Działanie 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej
Nabór: FEWP.10.03-IZ.00-002/24 ( od 2024-04-02 do 2024-05-17 )

Zgodnie z Regulaminem naboru o wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty spełniające warunki określone w definicji instytucji otoczenia biznesy (IOB), a więc takie, które bez względu na formę prawną prowadzą działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Ponadto podmioty te muszą posiadać bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

JST może uczestniczyć w naborze wyłącznie w charakterze Partnera.

Na etapie aplikowania o wsparcie należy wskazać, które z poniższych grup usług doradczych będą świadczone po zakończeniu realizacji projektu:

a) usługi informacyjne;

b) usługi prorozwojowe niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa;

c) usługi proinnowacyjne;

d) usługi eksperckie na rzecz rozwoju pomysłów w rentowny model biznesowy.

Lista ta nie musi być zamknięta i szczegółowa, jednakże musi umożliwiać uszeregowanie planowanych usług do ww. grup.

W ramach wynagrodzeń personelu projektu pełniącego funkcje merytoryczne kwalifikowalne będą wynagrodzenia personelu projektu, którego zadania będą związane z rozwojem potencjału i poprawą jakości usług instytucji otoczenia biznesu, np. opracowaniem standardów nowych lub ulepszonych usług. Powyższa kategoria nie obejmuje kosztów związanych z realizacją zadań bieżących.

Wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem jest kosztem niekwalifikowalnym w projekcie.

Tak, w ramach projektu można sfinansować koszty szkoleń personelu projektu pełniącego funkcje merytoryczne.

Projekty objęte będą pomocą publiczną, w związku z tym muszą wywoływać „efekt zachęty”. W związku z tym warunkiem udzielenia pomocy jest ponoszenie wydatków po terminie skutecznego złożenia wniosku. Wyjątkiem są koszty poniesione na przygotowanie Studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie, PFU oraz dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji.