Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Typ projektu „budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury do obsługi i serwisowania taboru.”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 informuje o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Propozycje projektów należy zgłaszać:

  1. na formularzu Zgłoszenia projektu do Indykatywnego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, stanowiącym załącznik do Zasad wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 573/2015 z dnia 29 maja 2015 roku ze zmianami.
  2. W terminie od dnia 03 sierpnia 2018 roku do dnia 17 sierpnia 2018 roku.
  3. Na adres:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34,
Poznań

Obszar tematyczny/dziedzina, w ramach której można zgłaszać propozycje projektów pozakonkursowych oraz katalog podmiotów uprawnionych do zgłaszania propozycji projektów pozakonkursowych w ramach WRPO 2014+:

Działanie 5.2 Transport kolejowy

Poddziałania 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej.

Typ projektu: budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury do obsługi i serwisowania taboru.

Wyłącznie projekty wynikające z Planu Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie 2020 i wskazane do realizacji w trybie pozakonkursowym.

Podmioty uprawnione do zgłaszania projektów pozakonkursowych:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
  3. podmioty zarządzające liniami kolejowymi i nieruchomościami kolejowymi,
  4. podmioty wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

Przesłanki, które będą weryfikowane podczas identyfikacji projektów określone zostały w Zasadach wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) ze zm., przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 573/2015 z dnia 29 maja 2015 roku (ze zmianami).

Szczegóły dotyczące warunków uzyskania wsparcia w ramach ww. Poddziałania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 zawarte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 dostępnym w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Załączniki:

Formularz Zgłoszenia projektu do Indykatywnego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego WRPO 2014+ (105 KB)

Komunikat nr 3 Zarządu Województwa Wielkopolskiego o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym (60 KB)

Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego WRPO 2014 +. (528.6 KB)

Pobierz jako PDF