Dostępne 7 pytań

Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki
Nabór: FEWP.10.07-IZ.00-001/23 ( od 2023-10-30 do 2024-01-19 )

W przypadku gdy prace dotyczące remontu wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych/zmiany sposobu użytkowania do wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć powyższe dokumenty lub program funkcjonalno-użytkowy (wraz z innymi wymaganymi dokumentami) opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W takim przypadku wymaga się, aby kontrakt (umowa) z wykonawcą obejmował: sporządzenie dokumentacji technicznej (budowlanej), jak również realizację samej inwestycji.

W ramach naboru zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych (tylko wprowadzone do ewidencji środków trwałych) może być uznany za wydatek kwalifikowany. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach naboru nie są dopuszczone projekty polegające wyłącznie na zakupie wyposażenia.

Nie, zieleń nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w ramach naboru.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów „wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie jest możliwe”. W związku z tym wyposażenie części administracyjnej, niezwiązane z ww. warunkami, nie stanowi wydatku kwalifikowalnego w ramach naboru nr FEWP.10.07-IZ.00-001/23.

Na etapie oceny formalnej Wnioskodawca deklaruje posiadanie środków niezbędnych do sfinansowania wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz wydatków kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą wartością wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania – i jest to weryfikowane oświadczeniem Wnioskodawcy, które musi przedłożyć. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia będą wymagane na etapie udzielenia pomocy – podpisania umowy. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania, dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie wyżej wskazanych środków finansowych.

W przypadku zmodernizowanych placówek oświatowych wartość bazowa i wartość docelowa wskaźnika Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych mogą mieć taką samą wartość. Natomiast w przypadku nowych placówek oświatowych wartość bazowa wskaźnika wynosi 0, a w wartości docelowej należy wskazać roczną liczbę zarejestrowanych uczniów korzystających z placówki oświatowej objętej wsparciem.