Nowe obowiązki Beneficjentów dotacji z budżetu państwa w związku z publikacją 25 maja 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Mając na uwadze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953) Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zwraca się z prośbą o zapoznanie się i stosowanie się do zapisów ww. rozporządzenia w odniesieniu do projektów dofinansowanych ze środków budżetu państwa.

Opublikowane 25 maja 2021 r. rozporządzenie nakłada na Beneficjentów wsparcia z budżetu państwa dodatkowe obowiązki dotyczące komunikacji wsparcia ze środków budżetu państwa. Podmioty realizujące zadania dofinansowane z budżetu państwa są obowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji. Rozporządzenie określa rodzaje tych działań oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwoty finansowania, do wysokości których nie powstaje obowiązek informacyjny.

Tekst ww. rozporządzenia oraz wzory materiałów informacyjnych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne .

Zakres i zasady wypełniania obowiązków w obszarze komunikacji Funduszy Europejskich, w tym zapisy Podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014‑2020 w zakresie informacji i promocji nie ulegają zmianom

Pobierz jako PDF