Działanie 10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny
Nabór: FEWP.10.05-IZ.00-002/24 ( od 2024-04-02 do 2024-06-28 )

Kosztem kwalifikowalnym projektu może być koszt oświetlenia części odcinka drogi rowerowej jako niedominujący element projektu. Wydatki dotyczące wykonania oświetlenia ścieżki rowerowej w projekcie nie podlegają limitom.

Za dokument równoważny można uznać na przykład odpowiednio dostosowaną strategię gminy i strategię ZIT obejmującą obszar transportu i mobilności miejskiej w zakresie diagnozy, celów strategii i listy projektów. Informacje w zakresie wymagań, które powinien spełniać dokument planowania mobilności (dokument równoważny) wskazane są w części II.B.1 Regulaminu wyboru projektów.

Dokument równoważny SUMP jest załącznikiem obligatoryjnym i należy go złożyć najpóźniej na etapie korekty wniosku o dofinansowanie. Musi on spełniać wymogi zawarte w części II B.1 Regulaminu wyboru projektów i być przyjęty przez organ właściwy terytorialnie oraz rzeczowo (np. w przypadku przedłożenia odpowiednio dostosowanej Strategii Gminy – uchwałą Rady Miasta/Gminy). Dopuszcza się sytuację, gdy na etapie korekty wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca przedłoży projekt odpowiednio dostosowanej Strategii ZIT. Z kolei, przedłożenie przyjętej Strategii ZIT musi nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Instytucją upoważnioną do oceny SUMP jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2.

W ramach dokumentacji technicznej należy załączyć wyciąg z projektu budowlanego stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwalaniu na realizację inwestycji drogowej. Wyciąg z projektu powinien zawierać kopię strony tytułowej projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej ze stosownymi pieczęciami potwierdzającymi, że jest to załącznik do przedłożonej we wniosku decyzji o pozwoleniu na budowę, mapę z zagospodarowaniem działki lub terenu, opis techniczny inwestycji charakteryzujący jej podstawowe parametry z zakresu m. in. architektury, branży sanitarnej wraz z częścią rysunkową. Zatem wersja elektroniczna dokumentacji technicznej powinna zawierać podpisy projektantów oraz pieczątkę starostwa.

W przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” wówczas do wniosku o dofinansowanie należy załączyć program funkcjonalno-użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Program funkcjonalno-użytkowy powinien być podpisany przez osobę sporządzającą dokument. 

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia większej liczby wniosków, Wnioskodawca na etapie składania korekty wniosku będzie zobligowany do wskazania, który ze złożonych wniosków będzie podlegać dalszemu procedowaniu. Niewskazanie wniosku lub wybór większej liczby wniosków niż określona w Regulaminie skutkują negatywną oceną wszystkich złożonych wniosków.

W przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” kwalifikować do wsparcia można koszt sporządzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu to jest projekt/dokumentacja budowlana albo „program funkcjonalno-użytkowy”. nie ma możliwości jednoczesnego kwalifikowania do wsparcia wyżej wymienionych dokumentów.

Tak, dokumentacja techniczna na ciąg pieszo-rowerowy może być częścią większego projektu technicznego dotyczącego przebudowy całej drogi.