: „Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Projektodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) przez nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.” CUS występując o dofinansowanie i tak, musi powoływać się na organ założycielski, tj. JST.

Zgodnie z zapisem Regulaminu 4.1 podpunkt 4 (strona 21) „Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (JST) na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) przez nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.”

W związku z powyższym, jeśli ma być to CUS działający w ramach JST, który planuje być Wnioskodawcą, nie ma potrzeby, aby wchodził w takie partnerstwo. Może on być realizatorem projektu.

W sytuacji, gdy CUS będzie partnerem w ramach projektu składanego przez innego wnioskodawcę niż jego organ założycielski, to wtedy jako partner projektu musi być ujęty we wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu naboru (JST/CUS).

Tak. Wnioskodawca jest zobligowany do wykazania w pkt.4.2 Planowane rezultaty realizacji projektu tych samych danych wskazanych w pkt. 3.4.2 Cele i rezultaty projektu – tło i uzasadnienie.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem i są świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych.

Z kolei opiekun faktyczny to osoba opiekująca się osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem formalnym (zawodowym) i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki (nie dotyczy rodziców zastępczych), najczęściej członek rodziny, osoba sprawująca rodzinną pieczę zastępczą, osoba bliska, wolontariusz.

Natomiast usługa opiekuńcza jest świadczona wyłącznie przez osobę, która posiada:

a) kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub

b) doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

W ramach naboru możliwe jest kwalifikowania kosztów szkoleń dla opiekunów faktycznych w ww. zakresie.

W przedmiotowym naborze jest możliwość wprowadzenia częściowej odpłatności za oferowane w projekcie usługi dla osób korzystających ze wsparcia. Niemniej jednak ze względu na to, iż wsparcie dotyczy usług społecznych, należy zwrócić uwagę aby ich wysokość nie stanowiła bariery uczestnictwa w projekcie. Przedmiotowy wydatek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem będzie weryfikowany pod względem jego racjonalności, efektywności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów.

W ramach części II wniosku Identyfikacja wnioskodawcy, w punkcie 2.1 Dane Wnioskodawcy należy ująć PKD Wnioskodawcy (Dominujące) oraz PKD Projektu tj. działania realizowane w projekcie (główne lub wyłączne). Prawidłowe określenie PKD leży zatem po stronie wnioskodawcy.

W ramach części II wniosku Identyfikacja wnioskodawcy, w punkcie 2.1 Dane Wnioskodawcy należy ująć PKD Wnioskodawcy (Dominujące) oraz PKD Projektu tj. działania realizowane w projekcie (główne lub wyłączne). Prawidłowe określenie PKD leży zatem po stronie wnioskodawcy.

W związku z tym, iż nie ma ustawowej definicji „leczenia” w usługach zdrowotnych należy uznać, że są to wszystkie działania inne niż profilaktyka i diagnostyka. Usługi zdrowotne finansowane z EFS+ co do zasady powinny zostać zaplanowane w obszarze dotyczącym zdrowia jako Regionalne Programy Zdrowotne opiniowane przez AOTMiT oraz koordynowane przez Komitet Sterujący, natomiast w obszarze usług społecznych należy zawężać planowanie takich działań. Niemniej jednak na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pełen zakres wymienionych świadczeń zdrowotnych jest możliwy do sfinansowania z EFS+ w przypadku wyłącznie opieki długoterminowej – mogą to być świadczenia np.: pielęgnacyjne i opiekuńcze, o których mowa w art.15 ww. Ustawy.

a) Pkt. 3.2 – zakres projektu -> czy w przypadku konkursu 6.13 zaznaczam „usługi” czy określam zakres projektu w „innych”?

ODP: W punkcie 3.2 Zakres projektu należy zaznaczyć wiersz „usługi”.

b) Pkt. 3.2 – zakres projektu - inne -> jeśli w konkursie 6.13 określam „inne” to czy zakres projektu ma się pokrywać z typem projektu?

ODP: W punkcie 3.2 Zakres projektu należy zaznaczyć wiersz „usługi”.

c) Pkt. 3.4.3.1. - Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu i ich status -> czy wypełnianie wskazane pkt. jest obligatoryjne w ramach konkursu 6.13? Czy wskazuje się wartości 0, a przypisuje jedynie wartości liczbowe w zakładce IV. Wskaźniki osiągnięć?

ODP: Tabela powinna zostać uzupełniona. Podane dane są szacunkowe, na podstawie przewidywań wnioskodawcy natomiast dane powinny być tożsame w wartościami liczbowymi uwzględnionymi we wskaźnikach.

d) PKD Wnioskodawcy – co w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Fundacja (Organizacje społeczne i związki wyznaniowe) nie prowadząca działalności gospodarczej? W KRS widnieje cel działania organizacji.

ODP: W przypadku fundacji jako kod działalności przeważającej wpisywany jest zasadniczo kod 94.99. Z.

e) Rodzaj działalność gospodarczej - co w przypadku, gdy wnioskodawcą jest np. Fundacja (Organizacje społeczne i związki wyznaniowe) nie prowadząca działalności gospodarczej?

ODP: Pola 1.5 nie należy uzupełniać.

Realizacja wsparcia w formie świadczenia wyłącznie specjalistycznych usług opiekuńczych jest możliwa, o ile takie zapotrzebowanie będzie wynikało z diagnozy potrzeb grupy docelowej. Usługi specjalistyczne muszą być realizowane zgodnie z Wytycznymi obszarowymi, Podsekcją 4.3.5.3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. 

IZ informuje, iż Wnioskodawca nie jest zobowiązany do uwzględniania ww. działań we wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja ww. działań umożliwiających pozostanie osób z niepełnosprawnościami lub osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej może zostać sfinansowane w ramach usług opiekuńczych lub asystenckich i wówczas musi stanowić element projektu. W przypadku gdy z przeprowadzonej diagnozy/analizy wynika, iż wsparcie w projekcie będzie kierowane do np.: osób z niepełnosprawnościami, a co za tym idzie z ww. analizy wynika np.: konieczność zlikwidowania barier architektonicznych wówczas już na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca ma możliwość zaplanowania ww. działań w budżecie projektu z uwzględnieniem zasad dostępności, w tym uniwersalnego projektowania. Natomiast powyższe nie wyklucza możliwości skorzystania, w trakcie realizacji projektu, z Mechanizmu Racjonalnych Usprawnień (MRU). Beneficjent w celu zapewnienia dostępności projektu dla konkretnej osoby/osób ma możliwość zastosowania w projekcie kosztów związanych z MRU, których nie przewidział na etapie przygotowania projektu. MRU pozwala na elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników projektu/użytkowników produktu projektu lub personelu projektu oraz zapewnia im optymalne usprawnienia (dodatkowe informacje o MRU znajdują się w Sekcji 4.1.2. Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU), Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027).

Zakres usług zdrowotnych realizowany w ramach CUS musi być zgodny z diagnozą potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych i zdrowotnych opracowywanych przez centrum. Zgodnie z założeniami przedmiotowego naboru usługi zdrowotne mogą być jedynie uzupełnieniem usług społecznych (jako wsparcie towarzyszące). Dodatkowo IZ przypomina, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem EFS Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 finansowanie usług zdrowotnych jest możliwe w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym, zaś finansowanie leczenia jest możliwe wyłącznie w ramach opieki długoterminowej, jako wsparcie towarzyszące.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności zakup nieruchomości kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami; wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu zgodnie z art. 156 ust. 3 tej ustawy, b) nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu, c) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

Limity wydatków przeznaczonych na zakup nieruchomości wskazane są w art. 64 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego i wynoszą 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie lub 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych.

Jeśli celem projektu jest utworzenie mieszkania wspomaganego wówczas wydatki materialne związane z dostosowaniem mieszkania do standardu mieszkania wspomaganego nie stanowią wydatków objętych limitem cross financingu.

Usługi opiekuńcze to usługi, które są świadczone dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj: osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Ponadto IZ przypomina, że wsparcie jest możliwe o ile będą to osoby wpisujące się w katalog grupy docelowej przewidzianej do realizacji w ramach określonego typu wsparcia.

Wsparcie jest możliwe o ile będą to osoby wpisujące się w katalog grupy docelowej przewidzianej do realizacji w ramach określonego typu wsparcia.

W przedmiotowym naborze nie wystąpi pomoc de minimis II stopnia. Pomoc de minimis II stopnia jest pomocą de minimis, która udzielana jest bezpośrednio przez wnioskodawcę pomiotom trzecim.

Konieczność takiego zakup musi wpisywać się w zaplanowane działania przewidziane do realizacji w projekcie dla określonej grupy docelowej, a co najważniejsze musi zostać szczegółowo uzasadniona w treści wniosku o dofinansowanie projektu. Przedmiotowy wydatek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem będzie weryfikowany pod względem jego racjonalności, efektywności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów. IZ zwraca uwagę, iż zakup i montaż windy powinien być zgodny z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności z Podrozdziałem 2.4. Cross-financing.

Zapisy Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027 nie wyznaczyły standardów dla DDP  natomiast wsparcie tych placówek jest jak najbardziej możliwe do realizowania  w ramach naboru. IZ zobowiązuje do realizacji DDP zgodnie ze standardem obowiązującym w ramach perspektywy 2014-2020 tj. liczba miejsc w DDP nie może przekraczać 30 miejsc. Ponadto DDP musi funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DDP może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb. Kwestia możliwości kontynuacji finansowania DDP  w ramach przedmiotowego naboru uzależniona jest od zapisów dotyczących trwałości. W przypadku braku ograniczeń ww. zakresie co do zasady istnieje możliwość kontynuacji wsparcia DDP niemniej z uwzględnieniem, iż wsparcie usług każdorazowo musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług oraz liczby osób objętych usługami zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027.

Nie ma aktu prawnego regulującego wprost tworzenie, prowadzenie Domów Sąsiedzkich, czy wskazujące standard Domu Sąsiedzkiego. W związku w powyższym w ramach ogłoszonego naboru nie przewiduje się możliwości realizacji domów sąsiedzkich. W ramach naboru jest możliwość realizacji sąsiedzkich usługi opiekuńczych zgodnie z Podsekcją 4.3.5.5 wytycznych obszarowych.

Tak. Zgodnie z Kryterium dostępu nr 4 w przedmiotowym naborze występuje obowiązek zwiększania zarówno liczby miejsc świadczenia usług społecznych jak i zwiększania liczby osób objętych tymi usługami w stosunku do danych z roku 2022. W przypadku wsparcia funkcjonujących już CUS istotne jest poszerzanie oferty świadczonych przez nie usług z zastrzeżeniem, iż zakres świadczonych usług musi się wpisywać w zakres interwencji EFS+.

Zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów w ramach przedmiotowego naboru jest możliwość zaplanowania kontynuacji finansowania CUS. Niemniej Wnioskodawca musi zapewnić, że nie nastąpi podwójne finansowanie wydatków. Wsparcie usług świadczonych przez CUS może dotyczyć wyłącznie dofinansowania kosztów związanych ze świadczeniem tych usług (w tym kosztów świadczenia usług oraz wynagrodzeń zespołu do spraw organizowania usług społecznych i stanowiska organizatora społeczności lokalnej wskazanych w art. 23 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych) i nie obejmuje finansowania wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem danego CUS (np. wynajem pomieszczeń biurowych, księgowość). W związku z powyższym nie ma konieczności rozszerzania katalogu usług świadczonych przez CUS. Niemniej IZ zaleca poszerzanie oferty świadczonych przez nie usług z zastrzeżeniem, iż zakres świadczonych usług musi się wpisywać w zakres interwencji EFS+.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 3 Wnioskodawca składa nie więcej niż 1 wniosek w ramach naboru. Natomiast występowanie we wniosku w charakterze Wnioskodawcy, nie wyklucza możliwości występowania w innych wnioskach złożonych w tym naborze w charakterze partnera. Niemniej IZ zwraca uwagę, iż zgodnie z Podrozdziałem 3.2. Zasady dokonywania oceny pkt. 5 Regulaminu wyboru projektów tj.: W przypadku gdy podmiot składający wniosek występuje w kilku wnioskach w charakterze Wnioskodawcy (w jednym wniosku lub w kilku wnioskach jeżeli zezwala na taką sytuację Regulamin) i partnera (w jednym lub w kilku wnioskach), a w szczególności gdy następuje zamiana we wnioskach podmiotów pełniących rolę Wnioskodawcy i partnera to wnioski te mogą być oceniane przez tego samego członka KOP (po wylosowaniu pierwszego oceniającego dla wniosku, pozostałe wnioski wypełniające opisaną zasadę mogą zostać skierowane przez Przewodniczącego KOP do tego samego oceniającego). Powyższe ma na celu w szczególności weryfikację czy zaplanowane we wnioskach o dofinansowanie projektu wsparcie jest zasadne (i zgodne z przedstawioną diagnozą) i czy działania zaplanowane we wnioskach nie powielają wsparcia na tym samym obszarze.

Dodatkowo taki sposób oceny zapewni prawidłową ocenę potencjału finansowanego kadrowego i technicznego.

Zapisy Regulaminu w rozdziale 7.1 pkt 20 wskazują, że działania związane z tworzeniem CUS oraz wsparciem świadczonych przez nie usług realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Zgodnie z art. 23 Stanowiska wyodrębnione w strukturze organizacyjnej centrum usług społecznych ww. ustawy przewidziano stanowiska pracy zespołu ds. organizowania usług społecznych - Organizatora Usług Społecznych oraz Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych oraz stanowiska organizatora społeczności lokalnej, w związku z powyższym istnieje możliwość kwalifikowania wydatków związanych z zatrudnienie ww. osób w ramach projektu.

Wsparcie w zakresie konsultacji z dietetykiem może zostać zaplanowane w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych wmiejscu zamieszkania. Jeśli ww. wsparcie będzie wynikało z przeprowadzonej diagnozy i zostanie ono uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu wówczas może zostać uznane za koszt kwalifikowalny. Niemniej przedmiotowy wydatek będzie weryfikowany pod względem jego racjonalności, efektywności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów.

Zgodnie z Wytycznymi obszarowymi przy udzielaniu zamówień należy stosować zapisy Rozdziału 2. Ogólne zasady interwencji EFS+ pkt. 9 zgodnie z którymi: w projektach współfinansowanych z EFS+ przy udzielaniu zamówień stosowane są preferencje dla PES. Preferencje mogą być realizowane m.in. poprzez:

a) zobowiązanie beneficjentów do zlecania zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub stosowania innych przewidzianych prawem trybów, w tym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej czy ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

b) zobowiązanie beneficjentów do zlecania zadań na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych.

Ponadto należy przestrzegać zapisy Wytycznych kwalifikowalności, Sekcja 3.2.1, lit f, zgodnie z którymi zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonych metod oraz finansowania niepowiązanego z kosztami, o których mowa w podrozdziałach 3.10 i 3.11 ww. Wytycznych.

W przypadku gdy w ramach wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowane zostało utworzenie mieszkania wspomaganego koszt sfinansowania eksploatacji lokalu można uznać za koszt kwalifikowalny i może on zostać wykazany w ramach kosztów bezpośrednich. 

W ramach wniosku o dofinansowanie projektu jest możliwość zaplanowania ww. wsparcia i może ono stanowić koszt kwalifikowalny. Należy jednak pamiętać o konieczności realizacji działań przede wszystkim pod kątem zrealizowania założonego celu projektu. Przedmiotowy wydatek będzie weryfikowany pod względem jego racjonalności, efektywności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów. Ponadto IZ zwraca uwagę, iż aktywność poza klubem nie może stanowić przeważającej części działań zaplanowanych w projekcie a co do zasady powinna być działaniem dodatkowym/uzupełniającym.

