Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 5219/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.07.03.02‑IZ‑00‑30‑001/18.

  1. Pkt. 2.2 przyjął brzmienie:

Ogółem: 66 653 709,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 58 831 300,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 7 822 409,00 PLN

Wsparcie finansowe EFS zaplanowane na poszczególne subregiony:

Subregion kaliski: 10 969 923,78 PLN

Subregion koniński: 13 701 329,06 PLN

Subregion leszczyński: 9 783 405,38 PLN

Subregion pilski: 8 764 673,77 PLN

Subregion poznański: 15 611 968,01 PLN

Wartość dofinansowania z krajowego wsparcia finansowego z budżetu państwa uzależniona jest od kwoty przewidzianej na dotacje na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej.

UWAGA: W celu całkowitego wykorzystania puli środków zaplanowanych w ramach niniejszego konkursu istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy alokacjami wyznaczonymi dla poszczególnych subregionów tj.: kwota niewykorzystana w ramach jednej puli środków finansowych przeznaczonych na dany subregion może zostać rozdysponowana, w ramach przedmiotowego konkursu na inny/e subregion/subregiony.

Ze względu na zapytania zgłoszone przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) dotyczące kwoty dofinansowania przeznaczonej na poszczególne subregiony, doprecyzowano alokację w podziale na poszczególne subregiony, co ułatwi OWES aplikowanie o wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.07.03.02‑IZ‑00‑30‑001/18 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Aktualny regulamin konkursu zamieszczono na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (www.wrpo.wielkopolskie.pl) oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.pl.

Regulamin konkursu 7.3.2 obowiązujący od 27.04.2018 (1 MB)

Uchwała 5219/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.04.2018 (285.5 KB)

Pobierz jako PDF