Zgodnie z brzmieniem kryterium ocena spełnienia kryterium polega na weryfikacji uzasadnienia potrzeby realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach wniosku i ich powiązania z przedstawionym problemem.

Analizując zasadność nawiązania partnerstw należy mieć na uwadze zapisy rozdziału 13 ustawy wdrożeniowej, w szczególności art. 39 pkt. 13.

W opisanym przypadku wnioskodawca zamierza udostępnić zaplecze techniczne oraz realizować działania objęte kosztami pośrednimi: promocję i rekrutację.

Zgodnie z brzmieniem kryterium niedopuszczalna jest sytuacja, w której działania beneficjenta ograniczają się jedynie do czynności organizacyjno – technicznych, a całość merytoryczna realizacji projektu leży po stronie partnera/ów.

Niemniej jednak, aby ocenić zasadność partnerstwa, w przypadku gdy JST jest wnioskodawcą, oceniający może wziąć pod uwagę doświadczenie IZ, które potwierdza, że w przypadku tego typu partnerstw prawdopodobieństwo kontynuowania działań po zakończeniu projektu jest większe i może wówczas uznać kryterium za spełnione (otrzymują niższą punktacje niż maksymalna).

W celu jednoznacznej oceny zasadności przedstawionego partnerstwa konieczna jest analiza całego wniosku o dofinansowanie.

Tak, wsparcie tych placówek jest jak najbardziej możliwe do realizowania w ramach naboru pomimo, iż zapisy Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027 nie wyznaczyły standardów dla DDP. IZ zobowiązuje do realizacji DDP zgodnie ze standardem obowiązującym w ramach perspektywy 2014-2020 tj. liczba miejsc w DDP nie może przekraczać 30 miejsc, DDP musi funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DDP może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb. 

Wsparcie dla mieszkań chronionych, mieszkań wspomaganych oraz innych mieszkań, w których oferowane są usługi społeczne i wsparcie osób je zamieszkujących (dalej: mieszkania z usługami/ze wsparciem) polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych. W związku z powyższym wraz z tworzeniem miejsc w nowotworzonych lub istniejących mieszkaniach ulegnie zwiększeniu liczba utworzonych miejsc świadczenia usług. W związku z powyższym oraz zgodnie z definicją wskaźnika wskazaną w Liście Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ wskaźnik „Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej”  - obejmuje nowo utworzone dzięki wsparciu EFS+ miejsca stacjonarnego świadczenia usług społecznych lub zdrowotnych w społeczności lokalnej.

Liczbę miejsc należy monitorować jako potencjał danej placówki/ośrodka/mieszkania itp. do świadczenia usług, tj. liczbę osób, które mogą w tym samym momencie jednocześnie skorzystać z oferowanych usług (a nie miejsce jako obiekt, w którym dana usługa jest świadczona).

Przykład: w przypadku utworzonego w projekcie mieszkania wspomaganego, mogącego jednocześnie przyjąć 5 osób, należy wykazać 5 utworzonych miejsc świadczenia usług.

W przypadku wsparcia istniejących wcześniej placówek świadczenia usług do wskaźnika zliczane są wyłącznie nowe miejsca utworzone dzięki wsparciu EFS+.

Jeśli koszt zakupu posiłku wynika z zakresu udzielonego wsparcia i jest zasadny wobec celu projektu takie działania mogą być finansowane. IZ przypomina, iż usługa dowożenia posiłków rozumiana jako sfinansowanie kosztu zakupu tych posiłków, cateringu będzie weryfikowana przez Komisję Oceny Projektu pod kątem zasadności wsparcia. W celu umożliwienia oceny części składowe powyższej usługi powinny zostać wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu w tabeli 5.2 Uzasadnienia kosztów. Ponadto IZ zwraca uwagę, iż tego rodzaju działanie może być realizowane wyłącznie jako element kompleksowego projektu dotyczącego usług opiekuńczych lub asystenckich.

Zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów w ramach przedmiotowego naboru jest możliwość zaplanowania kontynuacji finansowania CUS utworzonego w ramach POWER. Niemniej Wnioskodawca musi zapewnić, że nie nastąpi podwójne finansowanie wydatków. Wsparcie usług świadczonych przez CUS (utworzonych w ramach POWER) może dotyczyć wyłącznie dofinansowania kosztów związanych ze świadczeniem tych usług (w tym kosztów świadczenia usług oraz wynagrodzeń zespołu do spraw organizowania usług społecznych i stanowiska organizatora społeczności lokalnej wskazanych w art. 23 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych) i nie obejmuje finansowania wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem danego CUS (np. wynajem pomieszczeń biurowych, księgowość). W związku z powyższym nie ma konieczności rozszerzania katalogu usług świadczonych przez CUS. Niemniej IZ zaleca poszerzanie oferty świadczonych przez nie usług z zastrzeżeniem, iż zakres świadczonych usług musi się wpisywać w zakres interwencji EFS+.

Kwalifikowalność programu komputerowego w ramach kosztów bezpośrednich uzależniona jest od jego przeznaczenia. W przypadku gdy program będzie niezbędny do realizacji celów określonych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz realizacji wsparcia zaplanowanego dla uczestników projektu wówczas co do zasady mógłby stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich (co podlega ocenie Komisji Oceny Projektów (KOP)). Natomiast jeżeli program komputerowy ma na celu wsparcie funkcjonowania CUS o charakterze administracyjnym wówczas należy uznać, iż stanowi on wydatek kwalifikowalny w ramach kosztów pośrednich.

Zgodnie z zapisami ww. regulaminu CUS mają być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Art. 21 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, iż diagnoza jest opracowywana na okres 5 lat i podlega aktualizacji w przypadku istotnej zmiany wniosków wynikających z rozeznania, o którym mowa w ust. 1 ww. ustawy. W związku z powyższym jeżeli przedmiotowy wymóg zostanie spełniony wówczas koszt aktualizacji mógłby zostać wykazany jako koszt kwalifikowalny. Niemniej powyższe będzie podlegało ocenie przez KOP na podstawie informacji i uzasadnienia zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych w art. 10 wskazują, iż warunkiem utworzenia centrum jest przekazanie do realizacji centrum wszystkich zadań, w tym usług społecznych, realizowanych dotychczas przez ośrodek pomocy społecznej oraz wybranych i nierealizowanych przez ośrodek pomocy społecznej do dnia utworzenia centrum usług społecznych z co najmniej dwóch zakresów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przypadku CUS utworzonych w ramach POWER nie ma konieczności rozszerzania katalogu usług świadczonych przez CUS. Niemniej IZ zaleca poszerzanie oferty świadczonych przez nie usług z zastrzeżeniem, iż zakres świadczonych usług musi się wpisywać w zakres interwencji EFS+.

Zgodnie z art. 6. punkt 1. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, „Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są:
1) publiczne służby zatrudnienia;
2) Ochotnicze Hufce Pracy;
3) agencje zatrudnienia;
4) instytucje szkoleniowe;
5) instytucje dialogu społecznego;
6) instytucje partnerstwa lokalnego.”
Natomiast zgodnie z art. 20, pkt 1 ww. Ustawy, „Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.” W związku z powyższym, instytucja szkoleniowa, która została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, jest uznawana za instytucję rynku pracy klasyfikuje się jako służby publiczne i taką właśnie kategorię powinna wybrać instytucja szkoleniowa podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021‑2027, sekcja 4.3.1, pkt. 2 zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu odnosi się do danego beneficjenta. W związku z powyższym beneficjent musi wykazać, iż realizując projekt zwiększy ogólną liczbę miejsc świadczenia usług jak i liczbę osób objętych wsparciem w stosunku do danych z roku 2022 (bez względu na obszar realizacji projektu). Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług oraz liczby osób objętych tymi usługami nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych. 

W ramach przedmiotowego naboru możliwe jest tworzenie środowiskowych klubów samopomocy, jednak utworzenie takiej formy wsparcia musi być poprzedzone decyzją wojewody.

Zakres takiego wsparcia przewidziany dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa ustawa o pomocy społecznej art. 51a ust. 2: środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Należy zwrócić uwagę, czy zaplanowana przez Wnioskodawcę działalność będzie miała charakter ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym w całości z budżetu państwa, realizowanym przez samorząd gminny lub powiatowy. W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie realizować zadania tożsame z działalnością środowiskowych domów samopomocy, a po okresie trwałości projektu dalszą działalność realizować będzie np. w ramach zadań własnych, wówczas działalność ta nie będzie miała charakteru ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Do realizacji działań rekomendowanych, z których mogliby skorzystać uczestnicy środowiskowych domów samopomocy/środowiskowych klubów samopomocy wskazane są działania i usługi ponadstandardowe niż te wynikające z ustawy o pomocy społecznej - np. zwiększenie dostępności do usług w postaci zapewnienia transportu dla uczestników zajęć w ŚDS lub zwiększenie liczby form i godzin specjalistycznych usług terapeutycznych, kulturalnych, społecznościowych. Należy jednak zastrzec, iż byłyby to działania dodatkowe (np. wzrost liczby godzin, poszerzenie oferty terapeutycznej, zabezpieczenie transportu).

Zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów w ramach przedmiotowego naboru jest możliwość zaplanowania kontynuacji finansowania CUS utworzonego w ramach POWER/środków krajowych. Wsparcie usług świadczonych przez utworzony CUS może dotyczyć wyłącznie dofinansowania kosztów związanych ze świadczeniem tych usług (w tym kosztów świadczenia usług oraz wynagrodzeń zespołu do spraw organizowania usług społecznych i stanowiska organizatora społeczności lokalnej wskazanych w art. 23 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych) i nie obejmuje

finansowania wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem danego CUS (np. wynajem pomieszczeń biurowych, księgowość). W związku z powyższym IZ nie widzi możliwości finansowania etatu dyrektora CUS w ramach kosztów bezpośrednich.

W kontekście usług realizowanych i finansowanych wcześniej ze środków jednostki samorządu terytorialnego należy także pamiętać o konieczności zapewnia, że wsparcie w ramach projektu nie spowoduje:

a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta oraz

b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przypadku CUS utworzonych w ramach POWER nie ma konieczności rozszerzania katalogu usług świadczonych przez CUS. Oferta usług realizowanych przez CUS musi wynikać z lokalnej diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych przygotowanych dla funkcjonującego już CUS. Niemniej IZ zaleca poszerzanie oferty świadczonych przez nie usług z zastrzeżeniem, iż zakres świadczonych usług musi się wpisywać w zakres interwencji EFS+.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przypadku CUS utworzonych w ramach POWER nie ma konieczności rozszerzania katalogu usług świadczonych przez CUS. Ponadto IZ zwraca uwagę, iż zwiększenie liczby osób objętych usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób dotychczas obejmowanych usługami przez beneficjenta. Kwalifikowalne są koszty dotyczące świadczenia usług (zarówno dotychczasowe jak i nowe) dla wszystkich miejsc oraz osób, których ta forma wsparcia dotyczy z zastrzeżeniem, iż zakres świadczonych usług wpisuje w zakres interwencji EFS+.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przypadku CUS utworzonych w ramach POWER nie ma konieczności rozszerzania katalogu usług świadczonych przez CUS. Niemniej IZ zaleca poszerzanie oferty świadczonych przez CUS usług z zastrzeżeniem, iż zakres świadczonych usług musi się wpisywać w zakres interwencji EFS+. W przypadku podniesienia jakości oferowanych usług należy pamiętać, że zgodnie z definicją wskaźnika przez podniesienie jakości oferowanych usług należy rozumieć w szczególności sytuację, gdy osoby świadczące usługi w danym podmiocie dzięki udziałowi w projekcie wzięły udział w kursach i szkoleniach mających na celu podniesienie standardu wykonywanych usług. W wypadku podnoszenia jakości oferowanych usług kwalifikowalny może być koszt świadczenia całej usługi.

Każdorazowo zakres i rodzaj wsparcia oferowany przez CUS musi wynikać z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej ujętej w diagnozie potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027 sekcja 4.3.1 pkt 2 wsparcie dla usług opiekuńczych lub asystenckich musi prowadzić każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług oraz liczby osób objętych tymi usługami nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych. W przypadku realizacji wsparcia realizowanego w ramach CUS możliwa jest sytuacja, w której następuje zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług bez jednoczesnego zwiększania liczby opiekunów świadczących usługi tj. sytuacja, w której opiekun obejmował wsparciem 3 rodziny w wymiarze 15 godzin tygodniowo, po zwiększeniu w projekcie opiekun będzie obejmował wsparciem 4 rodziny w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Każdorazowo należy jednak pamiętać o konieczności dostosowania wsparcia do indywidualnych potrzeb, potencjału i osobistych preferencji odbiorców tych usług (zwłaszcza w przypadku osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i osób z niepełnosprawnościami) bez pogarszania jakości świadczonych dotąd usług. Jednocześnie obowiązek zwiększania liczby osób objętych usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób dotychczas obejmowanych usługami przez beneficjenta.

Wnioskodawca prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą może zaliczyć przychód w postaci otrzymanej dotacji do wykazywanego obrotu. W tym celu opisując potencjał finansowy należy wskazać numery realizowanych projektów oraz kwoty otrzymanej dotacji.

NGO, co do zasady, prowadzą księgi rachunkowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Jeśli jednak spełniają odpowiednie warunki, to mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów zgodnie z regułami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów jest zbliżona do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Stowarzyszenia i fundacje powinny posiadać zasady (politykę) rachunkowości opisującą reguły obowiązujące w tych organizacjach. W polityce rachunkowości należy określić m.in.:

 • rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze, 
 • metodę wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Źródła przychodów uzyskiwanych przez stowarzyszenia i fundacje powinny być przedstawione w ich statucie. Mogą to być:

 • składki członkowskie (w stowarzyszeniach), 
 • dotacje, 
 • darowizny, 
 • przychody ze zbiórek ulicznych.

Zgodnie z powyższym prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest wymagane tylko i wyłącznie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczących realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021‑2027 sekcja 4.3 pkt. 8 w przypadku świadczenia usług w placówce zapewniającej całodobową opiekę, nie może być ona zlokalizowana na nieruchomości, na której znajduje się inna placówka świadcząca opiekę instytucjonalną. Natomiast w przypadku placówek zapewniających opiekę wytchnieniową IZ dopuszcza taką możliwość, niemniej wyłącznie pod warunkiem zachowania pozostałych zasad świadczenia usług w społeczności lokalnej. Niemniej jednak, aby ocenić zasadność wsparcia w formie opieki wytchnieniowej zlokalizowanej w placówce pod kątem zgodności z zasadą usług świadczonych w społeczności lokalnej konieczna jest analiza całego wniosku o dofinansowanie i na tym etapie nie jest możliwa jednoznaczna ocena założeń projektowych Wnioskodawcy. Ponadto zaznacza się, iż ostateczna decyzja w ww. kwestii należeć będzie do Komisji Oceny Projektu.

W oparciu o zapisy wniosku zostanie zweryfikowane, czy Wnioskodawca i/lub Partner/Partnerzy należą do sektora publicznego, prywatnego czy sektora podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Poniżej przedstawiamy przykłady dla poszczególnej punktacji.

Kryterium premiowane 8 punktami (bez znaczenia kto Wnioskodawcą, kto Partnerem): Partnerstwo musi dotyczyć przynajmniej jednego partnera z innego sektora, przy czym przynajmniej jednym z tych podmiotów (Wnioskodawcą lub Partnerem) musi być PES.

Przykłady:

PES + sektor prywatny

PES + sektor publiczny

PES + sektor prywatny + sektor publiczny

PES + PES + sektor prywatny

PES + PES + sektor publiczny

PES + PES + sektor prywatny + sektor publiczny

Kryterium premiowane 5 punktami (bez znaczenia kto Wnioskodawcą, kto Partnerem): Partnerstwo musi dotyczyć przynajmniej jednego partnera z innego sektora.

Przykłady:

sektor prywatny + sektor publiczny

sektor prywatny + sektor prywatny + sektor publiczny

sektor publiczny+ sektor publiczny + sektor prywatny

Brak spełnienia kryterium 0 punktów (bez znaczenia kto Wnioskodawcą, kto Partnerem): Partnerstwo z podmiotem z tego samego sektora czyli brak spełnienia kryterium dotyczącego partnerstwa wielosektorowego.

Przykłady:

PES + PES

sektor prywatny + sektor prywatny

sektor publiczny+ sektor publiczny

 

W przypadku wątpliwości z zakwalifikowaniem podmiotu do danego sektora, Wnioskodawca powinien uzasadnić przynależność Wnioskodawcy/Partnera do danego sektora wykorzystując w tym celu pole 3.6 Doświadczenie i potencjał społeczny.

IZ przypomina, że zgodnie z zapisami Ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych zakres usług realizowany w ramach CUS musi być zgodny z diagnozą potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych opracowywanych przez centrum oraz zgodny z uchwałą w sprawie przyjęcia programu usług społecznych. Zgodnie z założeniami przedmiotowego naboru powyżej wskazane usługi co do zasady mogą być realizowane w ramach CUS, gdyż wpisują się w zakres interwencji FES (sekcja 4.3.4 pkt 3 wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021‑2027). Niemniej IZ zaznacza, iż Centra Integracji Społecznej są realizowane w ramach aktywnej integracji w ramach projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Co do zasady w ramach ogłoszonego naboru nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23 jest możliwość zaplanowania wsparcia polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Dziennego Domu Pobytu (dalej DDP) przy czym Wnioskodawcy są zobowiązani do realizacji DDP zgodnie ze standardem obowiązującym w ramach perspektywy 2014‑2020 tj. liczba miejsc w DDP nie może przekraczać 30 miejsc. Ponadto DDP musi funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DDP może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.

IZ nie widzi przeciwskazań, żeby pomieszczenia DDOM był wykorzystywane do realizacji usług w realizowanych w ramach DDP.

W ramach naboru możliwe jest zaplanowanie takiego wsparcia dla opiekunów faktycznych. Należy jednak pamiętać, że wsparcie w ramach naboru musi być zaplanowane dla osób wpisujących się w katalog grupy docelowej przewidzianej do realizacji w ramach określonego typu wsparcia. Zgodnie z założeniami naboru możliwe jest świadczenie usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej np. w formie poradnictwa specjalistycznego, które są świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiazywaniu swoich problemów życiowych. Jednocześnie tego rodzaju wsparcie realizowane jest jako element kompleksowych projektów dotyczących usług. Jeśli ww. wsparcie będzie wynikało z przeprowadzonej diagnozy i zostanie uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu wówczas może zostać uznane za koszt kwalifikowalny. Niemniej przedmiotowy wydatek będzie weryfikowany pod względem jego racjonalności, efektywności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów

W ramach naboru możliwe jest zaplanowanie takiego wsparcia dla opiekunów faktycznych. Należy jednak pamiętać, że wsparcie w ramach naboru musi być zaplanowane dla osób wpisujących się w katalog grupy docelowej przewidzianej do realizacji w ramach określonego typu wsparcia. Zgodnie z założeniami naboru możliwe jest świadczenie usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej np. w formie poradnictwa specjalistycznego, które są świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiazywaniu swoich problemów życiowych. Jednocześnie tego rodzaju wsparcie realizowane jest jako element kompleksowych projektów dotyczących usług. Jeśli ww. wsparcie będzie wynikało z przeprowadzonej diagnozy i zostanie uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu wówczas może zostać uznane za koszt kwalifikowalny. Niemniej przedmiotowy wydatek będzie weryfikowany pod względem jego racjonalności, efektywności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów

Takie wsparcie jest możliwe do realizacji w formie usług asystenckich, jeśli będzie to związane z celem projektu. Jednocześnie IZ przypomina, że miejscem świadczenia usługi zgodnie z definicją wskaźnika jest potencjał danej placówki/ośrodka/mieszkania itp. do świadczenia usług, tj. liczba osób, które mogą w tym samym momencie jednocześnie skorzystać z oferowanych usług i nie należy rozumieć miejsca świadczenia usługi jako obiektu, w którym dana usługa jest świadczona. Pies asystujący/pies przewodnik zgodnie ze Standardem dostępności dla polityki spójności 2021‑2027 wskazany jest jako wsparcie nie tylko osób z dysfunkcją wzroku, ale także osób z niepełnosprawnością ruchową. Jednocześnie tego rodzaju wsparcie realizowane jest jako element kompleksowych projektów dotyczących usług. Jeśli ww. wsparcie będzie wynikało z przeprowadzonej diagnozy i zostanie ono uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu wówczas może zostać uznane za koszt kwalifikowalny. Niemniej przedmiotowy wydatek będzie weryfikowany pod względem jego racjonalności, efektywności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów.

Dodatkowo należy przedmiotowy wydatek oznaczyć odpowiednio jako środek trwały lub wydatek w ramach cross-financingu mając na uwadze zapisy Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021‑2027.

Pytanie nie jest do końca zrozumiałe. Jeżeli projekt jest realizowany w ramach typu tworzenie lub rozwój CUS, wówczas działania związane z tworzeniem CUS oraz wsparciem świadczonych przez nie usług realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, która w art. 2 wskazuje szeroki zakres możliwych usług z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury, kultury fizycznej i turystyki, pobudzania aktywności obywatelskiej, mieszkalnictwa, ochrony środowiska czy reintegracji zawodowej i społecznej

Jednocześnie należy pamiętać, iż w przypadku wsparcia usług realizowanych przez CUS, mogą być finansowane usługi wchodzące w zakres interwencji EFS+, obejmujące usługi z zakresu: wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością, aktywizacji zawodowej, usług w mieszkaniach wspomaganych, chronionych oraz mieszkaniach z usługami/ze wsparciem, reintegracji społeczno-zawodowej, usług zdrowotnych, opiekuńczych, a także wsparcia opiekunów faktycznych.

Możliwa jest również realizacja projektów w ramach typów: poprawy dostępu do lepszej jakości usług zdrowotnych i społecznych i/lub mieszkania wspomagane i chronione oraz dostosowanie mieszkań. Typy te również przewidują możliwość świadczenia usług społecznych.

Usługi dotyczące wsparcia psychologicznego dla OzN/ opiekunów faktycznych, terapie zajęciowe, czy rehabilitacja mogą być świadczone w formie specjalistycznych usług opiekuńcze w miejscu zamieszkania zgodnie z Podsekcją 4.3.5.3 Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027.

Tego rodzaju działania realizowane są jako element kompleksowych projektów dotyczących usług. Jeśli ww. wsparcie będzie wynikało z przeprowadzonej diagnozy i zostanie ono uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu wówczas może zostać uznane za koszt kwalifikowalny. Niemniej przedmiotowy wydatek będzie weryfikowany pod względem jego racjonalności, efektywności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów.

Realizacja ww. działań umożliwiających pozostanie osób z niepełnosprawnościami lub osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej może zostać sfinansowane w ramach usług opiekuńczych lub asystenckich i wówczas musi stanowić element projektu. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027 możliwe jest finansowanie takich działań jak np. działań zwiększających mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób takie jak np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania (mieszkania adaptowalne), sfinansowanie tworzenia i rozwoju wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność tych osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad tymi osobami), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, usługi transportu indywidualnego. Tego rodzaju działania realizowane są jako element kompleksowych projektów dotyczących usług i mogą być finansowane z EFS+ lub w ramach cross-financingu. Jeśli ww. wsparcie będzie wynikało z przeprowadzonej diagnozy i zostanie ono uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu wówczas może zostać uznane za koszt kwalifikowalny.

W ramach wsparcia kierowanego do uczestników Klubu Seniora można zapewnić usługi takich specjalistów jak podolog, fryzjer, kosmetyczka, zajęcia z pielęgnacji twarzy, jogi twarzy, czy zagospodarowania czasu wolnego, natomiast w odniesieniu do opiekunów faktycznych nie jest to wydatek kwalifikowalny.

W odniesieniu do zakupu telefonu wraz z aplikacją do zarzadzania usługami dla koordynatora zadania: Centrum wsparcia opiekunów faktycznych oraz Klubu Seniora zakup może być kwalifikowany jako koszt bezpośredni wyłącznie wtedy, gdy przyczynia się bezpośrednio do realizacji celu projektu.

IZ przypomina, że ww. wydatki będą weryfikowane pod względem racjonalności, efektywności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów.

Tak, możliwe jest otrzymanie dofinansowania na utworzenie miejsc w istniejącym mieszkaniu przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027 tj. np.: liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może być większa niż 7, pokoje w mieszkaniu wspomaganym powinny być 1-osobowe a dodatkowo nie może ono być zlokalizowane na nieruchomości, na której znajduje się placówka opieki instytucjonalnej. Spełnienie obowiązku zwiększania liczby osób objętych usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób dotychczas obejmowanych usługami przez beneficjenta.

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021‑2027zwiększanie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczonych niestacjonarnie/w miejscu zamieszkania odbywa się̨ poprzez zwiększanie liczby opiekunów świadczących usługi. Zwiększanie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formach stacjonarnych odbywa się̨ poprzez tworzenie miejsc:

a) stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego;

b) stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placówkach, w których są̨ realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej.

Należy podkreślić, że miejsca krótkookresowego pobytu służą̨ przede wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w ramach opieki wytchnieniowej. do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej należą̨ w szczególności m.in. dzienne formy usług opiekuńczych, a także opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego (do 12 tygodni w roku) całodobowego lub dziennego pobytu;

W przypadku świadczenia usług w placówce zapewniającej całodobową opiekę̨, nie jest ona zlokalizowana na nieruchomości, na której znajduje się inna placówka świadcząca opiekę̨ instytucjonalną.

Wsparcie dla osób będących w opiece instytucjonalnej jest możliwe wyłącznie w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej oraz musi przyczyniać się do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027 Sekcja 4.3.1. Usługi opiekuńcze i asystenckie pkt 9. dopuszcza się finansowanie działań umożliwiających pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, pozwalające tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób takie jak np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania (mieszkania adaptowalne), sfinansowanie tworzenia i rozwoju wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność tych osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad tymi osobami), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, usługi transportu indywidualnego. Tego rodzaju działania realizowane są jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług opiekuńczych i mogą być finansowane z EFS+ lub w ramach cross-financingu.

Wsparcie usługi ww. zakresie tj. usługi podologiczne/indywidualne usługi dietetyka mogą zostać zaplanowane m.in.: w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Jeśli ww. wsparcie będzie wynikało z przeprowadzonej diagnozy i zostanie ono uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu wówczas może zostać uznane za koszt kwalifikowalny. Jednak tego rodzaju działania realizowane mogą być jako element kompleksowych projektów dotyczących usług jako uzupełnienie usług społecznych świadczonych w projekcie. Przedmiotowy wydatek będzie weryfikowany pod względem jego racjonalności, efektywności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów.

Wkład własny może zostać wniesiony do projektu przez Partnera w formie dostosowania mieszkań finansowanych ze środków własnych, niemniej jednak należy pamiętać, iż planowany remont czy przebudowa instalacji mieszkań musi zostać zrealizowany w okresie realizacji projektu. Wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie może przekraczać stawek rynkowych i powinna być potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom.

IZ nie widzi przeciwskazań do finansowania trwałości działań projektowych zrealizowanych w poprzedniej perspektywie WRPO poprzez działalność odpłatną czy też finansowanie usług z innych źródeł publicznych (w tym ze środków EFS+ w ramach ogłoszonego naboru). Niemniej jednak powyższe ma zastosowanie jeżeli zapisy Regulaminu konkursu w ramach WRPO nie nakładały sprecyzowanych obowiązków dotyczących sposobu zachowania trwałości projektu, w tym źródeł finansowania. Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 29 wsparcie usług każdorazowo musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług oraz liczby osób objętych usługami zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021‑2027. IZ zwraca również uwagę, iż w przypadku zaplanowania kontynuacji wsparcia ze środków unijnych należy mieć na uwadze m.in.: obowiązek przestrzegania zakazu podwójnego finansowania wydatków zgodnie z Podrozdziałem 2.3. Wydatki niekwalifikowalne, Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021‑2027.

IZ przypomina, że zgodnie z Wytycznymi obszarowymi specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (możliwe w projektach dotyczących opieki długoterminowej) jest jedną z form szerszego zakresu usług opiekuńczych i jest świadczona jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi. Usługa rehabilitacyjna może zostać wykorzystana jedynie jako uzupełnienie usług społecznych świadczonych w projekcie, co do których nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Niemniej jednak zgodnie z ww. wytycznymi usługi rehabilitacji muszą być realizowane zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.

Tak, niemniej jednak wnoszony wkład własny powinien dotyczyć wyłącznie realnej wyceny wartości sali bez doposażenia sfinansowanego w ramach funduszy unijnych w latach poprzednich, gdyż zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021‑2027 wkład niepieniężny nie może być uprzednio współfinansowany ze środków UE.

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021‑2027 wkład niepieniężny nie może być uprzednio współfinansowany ze środków UE i nie może zachodzić podwójne finansowanie wydatków. Niemniej mając na uwadze rodzaj i charakter poszczególnych wydatków np.: działania termomodernizacyjne oraz udostępnienie sal na potrzeby realizacji projektu z EFS+, należy uznać, że w opisanym przypadku nie zachodzi zrefundowanie czy rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W związku z powyższym wniesienie wkładu własnego np.: w postaci wynajęcia sal na potrzeby realizacji projektu EFS w budynku, w którym wcześniej dokonano prac np.: remontowo-budowlanych np. z EFRR nie będzie stanowiło podwójnego finansowania. Jednocześnie IZ zwraca uwagę, iż w ww. przypadku wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci sal winna zostać skalkulowana bez uwzględniania zysku z tytułu użyczenia sal, a jedynie w oparciu o koszt ich utrzymania.

Co do zasady w ramach naboru jest możliwość utworzenia miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie zarówno miejsc pobytu całodobowego jak i dziennego. Zgodnie z Sekcją 4.3.1. Usługi opiekuńcze i asystenckie Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027 pkt. 3 zwiększanie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczonych niestacjonarnie/w miejscu zamieszkania odbywa się poprzez zwiększanie liczby opiekunów świadczących usługi. Zwiększanie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formach stacjonarnych odbywa się poprzez tworzenie miejsc:

a)       stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego;

b)       stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placówkach, w których są realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej.

IZ przypomina, że nie jest wspierana opieka instytucjonalna (w rozumieniu definicji Wytycznych placówka wieloosobowego całodobowego pobytu dla więcej niż 8 osób), tj. nie są tworzone nowe miejsca opieki w formach instytucjonalnych, nie są utrzymywane istniejące miejsca w tych placówkach oraz nie są realizowane usługi na rzecz osób w nich przebywających, z wyłączeniem umożliwienia podmiotom prowadzącym opiekę instytucjonalną sfinansowanie działań pozwalających na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej. Wyjątek stanowi jedynie możliwość wsparcia osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej.

IZ przypomina o konieczności jednoznacznego określenia we wniosku o dofinansowanie, iż wskazane w zapytaniu utworzenie miejsc świadczenia usług będzie finansowane ze środków EFS+ i będzie wiązało się ze wzrostem liczby miejsc powyżej tych, które zostały utworzone w ramach centrum opiekuńczo – mieszkalnego.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021‑2027 opieka pielęgniarska może być realizowana w ramach usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, natomiast usługa fizjoterapeuty może być świadczona w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W ramach ww. usług możliwe jest założenie usług fizjoterapeuty oraz opieki pielęgniarskiej jako jednych z form szerszego zakresu usług opiekuńczych, które świadczone są jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi. Usługa fizjoterapeuty/ opieka pielęgniarska może zostać wykorzystana jedynie jako uzupełnienie usług społecznych świadczonych w projekcie.

Zgodnie z Wytycznymi koszty dzierżawy lub najmu mogą zostać uznane za wydatek kwalifikowalny. Zapisy Regulaminu wyboru projektów Rozdział 4.7 Wymagania na etapie podpisywania umowy wskazują, że w odniesieniu do wymagań lokalowych Wnioskodawca zobowiązany jest do oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przeznaczonej na uruchomienie nowych miejsc świadczenia usług (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, akt własności itp.).

Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem EFS+ w regionalnych programach na lata 2021‑2027 nie narzucają zachowania okresu trwałości rezultatów projektu i w przedmiotowym naborze nie zaplanowano takiego obowiązku. Niemniej jednak zgodnie z § 14 Umowy o dofinansowanie projektu oraz art. 65 rozporządzenia 2021/1060 Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych (w ramach cross-financingu). W przypadku planowania przez Wnioskodawcę np. zakupu infrastruktury (adaptacja, prace remontowe związane z dostosowywaniem nieruchomości lub pomieszczeń do nowej funkcji) wydatek taki należy zaliczyć do kategorii objętych cross-financingiem, co do którego obowiązuje wymóg stosowania okresu trwałości projektu.

Wsparcie zaplanowane w ramach określonego typu projektu należy zaplanować zarówno zgodnie z grupą docelową (przewidzianą dla konkretnego typu projektu) wskazaną w pkt.4.2 Regulaminu wyboru projektów wskazaną dla poszczególnych typów projektów jak i zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027, Podsekcja 4.3.5.6 pkt.1.

Należy mieć na uwadze, że w odniesieniu do osób:

• w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością (w zakresie wsparcia mieszkaniowego);

• migrantów

• dzieci wychowujących się poza rodziną biologiczną

• oraz ich otoczenia

możliwe jest wsparcie w formie mieszkania treningowego jedynie w przypadku realizacji projektu w ramach typu: tworzenie lub rozwój CUS.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 w przypadku świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej. wsparcie usług każdorazowo musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług oraz liczby osób objętych usługami, przy czym wzrost liczby miejsc świadczenia usług i zwiększenie liczby osób objętych usługami wyliczany jest do całości projektu, nie do każdej usługi oddzielnie. Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku liczby osób, które obejmował wsparciem oraz liczby miejsc, które prowadził w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (średniorocznie). Wnioskodawca wskazuje również liczbę osób, które obejmie wsparciem oraz liczbę miejsc, które będzie prowadził w ramach projektu.

W odniesieniu do wskaźników należy pamiętać, że zwiększanie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczonych niestacjonarnie/w miejscu zamieszkania odbywa się poprzez zwiększanie liczby opiekunów świadczących usługi. Wnioskodawca zobligowany jest ująć we wniosku zapisy umożliwiające jednoznaczną weryfikację spełnienia kryterium. O spełnieniu kryterium decydować będą konkretne rozwiązania opisane we wniosku.

Dlatego nie wystarczy w projekcie założyć wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie” powyżej zera. Należy jeszcze wskazać, że te osoby tworzą nowe miejsca świadczenia usług (dodatkowe etaty). Szczególnie, że zgodnie z definicją wskaźnika, wlicza się do niego także opiekunów faktycznych, natomiast nie można ich brać pod uwagę w przypadku kryterium. Co więcej, definicja wskaźnika nie wskazuje na to, że muszą być w nim ujęte wyłącznie nowe osoby.

Pewnym elementem wskazującym na tworzenie nowych miejsc jest wprowadzenie przy danym wskaźniku wartości bazowej, która wskazuje na stan wyjściowy. Wskaźnika Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej w opisanej sytuacji nie należy wybierać we wniosku o dofinansowanie – należy wybrać wyłącznie wskaźniki adekwatne do działań zaplanowanych w projekcie.

W związku z otrzymanym 18.07.2023 r. stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącym zasad wsparcia usług opieki wytchnieniowej IZ informuje, iż jeśli opieka wytchnieniowa oferowana jest w formie placówki opiekuńczo-pobytowej, wówczas obowiązuje ograniczenie liczby miejsc całodobowego pobytu do 8 osób. Placówki te mogą być zlokalizowane na terenie instytucji opieki ale w odrębnym budynku od miejsca świadczenia usług zinstytucjonalizowanych (np. na terenie DPS). Jednocześnie spełnione muszą być warunki zapewniające podmiotowe traktowanie uczestników wskazane w definicji usług świadczonych w społeczności lokalnej (lit. a-d łącznie).

W związku z powyższym konieczność wprowadzenia przedmiotowej zmiany będzie zgłaszana przez KOP na etapie negocjacji. Powyższe nie będzie miało wpływu na ocenę wniosku.

Działanie 6.17 Budowanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych
Nabór: FEWP.06.17-IZ.00-001/23 ( od 2023-11-17 do 2023-12-08 )

Nie, w ramach niniejszego naboru istnieje możliwość złożenia wniosku samodzielnie lub projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerstwo jest zatem dopuszczalne, ale nie obligatoryjne.

Zgodnie z rozdziałem 4.6 Wymagania dotyczące partnerstwa Regulaminu wyboru projektów, wybór partnerów ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych w podrozdziale 4.1, czyli organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu, wnioskodawca powinien zaplanować wsparcie m.in. w zakresie poprawy jakości zatrudnienia, możliwości rozwoju pracowników, współpracowników, członków i wzmacniania roli organizacji w dialogu. Poprzez wskazaną poprawę jakości zatrudnienia IZ FEW rozumie działania związane z wsparciem pracowników m.in. poprzez:

 • umożliwienie im udziału w szkoleniach/warsztatach,
 • wprowadzenie narzędzi, oprogramowania lub metod pracy optymalizujących codzienne procesy i bezpośrednio wpływających na funkcjonowanie organizacji,
 • płatne staże/praktyki realizowane w innych NGO celem wymiany doświadczeń i nabycia umiejętności przekładających się na budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie jej roli w dialogu.

Z uwagi na przedmiot naboru i charakter projektów, w których duże organizacje wspierać będą potencjał mniejszych, w przypadku realizacji staży/praktyk konieczne będzie zawarcie trójstronnych umów stażowych.

Mając na uwadze powyższy katalog działań, IZ FEW nie rekomenduje bezpośredniego dofinansowania wynagrodzeń w organizacjach.

W ramach przedmiotowego naboru, jedynym dopuszczalnym przez IZ FEW rozwiązaniem jest wsparcie realizowane bezpośrednio przez beneficjenta na rzecz organizacji i ich członków/pracowników. Tzn. beneficjent w oparciu o zebrane od organizacji potrzeby określa zakresy wsparcia np. w obszarze dotyczącym szkoleń dla pracowników i organizuje takie wsparcie samodzielnie lub poprzez zakup usługi na rynku.

IZ FEW nie dopuszcza finansowania wsparcia na zasadzie refundacji czy prefinansowania.

IZ FEW zwraca również uwagę, że wskazane w regulaminie wyboru projektów podnoszenie kwalifikacji i kompetencji personelu organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawa jakości zatrudnienia, możliwości rozwoju pracowników, współpracowników, członków i wzmacnianie roli organizacji w dialogu, muszą dotyczyć i prowadzić do rozwoju i wzmocnienia instytucji – organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zatem ocena kwalifikowalności danych wydatków zostanie dokonana podczas oceny projektu na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

W ramach przedmiotowego naboru, IZ FEW dopuszcza możliwość zakupu drobnego wyposażenia. Nie ma jednak możliwości by tego typu koszty rozliczane były na zasadzie refundacji. Wsparcie powinno zostać zrealizowane bezpośrednio przez beneficjenta na rzecz organizacji i ich członków/pracowników, tzn. beneficjent w oparciu o zebrane od organizacji potrzeby określa zakres doposażenia i dokonuje jego zakupu, następnie przekazuje wyposażenie będącej uczestnikiem projektu organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Przekazanie sprzętu, co do zasady, powinno odbywać się w oparciu o umowę przekazania.

IZ FEW podkreśla, że jednoznaczna ocena kwalifikowalności danych wydatków zostanie dokonana podczas oceny projektu na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

IZ FEW wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, w ramach naboru nie ma możliwości udzielenia pomocy publicznej na II poziomie, regulamin nie wyklucza jednak możliwości udzielania pomocy de minimis II stopnia.

IZ FEW zaznacza, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek weryfikacji wystąpienia pomocy de minims zgodnie z przepisami wskazanymi w rozdziale 6 Regulaminu wyboru projektów.

Na podstawie przedstawionych informacji, IZ FEW nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić czy zachodzą przesłanki wskazujące na występowanie pomocy de minimis. To na wnioskodawcy spoczywa obowiązek weryfikacji wystąpienia pomocy de minims zgodnie z przepisami wskazanymi w rozdziale 6 Regulaminu wyboru projektów.

Równocześnie, IZ FEW podkreśla, że zgodnie z kryterium dostępu numer 6 Wnioskodawca posiada wystarczający do realizacji projektu potencjał organizacyjny. Tym samym IZ FEW nie widzi zasadności dla finansowania wydatków związanych z doposażeniem wnioskodawcy. Podejmowane w ramach projektu działania powinny służyć budowaniu potencjału działających w regionie organizacji społeczeństwa obywatelskiego tj. uczestników projektu, a nie samego wnioskodawcy.

Z listy rozwijanej należy wybrać status odpowiedni dla wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Jeśli wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą, nie ma koniczności wskazywania jego statusu i może wówczas wybrać opcję „nie dotyczy”.

Tak, zgodnie z opisem znaczenia kryterium W sytuacji gdy na etapie oceny formalnej stwierdzone zostanie, że we wniosku występują elementy pomocy publicznej, przy błędnym oświadczeniu wnioskodawcy istnieje możliwość poprawy na etapie negocjacji. IZ zwraca jednak uwagę na konieczność wnikliwej analizy przez wnioskodawcę zgodności z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

W nawiązaniu do wcześniej udzielonej odpowiedzi  IZ FEW nie widzi zasadności dla finansowania wydatków związanych z doposażeniem wnioskodawcy, nie wyklucza jednak możliwości zakupu oprogramowania czy drobnego sprzętu służącego realizacji danej formy wsparcia. Kluczem dla kwalifikowalności wydatku będzie jego bezpośrednie powiązanie z celem projektu.  Jednoznaczna ocena kwalifikowalności danych wydatków zostanie dokonana podczas oceny projektu na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

W ramach przedmiotowego naboru, IZ FEW dopuszcza możliwość zakupu drobnego wyposażenia. Wsparcie powinno zostać zrealizowane bezpośrednio przez beneficjenta na rzecz organizacji i ich członków/pracowników, bezpośrednio wynikać z diagnozy potrzeb danej organizacji i co do zasady, powinno odbywać się w oparciu o umowę przekazania.

IZ FEW zwraca zatem uwagę na fakt, że zakup doposażenia, podobnie jak i pozostałe formy wsparcia, powinny być realizowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb danej organizacji. , dlatego wskazywanie we wniosku o dofinasowanie projektu, że każda z objętych wsparciem organizacji będzie potrzebować laptopa wydaje się IZ FEW niezasadne.

Działanie 7.4 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT
Nabór: FEWP.07.04-IZ.00-001/23 ( od 2023-06-05 do 2023-06-30 )

Zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności dla naboru FEWP.07.04-IZ.00-001/23 w ramach Działania 7.4 należy zbadać i określić czy planowane wsparcie stanowi pomoc publiczną w rozumieniu artykułu 107 ustępu 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a Wnioskodawca jest traktowany jako przedsiębiorca, o którym mowa w przytoczonym artykule. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę występowania pomocy publicznej zgodnie z ww. Instrukcją, w celu potwierdzenia zapisów Regulaminu dla przedmiotowego naboru.

W ramach organizacji konferencji i spotkań należy wskazać oraz określić m.in.: miejsce wydarzenia, przewidywany termin spotkania, grupę docelową, przewidywaną ilość uczestników, cele i tematykę. Zaprezentowane informacje mają pokazać jak organizacja przedmiotowych wydarzeń wzmocni potencjał Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach kosztów bezpośrednich (rzeczywiście poniesionych) dopuszcza się zakup środków trwałych wraz z montażem. Ponadto należy zwrócić uwagę na sposób zaewidencjonowania sprzętu komputerowego tzn. zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przedmiotowy koszt musi stanowić wydatek inwestycyjny, wówczas może być uznany za wydatek kwalifikowalny.

Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych przewidzianych w Działaniu 7.4 w ramach kosztów bezpośrednich – roboty i materiały budowlane stanowią wydatek kwalifikowalny wyłącznie w zakresie niezbędnym do funkcjonowania biura podmiotów reprezentujących związek ZIT. W związku z powyższym Wnioskodawca posiada możliwość przeprowadzenia remontu w biurze ZIT jedynie pod warunkiem, że wydatek ten będzie niezbędny do prawidłowego funkcjonowania biura ZIT.

Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki
Nabór: FEWP.10.01-IZ.00-003/23 ( od 2023-08-18 do 2023-09-01 )

Operator powinien zapewnić dostęp do dodatkowego wsparcia dla osób dorosłych zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności lub kompetencji lub nabyciem kwalifikacji co najmniej w zakresie:

 1. zbudowania motywacji do rozwoju umiejętności/kompetencji lub nabycia kwalifikacji;
 2. wsparcia w analizie potrzeb rozwojowych, w tym z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji;
 3. wsparcia w wyborze odpowiednich usług rozwojowych w BUR;
 4. identyfikacji nabytych umiejętności/kompetencji oraz wsparcia w ich walidacji i certyfikacji, w tym zachęcenie do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass.

W przypadku gdy uczestnik projektu nie wymaga dodatkowego wsparcia w ww. zakresie to doradztwo przed realizacją usługi rozwojowej nie jest obligatoryjne.

Doradztwo przed realizacją usługi rozwojowej może być świadczone tylko i wyłącznie na podstawie umowy o pracę zawartej z operatorem PSF. Preferuje się, aby doradztwo było prowadzone przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego, ale nie jest to warunek konieczny. Osoba prowadząca doradztwo powinna mieć odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie wykonywania usługi doradczej.

W naborze nr FEWP.10.01-IZ.00-003/23 w kryterium dostępu nr 3: „Wnioskodawca i partner łącznie posiadają doświadczenie w realizacji projektów/programów na rzecz osób dorosłych w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, których wartość wyniosła łącznie nie mniej niż połowa wartości planowanego projektu” z uwagi na specyfikę projektu realizowanego na terenie Wielkopolski Wschodniej, wymagającą grupę docelową oraz preferowane kierunki wsparcia, wymagane jest posiadanie doświadczenia adekwatnego do wsparcia jakie będzie udzielane w projekcie realizowanym w ramach ww. naboru. Oznacza to, że Wnioskodawca powinien w innych projektach/programach pełnić już rolę Operatora, który obsługiwał oraz przekazywał dofinansowanie w zakresie świadczenia usług szkoleniowych na rzecz osób dorosłych. W ramach niniejszego konkursu nie dopuszczamy zatem Wnioskodawców, którzy mogą się wykazać jedynie doświadczeniem w zakresie zrealizowanych szkoleń/usług rozwojowych lub doświadczeniem w realizacji projektów/programów dla osób zgłaszających się z własnej inicjatywy, w których Wnioskodawca nie pełnił roli Operatora BUR.

IZ FEW informuje, iż zgodnie z Regulaminem wyboru projektów, Beneficjent zobowiązany jest do kontroli projektów PSF w odniesieniu do uczestników projektu na dokumentach, w tym w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji usługi rozwojowej (wizyta monitoringowa). IZ FEW w Regulaminie nie określiła wartości procentowej ani ilościowej usług, które powinien kontrolować Operator. Niemniej jednak Beneficjent zobowiązany będzie do stworzenia planu kontroli na reprezentacyjnej grupie uczestników, IZ FEW jako zasadną wartość wskazuje min 10% podpisanych umów. W przypadku pojawienia się nadużyć/uchybień zgłoszonych przez uczestników projektu, Beneficjent będzie każdorazowo zobowiązany do przeprowadzenia kontroli/monitoringu usługi rozwojowej. Jeżeli w trakcie kontroli/monitoringu wykryte zostaną rażące nieprawidłowości/uchybienia konieczne będzie zwiększenie reprezentatywnej próby. IZ FEW informuje, że po każdej kontroli/wizycie monitoringowej należy sporządzić protokół. Beneficjent będzie zobowiązany raportować w postępie rzeczowym wniosku o płatność liczbę przeprowadzonych kontroli oraz wizyt monitoringowych. Ponadto Beneficjent, co miesiąc, będzie przekazywał informację do IZ FEW o nadużyciach oraz uchybieniach w trakcie realizacji projektu w odniesieniu do usług rozwojowych, usługobiorców oraz usługodawców.  

ION nie przewiduje zmiany Procedury ubiegania się uczestników projektu o dofinansowanie (zawierającej elementy ścieżki pozyskania wsparcia) określonej w punkcie 7.2 Regulaminu wyboru projektów.

Wsparcie w ramach projektu udzielane jest uczestnikowi, który przed przystąpieniem do projektu zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie. Na tej podstawie uczestnik podejmuje decyzję o złożeniu formularza zgłoszeniowego. Po złożeniu formularza zgłoszeniowego oraz jego pozytywnej ocenie Operator podpisuje z uczestnikiem projektu umowę określającą warunki stron oraz nadaje ID wsparcia uczestnikowi. Operator może zawrzeć umowę jedynie bezpośrednio z uczestnikiem projektu z uwagi na to, że nabór dedykowany jest dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą nabyć lub podnieść umiejętności/kompetencje lub przekwalifikować się za pośrednictwem BUR. Nie ma możliwości podpisania umowy przez Operatora z wykonawcą usługi. Zgodnie z procedurą uczestnik projektu ponosi 100% kosztów za usługę rozwojową ze środków własnych (tj. innych niż stanowiących dofinansowanie projektu). Następnie po zrealizowaniu usługi na podstawie okazania Operatorowi dokumentów niezbędnych do rozliczenia i ich pozytywnej weryfikacji przez Operatora otrzymuje refundację środków. Całość procesu (łącznie z ew. kontrolą) nie powinna zająć więcej niż 15 dni roboczych (od momentu przedłożenia przez uczestnika projektu dokumentów rozliczających do momentu refundacji przez Operatora).

Nabór: FEWP.10.01-IZ.00-002/23 ( od 2023-08-07 do 2023-08-21 )

Z uwagi na specyfikę projektu realizowanego na terenie Wielkopolski Wschodniej, wymagającą grupę docelową oraz preferowane kierunki wsparcia, w przedmiotowym naborze wymagane jest posiadanie doświadczenia adekwatnego do wsparcia jakie będzie udzielane w projekcie realizowanym w ramach Działania 10.01. Oznacza to, że Wnioskodawca powinien w innych programach/projektach pełnić już rolę Operatora, który obsługiwał oraz przekazywał dofinansowanie na usługi rozwojowe dla zgłaszających się do udziału w projekcie przedsiębiorców i pracodawców.

W ramach niniejszego konkursu nie dopuszczamy zatem Wnioskodawców, którzy mogą się wykazać jedynie doświadczeniem w zakresie zrealizowanych szkoleń/usług rozwojowych.

Nabór: FEWP.10.01-IZ.00-006/23 ( od 2023-12-15 do 2024-01-12 )

W niniejszym naborze doradztwo edukacyjno-zawodowe jest jednym z elementów uzupełniających do pozostałych 10 form wsparcia wskazanych w Regulaminie wyboru projektów. Powyższe oznacza, że doradztwo edukacyjno-zawodowe nie jest obowiązkową formą wsparcia.

Jeśli nie zaplanowano tej formy wsparcia w projekcie, wskaźnik „Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym” nie powinien być ujmowany we wniosku.

W polu 3.3.2. Nazwa i adres podmiotów obejmowanych wsparciem należy wpisać dane placówki/ placówek, które Państwo planują objąć wsparciem. Dla niniejszych placówek niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy, o której mowa w Regulaminie wyboru projektów, w kryterium dostępu nr 2.

Nie ma limitów dotyczących wyposażenia pracowni. Rodzaj wyposażenia pracowni musi wynikać bezpośrednio z diagnozy i być niezbędny do osiągnięcia celu projektu. Diagnoza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia i uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Dodatkowo informacje dotyczące diagnozy określone zostały w podrozdziale 7.2-Informacje dodatkowe Regulaminu wyboru projektów.

Należy również pamiętać, że w przypadku realizacji projektu w ramach Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki (nabór FEWP.10.07-IZ.00- 001/23) w zakresie wyposażenia pracowni, nie ma możliwości powielania tych samych wydatków w ramach niniejszego naboru.

W przypadki wydatków ponoszonych na wyposażenie pracowni, dla zapewnienia porządku i przejrzystości budżetu należy pogrupować te wydatki na konkretne pracownie. Wówczas podczas oceny projektu wydatki te nie będą budziły wątpliwości oceniających i możliwa będzie weryfikacja zgodności zaplanowanych wydatków z podstawą programową kształcenia w zawodach dla danej branży.

Jeśli w ramach konkretnej pracowni zaplanują Państwo wiele różnych grup sprzętu czy materiałów dydaktycznych itp. – można wówczas wydzielić je w budżecie i poszeregować na  kategorie kosztów zgodnie z załącznikiem 3-Wykaz kategorii wydatków dla Działania 10.01.

Nabór: FEWP.10.01-IZ.00-001/24 ( od 2024-01-26 do 2024-02-23 )

W przypadku naboru finansowanego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie ma określonego limitu dotyczącego wydatków na infrastrukturę. Poziom wydatków na infrastrukturę musi jednak wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb i zostać należycie uzasadniony we wniosku o dofinansowanie. Każdorazowo też podlegać będzie indywidualnej ocenie przez KOP.

Pod pojęciem infrastruktury zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności należy rozumieć wartość materialną będącą przedmiotem własności o charakterze trwałym, która spełnia następujące warunki:

- ma charakter nieruchomy, tzn. jest na stałe przytwierdzona do podłoża lub do nieruchomości,

- ma nieograniczoną żywotność przy normalnym użytkowaniu obejmującym standardową dbałość i konserwację,

- zachowuje swój oryginalny kształt i wygląd w trakcie użytkowania.

 

Ponoszenie wydatków zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, w przypadku braku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego, jest możliwe jednakże musi wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu. Oznacza to, że w OWP w którym realizowany ma być projekt (już na etapie przeprowadzania diagnozy) są dzieci ze specjalnymi potrzebami, które objęte zostaną wsparciem, a w tym celu niezbędne będzie poniesienie wydatków zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. Zarówno budżet projektu jak i uzasadnienie potrzeb dostosowania lub adaptacji pomieszczeń podlegać będzie ocenie przez KOP (w tym także element uniwersalnego projektowania).

Jednocześnie informujemy, że w ramach Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe planowane jest ogłoszenie naboru z zakresu szeroko pojętej edukacji włączającej obejmującej m.in. działania związane z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń, w tym m.in. do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

W przypadku kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń pod sale przedszkolne, na etapie składania wniosku o dofinansowanie IZ FEW nie wymaga dokumentacji projektowej.

W budżecie wniosku, należy jednak w ramach kategorii „Roboty Budowlane” wykazać koszty związane m.in. z wykonaniem przez podmioty zewnętrzne np.:

 • remontu, modernizacji pomieszczeń,
 • dostosowania budynków,
 • robót montażowych,

zgodnie z załącznikiem 2 - Wykaz kategorii wydatków dla Działania 10.01.

W załączniku 3 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych, w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług, IZ FEW wskazała dopuszczalne stawki na podstawie średniej arytmetycznej cen rynkowych oszacowanych na podstawie 3 ofert dla każdej z pozycji. W przypadku założenia w budżecie stawek wyższych niż przedstawione w zestawieniu, Komisja Oceny Projektów każdorazowo na etapie negocjacji, poprosi wnioskodawcę o dane z jego rozeznania rynku, na podstawie, których niniejsze stawki zostały zaproponowane.

Każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana będzie indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań.

Przy ocenie będą brane pod uwagę również takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji.

W niniejszym naborze wartość pośrednia dla wskaźników produktu nie została określona, w związku z tym zapisy z punktu 15 nie mają tu zastosowania i tym samym nazwy wskaźników produktu nie zostały uzupełnione danymi. W wyniku omyłki pisarskiej punkt nie został usunięty.

Jest możliwe aby do udziału w projekcie przystąpił Ośrodek Wychowania Przedszkolnego, który nie posiada dostępności architektonicznej jednak wszelkie działania związane z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń mogą być realizowane jedynie jako wsparcie uzupełniające do działań skierowanych do uczestników projektu i muszą wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb.

Oznacza to, że w OWP w którym realizowany ma być projekt (już na etapie przeprowadzania diagnozy) są dzieci ze specjalnymi potrzebami, które objęte zostaną wsparciem, a w tym celu niezbędne będzie poniesienie wydatków związanych z dostosowaniem istniejących miejsc wychowania przedszkolnego. Zarówno budżet projektu jak i uzasadnienie potrzeb dostosowania lub adaptacji pomieszczeń podlegać będzie ocenie przez KOP.

Jednocześnie informujemy, że w ramach Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe planowane jest ogłoszenie naboru z zakresu szeroko pojętej edukacji włączającej obejmującej m.in. działania związane z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń.

Zapewnienie dostępności stanowić będzie element oceny formalnej, która prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów, w oparciu o całościowe zapisy wniosku o dofinansowanie projektu. We wniosku o dofinansowanie powinna znaleźć się m.in. diagnoza sytuacji danego OWP, konieczne jest także wykazanie w jaki sposób zapewniona zostanie dostępność do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników, należy zatem wykazać, że przewidziane wsparcie będzie realizowane w miejscach zapewniających pełną dostępność także dla osób o specjalnych potrzebach.

IZ FEW nie wymaga jednak by projekt lub miejsce jego realizacji spełniało wszystkie zawarte w Standardzie elementy, których jest dużo, są one bardzo szczegółowe, a ich specyfika zależy od przewidzianych w projekcie form wsparcia. Zadaniem kryterium formalnego nr 13 jest zbadanie czy wnioskodawca w ramach projektu zapewnił równy dostęp do wsparcia dla każdego uczestnika projektu. W praktyce oznacza to, że każde dziecko biorące udział w projekcie, w tym także dziecko z niepełnosprawnością, będzie mogło w równym stopniu skorzystać z dostępnych w ramach projektu form wsparcia.

Maksymalny 2 letni (= 2 lata szkolne) okres trwania wsparcia dotyczy finansowania kosztów bieżącego funkcjonowania nowych miejsc wychowania przedszkolnego. W przypadku innych form wsparcia, np. realizacji zajęć dodatkowych, obowiązuje termin nie dłuższy niż 36 miesięcy, wynikający z kryterium dostępu.

W przypadku wsparcia polegającego na realizacji zajęć dodatkowych (bez realizacji tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych) nie ma konieczności zrzekania się dotacji celowej.

Obowiązek ten dotyczy wyłącznie sytuacji finansowania w projekcie kosztów bieżącego funkcjonowania nowoutworzonego i utrzymywanego w ramach projektu miejsca wychowania przedszkolnego.

Doposażenie placu zabaw, w opisanym przypadku, może być realizowane jedynie jako wsparcie uzupełniające do działań skierowanych do uczestników projektu i musi wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb.

Jeśli z przeprowadzonej przez Państwa diagnozy wynika, że w ramach terapii integracji sensorycznej, rozwoju motoryki małej i dużej niezbędne jest doposażenie/przebudowa placu zabaw (tj. ta adaptacja jest niezbędna do realizacji celu projektu, bo zajęcia będą tam prowadzone) - będzie ono wydatkiem kwalifikowalnym. Zarówno budżet projektu jak i uzasadnienie potrzeby doposażenia placu zabaw podlegać będzie ocenie przez KOP.

Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach
Nabór: FEWP.10.02-IZ.00-001/23 ( od 2023-06-01 do 2023-08-31 )

Termin rozpoczęcia realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków dla projektu realizowanego w ramach naboru może rozpoczynać się w dniu następującym po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Nie ma konieczności rozpoczynania działań związanych z projektem przed otrzymaniem decyzji o wyborze do dofinansowania.

Tak. Należy jednak mieć na uwadze, że wdrożenie rozwiązań cyfrowych musi się wiązać z zakupem usług programistycznych i/lub zakupem i wdrożeniem oprogramowania lub z zakupem środków trwałych (urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych lub ich magazynowaniem). Dodatkowo, należy jednak wykazać, że nowa inwestycja faktycznie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.

Zgodnie z zapisami Regulaminów cz. IV pkt A9 Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w jednym z dwóch naborów – w związku z czym należy wybrać tylko jeden nabór. Zapisy obu Regulaminów są w tej sytuacji jednoznaczne.

Dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na zakup samochodów specjalnych oraz pozostałego taboru bezszynowego (rodzaj 743 oraz podgrupa 76 Klasyfikacji Środków Trwałych). W ramach Działania 10.02 wsparcie nie może zostać udzielone na inwestycję w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych – wynika to z rozporządzenia ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). W związku z tym, wsparcie można otrzymać wyłącznie na zakup pojazdów zeroemisyjnych.

Zgodnie z warunkami naboru, aby ubiegać się o dofinasowanie, projekt musi być realizowany wyłącznie na terenie Wielkopolski Wschodniej, to jest miasto Konin oraz powiaty koniński, kolski, słupecki i turecki.

Wnioskodawca powinien podać skumulowane dane przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw partnerskich zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

W celu ułatwienia prawidłowego obliczenia danych skumulowanych, pod ogłoszeniem o naborze dodano załącznik pomocniczy pod nazwą „Określenie statusu MŚP Wnioskodawcy”.

Jednocześnie w celu określenia maksymalnego limitu pomocy de minimis dla Wnioskodawcy należy mieć na uwadze definicję i regulacje dotyczące „jednego przedsiębiorstwa”, obejmującego wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane w sposób wskazany w art. 2 ustęp 2 Rozporządzenia 1407/2013.

Projekty w ramach Działania 10.02 muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej. Dopuszcza się realizację projektu w oddziale Wnioskodawcy pod warunkiem właściwego wpisu w dokumencie rejestrowym. Oznacza to, że zarówno na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu, jak i do końca okresu trwałości projektu, w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy musi być wskazany oddział na terenie objętym przedmiotowym wsparciem, co będzie badane na etapie oceny formalnej oraz podczas realizacji projektu.

W związku z tym, że nabory w ramach Działania 10.02 finansowane są z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w którym obowiązują wykluczenia wynikające z artykułu 9 Rozporządzenia 1056/2021, co zostało ujęte w Regulaminach naborów (w części 2.F punkt 3), wsparcie nie może zostać udzielone na inwestycję w zakresie spalania paliw kopalnych. Wszystkie pojazdy i maszyny muszą być zeroemisyjne, aby mogły zostać uznane za wydatki kwalifikowalne w ramach projektu.

Zgodnie z Regulaminem koszty informacji i promocji dotyczące projektu stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie. Wyjątek stanowi promocja zagraniczna projektu, a więc ściśle związana z targami, misjami, przygotowaniem strategii wejścia na rynki zagraniczne itp. Powstałe katalogi promocyjne, aby mogły stanowić koszt kwalifikowalny, powinny być ściśle związane z realizowanym projektem i wykorzystywane podczas udziału w targach lub misjach zagranicznych. W związku z powyższym przygotowanie strony internetowej będzie stanowiło koszt niekwalifikowalny w ramach projektu.

Nie, w ramach Działania 10.02 nie ma możliwości finansowania zakupu samochodów osobowych. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie zeroemisyjne samochody specjalne wymienione w rodzaju 743 podgrupy 74 oraz pozostały tabor bezszynowy wskazany w podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Nie, za koszt kwalifikowalny w projekcie można uznać zakup wyłącznie nowych środków trwałych.

Zgodnie z definicją wskaźnika „Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach” przedmiotowy wskaźnik jest obliczany jako różnica między rocznymi EPC obsadzonymi przed rozpoczęciem projektu i rok po zakończeniu projektu w ramach wspieranej działalności. Definicja wskazuje wprost, że każdy z tych etatów powinien być utrzymany przez okres trwałości projektu. W związku z powyższym wszystkie etaty, zarówno te istniejące na dzień składania wniosku o dofinansowanie, jak i te utworzone w wyniku realizacji projektu, muszą zostać utrzymane do końca okresu trwałości projektu.

W przypadku gdy działalność gospodarcza Wnioskodawcy jest zawieszona w dniu składania wniosku o dofinansowanie oraz na etapie oceny wniosku, nie powoduje to wykluczenia Wnioskodawcy z możliwości otrzymania wsparcia. Wnioskodawca zobligowany jest do wznowienia działalności gospodarczej najpóźniej przed rozpoczęciem realizacji projektu lub przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Wnioskodawca wpisany do CEIDG  i ubezpieczony w KRUS może wnioskować o dofinansowanie w ramach Działania 10.02. Kod PKD projektu musi jednoznacznie potwierdzać pozarolniczy charakter przedsięwzięcia, dla którego Wnioskodawca musi prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową.

Tak, można aplikować o wsparcie w ramach nowej branży – co musi być poparte odpowiednim kodem PKD. W ramach oceny wniosku o dofinansowanie weryfikowany jest przede wszystkim wskazany kod PKD projektu. Na moment aplikowania o wsparcie kod musi być wpisany w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy. Należy jednak prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu.

Zgodnie z kryterium „Wpływ projektu na gospodarkę regionu Wielkopolski Wschodniej” punkty będą przyznawane za zasilenie bazy podatkowej JST z Wielkopolski Wschodniej, to jest gdy dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy z terenu Wielkopolski Wschodniej, zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa. Jeśli inne regulacje prawne nakładają odstępstwa w tym zakresie, punkty za kryterium będą przyznawane tak, jakby tych odstępstw nie było. Wówczas w punkcie 5.7. Studium wykonalności należy podać organ podatkowy oraz podstawę prawną potwierdzającą właściwość wskazanego US.

Realizacja miernika jest podstawą rozliczenia wydatków dla zadania w przypadku kosztów rozliczanych za pomocą metod uproszczonych. Wnioskodawca powinien wskazać taki miernik, który będzie można jednoznaczne zweryfikować. Miernik nie powinien dublować wskaźników wykazywanych w części IV wniosku i powinien wiązać się z kosztami wykazanymi w konkretnym zadaniu. Na przykład jeżeli przedmiotem projektu jest zakup linii do produkcji filiżanek, wówczas miernikiem może być uruchomienie linii produkcyjnej.  Nie zaleca się by jako miernik zastosować ilość wyprodukowanych za pomocą tej linii produktów, to jest na przykład 100 sztuk filiżanek. W takim przypadku wyprodukowanie nawet 99 sztuk będzie oznaczało nierealizowanie miernika i nie będzie możliwości rozliczenia całości kosztu wykazanego dla przedmiotowego zadania.

W przypadku kwoty ryczałtowej za łączna wartość projektu (wartość całkowitą)  tj. maksymalnie 200 000 euro uznaje się sumę wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu.

W przypadku Wnioskodawcy, dla którego zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych podatek VAT będzie stanowił koszt kwalifikowalny maksymalna wartość kosztów wykazanych we wniosku o dofinansowanie wyniesie 200 000 euro brutto.

W przypadku Wnioskodawcy, dla którego zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych podatek VAT będzie stanowił koszt niekwalifikowalny w tabeli finansowej we wniosku o dofinansowanie należy wykazać wyłącznie koszty kwalifikowalne, to jest wartość wydatków netto. Wartość kosztów kwalifikowalnych wykazanych we wniosku o dofinansowanie wyniesie maksymalnie 200 000 euro pomniejszone o VAT, czyli koszt niekwalifikowalny.  W załączniku „Projekty realizowane w oparciu o projekt budżetu – kwota ryczałtowa” należy wskazać zarówno wartość ofert netto, jak i brutto.

Jeżeli zakup drona wyposażonego w specjalistyczne elementy (głowicę lidar i kamerę termowizyjną) stanowi niezbędny element projektu, to zgodnie z warunkami naboru, zakup środków trwałych wraz montażem może stanowić koszty kwalifikowalne, pod warunkiem, że nie będzie to środek transportu. Przeznaczenie drona, a także jego dalsza klasyfikacja nie może budzić wątpliwości pod kątem realizacji wymienionych wcześniej warunków.

Utworzenie miejsc pracy możliwe będzie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. Umowy cywilnoprawne nie będą akceptowane.

Dodatkowo wartość musi być wyrażona w EPC, czyli w ekwiwalencie pełnego czasu pracy. Nowe stanowiska muszą być obsadzone i mogą być w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub powtarzać się sezonowo.

Jeśli beneficjent zaplanował utworzenie, a tym samym wzrost zatrudnienia o 1 etat, to może zatrudnić jedną osobę na pełny etat lub dwie osoby na pół etatu, bo ich suma potwierdzi wzrost o 1 etat.

Ważne jest, by wskaźnik został obliczany jako różnica między rocznymi EPC obsadzonymi przed rozpoczęciem projektu i rok po zakończeniu projektu w ramach wspieranej działalności.

Każdy etat powinien być utrzymany przez okres trwałości projektu. Wartość docelowa powinna zostać osiągnięta w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.

Definicja wskaźnika rezultatu, podana jest w załączniku „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu”. 

W projektach rozliczanych kwotą ryczałtową we wniosku o dofinansowanie wykazuje się wyłącznie koszty kwalifikowalne. Zatem w Oświadczeniu należy wskazać wartość wkładu własnego zgodną z tabelą finansową 5.2 wniosku, natomiast w polu „całość wydatków niekwalifikowalnych projektu” należy wpisać „nie dotyczy”. Nie ma konieczności zabezpieczania środków finansowych związanych z niekwalifikowalnym podatkiem VAT.

W projektach rozliczanych kwotą ryczałtową, ze względu na fakt, że we wniosku o dofinansowanie wykazuje się wyłącznie koszty kwalifikowalne oraz z uwagi na brak konieczności ustanowienia zabezpieczenia środków finansowych na niekwalifikowalny podatek VAT, we wskaźniku należy wykazać wyłącznie wysokość wkładu własnego zgodnie z tabelą 5.2 wniosku, to jest różnicę całości kosztów kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania projektu.

Nabór: FEWP.10.02-IZ.00-002/23 ( od 2023-06-01 do 2023-08-31 )

Termin rozpoczęcia realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków dla projektu realizowanego w ramach naboru może rozpoczynać się w dniu następującym po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Nie ma konieczności rozpoczynania działań związanych z projektem przed otrzymaniem decyzji o wyborze do dofinansowania.

Tak. Należy jednak mieć na uwadze, że wdrożenie rozwiązań cyfrowych musi się wiązać z zakupem usług programistycznych i/lub zakupem i wdrożeniem oprogramowania lub z zakupem środków trwałych (urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych lub ich magazynowaniem). Dodatkowo, należy jednak wykazać, że nowa inwestycja faktycznie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsięwzięcie musi spełniać przesłanki inwestycji początkowej.

Zgodnie z zapisami Regulaminów cz. IV pkt A9 Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w jednym z dwóch naborów – w związku z czym należy wybrać tylko jeden nabór. Zapisy obu Regulaminów są w tej sytuacji jednoznaczne.

W jednym wniosku można ubiegać się o dofinansowanie dwóch inwestycji budowlanych, o ile obie znajdują się na terenie Wielkopolski Wschodniej (obszar obejmujący miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki) i dotyczą jednego Wnioskodawcy, a projekt stanowi całość organizacyjno-finansową. Należy pamiętać o konieczności wskazania obu lokalizacji we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach.

Dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na zakup samochodów specjalnych oraz pozostałego taboru bezszynowego (rodzaj 743 oraz podgrupa 76 Klasyfikacji Środków Trwałych). W ramach Działania 10.02 wsparcie nie może zostać udzielone na inwestycję w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych – wynika to z rozporządzenia ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). W związku z tym, wsparcie można otrzymać wyłącznie na zakup pojazdów zeroemisyjnych.

Zgodnie z warunkami naboru, aby ubiegać się o dofinasowanie, projekt musi być realizowany wyłącznie na terenie Wielkopolski Wschodniej, to jest miasto Konin oraz powiaty koniński, kolski, słupecki i turecki.

Wnioskodawca powinien podać skumulowane dane przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw partnerskich zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

W celu ułatwienia prawidłowego obliczenia danych skumulowanych, pod ogłoszeniem o naborze dodano załącznik pomocniczy pod nazwą „Określenie statusu MŚP Wnioskodawcy”.

Projekty w ramach Działania 10.02 muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej. Dopuszcza się realizację projektu w oddziale Wnioskodawcy pod warunkiem właściwego wpisu w dokumencie rejestrowym. Oznacza to, że zarówno na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu, jak i do końca okresu trwałości projektu, w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy musi być wskazany oddział na terenie objętym przedmiotowym wsparciem, co będzie badane na etapie oceny formalnej oraz podczas realizacji projektu.

W związku z tym, że nabory w ramach Działania 10.02 finansowane są z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w którym obowiązują wykluczenia wynikające z artykułu 9 Rozporządzenia 1056/2021, co zostało ujęte w Regulaminach naborów (w części 2.F punkt 3), wsparcie nie może zostać udzielone na inwestycję w zakresie spalania paliw kopalnych. Wszystkie pojazdy i maszyny muszą być zeroemisyjne, aby mogły zostać uznane za wydatki kwalifikowalne w ramach projektu.

Zgodnie z Regulaminem koszty informacji i promocji dotyczące projektu stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie. Wyjątek stanowi promocja zagraniczna projektu, a więc ściśle związana z targami, misjami, przygotowaniem strategii wejścia na rynki zagraniczne itp. Powstałe katalogi promocyjne, aby mogły stanowić koszt kwalifikowalny, powinny być ściśle związane z realizowanym projektem i wykorzystywane podczas udziału w targach lub misjach zagranicznych. W związku z powyższym przygotowanie strony internetowej będzie stanowiło koszt niekwalifikowalny w ramach projektu.

Nie, w ramach Działania 10.02 nie ma możliwości finansowania zakupu samochodów osobowych. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie zeroemisyjne samochody specjalne wymienione w rodzaju 743 podgrupy 74 oraz pozostały tabor bezszynowy wskazany w podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Nie, w ramach Działania 10.02 nie można wybudować stacji ładowania pojazdów elektrycznych, gdyż regionalna pomoc inwestycyjna nie obejmuje swoim zakresem infrastruktury ładowania lub tankowania dla pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych.

Nie, za koszt kwalifikowalny w projekcie można uznać zakup wyłącznie nowych środków trwałych.

Tak, tego typu wydatki mogą zostać uznane za koszt kwalifikowalny, z zastrzeżeniem, że będzie to wyłącznie w niezbędnym zakresie, ściśle związanym z przedmiotem projektu.

Zgodnie z definicją wskaźnika „Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach” przedmiotowy wskaźnik jest obliczany jako różnica między rocznymi EPC obsadzonymi przed rozpoczęciem projektu i rok po zakończeniu projektu w ramach wspieranej działalności. Definicja wskazuje wprost, że każdy z tych etatów powinien być utrzymany przez okres trwałości projektu. W związku z powyższym wszystkie etaty, zarówno te istniejące na dzień składania wniosku o dofinansowanie, jak i te utworzone w wyniku realizacji projektu, muszą zostać utrzymane do końca okresu trwałości projektu.

W przypadku gdy działalność gospodarcza Wnioskodawcy jest zawieszona w dniu składania wniosku o dofinansowanie oraz na etapie oceny wniosku, nie powoduje to wykluczenia Wnioskodawcy z możliwości otrzymania wsparcia. Wnioskodawca zobligowany jest do wznowienia działalności gospodarczej najpóźniej przed rozpoczęciem realizacji projektu lub przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Wnioskodawca wpisany do CEIDG  i ubezpieczony w KRUS może wnioskować o dofinansowanie w ramach Działania 10.02. Kod PKD projektu musi jednoznacznie potwierdzać pozarolniczy charakter przedsięwzięcia, dla którego Wnioskodawca musi prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową.

Tak, można aplikować o wsparcie w ramach nowej branży – co musi być poparte odpowiednim kodem PKD. W ramach oceny wniosku o dofinansowanie weryfikowany jest przede wszystkim wskazany kod PKD projektu. Na moment aplikowania o wsparcie kod musi być wpisany w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy. Należy jednak prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu.

Zgodnie z kryterium „Wpływ projektu na gospodarkę regionu Wielkopolski Wschodniej” punkty będą przyznawane za zasilenie bazy podatkowej JST z Wielkopolski Wschodniej, to jest gdy dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy z terenu Wielkopolski Wschodniej, zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa. Jeśli inne regulacje prawne nakładają odstępstwa w tym zakresie, punkty za kryterium będą przyznawane tak, jakby tych odstępstw nie było. Wówczas w punkcie 5.7. Studium wykonalności należy podać organ podatkowy oraz podstawę prawną potwierdzającą właściwość wskazanego US.

Jeżeli zakup drona wyposażonego w specjalistyczne elementy (głowicę lidar i kamerę termowizyjną) stanowi niezbędny element projektu, to zgodnie z warunkami naboru, zakup środków trwałych wraz montażem może stanowić koszty kwalifikowalne, pod warunkiem, że nie będzie to środek transportu. Przeznaczenie drona, a także jego dalsza klasyfikacja nie może budzić wątpliwości pod kątem realizacji wymienionych wcześniej warunków.

Jeżeli w ramach projektu  realizowane będzie przedsięwzięcie objęte Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), wówczas wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Załączenie decyzji wraz z pełną dokumentacją w sprawie jej wydania  będzie konieczne po zakończeniu oceny wniosku, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Wszystkie wymagane dokumenty zostaną wskazane Wnioskodawcy w piśmie  informującym o wyborze projektu do dofinansowania.

W przypadku realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją w sprawie jej wydania, należy obligatoryjnie załączyć wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

Utworzenie miejsc pracy możliwe będzie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. Umowy cywilnoprawne nie będą akceptowane.

Dodatkowo wartość musi być wyrażona w EPC, czyli w ekwiwalencie pełnego czasu pracy. Nowe stanowiska muszą być obsadzone i mogą być w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub powtarzać się sezonowo.

Jeśli beneficjent zaplanował utworzenie, a tym samym wzrost zatrudnienia o 1 etat, to może zatrudnić jedną osobę na pełny etat lub dwie osoby na pół etatu, bo ich suma potwierdzi wzrost o 1 etat.

Ważne jest, by wskaźnik został obliczany jako różnica między rocznymi EPC obsadzonymi przed rozpoczęciem projektu i rok po zakończeniu projektu w ramach wspieranej działalności.

Każdy etat powinien być utrzymany przez okres trwałości projektu. Wartość docelowa powinna zostać osiągnięta w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.

Definicja wskaźnika rezultatu, podana jest w załączniku „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu”.  

Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej
Nabór: FEWP.10.06-IZ.00-001/23 ( od 2023-08-07 do 2023-10-31 )

Nie, audyt energetyczny jest jednym z obowiązkowych załączników, z którego wynika zakres prac termomodernizacyjnych, czyli optymalny zestaw działań prowadzący do zwiększenia efektywności energetycznej budynku. Natomiast pełna lista załączników obligatoryjnych dla naboru wymaganych na etapie oceny projektu, znajduje się w części IX wniosku o dofinansowanie.

Program Funkcjonalno-Użytkowy jest wymagany na etapie wnioskowania w przypadku, gdy Wnioskodawca realizuje projekt w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dodatkowo należy również przedłożyć dokumenty, postanowienia, decyzje administracyjne, niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania – jeśli jest wymagana oraz decyzję o warunkach zabudowy/decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Regulamin wyboru projektów część V, pkt 7).

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (cześć II A, pkt 4) Wnioskodawca składa kompletną dokumentację aplikacyjną wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI 2021+. W ramach przedmiotowego naboru nie jest wymagane złożenie wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej.

W audycie energetycznym powinny być ujęte działania, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

Audyt energetyczny winien zostać sporządzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia/kompetencje w tym zakresie. Wnioskodawca powinien realizować projekt w oparciu o optymalny wariant wskazany przez audytora energetycznego.

Natomiast, prace które są między innymi następstwem termomodernizacji budynku, czy prace podwyższające jego standard techniczno-użytkowy (np. zamontowanie windy, monitoring, instalacja odgromowa, itp.) powinny być wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako uzupełniające elementy projektu w limicie do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (część II B, punkt 2 c).

Ekspertyza ornitologiczna wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla każdego budynku jest załącznikiem obligatoryjnym na etapie składania dokumentacji projektowej. Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty muszą być dostarczone najpóźniej na etapie jednorazowej korekty wniosku dokonywanej w trakcie oceny formalnej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (część II F, punkt 2 c) projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których ta sama infrastruktura (na przykład materiały, wyposażenie, siła robocza i aktywa trwałe) wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej przekracza 20% nie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach naboru dla Działania 10.06. W związku z powyższym w/w budynek jest wykluczony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki
Nabór: FEWP.10.07-IZ.00-001/23 ( od 2023-10-30 do 2024-01-19 )

W przypadku gdy prace dotyczące remontu wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych/zmiany sposobu użytkowania do wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć powyższe dokumenty lub program funkcjonalno-użytkowy (wraz z innymi wymaganymi dokumentami) opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W takim przypadku wymaga się, aby kontrakt (umowa) z wykonawcą obejmował: sporządzenie dokumentacji technicznej (budowlanej), jak również realizację samej inwestycji.

W ramach naboru zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych (tylko wprowadzone do ewidencji środków trwałych) może być uznany za wydatek kwalifikowany. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach naboru nie są dopuszczone projekty polegające wyłącznie na zakupie wyposażenia.

Nie, zieleń nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w ramach naboru.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów „wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie jest możliwe”. W związku z tym wyposażenie części administracyjnej, niezwiązane z ww. warunkami, nie stanowi wydatku kwalifikowalnego w ramach naboru nr FEWP.10.07-IZ.00-001/23.

Na etapie oceny formalnej Wnioskodawca deklaruje posiadanie środków niezbędnych do sfinansowania wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz wydatków kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą wartością wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania – i jest to weryfikowane oświadczeniem Wnioskodawcy, które musi przedłożyć. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia będą wymagane na etapie udzielenia pomocy – podpisania umowy. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania, dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie wyżej wskazanych środków finansowych.

W przypadku zmodernizowanych placówek oświatowych wartość bazowa i wartość docelowa wskaźnika Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych mogą mieć taką samą wartość. Natomiast w przypadku nowych placówek oświatowych wartość bazowa wskaźnika wynosi 0, a w wartości docelowej należy wskazać roczną liczbę zarejestrowanych uczniów korzystających z placówki oświatowej objętej wsparciem.

Działanie 6.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Nabór: FEWP.06.03-IP.01-001/23 ( od 2023-12-11 do 2023-12-29 )

Zgodnie z kryterium formalnym nr 12, jeśli wartość wniosku o dofinansowanie przekracza równowartość 200 tys. EUR wówczas projekt musi być rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru (kurs opublikowany w: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en) 

W ramach Działania 6.3. niemożliwe jest przyznanie zasiłku celowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, ponieważ ta forma wsparcia nie wpisuje się w cel szczegółowy c) Programu FEW: Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz możliwymi do realizacji typami projektów wskazanymi w Regulaminie wyboru projektów.

Odbiorcy działań wspierających równouprawnienie płci to szeroko rozumiane pojęcie odnoszące się zarówno do osób jak i podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego do których kierowane będzie wsparcie. Będą to między innymi: osoby niepracujące, osoby pracujące, partnerzy społeczni, pracodawcy, organizacje pozarządowe, inne podmioty itp.

Zgodnie z definicją kryterium dostępu nr 1, występowanie we wniosku w charakterze Wnioskodawcy lub Partnera wyklucza możliwość występowania w innych wnioskach złożonych w tym naborze w charakterze Wnioskodawcy lub Partnera.

Oznacza to, że podmiot wskazany w ramach jednego projektu jako partner nie może być wskazany jako partner w innym projekcie u innego Wnioskodawcy.

Instytucja Ogłaszająca Nabór nie określiła minimalnego poziomu wskaźników rezultatów koniecznych do założenia w projektach w ramach Działania 6.3.

Ocena poziomu wskaźników we wnioskach o dofinansowanie będzie dokonywana w odniesieniu do zaplanowanych w projektach zadań, przypisanych do nich kosztów w zaplanowanym czasie, z uwzględnieniem potencjału wnioskodawcy i partnerów oraz możliwości osiągnięcia tych wskaźników.

W ramach ogłoszonego naboru odbiorcami działań wspierających równouprawnienie płci mogą być np.: przedsiębiorcy, wobec których wsparcie polegałoby na w zwalczaniu dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na płeć w miejscu pracy.

Ocena umiejętności cyfrowych kobiet w wieku 18-29 lat w ramach typu 2 projektu może być dokonywana przy zastosowaniu narzędzia do oceny kompetencji cyfrowych opracowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, bądź innych narzędzi rekomendowanych przez Instytucję Ogłaszającą Nabór i wskazanych w pkt. 7.1. Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie. IP dopuszcza zastosowanie innego narzędzia służącego do oceny kompetencji cyfrowych, będącego w dyspozycji beneficjenta, ale może to być tylko narzędzie bezkosztowe w projekcie i nie może stanowić wkładu niepieniężnego beneficjenta.

Instytucja Ogłaszająca Nabór nie widzi zasadności zakupu sprzętu (np. tablet/laptop) w projekcie w celu wyposażenia uczestnika projektu w narzędzie niezbędne do wykonywania pracy i ogólnego codziennego funkcjonowania, ze względu na rozwój cyfryzacji. Zakup ww. sprzętu i uzasadnienie zakupu wskazane w zapytaniu nie wpisuje się w zakres interwencji Działania 6.3 FEWP obejmujący działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć.

W ramach naboru możliwe jest sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 na czas uczestnictwa we wsparciu przez uczestnika projektu. Jeżeli ww. opieka będzie miała formę warsztatów, a koszt wsparcia nie przekroczy kosztu wskazanego w załączniku nr 3 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 do Regulaminu wyboru projektów, taka forma opieki jest dopuszczalna. Należy jednak pamiętać, iż główną przesłanką do uwzględnienia kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w projekcie jest umożliwienie udziału we wsparciu uczestnikowi projektu, tj. rodzicowi/opiekunowi osoby zależnej.

Realizując 2. typ projektu: poprawienie sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i społeczną, możliwa jest realizacja pośrednictwa pracy dla uczestniczek projektu.

Przygotowywanie i przeprowadzanie wszelkich postępowań o udzielenie zamówień w projekcie odbywa się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Wsparcie polegające na aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestniczek projektu, w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem nabytych wcześniej kwalifikacji i kompetencji, możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowaniem dla każdej uczestniczki obejmowanej ww. wsparciem Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. Dokument ten powinien określać zakres wsparcia udzielanego danej osobie w projekcie. Wsparcie to musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestniczek projektu, wynikających z ich wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. Każda z uczestniczek otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niej jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Należy jednak mieć na uwadze, iż objęcie wsparciem wszystkich uczestniczek zakładanymi formami wsparcia musi odbyć się w okresie realizacji projektu, tj. w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy (kryterium dostępu nr 3).

Spełnienie powyższych warunków jest podstawą doboru odpowiednich form wsparcia w projekcie, w tym np.: sfinansowania studiów podyplomowych, czy studiów licencjackich.

Wnioskodawca i Partnerzy nie muszą być instytucjami rynku pracy.

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w art. 3 ust 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.0.571). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku
  - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Należy jednocześnie pamiętać, iż zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o ekonomii społecznej, podmiot ekonomii społecznej to:

 1. spółdzielnia socjalna,
 2. warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej,
 3. centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej,
 4. spółdzielnia pracy, w tym spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych, oraz spółdzielnia produkcji rolnej,
 5. organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych,
 6. podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:
 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oznacza to, że nie każdy podmiot ekonomii społecznej jest organizacją pozarządową.

Aby spełnić kryterium premiujące realizacji projektu w partnerstwie z organizacją pozarządową wymagane jest, aby organizacja pozarządowa pełniła w projekcie rolę Partnera Wiodącego lub Partnera który przez co najmniej 6 miesięcy przed ogłoszeniem naboru działał na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Nie musi to być partnerstwo wielosektorowe.

Partnerstwo między dwoma NGO, z których jeden przez co najmniej 6 miesięcy przed ogłoszeniem naboru działał na rzecz równości kobiet i mężczyzn spełni kryterium premiujące nr 1.

Spółdzielnia socjalna nie jest organizacją pozarządową rozumianą zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z poźn. zm.

Sfinansowanie w ramach projektu opieki nad dziećmi/ osobami zależnymi odbywa się w formie refundacji kosztów. Oznacza to, że w ramach projektu może nastąpić jedynie zwrot kosztów poniesionych przez opiekuna na ww. opiekę, na podstawie dokumentu wskazującego faktyczne poniesienie wydatku. Forma vouchera nie spełnia powyższych warunków, wobec czego nie może zostać zastosowana w ramach przedmiotowego wsparcia.

Jednocześnie Instytucja Ogłaszająca Nabór informuje, iż zmiana Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 obowiązujących od 8.12.2023 r. wprowadziła zapisy informujące, iż w przypadku braku możliwości skorzystania ze standardowych usług oferowanych w instytucjonalnych formach opieki beneficjent powinien zapewnić najskuteczniejszą (pod względem dobra dzieci i kosztów) opiekę nad dziećmi do lat 3 w postaci:

- zorganizowanej opieki okazjonalnej nad grupą dzieci w wydzielonym pomieszczeniu na terenie placówki, w której odbywa się szkolenie lub inna forma wsparcia oferowana w projekcie,

- wynajęcia klubu dziecięcego (np. w godzinach popołudniowych/w weekendy, jeżeli w tych godzinach/dniach są realizowane formy wsparcia w projekcie)

- zatrudnienia dziennego opiekuna w celu zapewnienia okazjonalnej opieki nad grupą dzieci na podstawie umowy zawartej na określony czas, uzależniony od czasu trwania form wsparcia.

Indywidualną okazjonalną opiekę niani należy zaproponować jedynie w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań.

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do Załącznika nr 3 Regulaminu wyboru projektów.

Realizacja kampanii mającej na celu wzmocnienie równość szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, m. in. poprzez konferencje, spoty radiowe, jest możliwa do realizacji w ramach 1 typu projektu.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.) są niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, ponieważ stanowią koszty administracyjne związane z realizacją projektu i są rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

Realizacja zdalnych form wsparcia dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy, np. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację ww. wsparcia stacjonarnie. Ponadto podczas zdalnej realizacji wsparcia konieczne jest spełnienie szeregu wymogów, m. in. zapewnienie odpowiednich warunków technicznych zarówno po stronie wykonawcy jak również po stronie poszczególnych uczestników, wygenerowanie z systemu potwierdzenia obecności uczestników na wsparciu ze wskazaniem daty odbytego wsparcia i czasu jego trwania itp.

Działania z zakresu wzmocnienia równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy będą realizowane w ramach kosztów bezpośrednich jako zadania merytoryczne projektu. Realizacja powyższych działań przy wykorzystaniu np. ulotek, plakatów itp. również będzie elementem zadania merytorycznego w projekcie.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.) są niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, ponieważ stanowią koszty administracyjne związane z realizacją projektu i są rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

Najważniejsze wskaźniki dla Działania 6.3 zostały już wprowadzone do szablonu wniosku o dofinansowanie. Zadaniem Wnioskodawcy jest wybrać odpowiednie dla jego typu projektu wskaźniki i przypisać im odpowiednie wartości do osiągnięcia.

Wnioskodawca ma również możliwość utworzenia własnych wskaźników produktów i rezultatów specyficznych dla projektu.

Na tej podstawie dokonana zostanie ocena założonego poziomu wskaźników w odniesieniu do zaplanowanych w projektach zadań, przypisanych do nich kosztów w zaplanowanym czasie, z uwzględnieniem potencjału wnioskodawcy i partnerów oraz możliwości osiągnięcia tych wskaźników.

Działania z zakresu wzmocnienia równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy w ramach typu 1 będą realizowane w ramach kosztów bezpośrednich jako zadania merytoryczne projektu. Realizację tych działań należy mierzyć przede wszystkich za pomocą poniższych wskaźników:

Wskaźników produktu:

- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i mężczyzn;

- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym;

Wskaźników rezultatu:

- Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn (podniesienie poziomu wiedzy weryfikowane powinno być w szczególności poprzez odpowiedni test potwierdzający uzyskany zasób wiadomości);

- Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu.

Szczegółowe definicje i sposoby mierzenia ww. wskaźników znajdują się w Liście Wskaźników Kluczowych EFS+ (LWK EFS+) dostępnej na stronie internetowej https://www.ewaluacja.gov.pl/

Wnioskodawca ma również możliwość utworzenia własnych wskaźników produktów i rezultatów specyficznych dla projektu, uzależnionych od rodzaju zaplanowanych w projekcie działań.

Jeżeli wsparcie kierowane jest do konkretnego podmiotu i jego pracowników, wówczas jako odbiorców wsparcia należy wskazać zarówno osoby, tj. pracowników ww. podmiotu uzupełniając tabelę 3.4.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu i ich status oraz podmiot wypełniając tabelę 3.4.3.1a Przewidywana liczba instytucji objętych wsparciem w ramach projektu.

Działania z zakresu wzmocnienia równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy będą realizowane w ramach kosztów bezpośrednich jako zadania merytoryczne projektu. Realizacja powyższych działań przy wykorzystaniu wskazanych w zapytaniu form jest dopuszczalna. Zastosowanie w projekcie konkretnej formy, powinno być szczegółowo uzasadnione, dostosowane do specyfiki projektu i grupy docelowej do której kierowane będzie wsparcie.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.) są niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, ponieważ stanowią koszty administracyjne związane z realizacją projektu i są rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

Wsparcie kierowane do odbiorców działań wspierających równouprawnienie płci może być kierowane zarówno do osób jak i do instytucji/organizacji/podmiotów gospodarczych (w tym pracodawców. Jeżeli wsparcie kierowane jest do konkretnego podmiotu i jego pracowników, wówczas jako odbiorców wsparcia należy wskazać zarówno osoby, tj. pracowników ww. podmiotu uzupełniając tabelę 3.4.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu i ich status oraz podmiot wypełniając tabelę 3.4.3.1a Przewidywana liczba instytucji objętych wsparciem w ramach projektu.

Działania z zakresu wzmocnienia równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy mogą być realizowane przy wykorzystaniu wskazanych w zapytaniu form. Każda osoba uczestnicząca w ww. wsparciu staje się uczestnikiem projektu, co oznacza, że musi podać zakres danych niezbędnych do wykazania jej we wspólnych wskaźnikach produktu i rezultatu.

Planując realizację projektu w ramach Działania 6.3 zawsze należy określić i opisać grupę docelową do której kierowane jest wsparcie, w tym m. in. wskazać określone jej cechy, potrzeby, oczekiwania, czy bariery które napotyka.

Jednocześnie w sytuacji, gdy uczestnicy będą brali udział we wsparciu osobiście, należy pozyskać od nich dane niezbędne do wykazania ich we wspólnych wskaźnikach produktu i rezultatu i należy ich wskazać w tabeli 3.4.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu i ich status. Natomiast, gdy realizowane działania nie pozwolą na pozyskanie ww. danych, ze względu na zastosowaną w projekcie formę kampanii, np. spoty radiowe, wówczas ww. tabeli się nie wypełnia.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.) są niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, ponieważ stanowią koszty administracyjne związane z realizacją projektu i są rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie. Dopiero w przypadku wątpliwości co do spełnienia kryterium premiującego IOK będzie weryfikować kryterium na podstawie danych zawartych w rejestrach zewnętrznych lub prosić Wnioskodawcę o wyjaśnienia.

Punkt 4.4 wniosku o dofinansowanie - Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu, ze względów systemowych jest możliwy do edycji w momencie wystąpienia wskaźników rezultatów specyficznych dla projektu w pkt. 4.2 wniosku. Instytucja pośrednicząca nie określiła przedmiotowych wskaźników, w związku z czym wypełnienie pkt. 4.4 wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane.

Wkład własny jest obowiązkowy, a Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.

ION nie określa z jakich środków należy wnieść wkład własny, w przypadku powiatowych urzędów pracy może to być wkład ze środków funduszu pracy.

Wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nie dotyczy Beneficjentów zwolnionych na podstawie art. 206 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Projekt nie musi być realizowany w partnerstwie. W ramach naboru premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie (zarówno w roli Partnera Wiodącego jak i Partnera) z organizacją pozarządową (..). Kryteria premiujące to kryteria, których spełnienie nie jest konieczne do przyznania dofinansowania.

Zgodnie z Kryterium dostępu nr 4 określonym w Regulaminie wyboru projektów, można składać wnioski, które obejmują wyłącznie działania mające na celu wzmocnienie szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy czyli projekty w ramach typu 1. Natomiast typ 2 projektu – poprawa sytuacji kobiet poprzez aktywizację zawodową i społeczną,  musi być realizowany zawsze w połączeniu z typem 1 projektu.

Zakresem interwencji przedmiotowego naboru są działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć. W związku z tym główne działania realizowane w projektach powinny dotyczyć wzmocnienia szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy m.in. z zakresu równouprawnienia na rynku pracy, zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy, czy zwiększenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (typ 1 projektu). Dodatkowo, projekt może obejmować działania przyczyniające się do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez ich aktywizację zawodową i społeczną (typ 2).

Staże mogą być kwalifikowalne jedynie w typie 2 projektu, a zasadność ich ujęcia w projekcie będzie podlegać analizie w trakcie oceny projektu. Jednocześnie w przypadku kwalifikowania staży w projekcie, możliwe jest również uwzględnienie refundacji dodatków do wynagrodzeń dla opiekunów stażysty. Potrzeba skierowania uczestniczek na taki rodzaj wsparcia powinna wynikać z diagnozy przeprowadzonej na etapie sporządzania indywidualnego planu działania.

Zakresem interwencji przedmiotowego naboru są działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć. W związku z tym główne działania realizowane w projektach powinny dotyczyć wzmocnienia szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy m.in. z zakresu równouprawnienia na rynku pracy, zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy, czy zwiększenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (typ 1 projektu). Dodatkowo, projekt może obejmować działania przyczyniające się do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez ich aktywizację zawodową i społeczną (typ 2). W związku z powyższym kobiety obejmowane wsparciem w ramach typu 2 powinny zostać objęte wsparciem w postaci działań na rzecz wzmocnienia szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy (typ 1).

Po przeprowadzeniu oceny kompetencji cyfrowych uzyskany wynik powinien zostać omówiony z uczestniczką projektu i w zależności od wyników oceny należy zaproponować uczestniczce uzupełnienie poziomu umiejętności cyfrowych, co jednocześnie powinno zostać udokumentowane w IPD lub osobnym dokumencie. Dokładny zakres szkolenia i faktyczna potrzeba jego przeprowadzenia wynikać będzie z wyników oceny, co oznacza, że nie trzeba zakładać w projekcie kosztów z obu wyżej wskazanych zakresów tematycznych. Ewentualna odmowa udziału w szkoleniu przez uczestniczkę również powinna zostać udokumentowana.

Rodzaj i zakres wsparcia udzielanego uczestniczce w ramachaktywizacji społecznej i zawodowej wynikać będzie z Indywidualnego Planu Działania (IPD) lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję i musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestniczek obejmując je takimi formami pomocy, które zostaną zidentyfikowane u nich jako niezbędne w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Zatem przytoczone rodzaje wsparcia są możliwe do realizacji w projekcie o ile wynikać będą z ww. analizy potrzeb uczestniczek.

Planując realizację projektu w ramach Działania 6.3 zawsze należy określić i opisać grupę docelową do której kierowane jest wsparcie, w tym m. in. wskazać określone jej cechy, potrzeby, oczekiwania, czy bariery które napotyka.

Jednocześnie w sytuacji, gdy uczestnicy będą brali udział we wsparciu osobiście, należy pozyskać od nich dane niezbędne do wykazania ich we wspólnych wskaźnikach produktu i rezultatu i należy ich wskazać w tabeli 3.4.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu i ich status. Natomiast, gdy realizowane działania nie pozwolą na pozyskanie ww. danych, ze względu na zastosowaną w projekcie formę kampanii, np. spoty radiowe, wówczas ww. tabeli się nie wypełnia.

Zastosowanie w projekcie konkretnej formy powinno być szczegółowo uzasadnione, dostosowane do specyfiki projektu i grupy docelowej do której kierowane będzie wsparcie.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.) są niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, ponieważ stanowią koszty administracyjne związane z realizacją projektu i są rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

Działania z zakresu wzmocnienia równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy należy mierzyć przede wszystkich za pomocą poniższych wskaźników:

Wskaźników produktu:

– Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i mężczyzn;

– Liczba osób objętych wsparciem w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym;

Wskaźników rezultatu:

– Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn (podniesienie poziomu wiedzy weryfikowane powinno być w szczególności poprzez odpowiedni test potwierdzający uzyskany zasób wiadomości);

– Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu;

Szczegółowe definicje i sposoby mierzenia ww. wskaźników znajdują się w Liście Wskaźników Kluczowych EFS+ (LWK EFS+) dostępnej na stronie internetowej https://www.ewaluacja.gov.pl/

Wnioskodawca ma również możliwość utworzenia własnych wskaźników produktów i rezultatów specyficznych dla projektu, uzależnionych od rodzaju zaplanowanych w projekcie działań.

Ustalenie, czy w danym przypadku występuje pomoc publiczna jest możliwe wyłącznie po zbadaniu, czy zostały spełnione jednocześnie wszystkie cztery przesłanki występowania pomocy publicznej (tzw. test pomocy publicznej), tj. gdy wsparcie:

– jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych;

– jest udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;

– ma charakter selektywny;

– zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Jednak o wystąpieniu pomocy publicznej decyduje nie sam fakt przyznania środków podmiotowi mieszczącemu się w szerokiej definicji przedsiębiorcy, a przeznaczenie tych środków. Jeżeli będą przeznaczone na działalność jednostki nie związaną z działalnością komercyjną, wówczas takie wsparcie nie stanowi pomocy publicznej.

W związku z tym działania polegające na wzmocnieniu równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy realizowane w projekcie nie stanowią pomocy publicznej/de minimis.

Natomiast fakt występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis w zakresie działań przyczyniających się do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez ich aktywizację zawodową i społeczną (typ 2) należy rozpatrywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027.

Działania audytowe podmiotów w zakresie zgodności z określonymi standardami czy usługi doradcze dla przedsiębiorstw dotyczące dostosowania procedur i procesów do zasady równości szans kobiet i mężczyzn nie wpisują się w zakres interwencji Działania 6.3 FEW. Zakresem interwencji przedmiotowego naboru są działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć. W związku z tym główne działania realizowane w projektach powinny dotyczyć wzmocnienia szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy m.in. z zakresu równouprawnienia na rynku pracy, zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy, czy zwiększenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym.

Realizowane w projekcie działania kierowane zarówno do osób jak i przedsiębiorców powinny w główniej mierze dotyczyć:

– elastycznych form zatrudnienia oraz pracy zdalnej, które sprzyjają wypracowaniu równowagi pomiędzy pracą zawodową;

– równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście obowiązujących przepisów prawa w Polsce;

– przesłanek i podstawowych regulacji prawnych z zakresu polityki równości Unii Europejskiej;

– dobrych praktyk w zakresie równości kobiet i mężczyzn np. w przedsiębiorstwach, organizacjach, czy w innych krajach;

– zwalczania stereotypów płciowych i uprzedzeń;

– przejawów dyskryminacji ze względu na płeć;

– podstawowych pojęć związanych z kwestiami równości kobiet i mężczyzn;

– ekonomicznych i społecznych konsekwencji braku równości.

Działanie 3.1 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej
Nabór: FEWP.03.01-IZ.00-001/23 ( od 2023-09-25 do 2024-01-31 )

Wielkość gminy nie determinuje możliwości udziału w naborze FEWP.03.01-IZ.00-001/23. Każda gmina może aplikować w naborze, za wyjątkiem gmin objętych strategiami ZIT (w związku z wyodrębnioną kopertą finansową dla instrumentu ZIT w działaniu 3.2, ze wsparcia w ramach niniejszego naboru wyklucza się Wnioskodawców z obszarów objętych ZIT. Zapis nie dotyczy projektów składanych w partnerstwie z podmiotami spoza ZIT i/lub  projektów właściwych powiatów niewchodzących w skład ZIT ale realizujących zadania na  terenie gmin wchodzących w obszar ZIT).

W przypadku gminy o liczbie mieszkańców poniżej 100 000 dopuszcza się przedłożenie odpowiednio dostosowanej strategii gminy (obejmującej obszar transportu i mobilności miejskiej w zakresie diagnozy, celów strategii i listy projektów), jako dokumentu równoważnego SUMP. Przedmiotowy dokument przyjęty Uchwałą Rady Gminy należy przedłożyć na etapie oceny formalnej, najpóźniej w ramach jednorazowej korekty dokumentacji aplikacyjnej. Projekt strategii nie spełnia tych warunków. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów równoważnych SUMP określono w Regulaminie wyboru projektów dla naboru FEWP.03.01-IZ.00-001/23 (CZ. II B, pkt 9) zamieszczonego na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/456

Instytucją upoważnioną do oceny SUMP jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2.

Koszt opracowania strategii zrównoważonej mobilności miejskiej stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie.

Koszt rozbudowy zaplecza technicznego do obsługi taboru (w tym np. myjni dla autobusów) może zostać uznany za kwalifikowalny wyłącznie jako element projektu związanego z zakupem taboru. Należy mieć na uwadze, że są to zadania objęte pomocą publiczną w ramach mechanizmu rekompensaty. Wymagana będzie w tym przypadku umowa o świadczenie usług publicznych określająca warunki, zgodnie z którymi dany organ samodzielnie świadczy usługi publiczne lub powierza ich świadczenie podmiotowi wewnętrznemu lub zewnętrznemu.

Za koszt kwalifikowalny może zostać uznana budowa parkingu typu P&R ,,Parkuj i Jedź”. Budowa obiektów P&R możliwa jest pod warunkiem lokalizacji zapewniającej ścisłą integrację z publicznym transportem zbiorowym i zapewnienia wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami oraz bezpiecznych miejsc dla rodziców/opiekunów z dziećmi. W miastach powyżej 75 tys. mieszkańców wsparcie dla obiektów P&R możliwe jest pod warunkiem zlokalizowania poza obszarem funkcjonalnym śródmieścia, wyznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Działanie 6.9 Wspieranie uczenia się przez całe życie – Wybór Operatorów regionalnych BUR
Nabór: FEWP.06.09-IZ.00-001/24 ( od 2024-02-23 do 2024-03-24 )

W ramach kryterium możliwe jest wskazanie projektów, które realizowane były w partnerstwie. IZ FEW zwraca jednak uwagę, że wówczas jako zakres realizowanych działań/rodzaj wsparcia należy wskazać wyłącznie działania/wsparcie realizowane przez partnera, również jako wartość udzielonego wsparcia (wartość projektów) należy wskazać wartość tych działań i kosztów, które przypisane były do danego partnera. 

Zgodnie z przytoczoną w pytaniu definicją kryterium, IZ FEW oceniać będzie czy wnioskodawca zrealizował co najmniej jeden projekt w ramach PSF w roli operatora BUR. IZ FEW nie wskazała w kryterium żadnego zawężenia co do zakresu, obszaru czy programu operacyjnego w ramach, którego pełniona była funkcja operatora. Jedynym warunkiem jest to by projekt ten został zakończony i pozytywnie rozliczony tj. zatwierdzony końcowy wniosek o płatność.

Równocześnie, IZ FEW zaznacza, że spełnienie kryterium oceniane będzie przez Komicję Oceny Projektów na podstawie zawartych we wniosku o dofinansowanie zapisów, których minimalny zakres wskazany został w definicji kryterium premiującego.

Zgodnie z nazwą jak i przytoczoną w pytaniu definicją kryterium premiującego nr 1 – doświadczeniem w zakresie realizacji projektów w ramach PSF w roli operatora BUR powinien wykazać się wnioskodawca. Tym samym w przypadku, w którym takie doświadczenie posiada jedynie partner projektu, kryterium nie zostanie uznane za spełnione.

IZ FEW wyjaśnia, że w przypadku projektów partnerskich to na wnioskodawcy, pełniącym równocześnie rolę partnera wiodącego, spoczywa pełna odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu, a zgodnie z zapisami zawartymi w definicji kryterium premiującego nr 1 kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu poprzez zaangażowanie podmiotu znającego zasady PSF i doświadczonego w realizacji projektów w roli operatora BUR.

Nie, zgodnie z brzmieniem definicji kryterium: W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca (rozumiany jako Wnioskodawca i partner – jeśli dotyczy) złożył w ramach naboru nie więcej niż 1 wniosek. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę wszystkie złożone przez niego w odpowiedzi na ogłoszony nabór wnioski zostaną odrzucone.

Nie, przedmiotem niniejszego naboru są projekty skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą nabyć lub podnieść umiejętności/kompetencje lub przekwalifikować się. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z usług rozwojowych dofinansowanych w ramach projektu realizowanego przez Operatora regionalnego BUR świadczącego usługi dla przedsiębiorców i innych pracodawców (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) i ich pracowników.